ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตรัง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 132 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 120 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.91
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเกาะปุด 143
36 25.17
21 14.69
16 11.19
13 9.09
13 9.09
44 30.77
99 69.23%
2  โรงเรียนบ้านท่าบันได 106
12 11.32
11 10.38
28 26.42
6 5.66
12 11.32
37 34.91
69 65.09%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งนา 33
2 6.06
6 18.18
9 27.27
0 0.00
4 12.12
12 36.36
21 63.64%
4  โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 233
21 9.01
13 5.58
28 12.02
34 14.59
41 17.60
96 41.20
137 58.80%
5  โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 921
31 3.37
286 31.05
71 7.71
21 2.28
129 14.01
383 41.59
538 58.41%
6  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 55
8 14.55
7 12.73
8 14.55
4 7.27
3 5.45
25 45.45
30 54.55%
7  โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 120
14 11.67
10 8.33
21 17.50
10 8.33
10 8.33
55 45.83
65 54.17%
8  โรงเรียนอนุบาลตรัง 1742
103 5.91
86 4.94
314 18.03
189 10.85
242 13.89
808 46.38
934 53.62%
9  โรงเรียนวัดน้ำผุด 135
20 14.81
8 5.93
13 9.63
16 11.85
8 5.93
70 51.85
65 48.15%
10  โรงเรียนหนองผักฉีด 34
4 11.76
2 5.88
10 29.41
0 0.00
0 0.00
18 52.94
16 47.06%
11  โรงเรียนบ้านปากห้วย 66
7 10.61
8 12.12
14 21.21
2 3.03
0 0.00
35 53.03
31 46.97%
12  โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 48
11 22.92
0 0.00
10 20.83
0 0.00
0 0.00
27 56.25
21 43.75%
13  โรงเรียนบ้านปะเหลียน 351
30 8.55
24 6.84
79 22.51
18 5.13
0 0.00
200 56.98
151 43.02%
14  โรงเรียนบ้านนาป้อ 128
30 23.44
8 6.25
17 13.28
0 0.00
0 0.00
73 57.03
55 42.97%
15  โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 98
15 15.31
13 13.27
11 11.22
3 3.06
0 0.00
56 57.14
42 42.86%
16  โรงเรียนวัดโพธาราม 106
7 6.60
7 6.60
15 14.15
9 8.49
7 6.60
61 57.55
45 42.45%
17  โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ 132
24 18.18
5 3.79
25 18.94
1 0.76
1 0.76
76 57.58
56 42.42%
18  โรงเรียนบ้านหาดเลา 129
4 3.10
15 11.63
18 13.95
2 1.55
15 11.63
75 58.14
54 41.86%
19  โรงเรียนบ้านไร่พรุ 316
31 9.81
12 3.80
19 6.01
41 12.97
29 9.18
184 58.23
132 41.77%
20  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 101
13 12.87
3 2.97
21 20.79
2 1.98
2 1.98
60 59.41
41 40.59%
21  โรงเรียนบ้านควนปริง 177
13 7.34
16 9.04
13 7.34
15 8.47
14 7.91
106 59.89
71 40.11%
22  โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง 63
8 12.70
7 11.11
8 12.70
2 3.17
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
23  โรงเรียนวัดนานอน 186
19 10.22
7 3.76
21 11.29
20 10.75
6 3.23
113 60.75
73 39.25%
24  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 145
14 9.66
14 9.66
14 9.66
5 3.45
9 6.21
89 61.38
56 38.62%
25  โรงเรียนวัดแจ้ง 70
7 10.00
8 11.43
4 5.71
5 7.14
3 4.29
43 61.43
27 38.57%
26  โรงเรียนบ้านแหลม 71
6 8.45
7 9.86
9 12.68
5 7.04
0 0.00
44 61.97
27 38.03%
27  โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 79
11 13.92
5 6.33
10 12.66
3 3.80
0 0.00
50 63.29
29 36.71%
28  โรงเรียนวัดไพรสนฑ์ 125
5 4.00
3 2.40
20 16.00
3 2.40
12 9.60
82 65.60
43 34.40%
29  โรงเรียนวัดนางประหลาด 136
18 13.24
0 0.00
24 17.65
4 2.94
0 0.00
90 66.18
46 33.82%
30  โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม 140
15 10.71
8 5.71
6 4.29
10 7.14
7 5.00
94 67.14
46 32.86%
31  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 224
20 8.93
11 4.91
14 6.25
8 3.57
20 8.93
151 67.41
73 32.59%
32  โรงเรียนบ้านคลองลำปริง 111
9 8.11
5 4.50
15 13.51
7 6.31
0 0.00
75 67.57
36 32.43%
33  โรงเรียนวัดปากปรน 136
14 10.29
9 6.62
16 11.76
2 1.47
3 2.21
92 67.65
44 32.35%
34  โรงเรียนวัดโหละคล้า 59
0 0.00
7 11.86
12 20.34
0 0.00
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
35  โรงเรียนวัดนิคมประทีป 163
12 7.36
12 7.36
21 12.88
0 0.00
7 4.29
111 68.10
52 31.90%
36  โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 124
0 0.00
4 3.23
34 27.42
0 0.00
0 0.00
86 69.35
38 30.65%
37  โรงเรียนหาดทรายทอง 111
4 3.60
3 2.70
19 17.12
1 0.90
7 6.31
77 69.37
34 30.63%
38  โรงเรียนบ้านหนองไทร 458
38 8.30
24 5.24
71 15.50
7 1.53
0 0.00
318 69.43
140 30.57%
39  โรงเรียนวัดสาริการาม 69
4 5.80
6 8.70
11 15.94
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
40  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 74
0 0.00
4 5.41
18 24.32
0 0.00
