ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 188 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 148 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.72
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 34
14 41.18
5 14.71
5 14.71
0 0.00
0 0.00
10 29.41
24 70.59%
2  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 167
11 6.59
14 8.38
26 15.57
25 14.97
30 17.96
61 36.53
106 63.47%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 483
41 8.49
32 6.63
85 17.60
39 8.07
101 20.91
185 38.30
298 61.70%
4  โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 62
3 4.84
20 32.26
12 19.35
1 1.61
2 3.23
24 38.71
38 61.29%
5  โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 43
8 18.60
6 13.95
8 18.60
3 6.98
0 0.00
18 41.86
25 58.14%
6  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 26
2 7.69
3 11.54
1 3.85
7 26.92
2 7.69
11 42.31
15 57.69%
7  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 30
4 13.33
10 33.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
13 43.33
17 56.67%
8  โรงเรียนบ้านซับใหม่ 87
2 2.30
8 9.20
12 13.79
9 10.34
18 20.69
38 43.68
49 56.32%
9  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 464
46 9.91
36 7.76
93 20.04
20 4.31
51 10.99
218 46.98
246 53.02%
10  โรงเรียนปากจาบวิทยา 119
17 14.29
12 10.08
13 10.92
10 8.40
7 5.88
60 50.42
59 49.58%
11  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 392
58 14.80
33 8.42
83 21.17
17 4.34
0 0.00
201 51.28
191 48.72%
12  โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 145
23 15.86
17 11.72
29 20.00
0 0.00
0 0.00
76 52.41
69 47.59%
13  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 45
5 11.11
4 8.89
7 15.56
3 6.67
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
14  โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 137
30 21.90
3 2.19
18 13.14
6 4.38
0 0.00
80 58.39
57 41.61%
15  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 153
15 9.80
5 3.27
26 16.99
1 0.65
15 9.80
91 59.48
62 40.52%
16  โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 61
3 4.92
3 4.92
8 13.11
3 4.92
7 11.48
37 60.66
24 39.34%
17  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 79
12 15.19
6 7.59
8 10.13
5 6.33
0 0.00
48 60.76
31 39.24%
18  โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 75
5 6.67
0 0.00
22 29.33
2 2.67
0 0.00
46 61.33
29 38.67%
19  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 300
14 4.67
5 1.67
51 17.00
19 6.33
26 8.67
185 61.67
115 38.33%
20  โรงเรียนบ้านโคกแสว 40
13 32.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
21  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 206
20 9.71
12 5.83
34 16.50
9 4.37
0 0.00
131 63.59
75 36.41%
22  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 117
4 3.42
6 5.13
27 23.08
4 3.42
1 0.85
75 64.10
42 35.90%
23  โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 86
8 9.30
4 4.65
18 20.93
0 0.00
0 0.00
56 65.12
30 34.88%
24  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 217
32 14.75
0 0.00
27 12.44
15 6.91
0 0.00
143 65.90
74 34.10%
25  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 86
9 10.47
2 2.33
3 3.49
14 16.28
1 1.16
57 66.28
29 33.72%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 171
30 17.54
2 1.17
25 14.62
0 0.00
0 0.00
114 66.67
57 33.33%
27  โรงเรียนบ้านนา 30
7 23.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
28  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 15
0 0.00
1 6.67
4 26.67
0 0.00
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
29  โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 22
2 9.09
0 0.00
3 13.64
2 9.09
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
30  โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 36
10 27.78
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
31  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 144
12 8.33
7 4.86
20 13.89
5 3.47
0 0.00
100 69.44
44 30.56%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 331
27 8.16
10 3.02
60 18.13
4 1.21
0 0.00
230 69.49
101 30.51%
33  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 63
6 9.52
5 7.94
8 12.70
0 0.00
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
34  โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 385
10 2.60
4 1.04
41 10.65
14 3.64
45 11.69
271 70.39
114 29.61%
35  โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 34
4 11.76
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
36  โรงเรียนบ้านหนองผักชี 145
12 8.28
4 2.76
14 9.66
5 3.45
7 4.83
103 71.03
42 28.97%
37  โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 349
26 7.45
11 3.15
58 16.62
4 1.15
2 0.57
248 71.06
101 28.94%
38  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 139
13 9.35
9 6.47
12 8.63
6 4.32
0 0.00
99 71.22
40 28.78%
39  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 39
4 10.26
0 0.00
7 17.95
0 0.00
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
40  โรงเรียนวังกะอาม 32
3 9.38
1 3.13
3 9.38
2 6.25
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
41  โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 82
1 1.22
7 8.54
8 9.76
5 6.10
2 2.44
59 71.95
23 28.05%
42  โรงเรียนหัวสระวิทยา 132
6 4.55
11 8.33
5 3.79
9 6.82
6 4.55
95 71.97
37 28.03%
43  โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 423
23 5.44
17 4.02
50 11.82
19 4.49
8 1.89
306 72.34
117 27.66%
44  โรงเรียนบ้านตาล 116
0 0.00
2 1.72
21 18.10
9 7.76
0 0.00
84 72.41
32 27.59%
45  โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 131
18 13.74
3 2.29
12 9.16
1 0.76
1 0.76
96 73.28
35 26.72%
46  โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 199
6 3.02
9 4.52
28 14.07
8 4.02
1 0.50
147 73.87
52 26.13%
47  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 671
37 5.51
33 4.92
34 5.07
34 5.07
36 5.37
497 74.07
174 25.93%
48  โรงเรียนบ้านโป่งเกต 35
4 11.43
0 0.00
4 11.43
1 2.86
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
49  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 47
0 0.00
0 0.00
12 25.53
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
50  โรงเรียนบ้านเดื่อ 98
4 4.08
0 0.00
17 17.35
4 4.08
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
