ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 262 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 262 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 207
35 16.91
35 16.91
68 32.85
32 15.46
37 17.87
0 0.00
207 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 35
23 65.71
2 5.71
8 22.86
2 5.71
0 0.00
0 0.00
35 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 134
13 9.70
6 4.48
35 26.12
17 12.69
41 30.60
22 16.42
112 83.58%
4  โรงเรียนหนองเบนประภากร 50
8 16.00
9 18.00
11 22.00
8 16.00
0 0.00
14 28.00
36 72.00%
5  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 218
12 5.50
16 7.34
40 18.35
29 13.30
56 25.69
65 29.82
153 70.18%
6  โรงเรียนภูมิวิทยา 1242
153 12.32
55 4.43
252 20.29
77 6.20
180 14.49
525 42.27
717 57.73%
7  โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 68
14 20.59
0 0.00
5 7.35
14 20.59
5 7.35
30 44.12
38 55.88%
8  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 136
16 11.76
13 9.56
36 26.47
2 1.47
5 3.68
64 47.06
72 52.94%
9  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 87
12 13.79
6 6.90
15 17.24
6 6.90
6 6.90
42 48.28
45 51.72%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 173
31 17.92
23 13.29
7 4.05
14 8.09
10 5.78
88 50.87
85 49.13%
11  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 47
10 21.28
4 8.51
5 10.64
2 4.26
2 4.26
24 51.06
23 48.94%
12  โรงเรียนบ้านดงกลาง 88
10 11.36
10 11.36
13 14.77
8 9.09
2 2.27
45 51.14
43 48.86%
13  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 201
4 1.99
6 2.99
45 22.39
20 9.95
22 10.95
104 51.74
97 48.26%
14  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 141
17 12.06
13 9.22
22 15.60
8 5.67
6 4.26
75 53.19
66 46.81%
15  โรงเรียนบ้านหนองปลา 189
35 18.52
0 0.00
51 26.98
0 0.00
0 0.00
103 54.50
86 45.50%
16  โรงเรียนบ้านสารจอด 155
33 21.29
18 11.61
5 3.23
12 7.74
0 0.00
87 56.13
68 43.87%
17  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 150
22 14.67
11 7.33
21 14.00
7 4.67
4 2.67
85 56.67
65 43.33%
18  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 93
11 11.83
11 11.83
13 13.98
5 5.38
0 0.00
53 56.99
40 43.01%
19  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 236
16 6.78
11 4.66
26 11.02
27 11.44
21 8.90
135 57.20
101 42.80%
20  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 190
25 13.16
11 5.79
35 18.42
10 5.26
0 0.00
109 57.37
81 42.63%
21  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 106
11 10.38
12 11.32
18 16.98
0 0.00
4 3.77
61 57.55
45 42.45%
22  โรงเรียนบ้านหัวโสก 71
7 9.86
5 7.04
15 21.13
3 4.23
0 0.00
41 57.75
30 42.25%
23  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 64
4 6.25
0 0.00
14 21.88
9 14.06
0 0.00
37 57.81
27 42.19%
24  โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 29
6 20.69
0 0.00
4 13.79
1 3.45
1 3.45
17 58.62
12 41.38%
25  โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 34
2 5.88
3 8.82
4 11.76
2 5.88
3 8.82
20 58.82
14 41.18%
26  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 141
14 9.93
13 9.22
29 20.57
0 0.00
2 1.42
83 58.87
58 41.13%
27  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1155
116 10.04
51 4.42
268 23.20
35 3.03
0 0.00
685 59.31
470 40.69%
28  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 281
33 11.74
14 4.98
46 16.37
3 1.07
14 4.98
171 60.85
110 39.15%
29  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 46
6 13.04
5 10.87
4 8.70
3 6.52
0 0.00
28 60.87
18 39.13%
30  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 112
7 6.25
5 4.46
28 25.00
2 1.79
0 0.00
70 62.50
42 37.50%
31  โรงเรียนบ้านดงเมย 74
10 13.51
7 9.46
3 4.05
6 8.11
1 1.35
47 63.51
27 36.49%
32  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 53
4 7.55
5 9.43
5 9.43
3 5.66
2 3.77
34 64.15
19 35.85%
33  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) 124
7 5.65
5 4.03
23 18.55
0 0.00
9 7.26
80 64.52
44 35.48%
34  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 110
14 12.73
0 0.00
21 19.09
2 1.82
2 1.82
71 64.55
39 35.45%
35  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 44
4 9.09
2 4.55
8 18.18
0 0.00
1 2.27
29 65.91
15 34.09%
36  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 134
14 10.45
18 13.43
8 5.97
5 3.73
0 0.00
89 66.42
45 33.58%
37  โรงเรียนบ้านดอนจำปา 161
9 5.59
7 4.35
33 20.50
5 3.11
0 0.00
107 66.46
54 33.54%
38  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 84
5 5.95
1 1.19
11 13.10
7 8.33
4 4.76
56 66.67
28 33.33%
39  โรงเรียนบ้านหนองแซง 201
26 12.94
15 7.46
25 12.44
1 0.50
0 0.00
134 66.67
67 33.33%
40  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 15
3 20.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
1 6.67
10 66.67
5 33.33%
41  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 159
11 6.92
5 3.14
28 17.61
5 3.14
3 1.89
107 67.30
52 32.70%
42  โรงเรียนบ้านหนองรวก 83
5 6.02
7 8.43
12 14.46
0 0.00
3 3.61
56 67.47
27 32.53%
43  โรงเรียนบ้านจมื่น 40
3 7.50
3 7.50
7 17.50
0 0.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
44  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 51
