ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 67 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 67 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น 45
21 46.67
17 37.78
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
45 100.00%
2  โรงเรียนบ้านปายอ 113
100 88.50
7 6.19
4 3.54
2 1.77
0 0.00
0 0.00
113 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด 189
100 52.91
20 10.58
22 11.64
23 12.17
11 5.82
13 6.88
176 93.12%
4  โรงเรียนบ้านสือดัง 322
51 15.84
37 11.49
2 0.62
197 61.18
0 0.00
35 10.87
287 89.13%
5  โรงเรียนบ้านบาโงมูลง 121
28 23.14
37 30.58
3 2.48
29 23.97
0 0.00
24 19.83
97 80.17%
6  โรงเรียนบ้านแซะโมะ 56
15 26.79
11 19.64
5 8.93
9 16.07
1 1.79
15 26.79
41 73.21%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ 150
27 18.00
15 10.00
14 9.33
27 18.00
15 10.00
52 34.67
98 65.33%
8  โรงเรียนบ้านกะรุบี 219
57 26.03
35 15.98
15 6.85
24 10.96
0 0.00
88 40.18
131 59.82%
9  โรงเรียนบ้านบาโงยือริง 140
30 21.43
37 26.43
7 5.00
8 5.71
0 0.00
58 41.43
82 58.57%
10  โรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502) 243
52 21.40
46 18.93
16 6.58
15 6.17
1 0.41
113 46.50
130 53.50%
11  โรงเรียนบ้านโตะบาลา 443
103 23.25
83 18.74
17 3.84
24 5.42
6 1.35
210 47.40
233 52.60%
12  โรงเรียนบ้านบีติง 99
28 28.28
11 11.11
1 1.01
9 9.09
1 1.01
49 49.49
50 50.51%
13  โรงเรียนบ้านปล่องหอย 120
26 21.67
7 5.83
11 9.17
13 10.83
0 0.00
63 52.50
57 47.50%
14  โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 305
51 16.72
48 15.74
17 5.57
8 2.62
14 4.59
167 54.75
138 45.25%
15  โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 316
27 8.54
83 26.27
22 6.96
8 2.53
0 0.00
176 55.70
140 44.30%
16  โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 71
10 14.08
13 18.31
2 2.82
2 2.82
1 1.41
43 60.56
28 39.44%
17  โรงเรียนบ้านบือจะ 163
55 33.74
0 0.00
9 5.52
0 0.00
0 0.00
99 60.74
64 39.26%
18  โรงเรียนบ้านกะลาพอ 158
20 12.66
11 6.96
8 5.06
18 11.39
4 2.53
97 61.39
61 38.61%
19  โรงเรียนบ้านมะนังยง 140
28 20.00
9 6.43
11 7.86
2 1.43
3 2.14
87 62.14
53 37.86%
20  โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) 109
11 10.09
10 9.17
11 10.09
7 6.42
2 1.83
68 62.39
41 37.61%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 403
19 4.71
52 12.90
7 1.74
50 12.41
14 3.47
261 64.76
142 35.24%
22  โรงเรียนบ้านช่องแมว 311
28 9.00
49 15.76
18 5.79
8 2.57
3 0.96
205 65.92
106 34.08%
23  โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 267
33 12.36
9 3.37
9 3.37
36 13.48
2 0.75
178 66.67
89 33.33%
24  โรงเรียนบ้านโลทู 118
12 10.17
26 22.03
1 0.85
0 0.00
0 0.00
79 66.95
39 33.05%
25  โรงเรียนบ้านวังไชย 70
8 11.43
7 10.00
4 5.71
3 4.29
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
26  โรงเรียนบ้านตะบิ้ง 207
0 0.00
0 0.00
16 7.73
49 23.67
0 0.00
142 68.60
65 31.40%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์) 51
5 9.80
4 7.84
6 11.76
1 1.96
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
28  โรงเรียนบ้านมะแนดาแล 134
23 17.16
16 11.94
2 1.49
0 0.00
1 0.75
92 68.66
42 31.34%
29  โรงเรียนบ้านบือแต 144
12 8.33
23 15.97
7 4.86
3 2.08
0 0.00
99 68.75
45 31.25%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ 84
5 5.95
16 19.05
4 4.76
1 1.19
0 0.00
58 69.05
26 30.95%
31  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 478
37 7.74
73 15.27
20 4.18
9 1.88
1 0.21
338 70.71
140 29.29%
32  โรงเรียนบ้านบน 207
20 9.66
0 0.00
6 2.90
30 14.49
4 1.93
147 71.01
60 28.99%
33  โรงเรียนบ้านน้ำดำ 192
18 9.38
15 7.81
10 5.21
11 5.73
1 0.52
137 71.35
55 28.65%
34  โรงเรียนวัดโชติรส 88
10 11.36
3 3.41
6 6.82
5 5.68
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
35  โรงเรียนบ้านมะกอ 104
13 12.50
12 11.54
3 2.88
0 0.00
0 0.00
76 73.08
28 26.92%
36  โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 204
