ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 32 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 19
10 52.63
2 10.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 36.84
12 63.16%
2  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 76
15 19.74
13 17.11
1 1.32
19 25.00
0 0.00
28 36.84
48 63.16%
3  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 124
13 10.48
12 9.68
13 10.48
14 11.29
14 11.29
58 46.77
66 53.23%
4  โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู 34
8 23.53
2 5.88
5 14.71
0 0.00
1 2.94
18 52.94
16 47.06%
5  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 180
26 14.44
21 11.67
25 13.89
8 4.44
1 0.56
99 55.00
81 45.00%
6  โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 732
53 7.24
52 7.10
32 4.37
105 14.34
84 11.48
406 55.46
326 44.54%
7  โรงเรียนบ้านธารมะลิ 219
26 11.87
52 23.74
2 0.91
10 4.57
0 0.00
129 58.90
90 41.10%
8  โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) 610
132 21.64
0 0.00
28 4.59
72 11.80
4 0.66
374 61.31
236 38.69%
9  โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 140
15 10.71
17 12.14
14 10.00
1 0.71
5 3.57
88 62.86
52 37.14%
10  โรงเรียนบ้านโต 320
11 3.44
21 6.56
20 6.25
31 9.69
27 8.44
210 65.63
110 34.38%
11  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 123
23 18.70
4 3.25
4 3.25
3 2.44
2 1.63
87 70.73
36 29.27%
12  โรงเรียนบ้านมาลา 127
18 14.17
15 11.81
0 0.00
4 3.15
0 0.00
90 70.87
37 29.13%
13  โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1083
59 5.45
42 3.88
76 7.02
69 6.37
60 5.54
777 71.75
306 28.25%
14  โรงเรียนบ้านธารน้ำใส 89
6 6.74
10 11.24
4 4.49
5 5.62
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
15  โรงเรียนบ้านจุโป 108
5 4.63
8 7.41
16 14.81
0 0.00
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
16  โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 141
12 8.51
5 3.55
17 12.06
2 1.42
0 0.00
105 74.47
36 25.53%
17  โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 844
66 7.82
110 13.03
20 2.37
11 1.30
0 0.00
637 75.47
207 24.53%
18  โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 167
4 2.40
6 3.59
23 13.77
6 3.59
0 0.00
128 76.65
39 23.35%
19  โรงเรียนบ้านวังศิลา 68
6 8.82
2 2.94
2 2.94
5 7.35
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
20  โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 114
8 7.02
7 6.14
6 5.26
3 2.63
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
21  โรงเรียนบ้านเยาะ 423
23 5.44
45 10.64
12 2.84
6 1.42
3 0.71
334 78.96
89 21.04%
22  โรงเรียนบ้านบาแตตูแง 122
10 8.20
8 6.56
2 1.64
4 3.28
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
23  โรงเรียนบ้านยะรม 252
6 2.38
31 12.30
8 3.17
0 0.00
0 0.00
207 82.14
45 17.86%
24  โรงเรียนบ้านศรีนคร 102
6 5.88
0 0.00
12 11.76
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
25  โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต 76
3 3.95
4 5.26
3 3.95
2 2.63
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
26  โรงเรียนบ้านบัวทอง 133
4 3.01
12 9.02
5 3.76
0 0.00
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
27  โรงเรียนบ้านปะเด็ง 57
3 5.26
1 1.75
5 8.77
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
28  โรงเรียนบ้านนาข่อย 255
10 3.92
13 5.10
16 6.27
0 0.00
0 0.00
216 84.71
39 15.29%
29  โรงเรียนบ้านแหร 286
19 6.64
13 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
254 88.81
32 11.19%
30  โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ 57
3 5.26
0 0.00
1 1.75
1 1.75
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
31  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
32  โรงเรียนบ้านราโมง 301
9 2.99
3 1.00
3 1.00
0 0.00
0 0.00
286 95.02
15 4.98%

 

จำนวนนักเรียน  7,423 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  612 8.24
เตี้ย  531 7.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  377 5.08
ผอมและเตี้ย  382 5.15
อ้วนและเตี้ย  201 2.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,320 71.67
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,103 คน


28.33%


Powered By www.thaieducation.net