ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 153 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.35
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 567
201 35.45
141 24.87
106 18.69
73 12.87
46 8.11
0 0.00
567 100.00%
2  โรงเรียนแกน้อยศึกษา 362
89 24.59
82 22.65
99 27.35
52 14.36
40 11.05
0 0.00
362 100.00%
3  โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 394
8 2.03
57 14.47
33 8.38
65 16.50
70 17.77
161 40.86
233 59.14%
4  โรงเรียนบ้านโป่งนก 243
11 4.53
22 9.05
30 12.35
33 13.58
33 13.58
114 46.91
129 53.09%
5  โรงเรียนบ้านสบคาบ 81
4 4.94
17 20.99
6 7.41
12 14.81
3 3.70
39 48.15
42 51.85%
6  โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 233
13 5.58
20 8.58
16 6.87
33 14.16
36 15.45
115 49.36
118 50.64%
7  โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 98
18 18.37
6 6.12
4 4.08
18 18.37
3 3.06
49 50.00
49 50.00%
8  โรงเรียนบ้านเวียงแหง 461
76 16.49
66 14.32
41 8.89
10 2.17
25 5.42
243 52.71
218 47.29%
9  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 545
15 2.75
44 8.07
66 12.11
59 10.83
72 13.21
289 53.03
256 46.97%
10  โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 132
-1 -0.76
15 11.36
33 25.00
10 7.58
5 3.79
70 53.03
62 46.97%
11  โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 420
10 2.38
26 6.19
60 14.29
36 8.57
62 14.76
226 53.81
194 46.19%
12  โรงเรียนบ้านแม่ข่า 212
28 13.21
21 9.91
6 2.83
9 4.25
33 15.57
115 54.25
97 45.75%
13  โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 213
0 0.00
44 20.66
28 13.15
7 3.29
12 5.63
122 57.28
91 42.72%
14  โรงเรียนบ้านดอน 70
10 14.29
7 10.00
5 7.14
7 10.00
0 0.00
41 58.57
29 41.43%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 309
21 6.80
40 12.94
35 11.33
8 2.59
22 7.12
183 59.22
126 40.78%
16  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 453
20 4.42
59 13.02
36 7.95
17 3.75
39 8.61
282 62.25
171 37.75%
17  โรงเรียนบ้านกองลม 383
19 4.96
21 5.48
23 6.01
31 8.09
46 12.01
243 63.45
140 36.55%
18  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 96
9 9.38
20 20.83
4 4.17
0 0.00
0 0.00
63 65.63
33 34.38%
19  โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 202
24 11.88
12 5.94
19 9.41
10 4.95
4 1.98
133 65.84
69 34.16%
20  โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 165
25 15.15
16 9.70
6 3.64
9 5.45
0 0.00
109 66.06
56 33.94%
21  โรงเรียนวัดป่าแดง 190
15 7.89
14 7.37
22 11.58
8 4.21
5 2.63
126 66.32
64 33.68%
22  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 78
15 19.23
0 0.00
10 12.82
0 0.00
0 0.00
53 67.95
25 32.05%
23  โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 410
21 5.12
53 12.93
27 6.59
26 6.34
0 0.00
283 69.02
127 30.98%
24  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
5 7.35
6 8.82
10 14.71
0 0.00
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
25  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 199
6 3.02
37 18.59
15 7.54
0 0.00
0 0.00
141 70.85
58 29.15%
26  โรงเรียนบ้านเมืองคอง 90
2 2.22
5 5.56
17 18.89
2 2.22
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
27  โรงเรียนบ้านปางเฟือง 110
6 5.45
11 10.00
4 3.64
6 5.45
4 3.64
79 71.82
31 28.18%
28  โรงเรียนบ้านยาง 132
8 6.06
8 6.06
11 8.33
5 3.79
5 3.79
95 71.97
37 28.03%
29  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 150
0 0.00
3 2.00
18 12.00
3 2.00
18 12.00
108 72.00
42 28.00%
30  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 129
14 10.85
3 2.33
18 13.95
1 0.78
0 0.00
