ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ 65
17 26.15
14 21.54
5 7.69
28 43.08
1 1.54
0 0.00
65 100.00%
2  โรงเรียนบ้านปาดาฮัน 114
30 26.32
26 22.81
4 3.51
27 23.68
27 23.68
0 0.00
114 100.00%
3  โรงเรียนบือดองพัฒนา 134
11 8.21
47 35.07
45 33.58
29 21.64
2 1.49
0 0.00
134 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสะโต 170
39 22.94
35 20.59
7 4.12
25 14.71
42 24.71
22 12.94
148 87.06%
5  โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 312
94 30.13
78 25.00
20 6.41
27 8.65
5 1.60
88 28.21
224 71.79%
6  โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 809
81 10.01
117 14.46
36 4.45
198 24.47
135 16.69
242 29.91
567 70.09%
7  โรงเรียนบ้านกูวา 205
29 14.15
71 34.63
15 7.32
7 3.41
6 2.93
77 37.56
128 62.44%
8  โรงเรียนบ้านสะเอะ 379
71 18.73
77 20.32
22 5.80
65 17.15
0 0.00
144 37.99
235 62.01%
9  โรงเรียนบ้านสะเอะใน 175
37 21.14
42 24.00
0 0.00
26 14.86
0 0.00
70 40.00
105 60.00%
10  โรงเรียนบ้านปาโจ 182
39 21.43
60 32.97
5 2.75
0 0.00
0 0.00
78 42.86
104 57.14%
11  โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 244
40 16.39
50 20.49
8 3.28
36 14.75
4 1.64
106 43.44
138 56.56%
12  โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) 211
39 18.48
12 5.69
8 3.79
43 20.38
13 6.16
96 45.50
115 54.50%
13  โรงเรียนวัดลำใหม่ 57
0 0.00
20 35.09
0 0.00
6 10.53
5 8.77
26 45.61
31 54.39%
14  โรงเรียนบ้านบันนังลูวา 104
19 18.27
24 23.08
8 7.69
5 4.81
0 0.00
48 46.15
56 53.85%
15  โรงเรียนบ้านกอตอตือระ 231
31 13.42
36 15.58
9 3.90
22 9.52
26 11.26
107 46.32
124 53.68%
16  โรงเรียนบ้านจำปูน 150
14 9.33
27 18.00
12 8.00
27 18.00
0 0.00
70 46.67
80 53.33%
17  โรงเรียนบ้านเจาะบือแม 127
10 7.87
11 8.66
7 5.51
21 16.54
18 14.17
60 47.24
67 52.76%
18  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 163
14 8.59
18 11.04
7 4.29
32 19.63
14 8.59
78 47.85
85 52.15%
19  โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส 126
20 15.87
35 27.78
6 4.76
1 0.79
0 0.00
64 50.79
62 49.21%
20  โรงเรียนบ้านคูวอ 194
59 30.41
9 4.64
22 11.34
5 2.58
0 0.00
99 51.03
95 48.97%
21  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 228
49 21.49
50 21.93
10 4.39
0 0.00
0 0.00
119 52.19
109 47.81%
22  โรงเรียนวังธราธิปวิทยา 97
18 18.56
22 22.68
5 5.15
0 0.00
0 0.00
52 53.61
45 46.39%
23  โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 173
10 5.78
8 4.62
18 10.40
18 10.40
26 15.03
93 53.76
80 46.24%
24  โรงเรียนบ้านไทรงาม 138
15 10.87
41 29.71
4 2.90
2 1.45
0 0.00
76 55.07
62 44.93%
25  โรงเรียนบ้านกือแล 138
21 15.22
25 18.12
6 4.35
6 4.35
1 0.72
79 57.25
59 42.75%
26  โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) 106
13 12.26
21 19.81
11 10.38
0 0.00
0 0.00
61 57.55
45 42.45%
27  โรงเรียนบ้านบันนังบูโย 302
42 13.91
40 13.25
5 1.66
40 13.25
0 0.00
175 57.95
127 42.05%
28  โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 189
19 10.05
43 22.75
9 4.76
7 3.70
0 0.00
111 58.73
78 41.27%
29  โรงเรียนบ้านเกะรอ 192
32 16.67
21 10.94
14 7.29
11 5.73
1 0.52
113 58.85
79 41.15%
30  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) 124
22 17.74
15 12.10
6 4.84
5 4.03
3 2.42
73 58.87
51 41.13%
31  โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 89
10 11.24
8 8.99
8 8.99
5 5.62
5 5.62
53 59.55
36 40.45%
32  โรงเรียนบ้านท่าสาป 297
43 14.48
46 15.49
22 7.41
7 2.36
0 0.00
179 60.27
118 39.73%
33  โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) 53
1 1.89
12 22.64
8 15.09
0 0.00
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
34  โรงเรียนบ้านบาโงย 101
11 10.89
6 5.94
6 5.94
17 16.83
0 0.00
61 60.40
40 39.60%
35  โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน 147
35 23.81
14 9.52
4 2.72
5 3.40
0 0.00
89 60.54
58 39.46%
36  โรงเรียนประชาอุทิศ 137
17 12.41
25 18.25
3 2.19
9 6.57
0 0.00
83 60.58
54 39.42%
37  โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ 217
31 14.29
53 24.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 61.29
