ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 98 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 97 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.98
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านผาปูน 164
41 25.00
41 25.00
6 3.66
30 18.29
46 28.05
0 0.00
164 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสบลาน 152
41 26.97
41 26.97
1 0.66
44 28.95
0 0.00
25 16.45
127 83.55%
3  โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 165
28 16.97
16 9.70
34 20.61
10 6.06
0 0.00
77 46.67
88 53.33%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 90
4 4.44
5 5.56
15 16.67
8 8.89
12 13.33
46 51.11
44 48.89%
5  โรงเรียนบ้านโปง 104
14 13.46
8 7.69
10 9.62
7 6.73
11 10.58
54 51.92
50 48.08%
6  โรงเรียนบ้านยางเปียง 68
14 20.59
1 1.47
14 20.59
1 1.47
1 1.47
37 54.41
31 45.59%
7  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 22
5 22.73
3 13.64
2 9.09
0 0.00
0 0.00
12 54.55
10 45.45%
8  โรงเรียนบ้านสันติสุข 26
5 19.23
0 0.00
4 15.38
0 0.00
2 7.69
15 57.69
11 42.31%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 456
32 7.02
11 2.41
65 14.25
42 9.21
42 9.21
264 57.89
192 42.11%
10  โรงเรียนบ้านดอยคำ 116
16 13.79
23 19.83
4 3.45
3 2.59
0 0.00
70 60.34
46 39.66%
11  โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 53
1 1.89
1 1.89
11 20.75
8 15.09
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
12  โรงเรียนบ้านนาเกียน 116
7 6.03
25 21.55
9 7.76
2 1.72
2 1.72
71 61.21
45 38.79%
13  โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 95
7 7.37
8 8.42
19 20.00
0 0.00
0 0.00
61 64.21
34 35.79%
14  โรงเรียนบ้านบ่อสลี 70
2 2.86
8 11.43
13 18.57
0 0.00
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
15  โรงเรียนบ้านเตียนอาง 99
11 11.11
8 8.08
4 4.04
5 5.05
4 4.04
67 67.68
32 32.32%
16  โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 425
44 10.35
80 18.82
6 1.41
0 0.00
0 0.00
295 69.41
130 30.59%
17  โรงเรียนบ้านบงตัน 201
15 7.46
5 2.49
32 15.92
0 0.00
9 4.48
140 69.65
61 30.35%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 360
38 10.56
7 1.94
45 12.50
8 2.22
5 1.39
257 71.39
103 28.61%
19  โรงเรียนบ้านแปลง 2 71
5 7.04
8 11.27
7 9.86
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
20  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 248
26 10.48
21 8.47
21 8.47
0 0.00
1 0.40
179 72.18
69 27.82%
21  โรงเรียนบ้านแม่งูด 76
3 3.95
2 2.63
14 18.42
2 2.63
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
22  โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว 248
15 6.05
35 14.11
8 3.23
8 3.23
2 0.81
180 72.58
68 27.42%
23  โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 128
5 3.91
13 10.16
17 13.28
0 0.00
0 0.00
93 72.66
35 27.34%
24  โรงเรียนบ้านวังลุง 88
2 2.27
4 4.55
16 18.18
2 2.27
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
25  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 71
2 2.82
8 11.27
9 12.68
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
26  โรงเรียนบ้านตาลใต้ 28
3 10.71
0 0.00
1 3.57
2 7.14
1 3.57
21 75.00
7 25.00%
27  โรงเรียนบ้านวังหม้อ 56
3 5.36
0 0.00
8 14.29
3 5.36
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
28  โรงเรียนบ้านขุนตื่น 65
7 10.77
8 12.31
1 1.54
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
29  โรงเรียนบ้านตุงลอย 289
12 4.15
32 11.07
21 7.27
2 0.69
3 1.04
219 75.78
70 24.22%
30  โรงเรียนบ้านยางแก้ว 124
7 5.65
9 7.26
12 9.68
0 0.00
1 0.81
95 76.61
29 23.39%
31  โรงเรียนบ้านแปลง 5 107
7 6.54
2 1.87
15 14.02
0 0.00
1 0.93
82 76.64
25 23.36%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 112
4 3.57
0 0.00
21 18.75
1 0.89
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
33  โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 76
7 9.21
0 0.00
10 13.16
0 0.00
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
34  โรงเรียนบ้านกองวะ 19
2 10.53
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
35  โรงเรียนบ้านดงดำ 57
2 3.51
1 1.75
9 15.79
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
36  โรงเรียนบ้านกองหิน 83
3 3.61
1 1.20
0 0.00
0 0.00
13 15.66
66 79.52
17 20.48%
37  โรงเรียนบ้านทุ่ง 44
1 2.27
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
38  โรงเรียนบ้านยางเปา 249
11 4.42
14 5.62
6 2.41
15 6.02
2 0.80
201 80.72
48 19.28%
39  โรงเรียนบ้านหางดง 63
2 3.17
1 1.59
4 6.35
1 1.59
4 6.35
51 80.95
12 19.05%
40  โรงเรียนบ้านแม่โขง 63
2 3.17
0 0.00
6 9.52
4 6.35
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด 32
3 9.38
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
42  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 160
3 1.88
9 5.63
18 11.25
0 0.00
0 0.00
130 81.25
30 18.75%
43  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 214
12 5.61
7 3.27
18 8.41
3 1.40
0 0.00
174 81.31
40 18.69%
44  โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 118
4 3.39
2 1.69
16 13.56
0 0.00
0 0.00
96 81.36
22 18.64%
45  โรงเรียนบ้านห่างหลวง 54
4 7.41
1 1.85
4 7.41
1 1.85
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
46  โรงเรียนบ้านแควมะกอก 146
5 3.42
2 1.37
20 13.70
0 0.00
0 0.00
119 81.51
27 18.49%
47  โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 49
3 6.12
3 6.12
3 6.12
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
48  โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 124
4 3.23
4 3.23
14 11.29
0 0.00
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
49  โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 143
