ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 132 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 132 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 61
10 16.39
12 19.67
20 32.79
12 19.67
7 11.48
0 0.00
61 100.00%
2  โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 90
14 15.56
13 14.44
23 25.56
15 16.67
25 27.78
0 0.00
90 100.00%
3  โรงเรียนสบเปิงวิทยา 199
22 11.06
27 13.57
44 22.11
47 23.62
59 29.65
0 0.00
199 100.00%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านดง 107
7 6.54
17 15.89
20 18.69
24 22.43
37 34.58
2 1.87
105 98.13%
5  โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง 11
1 9.09
0 0.00
8 72.73
0 0.00
1 9.09
1 9.09
10 90.91%
6  โรงเรียนบ้านหนองปิด 78
10 12.82
8 10.26
16 20.51
7 8.97
4 5.13
33 42.31
45 57.69%
7  โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 86
4 4.65
24 27.91
12 13.95
9 10.47
0 0.00
37 43.02
49 56.98%
8  โรงเรียนบ้านต้นรุง 143
26 18.18
9 6.29
29 20.28
11 7.69
5 3.50
63 44.06
80 55.94%
9  โรงเรียนบ้านบวกจั่น 123
12 9.76
42 34.15
5 4.07
5 4.07
3 2.44
56 45.53
67 54.47%
10  โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 818
49 5.99
44 5.38
107 13.08
98 11.98
135 16.50
385 47.07
433 52.93%
11  โรงเรียนบ้านป่าก้าง 93
16 17.20
11 11.83
7 7.53
14 15.05
0 0.00
45 48.39
48 51.61%
12  โรงเรียนภูดินวิทยา 24
3 12.50
3 12.50
6 25.00
0 0.00
0 0.00
12 50.00
12 50.00%
13  โรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) 143
17 11.89
10 6.99
28 19.58
8 5.59
8 5.59
72 50.35
71 49.65%
14  โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 156
18 11.54
21 13.46
33 21.15
2 1.28
1 0.64
81 51.92
75 48.08%
15  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 285
9 3.16
34 11.93
36 12.63
21 7.37
34 11.93
151 52.98
134 47.02%
16  โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 136
6 4.41
16 11.76
24 17.65
8 5.88
6 4.41
76 55.88
60 44.12%
17  โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 170
10 5.88
11 6.47
10 5.88
24 14.12
20 11.76
95 55.88
75 44.12%
18  โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 39
8 20.51
1 2.56
6 15.38
2 5.13
0 0.00
22 56.41
17 43.59%
19  โรงเรียนบ้านป่าลาน 104
12 11.54
6 5.77
9 8.65
8 7.69
10 9.62
59 56.73
45 43.27%
20  โรงเรียนวัดทรายมูล 154
7 4.55
3 1.95
29 18.83
10 6.49
16 10.39
89 57.79
65 42.21%
21  โรงเรียนบ้านศรีงาม 81
6 7.41
6 7.41
16 19.75
3 3.70
3 3.70
47 58.02
34 41.98%
22  โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 96
8 8.33
0 0.00
15 15.63
8 8.33
9 9.38
56 58.33
40 41.67%
23  โรงเรียนวัดบ้านป้อก 41
5 12.20
0 0.00
12 29.27
0 0.00
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
24  โรงเรียนวัดแม่กะ 169
29 17.16
18 10.65
20 11.83
0 0.00
0 0.00
102 60.36
67 39.64%
25  โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 134
12 8.96
16 11.94
9 6.72
6 4.48
9 6.72
82 61.19
52 38.81%
26  โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 137
9 6.57
10 7.30
19 13.87
4 2.92
11 8.03
84 61.31
53 38.69%
27  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 117
3 2.56
9 7.69
7 5.98
12 10.26
14 11.97
72 61.54
45 38.46%
28  โรงเรียนวัดยั้งเมิน 101
10 9.90
7 6.93
17 16.83
3 2.97
1 0.99
63 62.38
38 37.62%
29  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า 16
0 0.00
1 6.25
5 31.25
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
30  โรงเรียนบ้านโป่ง 39
4 10.26
3 7.69
3 7.69
2 5.13
2 5.13
25 64.10
14 35.90%
31  โรงเรียนโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 195
7 3.59
16 8.21
24 12.31
7 3.59
16 8.21
125 64.10
70 35.90%
32  โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 45
1 2.22
10 22.22
5 11.11
0 0.00
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
33  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 259
11 4.25
52 20.08
20 7.72
3 1.16
4 1.54
169 65.25
90 34.75%
34  โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 203
20 9.85
11 5.42
18 8.87
8 3.94
13 6.40
133 65.52
70 34.48%
35  โรงเรียนบ้านสันคะยอม 176
5 2.84
19 10.80
33 18.75
0 0.00
3 1.70
116 65.91
60 34.09%
36  โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 478
55 11.51
45 9.41
60 12.55
1 0.21
1 0.21
316 66.11
162 33.89%
37  โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 119
8 6.72
9 7.56
22 18.49
0 0.00
1 0.84
79 66.39
40 33.61%
38  โรงเรียนบ้านริมใต้ 845
46 5.44
24 2.84
112 13.25
55 6.51
43 5.09
565 66.86
280 33.14%
39  โรงเรียนบ้านปง 82
4 4.88
11 13.41
4 4.88
4 4.88
4 4.88
55 67.07
27 32.93%
40  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 83
10 12.05
5 6.02
5 6.02
6 7.23
1 1.20
56 67.47
27 32.53%
41  โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 59
8 13.56
2 3.39
8 13.56
1 1.69
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
42  โรงเรียนสันทรายหลวง 578
59 10.21
23 3.98
85 14.71
8 1.38
8 1.38
395 68.34
183 31.66%
43  โรงเรียนวัดสันคะยอม 149
29 19.46
0 0.00
18 12.08
0 0.00
0 0.00
102 68.46
47 31.54%
44  โรงเรียนบ้านน้ำริน 83
7 8.43
4 4.82
13 15.66
1 1.20
1 1.20
57 68.67
26 31.33%
45  โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 250
17 6.80