93 72.09
36 27.91%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 54
10 18.52
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
32  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้(ฝาง) 202
12 5.94
18 8.91
12 5.94
11 5.45
3 1.49
146 72.28
56 27.72%
33  โรงเรียนบ้านอ่าย 221
10 4.52
28 12.67
20 9.05
3 1.36
0 0.00
160 72.40
61 27.60%
34  โรงเรียนบ้านจอง 315
20 6.35
21 6.67
27 8.57
12 3.81
6 1.90
229 72.70
86 27.30%
35  โรงเรียนบ้านสันม่วง 44
4 9.09
2 4.55
6 13.64
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
36  โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ 155
8 5.16
18 11.61
14 9.03
2 1.29
0 0.00
113 72.90
42 27.10%
37  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 388
15 3.87
14 3.61
65 16.75
11 2.84
0 0.00
283 72.94
105 27.06%
38  โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 284
21 7.39
13 4.58
41 14.44
1 0.35
0 0.00
208 73.24
76 26.76%
39  โรงเรียนบ้านดอนชัย 114
5 4.39
13 11.40
4 3.51
7 6.14
1 0.88
84 73.68
30 26.32%
40  โรงเรียนบ้านหนองยาว 240
21 8.75
7 2.92
19 7.92
6 2.50
10 4.17
177 73.75
63 26.25%
41  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 298
8 2.68
15 5.03
13 4.36
23 7.72
19 6.38
220 73.83
78 26.17%
42  โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 865
33 3.82
48 5.55
110 12.72
16 1.85
8 0.92
650 75.14
215 24.86%
43  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 81
5 6.17
9 11.11
5 6.17
1 1.23
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
44  โรงเรียนบ้านแม่สาว 477
35 7.34
0 0.00
82 17.19
0 0.00
0 0.00
360 75.47
117 24.53%
45  โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 119
4 3.36
13 10.92
6 5.04
6 5.04
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
46  โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 83
1 1.20
2 2.41
17 20.48
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
47  โรงเรียนวัดนันทาราม 75
4 5.33
2 2.67
4 5.33
4 5.33
4 5.33
57 76.00
18 24.00%
48  โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 113
3 2.65
16 14.16
7 6.19
1 0.88
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
49  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 158
16 10.13
2 1.27
17 10.76
2 1.27
0 0.00
121 76.58
37 23.42%
50  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 142
7 4.93
5 3.52
8 5.63
6 4.23
7 4.93
109 76.76
33 23.24%
51  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 372
32 8.60
5 1.34
49 13.17
0 0.00
0 0.00
286 76.88
86 23.12%
52  โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 270
28 10.37
15 5.56
7 2.59
11 4.07
0 0.00
209 77.41
61 22.59%
53  โรงเรียนบ้านต้นโชค 240
12 5.00
21 8.75
8 3.33
13 5.42
0 0.00
186 77.50
54 22.50%
54  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ) 122
13 10.66
0 0.00
12 9.84
0 0.00
2 1.64
95 77.87
27 22.13%
55  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 155
4 2.58
5 3.23
19 12.26
3 1.94
3 1.94
121 78.06
34 21.94%
56  โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 183
4 2.19
3 1.64
13 7.10
7 3.83
13 7.10
143 78.14
40 21.86%
57  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 2275
151 6.64
129 5.67
193 8.48
10 0.44
11 0.48
1781 78.29
494 21.71%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 356
33 9.27
21 5.90
12 3.37
0 0.00
10 2.81
280 78.65
76 21.35%
59  โรงเรียนบ้านสินชัย 150
15 10.00
9 6.00
3 2.00
5 3.33
0 0.00
118 78.67
32 21.33%
60  โรงเรียนบ้านขอบด้ง 303
18 5.94
22 7.26
16 5.28
4 1.32
3 0.99
240 79.21
63 20.79%