4 7.84
1 1.96
11 21.57
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
45  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 90
13 14.44
3 3.33
12 13.33
0 0.00
0 0.00
62 68.89
28 31.11%
46  โรงเรียนสระโพนทอง 120
15 12.50
2 1.67
20 16.67
0 0.00
0 0.00
83 69.17
37 30.83%
47  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 167
27 16.17
5 2.99
18 10.78
1 0.60
0 0.00
116 69.46
51 30.54%
48  โรงเรียนบ้านกุดแดง 46
9 19.57
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
49  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 83
9 10.84
2 2.41
13 15.66
1 1.20
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
50  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 171
3 1.75
9 5.26
14 8.19
11 6.43
14 8.19
120 70.18
51 29.82%
51  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 101
19 18.81
0 0.00
11 10.89
0 0.00
0 0.00
71 70.30
30 29.70%
52  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 27
3 11.11
1 3.70
3 11.11
1 3.70
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
53  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 61
6 9.84
2 3.28
10 16.39
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
54  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 126
16 12.70
9 7.14
1 0.79
7 5.56
4 3.17
89 70.63
37 29.37%
55  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 121
7 5.79
8 6.61
10 8.26
5 4.13
5 4.13
86 71.07
35 28.93%
56  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 83
7 8.43
4 4.82
5 6.02
3 3.61
5 6.02
59 71.08
24 28.92%
57  โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 128
9 7.03
10 7.81
6 4.69
8 6.25
4 3.13
91 71.09
37 28.91%
58  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 390
19 4.87
5 1.28
42 10.77
2 0.51
42 10.77
280 71.79
110 28.21%
59  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 32
2 6.25
1 3.13
6 18.75
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
60  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 245
30 12.24
11 4.49
25 10.20
2 0.82
0 0.00
177 72.24
68 27.76%
61  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 209
8 3.83
14 6.70
30 14.35
4 1.91
2 0.96
151 72.25
58 27.75%
62  โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 403
32 7.94
31 7.69
11 2.73
28 6.95
9 2.23
292 72.46
111 27.54%
63  โรงเรียนบ้านหนองคัน 191
14 7.33
11 5.76
25 13.09
1 0.52
0 0.00
140 73.30
51 26.70%
64  โรงเรียนบ้านดงบัง 30
1 3.33
1 3.33
5 16.67
1 3.33
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
65  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 136
6 4.41
9 6.62
8 5.88
10 7.35
3 2.21
100 73.53
36 26.47%
66  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 53
3 5.66
4 7.55
3 5.66
3 5.66
1 1.89
39 73.58
14 26.42%
67  โรงเรียนบ้านคอนสาร 154
9 5.84
0 0.00
31 20.13
0 0.00
0 0.00
114 74.03
40 25.97%
68  โรงเรียนบ้านวังหิน 27
2 7.41
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
69  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 74
4 5.41
5 6.76
7 9.46
3 4.05
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
70  โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 43
2 4.65
0 0.00
6 13.95
3 6.98
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
71  โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 83
6 7.23
0 0.00
8 9.64
0 0.00
7 8.43
62 74.70
21 25.30%
72  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 83
7 8.43
6 7.23
5 6.02
3 3.61
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
73  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 80
10 12.50
0 0.00
10 12.50
0 0.00
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
74  โรงเรียนบ้านนาบัว 68
5 7.35
3 4.41
7 10.29
2 2.94
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
75  โรงเรียนบ้านนาสีดา 140
8 5.71
9 6.43
9 6.43
5 3.57
4 2.86
105 75.00
35 25.00%
76  โรงเรียนบ้านสีปลาด 84
10 11.90
0 0.00
0 0.00
4 4.76
7 8.33
63 75.00
21 25.00%
77  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 57
4 7.02
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
78  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 98
6 6.12
6 6.12
6 6.12
5 5.10
1 1.02
74 75.51
24 24.49%
79  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 49
0 0.00
0 0.00
10 20.41
2 4.08
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
80  โรงเรียนบ้านโปร่ง 49
0 0.00
2 4.08
8 16.33
0 0.00
2 4.08
37 75.51
12 24.49%
81  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 241
16 6.64
13 5.39
12 4.98
8 3.32
9 3.73
183 75.93
58 24.07%
82  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 84
7 8.33
2 2.38
10 11.90
0 0.00
1 1.19
64 76.19
20 23.81%
83  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 160
19 11.88
5 3.13
14 8.75
0 0.00
0 0.00
122 76.25
38 23.75%
84  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 97
2 2.06
5 5.15
15 15.46
1 1.03
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
85  โรงเรียนบ้านระหัด 93
7 7.53
5 5.38
9 9.68
1 1.08
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
86  โรงเรียนบ้านหนองกุง 225
8 3.56
5 2.22
23 10.22
17 7.56
0 0.00
172 76.44
53 23.56%
