ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสบคำ 142
6 4.23
13 9.15
27 19.01
19 13.38
26 18.31
51 35.92
91 64.08%
2  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 57
31 54.39
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
21 36.84
36 63.16%
3  โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 234
33 14.10
45 19.23
28 11.97
20 8.55
5 2.14
103 44.02
131 55.98%
4  โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔ 393
8 2.04
46 11.70
34 8.65
54 13.74
65 16.54
186 47.33
207 52.67%
5  โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 25
5 20.00
0 0.00
7 28.00
0 0.00
1 4.00
12 48.00
13 52.00%
6  โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 345
48 13.91
27 7.83
52 15.07
19 5.51
22 6.38
177 51.30
168 48.70%
7  โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 60
1 1.67
11 18.33
14 23.33
1 1.67
2 3.33
31 51.67
29 48.33%
8  โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 343
33 9.62
31 9.04
41 11.95
27 7.87
27 7.87
184 53.64
159 46.36%
9  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน) 132
18 13.64
21 15.91
13 9.85
8 6.06
0 0.00
72 54.55
60 45.45%
10  โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) 194
18 9.28
20 10.31
40 20.62
6 3.09
2 1.03
108 55.67
86 44.33%
11  โรงเรียนบ้านดอนงาม 107
13 12.15
13 12.15
11 10.28
7 6.54
2 1.87
61 57.01
46 42.99%
12  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 98
7 7.14
9 9.18
13 13.27
7 7.14
6 6.12
56 57.14
42 42.86%
13  โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 76
6 7.89
7 9.21
13 17.11
5 6.58
0 0.00
45 59.21
31 40.79%
14  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 319
25 7.84
35 10.97
56 17.55
11 3.45
1 0.31
191 59.87
128 40.13%
15  โรงเรียนบ้านปางสา 229
34 14.85
31 13.54
18 7.86
6 2.62
0 0.00
140 61.14
89 38.86%
16  โรงเรียนบ้านสันกอง 304
21 6.91
34 11.18
22 7.24
20 6.58
21 6.91
186 61.18
118 38.82%
17  โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 120
22 18.33
3 2.50
14 11.67
5 4.17
1 0.83
75 62.50
45 37.50%
18  โรงเรียนบ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล 182
40 21.98
0 0.00
27 14.84
0 0.00
0 0.00
115 63.19
67 36.81%
19  โรงเรียนโยนกวิทยา 49
8 16.33
3 6.12
6 12.24
1 2.04
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
20  โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม 60
7 11.67
5 8.33
3 5.00
5 8.33
2 3.33
38 63.33
22 36.67%
21  โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 73
12 16.44
2 2.74
9 12.33
3 4.11
0 0.00
47 64.38
26 35.62%
22  โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) 54
3 5.56
6 11.11
8 14.81
1 1.85
1 1.85
35 64.81
19 35.19%
23  โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป 133
8 6.02
3 2.26
35 26.32
0 0.00
0 0.00
87 65.41
46 34.59%
24  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 972
54 5.56
23 2.37
107 11.01
77 7.92
72 7.41
639 65.74
333 34.26%
25  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 73
14 19.18
8 10.96
1 1.37
1 1.37
1 1.37
48 65.75
25 34.25%
26  โรงเรียนบ้านสบรวก 175
10 5.71
9 5.14
30 17.14
3 1.71
7 4.00
116 66.29
59 33.71%
27  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 298
25 8.39
37 12.42
17 5.70
11 3.69
9 3.02
199 66.78
99 33.22%
28  โรงเรียนบ้านธารทอง 253
41 16.21
40 15.81
3 1.19
0 0.00
0 0.00
169 66.80
84 33.20%
29  โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ 61
4 6.56
5 8.20
6 9.84
3 4.92
2 3.28
41 67.21
20 32.79%
30  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 667
16 2.40
17 2.55
102 15.29
34 5.10
46 6.90
452 67.77
215 32.23%
31  โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว 25
4 16.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
32  โรงเรียนบ้านป่ายาง 591
39 6.60
26 4.40
106 17.94
13 2.20
0 0.00
407 68.87
184 31.13%
33  โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 252
28 11.11
34 13.49
15 5.95
0 0.00
0 0.00
175 69.44
77 30.56%
34  โรงเรียนบ้านดอย 152
6 3.95
7 4.61
31 20.39
0 0.00
1 0.66
107 70.39
45 29.61%
35  โรงเรียนบ้านรวมใจ 217
3 1.38
45 20.74
14 6.45