61  โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา 63
3 4.76
6 9.52
2 3.17
2 3.17
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 339
15 4.42
15 4.42
28 8.26
8 2.36
3 0.88
270 79.65
69 20.35%
63  โรงเรียนบ้านห้วยบง 59
3 5.08
0 0.00
4 6.78
5 8.47
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
64  โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 143
10 6.99
7 4.90
5 3.50
4 2.80
3 2.10
114 79.72
29 20.28%
65  โรงเรียนบ้านเชียงดาว 731
25 3.42
21 2.87
22 3.01
51 6.98
29 3.97
583 79.75
148 20.25%
66  โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 690
23 3.33
22 3.19
27 3.91
45 6.52
18 2.61
555 80.43
135 19.57%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 174
15 8.62
11 6.32
7 4.02
0 0.00
0 0.00
141 81.03
33 18.97%
68  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 85
5 5.88
5 5.88
1 1.18
5 5.88
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
69  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 272
9 3.31
8 2.94
22 8.09
6 2.21
6 2.21
221 81.25
51 18.75%
70  โรงเรียนบ้านใหม่ 168
9 5.36
9 5.36
13 7.74
0 0.00
0 0.00
137 81.55
31 18.45%
71  โรงเรียนบ้านผาแดง 87
2 2.30
5 5.75
6 6.90
2 2.30
1 1.15
71 81.61
16 18.39%
72  โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 143
10 6.99
5 3.50
11 7.69
0 0.00
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
73  โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 204
13 6.37
12 5.88
9 4.41
3 1.47
0 0.00
167 81.86
37 18.14%
74  โรงเรียนบ้านแม่คะ 222
19 8.56
3 1.35
12 5.41
3 1.35
3 1.35
182 81.98
40 18.02%
75  โรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 140
4 2.86
0 0.00
15 10.71
6 4.29
0 0.00
115 82.14
25 17.86%
76  โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 341
15 4.40
10 2.93
19 5.57
9 2.64
7 2.05
281 82.40
60 17.60%
77  โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 172
9 5.23
11 6.40
10 5.81
0 0.00
0 0.00
142 82.56
30 17.44%
78  โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 282
9 3.19
18 6.38
12 4.26
7 2.48
3 1.06
233 82.62
49 17.38%
79  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 139
6 4.32
7 5.04
3 2.16
5 3.60
3 2.16
115 82.73
24 17.27%
80  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 313
25 7.99
9 2.88
19 6.07
1 0.32
0 0.00
259 82.75
54 17.25%
81  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 186
4 2.15
12 6.45
11 5.91
4 2.15
1 0.54
154 82.80
32 17.20%
82  โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 293
12 4.10
0 0.00
37 12.63
0 0.00
0 0.00
244 83.28
49 16.72%
83  โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 96
8 8.33
2 2.08
5 5.21
1 1.04
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
84  โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 145
1 0.69
2 1.38
21 14.48
0 0.00
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
85  โรงเรียนบ้านต้นส้าน 85
4 4.71
5 5.88
3 3.53
1 1.18
1 1.18
71 83.53
14 16.47%
86  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 73
5 6.85
0 0.00
4 5.48
0 0.00
3 4.11
61 83.56
12 16.44%
87  โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 61
4 6.56
3 4.92
3 4.92
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
88  โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 545
19 3.49
41 7.52
26 4.77
0 0.00
0 0.00
459 84.22
86 15.78%
89  โรงเรียนบ้านปางป๋อ 166
10 6.02
5 3.01
8 4.82
3 1.81
0 0.00
140 84.34
26 15.66%
90  โรงเรียนบ้านสันทราย 58
3 5.17
1 1.72
5 8.62
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