87  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 162
16 9.88
6 3.70
14 8.64
2 1.23
0 0.00
124 76.54
38 23.46%
88  โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 81
6 7.41
0 0.00
12 14.81
1 1.23
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
89  โรงเรียนบ้านโนนข่า 60
6 10.00
0 0.00
7 11.67
1 1.67
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
90  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 82
10 12.20
2 2.44
1 1.22
4 4.88
2 2.44
63 76.83
19 23.17%
91  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 26
2 7.69
2 7.69
2 7.69
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
92  โรงเรียนบ้านขามป้อม 130
9 6.92
6 4.62
13 10.00
2 1.54
0 0.00
100 76.92
30 23.08%
93  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 48
6 12.50
3 6.25
2 4.17
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
94  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 66
4 6.06
1 1.52
7 10.61
1 1.52
2 3.03
51 77.27
15 22.73%
95  โรงเรียนหัวนานคร 93
4 4.30
0 0.00
9 9.68
7 7.53
1 1.08
72 77.42
21 22.58%
96  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 71
10 14.08
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
97  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 169
7 4.14
4 2.37
10 5.92
12 7.10
5 2.96
131 77.51
38 22.49%
98  โรงเรียนบ้านถนนกลาง 63
8 12.70
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
99  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) 45
3 6.67
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
100  โรงเรียนบ้านดอนอุดม 104
2 1.92
18 17.31
3 2.88
0 0.00
0 0.00
81 77.88
23 22.12%
101  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 77
7 9.09
0 0.00
10 12.99
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
102  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 50
3 6.00
2 4.00
3 6.00
2 4.00
1 2.00
39 78.00
11 22.00%
103  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 106
11 10.38
0 0.00
12 11.32
0 0.00
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
104  โรงเรียนเนรมิตศึกษา 158
17 10.76
4 2.53
12 7.59
1 0.63
0 0.00
124 78.48
34 21.52%
105  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 121
10 8.26
5 4.13
10 8.26
0 0.00
1 0.83
95 78.51
26 21.49%
106  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 84
8 9.52
3 3.57
7 8.33
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
107  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 84
2 2.38
1 1.19
15 17.86
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
108  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 122
2 1.64
3 2.46
20 16.39
0 0.00
1 0.82
96 78.69
26 21.31%
109  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 47
1 2.13
2 4.26
6 12.77
1 2.13
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
110  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 33
4 12.12
0 0.00
2 6.06
0 0.00
1 3.03
26 78.79
7 21.21%
111  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 104
4 3.85
4 3.85
6 5.77
3 2.88
5 4.81
82 78.85
22 21.15%
112  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 87
4 4.60
5 5.75
7 8.05
2 2.30
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
113  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 165
14 8.48
2 1.21
17 10.30
1 0.61
0 0.00
131 79.39
34 20.61%
114  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) 39
0 0.00
1 2.56
7 17.95
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
115  โรงเรียนบ้านนายม 113
5 4.42
5 4.42
9 7.96
1 0.88
3 2.65
90 79.65
23 20.35%
116  โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 69
5 7.25
3 4.35
5 7.25
1 1.45
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
117  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 124
14 11.29
1 0.81
10 8.06
0 0.00
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
118  โรงเรียนบ้านดงพอง 25
1 4.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
119  โรงเรียนบ้านหนองคู 157
7 4.46
11 7.01
5 3.18
3 1.91
5 3.18
126 80.25
31 19.75%
120  โรงเรียนบ้านห้างสูง 76
8 10.53
1 1.32
6 7.89
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
121  โรงเรียนบ้านวังม่วง 223
16 7.17
13 5.83
13 5.83
0 0.00
2 0.90
179 80.27
44 19.73%
122  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 107
6 5.61
2 1.87
10 9.35
3 2.80
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
123  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 148
4 2.70
9 6.08
16 10.81
0 0.00
0 0.00
119 80.41
29 19.59%
124  โรงเรียนบ้านโจดกลาง 87
6 6.90
2 2.30
5 5.75
3 3.45
1 1.15
70 80.46
17 19.54%
125  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 31
0 0.00
1 3.23
4 12.90
1 3.23
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
126  โรงเรียนบ้านมอญ 99
9 9.09
0 0.00
10 10.10
0 0.00
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
127  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 94
2 2.13
2 2.13
8 8.51
6 6.38
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
128  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 173
9 5.20
1 0.58
22 12.72
1 0.58
0 0.00
140 80.92
33 19.08%
