ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 223 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 192 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.10
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโนนถาวร 93
23 24.73
11 11.83
15 16.13
19 20.43
2 2.15
23 24.73
70 75.27%
2  โรงเรียน บ้านยางหวาย 192
42 21.88
36 18.75
22 11.46
23 11.98
17 8.85
52 27.08
140 72.92%
3  โรงเรียน บ้านหินกอง 42
7 16.67
3 7.14
15 35.71
4 9.52
0 0.00
13 30.95
29 69.05%
4  โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 115
16 13.91
7 6.09
10 8.70
23 20.00
17 14.78
42 36.52
73 63.48%
5  โรงเรียน บ้านหนองไฮเหนือ 57
8 14.04
6 10.53
7 12.28
6 10.53
9 15.79
21 36.84
36 63.16%
6  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 73
18 24.66
4 5.48
14 19.18
8 10.96
0 0.00
29 39.73
44 60.27%
7  โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 221
13 5.88
17 7.69
26 11.76
30 13.57
38 17.19
97 43.89
124 56.11%
8  โรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ 2502
134 5.36
100 4.00
498 19.90
234 9.35
396 15.83
1140 45.56
1362 54.44%
9  โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 63
12 19.05
0 0.00
12 19.05
5 7.94
4 6.35
30 47.62
33 52.38%
10  โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน 10
1 10.00
0 0.00
4 40.00
0 0.00
0 0.00
5 50.00
5 50.00%
11  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 42
8 19.05
0 0.00
6 14.29
3 7.14
4 9.52
21 50.00
21 50.00%
12  โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 41
2 4.88
13 31.71
4 9.76
0 0.00
1 2.44
21 51.22
20 48.78%
13  โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง 111
14 12.61
14 12.61
16 14.41
9 8.11
0 0.00
58 52.25
53 47.75%
14  โรงเรียนบ้านห้วยหัน 145
60 41.38
0 0.00
9 6.21
0 0.00
0 0.00
76 52.41
69 47.59%
15  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(เมืองชัยภูมิ) 24
5 20.83
2 8.33
4 16.67
0 0.00
0 0.00
13 54.17
11 45.83%
16  โรงเรียนบ้านซับสีทอง 70
8 11.43
7 10.00
10 14.29
7 10.00
0 0.00
38 54.29
32 45.71%
17  โรงเรียนนาฝายวิทยา 165
4 2.42
10 6.06
35 21.21
3 1.82
22 13.33
91 55.15
74 44.85%
18  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) 116
14 12.07
9 7.76
16 13.79
7 6.03
6 5.17
64 55.17
52 44.83%
19  โรงเรียน บ้านขวาน้อย 55
8 14.55
0 0.00
3 5.45
7 12.73
5 9.09
32 58.18
23 41.82%
20  โรงเรียนบ้านชีลองกลาง 60
5 8.33
6 10.00
9 15.00
2 3.33
3 5.00
35 58.33
25 41.67%
21  โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 130
19 14.62
10 7.69
21 16.15
2 1.54
1 0.77
77 59.23
53 40.77%
22  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 84
8 9.52
10 11.90
13 15.48
3 3.57
0 0.00
50 59.52
34 40.48%
23  โรงเรียนบ้านช่อระกา 175
13 7.43
13 7.43
19 10.86
5 2.86
18 10.29
107 61.14
68 38.86%
24  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 136
9 6.62
16 11.76
18 13.24
8 5.88
1 0.74
84 61.76
52 38.24%
25  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 66
8 12.12
2 3.03
6 9.09
3 4.55
6 9.09
41 62.12
25 37.88%
26  โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 77
6 7.79
6 7.79
14 18.18
3 3.90
0 0.00
48 62.34
29 37.66%
27  โรงเรียนบ้านโนนตาด 51
0 0.00
11 21.57
8 15.69
0 0.00
0 0.00
32 62.75
19 37.25%
28  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 41
3 7.32
3 7.32
3 7.32
3 7.32
3 7.32
26 63.41
15 36.59%
29  โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ 123
24 19.51
8 6.50
13 10.57
0 0.00
0 0.00
78 63.41
45 36.59%
30  โรงเรียน บ้านแก้งยาว 80
8 10.00
4 5.00
14 17.50
3 3.75
0 0.00
51 63.75
29 36.25%
31  โรงเรียน ชุมชนบ้านโสก 119
12 10.08
0 0.00
31 26.05
0 0.00
0 0.00
76 63.87
43 36.13%
32  โรงเรียน บ้านคลองจันลา 187
21 11.23
11 5.88
16 8.56
11 5.88
8 4.28
120 64.17
67 35.83%
33  โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ 45
6 13.33
1 2.22
5 11.11
3 6.67
1 2.22
29 64.44
16 35.56%
34  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 110
13 11.82
6 5.45
2 1.82
9 8.18
9 8.18
71 64.55
39 35.45%
35  โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 65
9 13.85
3 4.62
2 3.08
4 6.15
5 7.69
42 64.62
23 35.38%
36  โรงเรียน บ้านโนนศรีสง่า 116
13 11.21
12 10.34
14 12.07
2 1.72
0 0.00
75 64.66
41 35.34%
37  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 217
15 6.91
22 10.14
13 5.99
14 6.45
10 4.61
143 65.90
74 34.10%
38  โรงเรียน บ้านสงแคน 44
5 11.36
1 2.27
3 6.82
4 9.09
2 4.55
29 65.91
15 34.09%
39  โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 44
5 11.36
3 6.82