26 10.40
33 13.20
0 0.00
0 0.00
174 69.60
76 30.40%
46  โรงเรียนบ้านแม่แฝก 136
5 3.68
10 7.35
7 5.15
15 11.03
4 2.94
95 69.85
41 30.15%
47  โรงเรียนวัดนาเม็ง 40
5 12.50
1 2.50
6 15.00
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
48  โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 633
40 6.32
18 2.84
58 9.16
37 5.85
35 5.53
445 70.30
188 29.70%
49  โรงเรียนบ้านเมืองขอน 44
5 11.36
2 4.55
4 9.09
2 4.55
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
50  โรงเรียนบ้านแม่สา 180
22 12.22
5 2.78
26 14.44
0 0.00
0 0.00
127 70.56
53 29.44%
51  โรงเรียนบ้านสันศรี 68
6 8.82
1 1.47
10 14.71
3 4.41
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
52  โรงเรียนรัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 187
3 1.60
34 18.18
11 5.88
6 3.21
0 0.00
133 71.12
54 28.88%
53  โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ 63
5 7.94
4 6.35
5 7.94
4 6.35
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
54  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 320
36 11.25
3 0.94
51 15.94
0 0.00
0 0.00
230 71.88
90 28.13%
55  โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 72
6 8.33
1 1.39
13 18.06
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
56  โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 642
60 9.35
20 3.12
78 12.15
20 3.12
0 0.00
464 72.27
178 27.73%
57  โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 131
6 4.58
10 7.63
18 13.74
0 0.00
1 0.76
96 73.28
35 26.72%
58  โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 34
0 0.00
0 0.00
5 14.71
4 11.76
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
59  โรงเรียนบ้านกาดฮาว 179
10 5.59
10 5.59
23 12.85
3 1.68
1 0.56
132 73.74
47 26.26%
60  โรงเรียนบ้านปางไฮ 88
3 3.41
8 9.09
8 9.09
3 3.41
1 1.14
65 73.86
23 26.14%
61  โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 89
6 6.74
2 2.25
10 11.24
4 4.49
1 1.12
66 74.16
23 25.84%
62  โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 74
2 2.70
2 2.70
15 20.27
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
63  โรงเรียนบ้านแม่แต 55
1 1.82
4 7.27
9 16.36
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
64  โรงเรียนบ้านพระนอน 205
13 6.34
10 4.88
17 8.29
9 4.39
3 1.46
153 74.63
52 25.37%
65  โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 221
26 11.76
0 0.00
30 13.57
0 0.00
0 0.00
165 74.66
56 25.34%
66  โรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) 171
15 8.77
18 10.53
7 4.09
0 0.00
3 1.75
128 74.85
43 25.15%
67  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 97
7 7.22
8 8.25
6 6.19
3 3.09
0 0.00
73 75.26
24 24.74%
68  โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 178
7 3.93
2 1.12
31 17.42
3 1.69
1 0.56
134 75.28
44 24.72%
69  โรงเรียนบ้านหลักปัน 252
15 5.95
14 5.56
27 10.71
6 2.38
0 0.00
190 75.40
62 24.60%
70  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 169
9 5.33
5 2.96
25 14.79
2 1.18
0 0.00
128 75.74
41 24.26%
71  โรงเรียนบ้านแม่เลา 30
0 0.00
0 0.00
7 23.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
72  โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 65
8 12.31
1 1.54
6 9.23
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
73  โรงเรียนวัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ 13
0 0.00
0 0.00
3 23.08
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
74  โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 96
2 2.08
6 6.25
13 13.54
0 0.00
1 1.04
74 77.08
22 22.92%
75  โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 652
52 7.98
53 8.13
20 3.07
20 3.07
0 0.00
507 77.76
145 22.24%
76  โรงเรียนวัดหนองออน 69
5 7.25
3 4.35
3 4.35
4 5.80
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
77  โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 204
6 2.94
13 6.37
24 11.76
1 0.49
0 0.00
160 78.43
44 21.57%
78  โรงเรียนวัดปางเติม 74
1 1.35
2 2.70
6 8.11
6 8.11
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
79  โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 244
0 0.00
17 6.97
32 13.11
0 0.00
0 0.00
195 79.92
49 20.08%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 45
6 13.33
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
81  โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย 20
0 0.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
82  โรงเรียนพร้าวบูรพา 131
8 6.11
0 0.00
18 13.74
0 0.00
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
83  โรงเรียนประดู่วิทยา 111
6 5.41
0 0.00
13 11.71
1 0.90
1 0.90
90 81.08
21 18.92%
84  โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 121
8 6.61
6 4.96
3 2.48
4 3.31
1 0.83
99 81.82
22 18.18%
85  โรงเรียนบ้านร่มหลวง 144
6 4.17
7 4.86
7 4.86
3 2.08
3 2.08
118 81.94
26 18.06%
86  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 207
20 9.66
5 2.42
5 2.42
4 1.93
2 0.97
171 82.61
36 17.39%
87  โรงเรียนบ้านห้วยบง 69
0 0.00
3 4.35
9 13.04
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
88  โรงเรียนบ้านบวกเปา 104
3 2.88
1 0.96
14 13.46
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
89  โรงเรียนบ้านผึ้ง 124