129  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 489
19 3.89
2 0.41
72 14.72
0 0.00
0 0.00
396 80.98
93 19.02%
130  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 148
18 12.16
1 0.68
9 6.08
0 0.00
0 0.00
120 81.08
28 18.92%
131  โรงเรียนบ้านโนนโจด 74
6 8.11
2 2.70
4 5.41
1 1.35
1 1.35
60 81.08
14 18.92%
132  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 32
3 9.38
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
133  โรงเรียนบ้านป่าว่าน 177
9 5.08
4 2.26
19 10.73
0 0.00
1 0.56
144 81.36
33 18.64%
134  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 86
1 1.16
5 5.81
10 11.63
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
135  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 49
2 4.08
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
136  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
1 4.55
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
137  โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 139
16 11.51
8 5.76
0 0.00
1 0.72
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
138  โรงเรียนบ้านคลองบอน 68
6 8.82
1 1.47
5 7.35
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
139  โรงเรียนบ้านโนนชาด 17
1 5.88
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
140  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 57
2 3.51
1 1.75
6 10.53
1 1.75
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
141  โรงเรียนบ้านห้วยไห 40
3 7.50
0 0.00
1 2.50
1 2.50
2 5.00
33 82.50
7 17.50%
142  โรงเรียนบ้านนาดี 58
1 1.72
0 0.00
9 15.52
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
143  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 64
1 1.56
2 3.13
7 10.94
1 1.56
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
144  โรงเรียนบ้านกลาง 72
3 4.17
1 1.39
8 11.11
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
145  โรงเรียนบ้านดอนหัน 48
2 4.17
3 6.25
3 6.25
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
146  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 42
2 4.76
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
147  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
1 8.33
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
148  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 109
13 11.93
0 0.00
4 3.67
1 0.92
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
149  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 49
1 2.04
1 2.04
4 8.16
2 4.08
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
150  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 204
8 3.92
3 1.47
14 6.86
5 2.45
3 1.47
171 83.82
33 16.18%
151  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 94
13 13.83
2 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
152  โรงเรียนบ้านโนนทอง 63
3 4.76
1 1.59
3 4.76
3 4.76
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
153  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 222
16 7.21
11 4.95
6 2.70
2 0.90
0 0.00
187 84.23
35 15.77%
154  โรงเรียนบ้านก่าน 140
5 3.57
0 0.00
17 12.14
0 0.00
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
155  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 102
6 5.88
2 1.96
6 5.88
0 0.00
2 1.96
86 84.31
16 15.69%
156  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 26
1 3.85
0 0.00
1 3.85
2 7.69
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
157  โรงเรียนบ้านเมืองคง 91
4 4.40
0 0.00
8 8.79
2 2.20
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
158  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 169
4 2.37
8 4.73
6 3.55
4 2.37
4 2.37
143 84.62
26 15.38%
159  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 118
8 6.78
1 0.85
5 4.24
2 1.69
2 1.69
100 84.75
18 15.25%
160  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 132
1 0.76
4 3.03
14 10.61
0 0.00
1 0.76
112 84.85
20 15.15%
161  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
162  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 47
0 0.00
0 0.00
6 12.77
1 2.13
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
163  โรงเรียนบ้านโคกนกทา 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
2 4.26
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
164  โรงเรียนบ้านโนนสลวย 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
2 7.41
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
165  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 68
0 0.00
0 0.00
7 10.29
3 4.41
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
166  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
2 5.88
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
167  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 68
5 7.35
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
168  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 76
4 5.26
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
169  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 14.29
36 85.71
6 14.29%
170  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
171  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 155
5 3.23
2 1.29