16 7.84
24 11.76
6 2.94
7 3.43
1 0.49
150 73.53
54 26.47%
37  โรงเรียนวัดโบกขรณี 77
6 7.79
4 5.19
9 11.69
1 1.30
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
38  โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง 97
6 6.19
4 4.12
9 9.28
2 2.06
4 4.12
72 74.23
25 25.77%
39  โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว 125
16 12.80
16 12.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
40  โรงเรียนบ้านละอาร์ 63
1 1.59
5 7.94
4 6.35
6 9.52
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
41  โรงเรียนบ้านบือเระ 223
9 4.04
19 8.52
26 11.66
0 0.00
1 0.45
168 75.34
55 24.66%
42  โรงเรียนบ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) 115
11 9.57
11 9.57
4 3.48
2 1.74
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
43  โรงเรียนบ้านกระจูด 151
10 6.62
16 10.60
10 6.62
0 0.00
0 0.00
115 76.16
36 23.84%
44  โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 398
24 6.03
45 11.31
19 4.77
6 1.51
0 0.00
304 76.38
94 23.62%
45  โรงเรียนบ้านป่าไหม้ 200
8 4.00
23 11.50
13 6.50
3 1.50
0 0.00
153 76.50
47 23.50%
46  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 95
4 4.21
11 11.58
5 5.26
0 0.00
1 1.05
74 77.89
21 22.11%
47  โรงเรียนวัดสารวัน 125
7 5.60
5 4.00
13 10.40
2 1.60
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร 130
7 5.38
14 10.77
5 3.85
2 1.54
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
49  โรงเรียนบ้านปลักแตน 182
11 6.04
0 0.00
27 14.84
0 0.00
0 0.00
144 79.12
38 20.88%
50  โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา 126
11 8.73
14 11.11
0 0.00
1 0.79
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
51  โรงเรียนบ้านลานช้าง 131
9 6.87
7 5.34
7 5.34
4 3.05
0 0.00
104 79.39
27 20.61%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส 146
15 10.27
9 6.16
6 4.11
0 0.00
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
53  โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น 90
5 5.56
4 4.44
1 1.11
7 7.78
1 1.11
72 80.00
18 20.00%
54  โรงเรียนบ้านละเวง 125
10 8.00
8 6.40
5 4.00
2 1.60
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
55  โรงเรียนบ้านบาเลาะ 132
6 4.55
13 9.85
3 2.27
3 2.27
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 331
19 5.74
24 7.25
11 3.32
7 2.11
0 0.00
270 81.57
61 18.43%
57  โรงเรียนบ้านละหาร 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
1 4.55
18 81.82
4 18.18%
58  โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์) 181
8 4.42
14 7.73
8 4.42
1 0.55
0 0.00
150 82.87
31 17.13%
59  โรงเรียนบ้านตือเบาะ 253
18 7.11
11 4.35
3 1.19
9 3.56
0 0.00
212 83.79
41 16.21%
60  โรงเรียนบ้านพอเหมาะ 113
12 10.62
1 0.88
3 2.65
2 1.77
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
61  โรงเรียนบ้านกาหงษ์ 54
0 0.00
4 7.41
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
62  โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน 102
4 3.92
4 3.92
2 1.96
4 3.92
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
63  โรงเรียนบ้านจ่ากอง 69
2 2.90
1 1.45
2 2.90
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
64  โรงเรียนบ้านรังมดแดง 156
5 3.21
0 0.00
6 3.85
0 0.00
0 0.00
145 92.95
11 7.05%
65  โรงเรียนบ้านโคกนิบง 175
4 2.29
3 1.71
3 1.71
0 0.00
1 0.57
164 93.71
11 6.29%
66  โรงเรียนบ้านแลแวะ 154
0 0.00
2 1.30
1 0.65
1 0.65
0 0.00
150 97.40
4 2.60%
67  โรงเรียนบ้านเขาดิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,925 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,349 12.35
เตี้ย  1,158 10.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  534 4.89
ผอมและเตี้ย  708 6.48
อ้วนและเตี้ย  95 0.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,081 64.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,844 คน


35.19%


Powered By www.thaieducation.net