4 3.23
0 0.00
17 13.71
0 0.00
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
90  โรงเรียนวัดท่าข้าม 85
5 5.88
5 5.88
4 4.71
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
91  โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 68
0 0.00
2 2.94
9 13.24
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
92  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 303
8 2.64
17 5.61
13 4.29
8 2.64
2 0.66
255 84.16
48 15.84%
93  โรงเรียนบ้านป่าบง 182
4 2.20
1 0.55
23 12.64
0 0.00
0 0.00
154 84.62
28 15.38%
94  โรงเรียนวัดห้วยไร่ 125
9 7.20
2 1.60
8 6.40
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
95  โรงเรียนบ้านสันกลาง 86
0 0.00
1 1.16
3 3.49
9 10.47
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
96  โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 187
0 0.00
0 0.00
16 8.56
12 6.42
0 0.00
159 85.03
28 14.97%
97  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 184
6 3.26
8 4.35
12 6.52
0 0.00
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
98  โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 122
4 3.28
1 0.82
10 8.20
0 0.00
2 1.64
105 86.07
17 13.93%
99  โรงเรียนบ้านสันปง 65
0 0.00
0 0.00
9 13.85
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
100  โรงเรียนบ้านปางขุม 81
2 2.47
1 1.23
4 4.94
3 3.70
1 1.23
70 86.42
11 13.58%
101  โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 185
10 5.41
5 2.70
4 2.16
3 1.62
3 1.62
160 86.49
25 13.51%
102  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 171
7 4.09
6 3.51
7 4.09
2 1.17
0 0.00
149 87.13
22 12.87%
103  โรงเรียนบ้านกองแหะ 102
4 3.92
4 3.92
5 4.90
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
104  โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 812
15 1.85
11 1.35
47 5.79
18 2.22
8 0.99
713 87.81
99 12.19%
105  โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 50
2 4.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
106  โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 85
5 5.88
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
107  โรงเรียนบ้านช้างใน 52
1 1.92
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
108  โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 119
4 3.36
4 3.36
0 0.00
0 0.00
5 4.20
106 89.08
13 10.92%
109  โรงเรียนวัดแม่เลย 55
0 0.00
2 3.64
3 5.45
0 0.00
1 1.82
49 89.09
6 10.91%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน 21
2 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
111  โรงเรียนบ้านโปง 137
2 1.46
2 1.46
5 3.65
2 1.46
2 1.46
124 90.51
13 9.49%
112  โรงเรียนบ้านปางกว้าง 44
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
113  โรงเรียนบ้านแม่แมม 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
1 4.35
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
114  โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 102
4 3.92
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
115  โรงเรียนบ้านนากู่ 44
0 0.00
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
116  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 129
5 3.88
0 0.00
3 2.33
0 0.00
0 0.00
121 93.80
8 6.20%
117  โรงเรียนบ้านหลวง 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.06
31 93.94
2 6.06%
118  โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 302
5 1.66
2 0.66
11 3.64
0 0.00
0 0.00
284 94.04
18 5.96%
119  โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 85
1 1.18
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
120  โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก 35
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
121  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 235
8 3.40
4 1.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
223 94.89
12 5.11%
122  โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 164
2 1.22
1 0.61
4 2.44
1 0.61
0 0.00
156 95.12
8 4.88%
123  โรงเรียนบ้านแม่แว 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
1 1.45
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
124  โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
125  โรงเรียนบ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) 134
0 0.00
1 0.75
0 0.00
2 1.49
1 0.75
130 97.01
4 2.99%
126  โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 146
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.37
144 98.63
2 1.37%
127  โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านผาหมอน 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 160
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
160 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านแม่แสะ 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 115
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,734 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,201 6.09
เตี้ย  1,032 5.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,989 10.08
ผอมและเตี้ย  686 3.48
อ้วนและเตี้ย  602 3.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,224 72.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,510 คน


27.92%


Powered By www.thaieducation.net