6 13.64
1 2.27
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
40  โรงเรียน บ้านเขว้าศึกษา 275
12 4.36
11 4.00
14 5.09
22 8.00
34 12.36
182 66.18
93 33.82%
41  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 83
16 19.28
2 2.41
10 12.05
0 0.00
0 0.00
55 66.27
28 33.73%
42  โรงเรียนคุรุประชานุกูล 256
17 6.64
19 7.42
31 12.11
9 3.52
9 3.52
171 66.80
85 33.20%
43  โรงเรียน บ้านท่าหินโงม 272
28 10.29
16 5.88
45 16.54
0 0.00
0 0.00
183 67.28
89 32.72%
44  โรงเรียน ศรีสว่างสามัคคี 104
10 9.62
10 9.62
5 4.81
9 8.65
0 0.00
70 67.31
34 32.69%
45  โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 43
8 18.60
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
46  โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 274
20 7.30
23 8.39
19 6.93
15 5.47
11 4.01
186 67.88
88 32.12%
47  โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 66
2 3.03
4 6.06
8 12.12
2 3.03
5 7.58
45 68.18
21 31.82%
48  โรงเรียนบ้านกุดยาง 38
3 7.89
0 0.00
2 5.26
5 13.16
2 5.26
26 68.42
12 31.58%
49  โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม 80
5 6.25
1 1.25
19 23.75
0 0.00
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
50  โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 77
2 2.60
6 7.79
13 16.88
3 3.90
0 0.00
53 68.83
24 31.17%
51  โรงเรียน บ้านโนนลาน 100
16 16.00
8 8.00
6 6.00
0 0.00
1 1.00
69 69.00
31 31.00%
52  โรงเรียน บ้านฝาย 65
5 7.69
1 1.54
12 18.46
0 0.00
2 3.08
45 69.23
20 30.77%
53  โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ 39
4 10.26
3 7.69
4 10.26
1 2.56
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
54  โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 245
21 8.57
20 8.16
28 11.43
5 2.04
1 0.41
170 69.39
75 30.61%
55  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) 36
4 11.11
0 0.00
2 5.56
4 11.11
1 2.78
25 69.44
11 30.56%
56  โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย 33
4 12.12
3 9.09
1 3.03
2 6.06
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
57  โรงเรียน อนุบาลบ้านเขว้า 215
20 9.30
9 4.19
33 15.35
3 1.40
0 0.00
150 69.77
65 30.23%
58  โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง 43
2 4.65
7 16.28
4 9.30
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
59  โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 169
9 5.33
9 5.33
23 13.61
3 1.78
7 4.14
118 69.82
51 30.18%
60  โรงเรียน บ้านนาทุ่งใหญ่ 85
9 10.59
3 3.53
13 15.29
0 0.00
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
61  โรงเรียน บ้านชีลองใต้ 103
3 2.91
3 2.91
22 21.36
1 0.97
1 0.97
73 70.87
30 29.13%
62  โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 127
14 11.02
1 0.79
21 16.54
1 0.79
0 0.00
90 70.87
37 29.13%
63  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 117
7 5.98
7 5.98
7 5.98
6 5.13
6 5.13
84 71.79
33 28.21%
64  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 18
1 5.56
2 11.11
2 11.11
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
65  โรงเรียนบ้านต้อน 47
1 2.13
0 0.00
10 21.28
2 4.26
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
66  โรงเรียนบ้านลาดใต้ 105
16 15.24
5 4.76
7 6.67
1 0.95
0 0.00
76 72.38
29 27.62%
67  โรงเรียน บ้านโนนโพธิ์(บ้านเขว้า) 91
14 15.38
2 2.20
9 9.89
0 0.00
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
68  โรงเรียน บ้านหัวนาคำ 179
13 7.26
0 0.00
13 7.26
18 10.06
5 2.79
130 72.63
49 27.37%
69  โรงเรียนบ้านหินลาด 22
3 13.64
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
70  โรงเรียนบ้านวังตะกู 123
14 11.38
9 7.32
2 1.63
8 6.50
0 0.00
90 73.17
33 26.83%
71  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์(คอนสวรรค์) 99
15 15.15
0 0.00
11 11.11
0 0.00
0 0.00
73 73.74
26 26.26%
72  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 160
17 10.63
10 6.25
13 8.13
2 1.25
0 0.00
118 73.75
42 26.25%
73  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 153
12 7.84
6 3.92
22 14.38
0 0.00
0 0.00
113 73.86
40 26.14%
74  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 88
14 15.91
3 3.41
6 6.82
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
75  โรงเรียน บ้านนาสีนวล 69
6 8.70
2 2.90
9 13.04
1 1.45
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
76  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 279
9 3.23
11 3.94
50 17.92
1 0.36
1 0.36
207 74.19
72 25.81%
77  โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 132
15 11.36
4 3.03
13 9.85
2 1.52
0 0.00
98 74.24
34 25.76%