1 0.70
0 0.00
24 16.78
0 0.00
0 0.00
118 82.52
25 17.48%
50  โรงเรียนบ้านวังกอง 81
3 3.70
3 3.70
8 9.88
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
51  โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 29
0 0.00
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
52  โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 190
4 2.11
6 3.16
14 7.37
2 1.05
6 3.16
158 83.16
32 16.84%
53  โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 49
2 4.08
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
54  โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 135
5 3.70
4 2.96
13 9.63
0 0.00
0 0.00
113 83.70
22 16.30%
55  โรงเรียนบ้านผาจุก 31
0 0.00
2 6.45
3 9.68
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 94
3 3.19
0 0.00
12 12.77
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
57  โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 44
2 4.55
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
58  โรงเรียนบ้านโค้งงาม 70
5 7.14
1 1.43
4 5.71
1 1.43
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 84
3 3.57
3 3.57
5 5.95
1 1.19
1 1.19
71 84.52
13 15.48%
60  โรงเรียนบ้านไร่ 91
7 7.69
1 1.10
6 6.59
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
61  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 112
0 0.00
8 7.14
2 1.79
4 3.57
3 2.68
95 84.82
17 15.18%
62  โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 53
1 1.89
1 1.89
5 9.43
1 1.89
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
63  โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 126
2 1.59
1 0.79
15 11.90
1 0.79
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
64  โรงเรียนบ้านแม่บวน 81
3 3.70
2 2.47
1 1.23
0 0.00
6 7.41
69 85.19
12 14.81%
65  โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 124
8 6.45
5 4.03
5 4.03
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
66  โรงเรียนบ้านกิ่วลม 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
67  โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 115
2 1.74
0 0.00
14 12.17
0 0.00
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
68  โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 138
0 0.00
0 0.00
19 13.77
0 0.00
0 0.00
119 86.23
19 13.77%
69  โรงเรียนบ้านดอกแดง 48
2 4.17
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
70  โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 84
0 0.00
6 7.14
4 4.76
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
71  โรงเรียนบ้านอูตูม 138
3 2.17
0 0.00
11 7.97
2 1.45
0 0.00
122 88.41
16 11.59%
72  โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 134
5 3.73
5 3.73
5 3.73
0 0.00
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
73  โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 155
8 5.16
4 2.58
0 0.00
5 3.23
0 0.00
138 89.03
17 10.97%
74  โรงเรียนบ้านมูเซอ 277
0 0.00
15 5.42
0 0.00
15 5.42
0 0.00
247 89.17
30 10.83%
75  โรงเรียนบ้านขุน 96
3 3.13
0 0.00
7 7.29
0 0.00
0 0.00
86 89.58
10 10.42%
76  โรงเรียนบ้านกองลอย 218
5 2.29
3 1.38
12 5.50
1 0.46
1 0.46
196 89.91
22 10.09%
77  โรงเรียนบ้านยางครก 170
9 5.29
0 0.00
8 4.71
0 0.00
0 0.00
153 90.00
17 10.00%
78  โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 162
5 3.09
2 1.23
4 2.47
3 1.85
2 1.23
146 90.12
16 9.88%
79  โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 174
5 2.87
4 2.30
4 2.30
3 1.72
0 0.00
158 90.80
16 9.20%
80  โรงเรียนบ้านฉิมพลี 66
0 0.00
2 3.03
4 6.06
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
81  โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
82  โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 309
4 1.29
3 0.97
19 6.15
1 0.32
1 0.32
281 90.94
28 9.06%
83  โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 150
6 4.00
3 2.00
3 2.00
0 0.00
1 0.67
137 91.33
13 8.67%
84  โรงเรียนบ้านแม่ลอง 99
2 2.02
0 0.00
4 4.04
1 1.01
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 188
0 0.00
1 0.53
10 5.32
1 0.53
1 0.53
175 93.09
13 6.91%
86  โรงเรียนบ้านหลวง 235
7 2.98
2 0.85
7 2.98
0 0.00
0 0.00
219 93.19
16 6.81%
87  โรงเรียนบ้านตีนตก 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
88  โรงเรียนบ้านตุงติง 147
2 1.36
0 0.00
2 1.36
2 1.36
3 2.04
138 93.88
9 6.12%
89  โรงเรียนบ้านใบหนา 122
1 0.82
4 3.28
1 0.82
1 0.82
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
90  โรงเรียนบ้านแม่สะเต 77
3 3.90
1 1.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
91  โรงเรียนบ้านวังหลวง 68
1 1.47
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
92  โรงเรียนบ้านซิแบร 255
3 1.18
2 0.78
3 1.18
0 0.00
0 0.00
247 96.86
8 3.14%
93  โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 149
0 0.00
0 0.00
4 2.68
0 0.00
0 0.00
145 97.32
4 2.68%
94  โรงเรียนบ้านนาไคร้ 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.09
0 0.00
91 98.91
1 1.09%
95  โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.79
0 0.00
126 99.21
1 0.79%
96  โรงเรียนบ้านพุย 160
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
160 100.00
0 0.00%
97  โรงเรียนบ้านผาแตน 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,863 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  622 5.24
เตี้ย  575 4.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  895 7.54
ผอมและเตี้ย  259 2.18
อ้วนและเตี้ย  187 1.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,325 78.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,538 คน


21.39%


Powered By www.thaieducation.net