1 0.46
1 0.46
153 70.51
64 29.49%
36  โรงเรียนบ้านถ้ำ 204
18 8.82
16 7.84
7 3.43
18 8.82
1 0.49
144 70.59
60 29.41%
37  โรงเรียนบ้านห้วยหก 102
5 4.90
7 6.86
9 8.82
8 7.84
1 0.98
72 70.59
30 29.41%
38  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง 114
9 7.89
8 7.02
4 3.51
5 4.39
7 6.14
81 71.05
33 28.95%
39  โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์) 292
28 9.59
19 6.51
27 9.25
4 1.37
6 2.05
208 71.23
84 28.77%
40  โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ 81
1 1.23
13 16.05
9 11.11
0 0.00
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
41  โรงเรียนบ้านแม่คำ 68
4 5.88
9 13.24
0 0.00
1 1.47
5 7.35
49 72.06
19 27.94%
42  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 445
45 10.11
0 0.00
55 12.36
0 0.00
21 4.72
324 72.81
121 27.19%
43  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 103
2 1.94
3 2.91
14 13.59
8 7.77
1 0.97
75 72.82
28 27.18%
44  โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) 153
12 7.84
8 5.23
19 12.42
1 0.65
0 0.00
113 73.86
40 26.14%
45  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 131
13 9.92
10 7.63
5 3.82
4 3.05
2 1.53
97 74.05
34 25.95%
46  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 162
13 8.02
11 6.79
14 8.64
2 1.23
2 1.23
120 74.07
42 25.93%
47  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ 85
3 3.53
7 8.24
9 10.59
3 3.53
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
48  โรงเรียนบ้านป่าซางงาม 58
0 0.00
1 1.72
14 24.14
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
49  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1535
76 4.95
34 2.21
188 12.25
66 4.30
30 1.95
1141 74.33
394 25.67%
50  โรงเรียนบ้านสันถนน 196
10 5.10
12 6.12
24 12.24
2 1.02
1 0.51
147 75.00
49 25.00%
51  โรงเรียนบ้านสันนา 16
2 12.50
1 6.25
1 6.25
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
52  โรงเรียนบ้านแม่แพง 52
3 5.77
2 3.85
5 9.62
2 3.85
1 1.92
39 75.00
13 25.00%
53  โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) 85
4 4.71
5 5.88
11 12.94
0 0.00
1 1.18
64 75.29
21 24.71%
54  โรงเรียนบ้านผาจี 164
15 9.15
0 0.00
19 11.59
6 3.66
0 0.00
124 75.61
40 24.39%
55  โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 161
5 3.11
11 6.83
22 13.66
1 0.62
0 0.00
122 75.78
39 24.22%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 297
32 10.77
10 3.37
10 3.37
11 3.70
8 2.69
226 76.09
71 23.91%
57  โรงเรียนบ้านสันติสุข 337
14 4.15
23 6.82
20 5.93
11 3.26
11 3.26
258 76.56
79 23.44%
58  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 188
13 6.91
12 6.38
18 9.57
0 0.00
1 0.53
144 76.60
44 23.40%
59  โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 368
9 2.45
16 4.35
59 16.03
2 0.54
0 0.00
282 76.63
86 23.37%
60  โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 120
6 5.00
4 3.33
10 8.33
6 5.00
2 1.67
92 76.67
28 23.33%
61  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 30
0 0.00
0 0.00
7 23.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
62  โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 69
4 5.80
3 4.35
7 10.14
2 2.90
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
63  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) 100
16 16.00
0 0.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
64  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 174
6 3.45
7 4.02
19 10.92
5 2.87
3 1.72
134 77.01
40 22.99%
65  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) 97
6 6.19
2 2.06
2 2.06
4 4.12
8 8.25
75 77.32
22 22.68%
66  โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 230
5 2.17
0 0.00
16 6.96
18 7.83
13 5.65
178 77.39
52 22.61%
67  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1120
11 0.98
34 3.04
202 18.04
1 0.09
2 0.18
870 77.68
250 22.32%
68  โรงเรียนบ้านแม่สลองใน 36
4 11.11
0 0.00
3 8.33
0 0.00
1 2.78
28 77.78
8 22.22%
69  โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 197
17 8.63
3 1.52
22 11.17
0 0.00
0 0.00
155 78.68
42 21.32%
70  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 118