84 38.71%
38  โรงเรียนบ้านสาคอ 84
21 25.00
9 10.71
0 0.00
2 2.38
0 0.00
52 61.90
32 38.10%
39  โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 154
20 12.99
23 14.94
6 3.90
8 5.19
0 0.00
97 62.99
57 37.01%
40  โรงเรียนบ้านโกตาบารู 513
33 6.43
50 9.75
10 1.95
47 9.16
48 9.36
325 63.35
188 36.65%
41  โรงเรียนบ้านตะโละ 174
21 12.07
16 9.20
4 2.30
19 10.92
3 1.72
111 63.79
63 36.21%
42  โรงเรียนบ้านปงตา 158
13 8.23
14 8.86
6 3.80
12 7.59
12 7.59
101 63.92
57 36.08%
43  โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ 200
19 9.50
19 9.50
17 8.50
14 7.00
3 1.50
128 64.00
72 36.00%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 84
11 13.10
10 11.90
3 3.57
5 5.95
1 1.19
54 64.29
30 35.71%
45  โรงเรียนวัดชมพูสถิต 79
5 6.33
15 18.99
2 2.53
5 6.33
0 0.00
52 65.82
27 34.18%
46  โรงเรียนบ้านรามัน 466
77 16.52
46 9.87
5 1.07
30 6.44
0 0.00
308 66.09
158 33.91%
47  โรงเรียนบ้านละแอ 89
11 12.36
8 8.99
5 5.62
4 4.49
2 2.25
59 66.29
30 33.71%
48  โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 257
15 5.84
38 14.79
12 4.67
17 6.61
4 1.56
171 66.54
86 33.46%
49  โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 214
21 9.81
11 5.14
16 7.48
18 8.41
5 2.34
143 66.82
71 33.18%
50  โรงเรียนบ้านพรุ 124
10 8.06
22 17.74
3 2.42
1 0.81
3 2.42
85 68.55
39 31.45%
51  โรงเรียนบ้านต้นหยี 42
11 26.19
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
52  โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ 174
15 8.62
10 5.75
8 4.60
13 7.47
6 3.45
122 70.11
52 29.89%
53  โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 98
6 6.12
15 15.31
8 8.16
0 0.00
0 0.00
69 70.41
29 29.59%
54  โรงเรียนบ้านยะลา 236
32 13.56
25 10.59
9 3.81
3 1.27
0 0.00
167 70.76
69 29.24%
55  โรงเรียนบ้านนาเตย 84
10 11.90
8 9.52
6 7.14
0 0.00
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
56  โรงเรียนบ้านตาโละ 133
8 6.02
21 15.79
7 5.26
1 0.75
0 0.00
96 72.18
37 27.82%
57  โรงเรียนบ้านบือมัง 192
15 7.81
9 4.69
3 1.56
20 10.42
5 2.60
140 72.92
52 27.08%
58  โรงเรียนบ้านกำปงบือแน 193
29 15.03
5 2.59
8 4.15
9 4.66
0 0.00
142 73.58
51 26.42%
59  โรงเรียนบ้านพร่อน 217
36 16.59
2 0.92
13 5.99
6 2.76
0 0.00
160 73.73
57 26.27%
60  โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) 83
5 6.02
3 3.61
13 15.66
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
61  โรงเรียนบ้านลือมุ 174
10 5.75
17 9.77
3 1.72
14 8.05
0 0.00
130 74.71
44 25.29%
62  โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 614
38 6.19
71 11.56
33 5.37
8 1.30
5 0.81
459 74.76
155 25.24%
63  โรงเรียนบ้านบือยอง 159
17 10.69
15 9.43
4 2.52
4 2.52
0 0.00
119 74.84
40 25.16%
64  โรงเรียนศรีพัฒนาราม 81
6 7.41
2 2.47
0 0.00
12 14.81
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
65  โรงเรียนอนุบาลยะลา 1790
130 7.26
25 1.40
31 1.73
136 7.60
120 6.70
1348 75.31
442 24.69%
66  โรงเรียนบ้านตาสา 114
15 13.16
1 0.88
12 10.53
0 0.00
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
67  โรงเรียนบ้านปอเยาะ 102
7 6.86
4 3.92
5 4.90
5 4.90
3 2.94
78 76.47
24 23.53%
68  โรงเรียนสันติวิทยา 290
0 0.00
58 20.00
10 3.45
0 0.00
0 0.00
222 76.55
68 23.45%
69  โรงเรียนบ้านกรงปินัง 350
45 12.86
25 7.14
12 3.43
0 0.00
0 0.00
268 76.57
82 23.43%
70  โรงเรียนบ้านโฉลง 287
10 3.48
5 1.74
10 3.48
40 13.94
0 0.00
222 77.35
65 22.65%
71  โรงเรียนบ้านเบอเส้ง 171
14 8.19
15 8.77
6 3.51
3 1.75
0 0.00
133 77.78
38 22.22%
72  โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 81
7 8.64
8 9.88
3 3.70
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
73  โรงเรียนพัฒนาบาลอ 195
16 8.21
10 5.13
13 6.67
4 2.05
0 0.00
152 77.95
43 22.05%
74  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 187
9 4.81
10 5.35
7 3.74
6 3.21
9 4.81
146 78.07
41 21.93%
75  โรงเรียนบ้านจาหนัน 160
5 3.13
22 13.75
6 3.75
1 0.63
1 0.63
125 78.13
35 21.88%
76  โรงเรียนธารแร่ 65
5 7.69
7 10.77
0 0.00
0 0.00
2 3.08
51 78.46
14 21.54%
77  โรงเรียนบ้านเกียรติ 126