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
41  โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 252
7 2.78
15 5.95
50 19.84
0 0.00
1 0.40
179 71.03
73 28.97%
42  โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 52
7 13.46
1 1.92
7 13.46
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
43  โรงเรียนบ้านวังศิลา 101
5 4.95
2 1.98
8 7.92
7 6.93
7 6.93
72 71.29
29 28.71%
44  โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 104
10 9.62
10 9.62
0 0.00
0 0.00
9 8.65
75 72.12
29 27.88%
45  โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย 76
2 2.63
0 0.00
17 22.37
1 1.32
1 1.32
55 72.37
21 27.63%
46  โรงเรียนบ้านควนยาง 149
7 4.70
6 4.03
24 16.11
4 2.68
0 0.00
108 72.48
41 27.52%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 51
7 13.73
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
48  โรงเรียนวัดมงคลสถาน 161
11 6.83
9 5.59
21 13.04
2 1.24
1 0.62
117 72.67
44 27.33%
49  โรงเรียนบ้านยวนโปะ 82
1 1.22
3 3.66
18 21.95
0 0.00
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
50  โรงเรียนบ้านไร่หลวง 128
14 10.94
1 0.78
19 14.84
0 0.00
0 0.00
94 73.44
34 26.56%
51  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 407
8 1.97
13 3.19
39 9.58
8 1.97
39 9.58
300 73.71
107 26.29%
52  โรงเรียนวัดท่าพญา 42
3 7.14
0 0.00
1 2.38
3 7.14
4 9.52
31 73.81
11 26.19%
53  โรงเรียนบ้านควนยวน 119
8 6.72
13 10.92
10 8.40
0 0.00
0 0.00
88 73.95
31 26.05%
54  โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 200
14 7.00
9 4.50
15 7.50
6 3.00
8 4.00
148 74.00
52 26.00%
55  โรงเรียนบ้านปากปรน 154
6 3.90
10 6.49
9 5.84
8 5.19
7 4.55
114 74.03
40 25.97%
56  โรงเรียนบ้านนาทะเล 205
5 2.44
6 2.93
16 7.80
11 5.37
15 7.32
152 74.15
53 25.85%
57  โรงเรียนบ้านเขาติง 121
6 4.96
8 6.61
8 6.61
9 7.44
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
58  โรงเรียนบ้านแหลมสอม 176
3 1.70
3 1.70
37 21.02
1 0.57
1 0.57
131 74.43
45 25.57%
59  โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง 133
13 9.77
12 9.02
8 6.02
0 0.00
0 0.00
100 75.19
33 24.81%
60  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 142
2 1.41
10 7.04
22 15.49
0 0.00
1 0.70
107 75.35
35 24.65%
61  โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1682
72 4.28
42 2.50
290 17.24
3 0.18
1 0.06
1274 75.74
408 24.26%
62  โรงเรียนบ้านหนองยวน 108
10 9.26
2 1.85
13 12.04
1 0.93
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
63  โรงเรียนบ้านบกหัก 96
6 6.25
2 2.08
11 11.46
2 2.08
2 2.08
73 76.04
23 23.96%
64  โรงเรียนบ้านสามแยก 138
6 4.35
9 6.52
17 12.32
1 0.72
0 0.00
105 76.09
33 23.91%
65  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา 105
8 7.62
0 0.00
14 13.33
2 1.90
1 0.95
80 76.19
25 23.81%
66  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 103
7 6.80
2 1.94
12 11.65
3 2.91
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 134
0 0.00
0 0.00
13 9.70
5 3.73
13 9.70
103 76.87
31 23.13%
68  โรงเรียนบ้านไทรงาม 120
7 5.83
3 2.50
16 13.33
1 0.83
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
69  โรงเรียนบ้านบางด้วน 161
0 0.00
6 3.73
30 18.63
0 0.00
0 0.00
125 77.64
36 22.36%
70  โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน 81
6 7.41
4 4.94
7 8.64
0 0.00
1 1.23
63 77.78
18 22.22%
71  โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 86
1 1.16
1 1.16
16 18.60
1 1.16
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
72  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 68
4 5.88
2 2.94
9 13.24
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
73  โรงเรียนวัดไทรทอง 335
17 5.07
11 3.28
42 12.54
2 0.60
0 0.00
263 78.51
72 21.49%
74  โรงเรียนบ้านลิพัง 174
9 5.17
8 4.60
11 6.32
5 2.87
4 2.30
137 78.74
37 21.26%
75  โรงเรียนบ้านในควน 123
6 4.88
1 0.81
17 13.82
2 1.63
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
76  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 180
12 6.67
3 1.67
23 12.78
0 0.00
0 0.00
142 78.89
38 21.11%
77  โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 48
2 4.17
7 14.58
1 2.08
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
78  โรงเรียนบ้านด่าน 48
4 8.33
1 2.08
5 10.42
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
79  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 168
5 2.98
8 4.76
22 13.10
0 0.00
0 0.00
133 79.17
35 20.83%
80  โรงเรียนบ้านลำแคลง 117
1 0.85
2 1.71
20 17.09
0 0.00
1 0.85
93 79.49
24 20.51%
81  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 83