51  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 107
2 1.87
6 5.61
17 15.89
2 1.87
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
52  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 124
8 6.45
10 8.06
5 4.03
6 4.84
2 1.61
93 75.00
31 25.00%
53  โรงเรียนบ้านท่าแตง 45
2 4.44
0 0.00
9 20.00
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
54  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 82
13 15.85
1 1.22
6 7.32
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
55  โรงเรียนบ้านวังพง 37
4 10.81
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
56  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 96
4 4.17
1 1.04
15 15.63
3 3.13
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
57  โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 67
3 4.48
4 5.97
7 10.45
2 2.99
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
58  โรงเรียนบ้านดอนละนาม 42
0 0.00
0 0.00
6 14.29
4 9.52
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
59  โรงเรียนบ้านยางเครือ 21
3 14.29
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
60  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 147
7 4.76
7 4.76
16 10.88
4 2.72
1 0.68
112 76.19
35 23.81%
61  โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 150
9 6.00
3 2.00
17 11.33
4 2.67
2 1.33
115 76.67
35 23.33%
62  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 811
58 7.15
22 2.71
106 13.07
3 0.37
0 0.00
622 76.70
189 23.30%
63  โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 56
2 3.57
0 0.00
11 19.64
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
64  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 136
18 13.24
0 0.00
12 8.82
0 0.00
1 0.74
105 77.21
31 22.79%
65  โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 80
3 3.75
2 2.50
10 12.50
0 0.00
3 3.75
62 77.50
18 22.50%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 63
4 6.35
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
67  โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 27
1 3.70
2 7.41
3 11.11
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
68  โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 32
2 6.25
1 3.13
3 9.38
0 0.00
1 3.13
25 78.13
7 21.88%
69  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 32
7 21.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
70  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 321
17 5.30
6 1.87
42 13.08
5 1.56
0 0.00
251 78.19
70 21.81%
71  โรงเรียนบ้านไทรงาม 83
3 3.61
6 7.23
4 4.82
5 6.02
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 392
14 3.57
40 10.20
29 7.40
1 0.26
1 0.26
307 78.32
85 21.68%
73  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 424
22 5.19
9 2.12
60 14.15
0 0.00
0 0.00
333 78.54
91 21.46%
74  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 196
19 9.69
4 2.04
19 9.69
0 0.00
0 0.00
154 78.57
42 21.43%
75  โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 75
5 6.67
3 4.00
8 10.67
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
76  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว) 128
4 3.13
9 7.03
14 10.94
0 0.00
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
77  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 91
7 7.69
0 0.00
6 6.59
0 0.00
6 6.59
72 79.12
19 20.88%
78  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 24
1 4.17
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
79  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว) 96
14 14.58
0 0.00
6 6.25
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
80  โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 102
3 2.94
3 2.94
13 12.75
2 1.96
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
81  โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 117
10 8.55
0 0.00
14 11.97
0 0.00
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
82  โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 54
0 0.00
0 0.00
11 20.37
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
83  โรงเรียนรังงามวิทยา 111
1 0.90
0 0.00
14 12.61
7 6.31
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
84  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 41
2 4.88
1 2.44
5 12.20
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
85  โรงเรียนบ้านหนองจะบก 67
4 5.97
3 4.48
5 7.46
1 1.49
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
86  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 94
4 4.26
2 2.13
9 9.57
3 3.19
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
87  โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 95
5 5.26
4 4.21
9 9.47
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
88  โรงเรียนบ้านดงลาน 75
1 1.33
0 0.00
13 17.33
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
89  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 344
9 2.62
13 3.78
19 5.52
11 3.20
12 3.49
280 81.40
64 18.60%
90  โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 86
3 3.49
0 0.00
13 15.12
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
91  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 88
7 7.95
2 2.27
6 6.82
1 1.14
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
92  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 113
8 7.08
0 0.00
12 10.62
0 0.00
0 0.00
93 82.30
20 17.70%
93  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 102
6 5.88
0 0.00
12 11.76
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
94  โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 154
11 7.14
0 0.00
16 10.39
0 0.00
0 0.00
127 82.47
27 17.53%
95  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 260
14 5.38
5 1.92
19 7.31
3 1.15
4 1.54
215 82.69
45 17.31%
96  โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 174
2 1.15
5 2.87
21 12.07
2 1.15
0 0.00
144 82.76
30 17.24%
97  โรงเรียนบ้านห้วยบง 64
3 4.69
0 0.00
6 9.38
2 3.13
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
98  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 106
5 4.72
3 2.83
10 9.43
0 0.00
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
99  โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 83
5 6.02
0 0.00
6 7.23
3 3.61
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