91  โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 155
7 4.52
7 4.52
1 0.65
7 4.52
2 1.29
131 84.52
24 15.48%
92  โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 332
10 3.01
2 0.60
36 10.84
0 0.00
3 0.90
281 84.64
51 15.36%
93  โรงเรียนบ้านเด่นใหม่ 137
5 3.65
0 0.00
16 11.68
0 0.00
0 0.00
116 84.67
21 15.33%
94  โรงเรียนบ้านแม่นะ 205
4 1.95
7 3.41
19 9.27
1 0.49
0 0.00
174 84.88
31 15.12%
95  โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 120
3 2.50
5 4.17
9 7.50
1 0.83
0 0.00
102 85.00
18 15.00%
96  โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 202
11 5.45
13 6.44
6 2.97
0 0.00
0 0.00
172 85.15
30 14.85%
97  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 163
8 4.91
3 1.84
10 6.13
1 0.61
2 1.23
139 85.28
24 14.72%
98  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย 184
12 6.52
0 0.00
8 4.35
6 3.26
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
99  โรงเรียนบ้านปางสัก 136
10 7.35
2 1.47
5 3.68
2 1.47
0 0.00
117 86.03
19 13.97%
100  โรงเรียนบ้านนามน 152
10 6.58
3 1.97
3 1.97
5 3.29
0 0.00
131 86.18
21 13.82%
101  โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 176
2 1.14
5 2.84
17 9.66
0 0.00
0 0.00
152 86.36
24 13.64%
102  โรงเรียนบ้านดง 208
10 4.81
14 6.73
2 0.96
2 0.96
0 0.00
180 86.54
28 13.46%
103  โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 217
6 2.76
3 1.38
11 5.07
2 0.92
7 3.23
188 86.64
29 13.36%
104  โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 538
43 7.99
0 0.00
26 4.83
0 0.00
0 0.00
469 87.17
69 12.83%
105  โรงเรียนบ้านถ้ำ 63
0 0.00
0 0.00
6 9.52
1 1.59
1 1.59
55 87.30
8 12.70%
106  โรงเรียนสันติวนา 97
1 1.03
5 5.15
6 6.19
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
107  โรงเรียนบ้านปางมะเยา 277
10 3.61
10 3.61
5 1.81
9 3.25
0 0.00
243 87.73
34 12.27%
108  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 77
2 2.60
2 2.60
5 6.49
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
109  โรงเรียนบ้านออน 79
3 3.80
0 0.00
6 7.59
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
110  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 195
11 5.64
4 2.05
7 3.59
0 0.00
0 0.00
173 88.72
22 11.28%
111  โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 66
0 0.00
0 0.00
6 9.09
1 1.52
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
112  โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 95
2 2.11
1 1.05
7 7.37
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
113  โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์ 144
3 2.08
0 0.00
9 6.25
3 2.08
0 0.00
129 89.58
15 10.42%
114  โรงเรียนบ้านโละ 126
7 5.56
0 0.00
4 3.17
0 0.00
2 1.59
113 89.68
13 10.32%
115  โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 120
2 1.67
2 1.67
7 5.83
1 0.83
0 0.00
108 90.00
12 10.00%
116  โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 151
3 1.99
6 3.97
5 3.31
1 0.66
0 0.00
136 90.07
15 9.93%
117  โรงเรียนบ้านปางแดง 212
4 1.89
2 0.94
5 2.36
8 3.77
2 0.94
191 90.09
21 9.91%
118  โรงเรียนวัดบ้านท่า 214
4 1.87
0 0.00
15 7.01
2 0.93
0 0.00
193 90.19
21 9.81%
119  โรงเรียนดอยสามหมื่น 41
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
120  โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) 311
4 1.29
13 4.18
13 4.18
0 0.00
0 0.00
281 90.35
30 9.65%
121  โรงเรียนบ้านลาน 395
10 2.53
9 2.28
7 1.77
6 1.52
6 1.52
357 90.38
38 9.62%
122  โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) 106
0 0.00
2 1.89
8 7.55
0 0.00