78  โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 220
20 9.09
7 3.18
22 10.00
6 2.73
0 0.00
165 75.00
55 25.00%
79  โรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา 130
9 6.92
5 3.85
11 8.46
7 5.38
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
80  โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) 41
2 4.88
0 0.00
7 17.07
1 2.44
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
81  โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 58
8 13.79
4 6.90
2 3.45
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
82  โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 76
4 5.26
5 6.58
9 11.84
0 0.00
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
83  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 140
6 4.29
7 5.00
8 5.71
7 5.00
5 3.57
107 76.43
33 23.57%
84  โรงเรียน บ้านห้วยตะแคง 34
1 2.94
0 0.00
7 20.59
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
85  โรงเรียนบ้านวังกำแพง 52
6 11.54
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
86  โรงเรียน สามพันตาราษฎร์อุทิศ 165
21 12.73
1 0.61
15 9.09
1 0.61
0 0.00
127 76.97
38 23.03%
87  โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 87
9 10.34
0 0.00
10 11.49
1 1.15
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
88  โรงเรียน บ้านกุดชุมแสง 235
23 9.79
6 2.55
20 8.51
3 1.28
2 0.85
181 77.02
54 22.98%
89  โรงเรียน บ้านนารี 137
19 13.87
0 0.00
12 8.76
0 0.00
0 0.00
106 77.37
31 22.63%
90  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 173
8 4.62
8 4.62
21 12.14
2 1.16
0 0.00
134 77.46
39 22.54%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) 443
11 2.48
5 1.13
71 16.03
10 2.26
2 0.45
344 77.65
99 22.35%
92  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 257
33 12.84
8 3.11
14 5.45
1 0.39
0 0.00
201 78.21
56 21.79%
93  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 60
4 6.67
1 1.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
94  โรงเรียน โนนหว้านไพล 113
14 12.39
0 0.00
9 7.96
1 0.88
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
95  โรงเรียนบ้านหนองแวง 123
8 6.50
0 0.00
18 14.63
0 0.00
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
96  โรงเรียน บ้านเล่าวิทยาคาร 188
12 6.38
0 0.00
27 14.36
0 0.00
0 0.00
149 79.26
39 20.74%
97  โรงเรียน ท่าแกวิทยากร 63
6 9.52
2 3.17
5 7.94
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
98  โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 137
13 9.49
10 7.30
5 3.65
0 0.00
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
99  โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 98
8 8.16
1 1.02
4 4.08
0 0.00
7 7.14
78 79.59
20 20.41%
100  โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 182
3 1.65
4 2.20
23 12.64
5 2.75
2 1.10
145 79.67
37 20.33%
101  โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 123
3 2.44
0 0.00
19 15.45
0 0.00
3 2.44
98 79.67
25 20.33%
102  โรงเรียน บ้านเสี้ยวน้อย 70
4 5.71
1 1.43
7 10.00
1 1.43
1 1.43
56 80.00
14 20.00%
103  โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 312
23 7.37
20 6.41
10 3.21
3 0.96
4 1.28
252 80.77
60 19.23%
104  โรงเรียนบ้านโนนตูม 120
5 4.17
8 6.67
9 7.50
1 0.83
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
105  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 42
3 7.14
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
106  โรงเรียนโพนทองพิทยา 95
11 11.58
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
107  โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1699
88 5.18
33 1.94
119 7.00
14 0.82
55 3.24
1390 81.81
309 18.19%
108  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าปล้อง 153
8 5.23
6 3.92
8 5.23
5 3.27
0 0.00
126 82.35
27 17.65%
109  โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 34
0 0.00
1 2.94
5 14.71
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
110  โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม 94
6 6.38
2 2.13
6 6.38
2 2.13
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
111  โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 59
0 0.00
0 0.00
5 8.47
1 1.69
4 6.78
49 83.05
10 16.95%
112  โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 396
18 4.55
16 4.04
23 5.81
5 1.26
5 1.26
329 83.08
67 16.92%
113  โรงเรียน บ้านกุดหูลิง 156
9 5.77
0 0.00
9 5.77
4 2.56
4 2.56
130 83.33
26 16.67%
114  โรงเรียน ราษฎร์บำรุง 72
1 1.39
1 1.39
5 6.94
2 2.78
3 4.17
60 83.33
12 16.67%
115  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 84