9 7.63
7 5.93
6 5.08
3 2.54
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
71  โรงเรียนบ้านสันธาตุ 123
7 5.69
4 3.25
11 8.94
4 3.25
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
72  โรงเรียนบ้านป่าแดง 296
30 10.14
0 0.00
31 10.47
0 0.00
0 0.00
235 79.39
61 20.61%
73  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 167
3 1.80
5 2.99
26 15.57
0 0.00
0 0.00
133 79.64
34 20.36%
74  โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 140
11 7.86
3 2.14
1 0.71
8 5.71
5 3.57
112 80.00
28 20.00%
75  โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 130
3 2.31
4 3.08
6 4.62
8 6.15
5 3.85
104 80.00
26 20.00%
76  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 119
9 7.56
6 5.04
4 3.36
3 2.52
1 0.84
96 80.67
23 19.33%
77  โรงเรียนบ้านพญาไพร 401
18 4.49
-8 -2.00
19 4.74
42 10.47
6 1.50
324 80.80
77 19.20%
78  โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 199
10 5.03
9 4.52
15 7.54
3 1.51
1 0.50
161 80.90
38 19.10%
79  โรงเรียนบ้านปางมะหัน 158
17 10.76
6 3.80
7 4.43
0 0.00
0 0.00
128 81.01
30 18.99%
80  โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 90
5 5.56
0 0.00
5 5.56
3 3.33
4 4.44
73 81.11
17 18.89%
81  โรงเรียนบ้านจ้อง 341
24 7.04
9 2.64
30 8.80
1 0.29
0 0.00
277 81.23
64 18.77%
82  โรงเรียนบ้านสันหลวง 98
0 0.00
7 7.14
11 11.22
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
83  โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
6 10.91
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
84  โรงเรียนบ้านกลาง 296
26 8.78
27 9.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
243 82.09
53 17.91%
85  โรงเรียนบ้านดอยจัน 173
10 5.78
6 3.47
12 6.94
2 1.16
0 0.00
143 82.66
30 17.34%
86  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 91
5 5.49
5 5.49
4 4.40
0 0.00
1 1.10
76 83.52
15 16.48%
87  โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย 92
5 5.43
0 0.00
3 3.26
5 5.43
2 2.17
77 83.70
15 16.30%
88  โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 89
4 4.49
0 0.00
8 8.99
0 0.00
2 2.25
75 84.27
14 15.73%
89  โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง 102
3 2.94
6 5.88
6 5.88
0 0.00
1 0.98
86 84.31
16 15.69%
90  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน 249
13 5.22
12 4.82
5 2.01
3 1.20
6 2.41
210 84.34
39 15.66%
91  โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 58
4 6.90
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 26
1 3.85
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
93  โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 144
7 4.86
3 2.08
6 4.17
3 2.08
3 2.08
122 84.72
22 15.28%
94  โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
2 5.00
34 85.00
6 15.00%
95  โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 178
2 1.12
5 2.81
14 7.87
4 2.25
1 0.56
152 85.39
26 14.61%
96  โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง 90
4 4.44
0 0.00
8 8.89
0 0.00
1 1.11
77 85.56
13 14.44%
97  โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) 132
6 4.55
0 0.00
7 5.30
0 0.00
6 4.55
113 85.61
19 14.39%
98  โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 371
31 8.36
0 0.00
5 1.35
15 4.04
1 0.27
319 85.98
52 14.02%
99  โรงเรียนบ้านไร่ 104
2 1.92
0 0.00
12 11.54
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
100  โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 136
6 4.41
5 3.68
5 3.68
2 1.47
0 0.00
118 86.76
18 13.24%
101  โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1030
27 2.62
25 2.43
57 5.53
15 1.46
11 1.07
895 86.89
135 13.11%
102  โรงเรียนบ้านสันมะนะ 163
6 3.68
7 4.29
3 1.84
2 1.23
3 1.84
142 87.12
21 12.88%
103  โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 305
5 1.64
10 3.28
24 7.87
0 0.00
0 0.00
266 87.21
39 12.79%
104  โรงเรียนบ้านจะตี 181
6 3.31
12 6.63
1 0.55
3 1.66
1 0.55
158 87.29
23 12.71%
105  โรงเรียนบ้านโป่ง 135
4 2.96
5 3.70
6 4.44
1 0.74
1 0.74
118 87.41
17 12.59%
106  โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) 128
0 0.00
2 1.56
9 7.03
5 3.91
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