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
123  โรงเรียนบ้านนาหวาย 254
6 2.36
6 2.36
6 2.36
2 0.79
3 1.18
231 90.94
23 9.06%
124  โรงเรียนบ้านแม่ใจ 100
0 0.00
4 4.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00%
125  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ฝาง) 117
3 2.56
0 0.00
6 5.13
0 0.00
1 0.85
107 91.45
10 8.55%
126  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 249
4 1.61
3 1.20
9 3.61
3 1.20
2 0.80
228 91.57
21 8.43%
127  โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 483
14 2.90
8 1.66
18 3.73
0 0.00
0 0.00
443 91.72
40 8.28%
128  โรงเรียนบ้านห้วยปู 98
1 1.02
3 3.06
4 4.08
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
129  โรงเรียนบ้านวังมะริว 75
2 2.67
0 0.00
1 1.33
2 2.67
1 1.33
69 92.00
6 8.00%
130  โรงเรียนบ้านสันปอธง 140
3 2.14
3 2.14
3 2.14
2 1.43
0 0.00
129 92.14
11 7.86%
131  โรงเรียนบ้านแม่ขิ 155
9 5.81
0 0.00
3 1.94
0 0.00
0 0.00
143 92.26
12 7.74%
132  โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 401
13 3.24
0 0.00
18 4.49
0 0.00
0 0.00
370 92.27
31 7.73%
133  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 134
6 4.48
0 0.00
4 2.99
0 0.00
0 0.00
124 92.54
10 7.46%
134  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 94
2 2.13
0 0.00
3 3.19
2 2.13
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
135  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 351
6 1.71
9 2.56
6 1.71
3 0.85
2 0.57
325 92.59
26 7.41%
136  โรงเรียนวัดปางมะโอ 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
137  โรงเรียนวิรุณเทพ 160
0 0.00
0 0.00
10 6.25
0 0.00
0 0.00
150 93.75
10 6.25%
138  โรงเรียนบ้านปางปอย 328
5 1.52
0 0.00
12 3.66
0 0.00
1 0.30
310 94.51
18 5.49%
139  โรงเรียนบ้านเมืองนะ 568
12 2.11
7 1.23
10 1.76
2 0.35
0 0.00
537 94.54
31 5.46%
140  โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
141  โรงเรียนบ้านหลวง 131
1 0.76
2 1.53
4 3.05
0 0.00
0 0.00
124 94.66
7 5.34%
142  โรงเรียนบ้านรินหลวง 239
2 0.84
3 1.26
5 2.09
2 0.84
0 0.00
227 94.98
12 5.02%
143  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 299
6 2.01
2 0.67
5 1.67
1 0.33
0 0.00
285 95.32
14 4.68%
144  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 157
0 0.00
0 0.00
7 4.46
0 0.00
0 0.00
150 95.54
7 4.46%
145  โรงเรียนบ้านหัวนา 256
2 0.78
2 0.78
5 1.95
2 0.78
0 0.00
245 95.70
11 4.30%
146  โรงเรียนวัดจอมคีรี 76
2 2.63
1 1.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
147  โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 250
3 1.20
2 0.80
4 1.60
0 0.00
0 0.00
241 96.40
9 3.60%
148  โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 334
4 1.20
1 0.30
5 1.50
2 0.60
0 0.00
322 96.41
12 3.59%
149  โรงเรียนบ้านปงตำ 61
0 0.00
1 1.64
1 1.64
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
150  โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 64
1 1.56
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
151  โรงเรียนบ้านแม่แมะ 72
1 1.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 98.61
1 1.39%
152  โรงเรียนบ้านป่าแดง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
153  โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,960 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,860 5.48
เตี้ย  1,786 5.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,440 7.18
ผอมและเตี้ย  968 2.85
อ้วนและเตี้ย  799 2.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,107 76.88
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,853 คน


23.12%


Powered By www.thaieducation.net