15 9.68
0 0.00
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
172  โรงเรียนบุปผาราม 85
4 4.71
5 5.88
3 3.53
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
173  โรงเรียนบ้านโนนงาม 64
6 9.38
3 4.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
174  โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 101
5 4.95
1 0.99
8 7.92
0 0.00
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
175  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 80
5 6.25
4 5.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
176  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) 124
5 4.03
6 4.84
2 1.61
2 1.61
2 1.61
107 86.29
17 13.71%
177  โรงเรียนบ้านหินลาด 59
1 1.69
1 1.69
3 5.08
1 1.69
2 3.39
51 86.44
8 13.56%
178  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 178
3 1.69
2 1.12
11 6.18
3 1.69
5 2.81
154 86.52
24 13.48%
179  โรงเรียนบ้านม่วง 128
2 1.56
4 3.13
9 7.03
2 1.56
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
180  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 68
5 7.35
2 2.94
0 0.00
2 2.94
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
181  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 54
0 0.00
2 3.70
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
182  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 39
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
1 2.56
34 87.18
5 12.82%
183  โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 39
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
184  โรงเรียนศาลาสามัคคี 125
6 4.80
0 0.00
10 8.00
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
185  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
1 3.13
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
186  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 97
8 8.25
0 0.00
3 3.09
0 0.00
1 1.03
85 87.63
12 12.37%
187  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 173
2 1.16
1 0.58
10 5.78
8 4.62
0 0.00
152 87.86
21 12.14%
188  โรงเรียนบ้านธาตุ 174
10 5.75
1 0.57
9 5.17
1 0.57
0 0.00
153 87.93
21 12.07%
189  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 58
0 0.00
1 1.72
5 8.62
0 0.00
1 1.72
51 87.93
7 12.07%
190  โรงเรียนบ้านเรือ 67
4 5.97
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
191  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 118
7 5.93
1 0.85
5 4.24
0 0.00
1 0.85
104 88.14
14 11.86%
192  โรงเรียนบ้านโนนสาทร 77
2 2.60
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
193  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 43
1 2.33
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
194  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 174
5 2.87
3 1.72
8 4.60
3 1.72
1 0.57
154 88.51
20 11.49%
195  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 122
4 3.28
5 4.10
2 1.64
1 0.82
2 1.64
108 88.52
14 11.48%
196  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 61
2 3.28
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
197  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 157
5 3.18
0 0.00
13 8.28
0 0.00
0 0.00
139 88.54
18 11.46%
198  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 141
8 5.67
2 1.42
4 2.84
2 1.42
0 0.00
125 88.65
16 11.35%
199  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 54
6 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
200  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 82
0 0.00
0 0.00
7 8.54
2 2.44
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
201  โรงเรียนบ้านหลุบคา 46
2 4.35
1 2.17
1 2.17
0 0.00
1 2.17
41 89.13
5 10.87%
202  โรงเรียนบ้านสระแต้ 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
203  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 37
1 2.70
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
204  โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 141
7 4.96
2 1.42
6 4.26
0 0.00
0 0.00
126 89.36
15 10.64%
205  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 171
3 1.75
3 1.75
12 7.02
0 0.00
0 0.00
153 89.47
18 10.53%
206  โรงเรียนหนองพอกกองศรี 105
8 7.62
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
207  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) 68
3 4.41
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
208  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 69
4 5.80
0 0.00
0 0.00
3 4.35
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
209  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 69
0 0.00
3 4.35
3 4.35
1 1.45
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
210  โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 115
4 3.48
0 0.00
4 3.48
3 2.61
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
211  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) 262
15 5.73
0 0.00
10 3.82
0 0.00
0 0.00
237 90.46
25 9.54%
212  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 21
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
213  โรงเรียนบ้านพีพวย 74
2 2.70
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
214  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