7 8.33
2 2.38
5 5.95
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
116  โรงเรียนสหประชาสรร 139
0 0.00
0 0.00
18 12.95
5 3.60
0 0.00
116 83.45
23 16.55%
117  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 49
3 6.12
0 0.00
4 8.16
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
118  โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 295
10 3.39
12 4.07
26 8.81
0 0.00
0 0.00
247 83.73
48 16.27%
119  โรงเรียนบ้านหนองไห 80
0 0.00
0 0.00
8 10.00
5 6.25
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
120  โรงเรียนวัดพุทโธวาท 93
8 8.60
2 2.15
5 5.38
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
121  โรงเรียน บ้านสำราญ 81
3 3.70
3 3.70
3 3.70
4 4.94
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
122  โรงเรียน บ้านโปร่งโก 44
3 6.82
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
123  โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 323
10 3.10
7 2.17
32 9.91
0 0.00
2 0.62
272 84.21
51 15.79%
124  โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 205
15 7.32
0 0.00
9 4.39
8 3.90
0 0.00
173 84.39
32 15.61%
125  โรงเรียน บ้านห้วยร่วม 79
4 5.06
3 3.80
5 6.33
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
126  โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 74
4 5.41
1 1.35
5 6.76
0 0.00
1 1.35
63 85.14
11 14.86%
127  โรงเรียน บ้านหนองไฮโคกสง่า 109
7 6.42
3 2.75
1 0.92
0 0.00
5 4.59
93 85.32
16 14.68%
128  โรงเรียน บ้านวังปลาฝา 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
2 4.17
3 6.25
41 85.42
7 14.58%
129  โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
1 2.38
36 85.71
6 14.29%
130  โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ 56
1 1.79
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
131  โรงเรียนบ้านโนนกอก 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
132  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 63
2 3.17
0 0.00
4 6.35
3 4.76
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
133  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 254
12 4.72
3 1.18
15 5.91
6 2.36
0 0.00
218 85.83
36 14.17%
134  โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 184
4 2.17
0 0.00
15 8.15
7 3.80
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
135  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 264
9 3.41
0 0.00
28 10.61
0 0.00
0 0.00
227 85.98
37 14.02%
136  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 50
0 0.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
137  โรงเรียน บ้านนางแดดเหนือ 169
8 4.73
0 0.00
15 8.88
0 0.00
0 0.00
146 86.39
23 13.61%
138  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 135
5 3.70
1 0.74
12 8.89
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
139  โรงเรียนบ้านเจาทอง 347
6 1.73
15 4.32
21 6.05
4 1.15
0 0.00
301 86.74
46 13.26%
140  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 91
8 8.79
1 1.10
3 3.30
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
141  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 69
2 2.90
2 2.90
4 5.80
1 1.45
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
142  โรงเรียน นาเสียวศึกษาคาร 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
143  โรงเรียนบ้านลาดเหนือ 97
7 7.22
0 0.00
3 3.09
2 2.06
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
144  โรงเรียน บ้านห้วยไผ่ใต้ 57
5 8.77
1 1.75
1 1.75
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
145  โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 114
2 1.75
3 2.63
5 4.39
2 1.75
2 1.75
100 87.72
14 12.28%
146  โรงเรียน หนองเบ็นเจริญวิทย์ 92
0 0.00
0 0.00
9 9.78
2 2.17
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
147  โรงเรียน บ้านลำชี 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
3 7.14
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
148  โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 132
3 2.27
1 0.76
9 6.82
2 1.52
0 0.00
117 88.64
15 11.36%
149  โรงเรียน บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 106
4 3.77
0 0.00
8 7.55
0 0.00
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
150  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 153
5 3.27
5 3.27
3 1.96
4 2.61
0 0.00
136 88.89
17 11.11%
151  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 101
7 6.93
2 1.98
1 0.99
1 0.99
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
152  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 28