6 7.23
1 1.20
10 12.05
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
82  โรงเรียนบ้านลำพิกุล 233
3 1.29
12 5.15
30 12.88
1 0.43
0 0.00
187 80.26
46 19.74%
83  โรงเรียนบ้านท่าเทศ 51
4 7.84
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
84  โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ 90
7 7.78
0 0.00
10 11.11
0 0.00
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
85  โรงเรียนวัดธรรมาราม 144
13 9.03
8 5.56
5 3.47
0 0.00
0 0.00
118 81.94
26 18.06%
86  โรงเรียนหาดสำราญ 90
4 4.44
1 1.11
11 12.22
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
87  โรงเรียนบ้านนาโตง 110
2 1.82
2 1.82
10 9.09
2 1.82
3 2.73
91 82.73
19 17.27%
88  โรงเรียนบ้านตะเสะ 142
3 2.11
4 2.82
13 9.15
2 1.41
1 0.70
119 83.80
23 16.20%
89  โรงเรียนไทรงาม 81
3 3.70
0 0.00
10 12.35
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
90  โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 248
9 3.63
16 6.45
4 1.61
7 2.82
3 1.21
209 84.27
39 15.73%
91  โรงเรียนทุ่งไทรทอง 45
0 0.00
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 60
1 1.67
0 0.00
7 11.67
0 0.00
1 1.67
51 85.00
9 15.00%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 82
2 2.44
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
94  โรงเรียนบ้านหัวควน 41
3 7.32
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
95  โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 56
3 5.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 8.93
48 85.71
8 14.29%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งนา(เมือง) 150
6 4.00
3 2.00
4 2.67
4 2.67
4 2.67
129 86.00
21 14.00%
97  โรงเรียนบ้านบางยาง 153
8 5.23
5 3.27
8 5.23
0 0.00
0 0.00
132 86.27
21 13.73%
98  โรงเรียนบ้านนายายหม่อม 88
2 2.27
2 2.27
7 7.95
1 1.14
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
99  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 71
4 5.63
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
100  โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ 81
0 0.00
0 0.00
7 8.64
0 0.00
3 3.70
71 87.65
10 12.35%
101  โรงเรียนวัดอัมพวัน 106
1 0.94
0 0.00
11 10.38
0 0.00
1 0.94
93 87.74
13 12.26%
102  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 49
1 2.04
2 4.08
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
103  โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 155
6 3.87
3 1.94
8 5.16
0 0.00
0 0.00
138 89.03
17 10.97%
104  โรงเรียนบ้านบ้าหวี 95
2 2.11
1 1.05
5 5.26
2 2.11
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
105  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 97
3 3.09
0 0.00
3 3.09
0 0.00
4 4.12
87 89.69
10 10.31%
106  โรงเรียนบ้านช่อง 75
0 0.00
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
107  โรงเรียนบ้านยูงงาม 55
1 1.82
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
108  โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 132
5 3.79
3 2.27
2 1.52
1 0.76
0 0.00
121 91.67
11 8.33%
109  โรงเรียนบ้านนานิน 87
5 5.75
0 0.00
0 0.00
2 2.30
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
110  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ 134
2 1.49
0 0.00
3 2.24
3 2.24
2 1.49
124 92.54
10 7.46%
111  โรงเรียนบ้านโคกทราย 247
3 1.21
8 3.24
5 2.02
2 0.81
0 0.00
229 92.71
18 7.29%
112  โรงเรียนบ้านทอนพลา 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
113  โรงเรียนบ้านทุ่งกอ 133
0 0.00
7 5.26
0 0.00
2 1.50
0 0.00
124 93.23
9 6.77%
114  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 116
4 3.45
3 2.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 93.97
7 6.03%
115  โรงเรียนทุ่งรวงทอง 71
0 0.00
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
116  โรงเรียนบ้านโคกรัก 143
3 2.10
3 2.10
1 0.70
0 0.00
0 0.00
136 95.10
7 4.90%
117  โรงเรียนวัดควนสีนวล 344
6 1.74
5 1.45
4 1.16
1 0.29
0 0.00
328 95.35
16 4.65%
118  โรงเรียนบ้านหนองชวด 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
119  โรงเรียนบ้านปากไพ 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านเขาหลัก 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,980 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,087 5.73
เตี้ย  1,041 5.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,262 11.92
ผอมและเตี้ย  586 3.09
อ้วนและเตี้ย  748 3.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,256 69.84
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,724 คน


30.16%


Powered By www.thaieducation.net