215  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 65
6 9.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
216  โรงเรียนบ้านเขวา 87
2 2.30
0 0.00
5 5.75
0 0.00
1 1.15
79 90.80
8 9.20%
217  โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 108
4 3.70
0 0.00
5 4.63
0 0.00
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
218  โรงเรียนบ้านโคกกุง 199
10 5.03
0 0.00
4 2.01
2 1.01
0 0.00
183 91.96
16 8.04%
219  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 90
0 0.00
2 2.22
3 3.33
0 0.00
2 2.22
83 92.22
7 7.78%
220  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 78
2 2.56
0 0.00
3 3.85
1 1.28
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
221  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 179
7 3.91
0 0.00
6 3.35
0 0.00
0 0.00
166 92.74
13 7.26%
222  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 42
2 4.76
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
223  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 56
0 0.00
0 0.00
1 1.79
1 1.79
2 3.57
52 92.86
4 7.14%
224  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 88
2 2.27
2 2.27
0 0.00
0 0.00
2 2.27
82 93.18
6 6.82%
225  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 134
0 0.00
0 0.00
9 6.72
0 0.00
0 0.00
125 93.28
9 6.72%
226  โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
227  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 47
0 0.00
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
228  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 159
4 2.52
0 0.00
6 3.77
0 0.00
0 0.00
149 93.71
10 6.29%
229  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 248
7 2.82
4 1.61
4 1.61
0 0.00
0 0.00
233 93.95
15 6.05%
230  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 117
0 0.00
1 0.85
6 5.13
0 0.00
0 0.00
110 94.02
7 5.98%
231  โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
232  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 72
0 0.00
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
233  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 91
2 2.20
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
234  โรงเรียนบ้านนาแก 301
2 0.66
2 0.66
5 1.66
2 0.66
5 1.66
285 94.68
16 5.32%
235  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 57
0 0.00
2 3.51
1 1.75
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
236  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
237  โรงเรียนบ้านโคกงาม 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
238  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 121
0 0.00
0 0.00
3 2.48
0 0.00
2 1.65
116 95.87
5 4.13%
239  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 57
1 1.75
0 0.00
0 0.00
1 1.75
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
240  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 124
1 0.81
0 0.00
3 2.42
0 0.00
0 0.00
120 96.77
4 3.23%
241  โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 97
2 2.06
0 0.00
1 1.03
0 0.00
0 0.00
94 96.91
3 3.09%
242  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
243  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 132
0 0.00
0 0.00
4 3.03
0 0.00
0 0.00
128 96.97
4 3.03%
244  โรงเรียนบ้านกุดจอก 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.86
34 97.14
1 2.86%
245  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
246  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 172
2 1.16
0 0.00
2 1.16
0 0.00
0 0.00
168 97.67
4 2.33%
247  โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
61 98.39
1 1.61%
248  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
61 98.39
1 1.61%
249  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.33
74 98.67
1 1.33%
250  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 240
1 0.42
2 0.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
237 98.75
3 1.25%
251  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 129
0 0.00
1 0.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 99.22
1 0.78%
252  โรงเรียนฉิมพลีมา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
253  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านกุดแคน 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
255  โรงเรียนบ้านดงใต้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
256  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
257  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
258  โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
259  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
260  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
261  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
262  โรงเรียนสามสวนวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,955 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,898 6.79
เตี้ย  914 3.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,806 10.04
ผอมและเตี้ย  675 2.41
อ้วนและเตี้ย  652 2.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,010 75.16
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,945 คน


24.84%


Powered By www.thaieducation.net