ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 68 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 16 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 23.53
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบาละ 483
86 17.81
74 15.32
47 9.73
61 12.63
47 9.73
168 34.78
315 65.22%
2  โรงเรียนบ้านรานอ 204
36 17.65
46 22.55
40 19.61
9 4.41
2 0.98
71 34.80
133 65.20%
3  โรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล) 159
30 18.87
26 16.35
5 3.14
4 2.52
0 0.00
94 59.12
65 40.88%
4  โรงเรียนบ้านละแอ 174
22 12.64
36 20.69
7 4.02
3 1.72
0 0.00
106 60.92
68 39.08%
5  โรงเรียนบ้านนิบง 352
17 4.83
17 4.83
26 7.39
34 9.66
43 12.22
215 61.08
137 38.92%
6  โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 152
28 18.42
16 10.53
6 3.95
3 1.97
0 0.00
99 65.13
53 34.87%
7  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 41
5 12.20
5 12.20
3 7.32
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
8  โรงเรียนบ้านลือเน็ง 127
13 10.24
18 14.17
5 3.94
3 2.36
0 0.00
88 69.29
39 30.71%
9  โรงเรียนบ้านบายอ 274
14 5.11
34 12.41
5 1.82
13 4.74
4 1.46
204 74.45
70 25.55%
10  โรงเรียนบ้านเตรียมปัญญา 74
6 8.11
3 4.05
3 4.05
4 5.41
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
11  โรงเรียนสามัคคี 135
10 7.41
8 5.93
9 6.67
0 0.00
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
12  โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 298
26 8.72
7 2.35
5 1.68
14 4.70
4 1.34
242 81.21
56 18.79%
13  โรงเรียนบ้านเจาะปันตัง 331
23 6.95
3 0.91
15 4.53
4 1.21
3 0.91
283 85.50
48 14.50%
14  โรงเรียนบ้านเจาะตาแม 315
26 8.25
0 0.00
5 1.59
11 3.49
0 0.00
273 86.67
42 13.33%
15  โรงเรียนบ้านยะหา 478
15 3.14
17 3.56
22 4.60
0 0.00
0 0.00
424 88.70
54 11.30%
16  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 141
3 2.13
1 0.71
8 5.67
1 0.71
1 0.71
127 90.07
14 9.93%

 

จำนวนนักเรียน  3,738 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  360 9.63
เตี้ย  311 8.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  211 5.64
ผอมและเตี้ย  164 4.39
อ้วนและเตี้ย  104 2.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  2,588 69.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,150 คน


30.77%


Powered By www.thaieducation.net