2 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.57
25 89.29
3 10.71%
153  โรงเรียนบ้านนามน 123
3 2.44
2 1.63
8 6.50
0 0.00
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
154  โรงเรียนบ้านป่ายาง 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
1 5.26
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
155  โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 10.00
9 90.00
1 10.00%
156  โรงเรียน บ้านขี้เหล็กใหญ่ 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
157  โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 94
1 1.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 8.51
85 90.43
9 9.57%
158  โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 118
11 9.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 90.68
11 9.32%
159  โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 117
3 2.56
2 1.71
3 2.56
2 1.71
0 0.00
107 91.45
10 8.55%
160  โรงเรียน บ้านค่ายหางเรียง 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
161  โรงเรียน บ้านนาโจด 48
3 6.25
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
162  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 72
5 6.94
1 1.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
163  โรงเรียน บ้านกุดไผ่ 109
3 2.75
1 0.92
4 3.67
0 0.00
1 0.92
100 91.74
9 8.26%
164  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 61
3 4.92
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
165  โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล 37
2 5.41
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
166  โรงเรียน บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) 99
2 2.02
1 1.01
2 2.02
1 1.01
2 2.02
91 91.92
8 8.08%
167  โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 238
3 1.26
2 0.84
9 3.78
3 1.26
2 0.84
219 92.02
19 7.98%
168  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
169  โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
170  โรงเรียน กุดเวียนวิทย์ผดุง 82
2 2.44
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
171  โรงเรียน บ้านดอนหัน 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
172  โรงเรียนบ้านนางแดด 125
1 0.80
0 0.00
5 4.00
2 1.60
1 0.80
116 92.80
9 7.20%
173  โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
174  โรงเรียน บ้านโนนศรีทอง 117
2 1.71
2 1.71
2 1.71
2 1.71
0 0.00
109 93.16
8 6.84%
175  โรงเรียน หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 236
14 5.93
0 0.00
2 0.85
0 0.00
0 0.00
220 93.22
16 6.78%
176  โรงเรียนบ้านนาวัง 59
1 1.69
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
177  โรงเรียน ฉิมพลีวิทยา 320
6 1.88
3 0.94
7 2.19
2 0.63
3 0.94
299 93.44
21 6.56%
178  โรงเรียนบ้านผือวิทยายน 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
179  โรงเรียนบ้านกุดละลม 35
1 2.86
1 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
180  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 53
1 1.89
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
181  โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
1 1.85
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
182  โรงเรียนบ้านโสกรัง 54
1 1.85
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
183  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
184  โรงเรียนบ้านวังโพน 136
2 1.47
2 1.47
3 2.21
0 0.00
0 0.00
129 94.85
7 5.15%
185  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) 69
1 1.45
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
186  โรงเรียน บ้านโนนเปลือย 143
4 2.80
0 0.00
1 0.70
0 0.00
0 0.00
138 96.50
5 3.50%
187  โรงเรียนบ้านนางเม้ง 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
188  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) 174
0 0.00
0 0.00
2 1.15
0 0.00
3 1.72
169 97.13
5 2.87%
189  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 159
0 0.00
0 0.00
2 1.26
1 0.63
0 0.00
156 98.11
3 1.89%
190  โรงเรียนบ้านหนองหอย 117
2 1.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 98.29
2 1.71%
191  โรงเรียน ไทรงามผดุงวิทย์ 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านนาฮี 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,217 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,663 6.59
เตี้ย  857 3.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,446 9.70
ผอมและเตี้ย  754 2.99
อ้วนและเตี้ย  807 3.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,690 74.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,527 คน


25.88%


Powered By www.thaieducation.net