100  โรงเรียนบ้านโนนฝาย 48
0 0.00
3 6.25
5 10.42
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
101  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 92
9 9.78
1 1.09
4 4.35
1 1.09
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
102  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 19
2 10.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.26
16 84.21
3 15.79%
103  โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 46
2 4.35
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
104  โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 73
6 8.22
0 0.00
3 4.11
2 2.74
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
105  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 100
7 7.00
0 0.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
106  โรงเรียนบ้านวังมน 101
3 2.97
0 0.00
12 11.88
0 0.00
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
107  โรงเรียนบ้านสะพานยาว 182
13 7.14
8 4.40
6 3.30
0 0.00
0 0.00
155 85.16
27 14.84%
108  โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 62
3 4.84
1 1.61
5 8.06
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
109  โรงเรียนบ้านงิ้ว 125
1 0.80
0 0.00
17 13.60
0 0.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
110  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 92
7 7.61
2 2.17
3 3.26
1 1.09
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
111  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 252
10 3.97
0 0.00
25 9.92
0 0.00
0 0.00
217 86.11
35 13.89%
112  โรงเรียนบ้านหนองโดน 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
113  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 103
1 0.97
0 0.00
13 12.62
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
114  โรงเรียนบ้านซับไทร 37
0 0.00
1 2.70
2 5.41
2 5.41
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
115  โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 45
2 4.44
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
116  โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 53
0 0.00
2 3.77
4 7.55
1 1.89
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
117  โรงเรียนบ้านวังกุง 47
1 2.13
0 0.00
4 8.51
0 0.00
1 2.13
41 87.23
6 12.77%
118  โรงเรียนบ้านหนองตานา 126
10 7.94
4 3.17
0 0.00
0 0.00
2 1.59
110 87.30
16 12.70%
119  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 134
3 2.24
0 0.00
11 8.21
3 2.24
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
120  โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 159
4 2.52
7 4.40
6 3.77
2 1.26
1 0.63
139 87.42
20 12.58%
121  โรงเรียนบ้านบะเสียว 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
1 2.08
1 2.08
42 87.50
6 12.50%
122  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 130
5 3.85
5 3.85
5 3.85
0 0.00
1 0.77
114 87.69
16 12.31%
123  โรงเรียนหนองกกสามัคคี 41
0 0.00
1 2.44
3 7.32
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
124  โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 67
2 2.99
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
125  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 94
5 5.32
3 3.19
3 3.19
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
126  โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 44
2 4.55
2 4.55
1 2.27
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
127  โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 63
2 3.17
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
128  โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
2 7.14
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
129  โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 10.45
60 89.55
7 10.45%
130  โรงเรียนบ้านละหานค่าย 78
3 3.85
0 0.00
5 6.41
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
131  โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 115
4 3.48
4 3.48
0 0.00
2 1.74
1 0.87
104 90.43
11 9.57%
132  โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 53
0 0.00
2 3.77
3 5.66
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
133  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 43
0 0.00
1 2.33
2 4.65
1 2.33
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
134  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 55
1 1.82
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
135  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 68
0 0.00
1 1.47
3 4.41
2 2.94
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
136  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต) 208
7 3.37
0 0.00
5 2.40
4 1.92
0 0.00
192 92.31
16 7.69%
137  โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 53
2 3.77
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
138  โรงเรียนบ้านหนองขาม 84
1 1.19
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
139  โรงเรียนซับมงคลวิทยา 152
1 0.66
1 0.66
7 4.61
1 0.66
0 0.00
142 93.42
10 6.58%
140  โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 174
3 1.72
2 1.15
3 1.72
2 1.15
0 0.00
164 94.25
10 5.75%
141  โรงเรียนออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
142  โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 114
1 0.88
0 0.00
5 4.39
0 0.00
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
143  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 99
0 0.00
0 0.00
5 5.05
0 0.00
0 0.00
94 94.95
5 5.05%
144  โรงเรียนบ้านห้วย 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
145  โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 124
0 0.00
0 0.00
2 1.61
2 1.61
1 0.81
119 95.97
5 4.03%
146  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 27
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
147  โรงเรียนบ้านวังคมคาย 142
1 0.70
0 0.00
2 1.41
1 0.70
0 0.00
138 97.18
4 2.82%
148  โรงเรียนโป่งขุนเพชร 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
84 97.67
2 2.33%

 

จำนวนนักเรียน  18,087 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,150 6.36
เตี้ย  611 3.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,983 10.96
ผอมและเตี้ย  452 2.50
อ้วนและเตี้ย  418 2.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,473 74.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,614 คน


25.51%


Powered By www.thaieducation.net