7 5.56
10 7.94
4 3.17
4 3.17
2 1.59
99 78.57
27 21.43%
78  โรงเรียนบ้านพงยือไร 131
8 6.11
13 9.92
5 3.82
2 1.53
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
79  โรงเรียนบ้านกะตูปะ 151
13 8.61
9 5.96
6 3.97
3 1.99
0 0.00
120 79.47
31 20.53%
80  โรงเรียนบ้านยะต๊ะ 132
14 10.61
4 3.03
2 1.52
7 5.30
0 0.00
105 79.55
27 20.45%
81  โรงเรียนบ้านบุดี 231
8 3.46
30 12.99
8 3.46
1 0.43
0 0.00
184 79.65
47 20.35%
82  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 89
4 4.49
7 7.87
6 6.74
1 1.12
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
83  โรงเรียนบ้านปุโรง 135
8 5.93
7 5.19
8 5.93
3 2.22
1 0.74
108 80.00
27 20.00%
84  โรงเรียนบ้านบือเล็ง 81
6 7.41
2 2.47
4 4.94
1 1.23
3 3.70
65 80.25
16 19.75%
85  โรงเรียนบ้านกาลูปัง 214
17 7.94
9 4.21
7 3.27
9 4.21
0 0.00
172 80.37
42 19.63%
86  โรงเรียนบ้านจือนือแร 204
8 3.92
8 3.92
9 4.41
9 4.41
6 2.94
164 80.39
40 19.61%
87  โรงเรียนบ้านปาแตรายอ 174
14 8.05
12 6.90
5 2.87
3 1.72
0 0.00
140 80.46
34 19.54%
88  โรงเรียนบ้านแบหอ 232
19 8.19
14 6.03
7 3.02
4 1.72
1 0.43
187 80.60
45 19.40%
89  โรงเรียนบ้านปูลัย 105
1 0.95
11 10.48
2 1.90
6 5.71
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
90  โรงเรียนวัดลำพะยา 112
4 3.57
5 4.46
12 10.71
0 0.00
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
91  โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ 166
4 2.41
20 12.05
7 4.22
0 0.00
0 0.00
135 81.33
31 18.67%
92  โรงเรียนบ้านกาลอ 166
0 0.00
30 18.07
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 81.93
30 18.07%
93  โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง 65
1 1.54
4 6.15
3 4.62
3 4.62
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
94  โรงเรียนบ้านพอแม็ง 130
10 7.69
4 3.08
2 1.54
3 2.31
2 1.54
109 83.85
21 16.15%
95  โรงเรียนบ้านป่าพ้อ 78
7 8.97
5 6.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
96  โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง 185
12 6.49
6 3.24
4 2.16
6 3.24
0 0.00
157 84.86
28 15.14%
97  โรงเรียนบ้านตาเซะ 121
7 5.79
6 4.96
3 2.48
1 0.83
1 0.83
103 85.12
18 14.88%
98  โรงเรียนบ้านวังพญา 104
6 5.77
2 1.92
5 4.81
1 0.96
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
99  โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) 123
3 2.44
9 7.32
3 2.44
1 0.81
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
100  โรงเรียนบ้านกาดือแป 82
1 1.22
8 9.76
1 1.22
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
101  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 41
3 7.32
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
102  โรงเรียนบ้านยือโระ 134
9 6.72
0 0.00
1 0.75
4 2.99
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
103  โรงเรียนบ้านมาแฮ 286
13 4.55
15 5.24
1 0.35
0 0.00
0 0.00
257 89.86
29 10.14%
104  โรงเรียนบ้านกือเม็ง 129
4 3.10
8 6.20
1 0.78
0 0.00
0 0.00
116 89.92
13 10.08%
105  โรงเรียนบ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 80
5 6.25
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
106  โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 119
3 2.52
1 0.84
3 2.52
2 1.68
2 1.68
108 90.76
11 9.24%
107  โรงเรียนบ้านบาโด 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
108  โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
109  โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) 52
1 1.92
2 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
110  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 2143
8 0.37
10 0.47
7 0.33
9 0.42
6 0.28
2103 98.13
40 1.87%
111  โรงเรียนบ้านคลองทราย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,160 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,089 9.43
เตี้ย  2,204 9.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  844 3.81
ผอมและเตี้ย  1,312 5.92
อ้วนและเตี้ย  590 2.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,121 68.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,039 คน


31.76%


Powered By www.thaieducation.net