107  โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 165
5 3.03
0 0.00
15 9.09
0 0.00
0 0.00
145 87.88
20 12.12%
108  โรงเรียนบ้านสันทราย 525
8 1.52
10 1.90
28 5.33
8 1.52
9 1.71
462 88.00
63 12.00%
109  โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 67
0 0.00
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
110  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 119
7 5.88
2 1.68
4 3.36
1 0.84
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
111  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 291
6 2.06
6 2.06
10 3.44
6 2.06
6 2.06
257 88.32
34 11.68%
112  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 103
2 1.94
0 0.00
10 9.71
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
113  โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 61
0 0.00
2 3.28
4 6.56
1 1.64
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
114  โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 107
3 2.80
1 0.93
8 7.48
0 0.00
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
115  โรงเรียนบ้านไทรทอง 64
4 6.25
3 4.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
116  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 110
2 1.82
0 0.00
10 9.09
0 0.00
0 0.00
98 89.09
12 10.91%
117  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 621
24 3.86
0 0.00
41 6.60
0 0.00
0 0.00
556 89.53
65 10.47%
118  โรงเรียนบ้านปางห้า 48
2 4.17
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
119  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 60
2 3.33
2 3.33
2 3.33
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 91
4 4.40
2 2.20
3 3.30
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
121  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 86
1 1.16
2 2.33
4 4.65
1 1.16
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
122  โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) 88
3 3.41
0 0.00
2 2.27
1 1.14
2 2.27
80 90.91
8 9.09%
123  โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
124  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
125  โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 175
4 2.29
0 0.00
9 5.14
0 0.00
0 0.00
162 92.57
13 7.43%
126  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 44
1 2.27
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
127  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 123
0 0.00
0 0.00
8 6.50
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
128  โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 77
3 3.90
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
129  โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย 48
3 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
130  โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
131  โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 89
0 0.00
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
132  โรงเรียนบ้านผาฮี้ 158
4 2.53
0 0.00
2 1.27
1 0.63
0 0.00
151 95.57
7 4.43%
133  โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 638
9 1.41
15 2.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
614 96.24
24 3.76%
134  โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 332
2 0.60
3 0.90
2 0.60
4 1.20
0 0.00
321 96.69
11 3.31%
135  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
136  โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
137  โรงเรียนบ้านหนองแว่น 108
0 0.00
0 0.00
2 1.85
0 0.00
0 0.00
106 98.15
2 1.85%
138  โรงเรียนบ้านป่าลัน 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
139  โรงเรียนบ้านเวียงพาน 769
3 0.39
3 0.39
4 0.52
0 0.00
0 0.00
759 98.70
10 1.30%

 

จำนวนนักเรียน  27,319 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,489 5.45
เตี้ย  1,142 4.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,375 8.69
ผอมและเตี้ย  723 2.65
อ้วนและเตี้ย  532 1.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,058 77.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,261 คน


22.92%


Powered By www.thaieducation.net