ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 91 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 91 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย) 26
22 84.62
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 26
16 61.54
2 7.69
6 23.08
2 7.69
0 0.00
0 0.00
26 100.00%
3  โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) 14
4 28.57
1 7.14
6 42.86
2 14.29
1 7.14
0 0.00
14 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองรี 100
58 58.00
0 0.00
14 14.00
3 3.00
0 0.00
25 25.00
75 75.00%
5  โรงเรียนวัดหนองส้ม 64
7 10.94
7 10.94
13 20.31
7 10.94
10 15.63
20 31.25
44 68.75%
6  โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 34
6 17.65
2 5.88
4 11.76
5 14.71
4 11.76
13 38.24
21 61.76%
7  โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 111
17 15.32
21 18.92
7 6.31
12 10.81
0 0.00
54 48.65
57 51.35%
8  โรงเรียนวัดบางลำภู 43
6 13.95
6 13.95
3 6.98
1 2.33
6 13.95
21 48.84
22 51.16%
9  โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 176
33 18.75
14 7.95
34 19.32
9 5.11
0 0.00
86 48.86
90 51.14%
10  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 79
9 11.39
7 8.86
14 17.72
9 11.39
0 0.00
40 50.63
39 49.37%
11  โรงเรียนบ้านเนินรัก 189
6 3.17
4 2.12
44 23.28
10 5.29
26 13.76
99 52.38
90 47.62%
12  โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) 26
6 23.08
2 7.69
3 11.54
1 3.85
0 0.00
14 53.85
12 46.15%
13  โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 114
10 8.77
11 9.65
25 21.93
6 5.26
0 0.00
62 54.39
52 45.61%
14  โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 206
4 1.94
7 3.40
35 16.99
12 5.83
32 15.53
116 56.31
90 43.69%
15  โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) 46
4 8.70
1 2.17
10 21.74
5 10.87
0 0.00
26 56.52
20 43.48%
16  โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 39
7 17.95
2 5.13
5 12.82
0 0.00
2 5.13
23 58.97
16 41.03%
17  โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) 184
23 12.50
10 5.43
28 15.22
2 1.09
3 1.63
118 64.13
66 35.87%
18  โรงเรียนบ้านบ่อขม 54
8 14.81
0 0.00
8 14.81
0 0.00
2 3.70
36 66.67
18 33.33%
19  โรงเรียนบ้านสามเรือน 52
5 9.62
0 0.00
12 23.08
0 0.00
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
20  โรงเรียนบ้านสระพัง 25
3 12.00
0 0.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
21  โรงเรียน วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) 79
4 5.06
4 5.06
15 18.99
2 2.53
0 0.00
54 68.35
25 31.65%
22  โรงเรียนบ้านดอนยาง 48
0 0.00
0 0.00
14 29.17
1 2.08
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
23  โรงเรียนบ้านแหลม 568
24 4.23
13 2.29
42 7.39
37 6.51
55 9.68
397 69.89
171 30.11%
24  โรงเรียน วัดนอกปากทะเล 41
7 17.07
0 0.00
2 4.88
1 2.44
2 4.88
29 70.73
12 29.27%
25  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 2196
58 2.64
33 1.50
538 24.50
9 0.41
0 0.00
1558 70.95
638 29.05%
26  โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) 90
7 7.78
7 7.78
8 8.89
4 4.44
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
27  โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) 70
1 1.43
0 0.00
19 27.14
0 0.00
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
28  โรงเรียนวัดทรงธรรม 32
2 6.25
0 0.00
6 18.75
1 3.13
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
29  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 50
6 12.00
6 12.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
30  โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 104
1 0.96
7 6.73
21 20.19
0 0.00
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
31  โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 101
8 7.92
5 4.95
14 13.86
1 0.99
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
32  โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 73
7 9.59
2 2.74
11 15.07
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
33  โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 152
7 4.61
7 4.61
26 17.11
0 0.00
1 0.66
111 73.03
41 26.97%
34  โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) 182
16 8.79
4 2.20
29 15.93
0 0.00
0 0.00
133 73.08
49 26.92%
35  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1508
40 2.65
39 2.59
326 21.62
1 0.07
0 0.00
1102 73.08
406 26.92%
36  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 67
4 5.97
0 0.00
14 20.90
0 0.00
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
37  โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 60
5 8.33
1 1.67
10 16.67
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
38  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 122
8 6.56
2 1.64
11 9.02
8 6.56
1 0.82
92 75.41
30 24.59%
39  โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) 41
0 0.00
0 0.00
10 24.39
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
40  โรงเรียนบ้านโตนดน้อย 37
5 13.51
0 0.00
3 8.11
1 2.70
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
41  โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม 96
2 2.08
5 5.21
16 16.67
0 0.00
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
42  โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 132
4 3.03
2 1.52
24 18.18
0 0.00
0 0.00
102 77.27
30 22.73%
43  โรงเรียนบ้านสามแพรก 31
4 12.90
0 0.00
2 6.45
0 0.00
1 3.23
24 77.42
7 22.58%
44  โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) 49
3 6.12
4 8.16
3 6.12
1 2.04
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
45  โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 45
6 13.33
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
46  โรงเรียนบ้านคลองมอญ 64
6 9.38
2 3.13
6 9.38
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
47  โรงเรียนบ้านบ่อโพง 78
1 1.28
2 2.56
13 16.67
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
48  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 50
4 8.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
49  โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
50  โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) 125
2 1.60
0 0.00
19 15.20
4 3.20
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
51  โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 111
12 10.81
2 1.80
6 5.41
0 0.00
2 1.80
89 80.18
22 19.82%
52  โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) 51
2 3.92
2 3.92
2 3.92
2 3.92
2 3.92
41 80.39
10 19.61%
53  โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) 57
0 0.00
0 0.00
11 19.30
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
54  โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 53
5 9.43
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
55  โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) 262
12 4.58
0 0.00
35 13.36
1 0.38
0 0.00
214 81.68
48 18.32%
56  โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) 57
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
6 10.53
47 82.46
10 17.54%
57  โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) 137
3 2.19
7 5.11
12 8.76
1 0.73
1 0.73
113 82.48
24 17.52%
58  โรงเรียนบ้านจะโปรง 67
2 2.99
1 1.49
6 8.96
0 0.00
2 2.99
56 83.58
11 16.42%
59  โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) 43
2 4.65
1 2.33
1 2.33
1 2.33
2 4.65
36 83.72
7 16.28%
60  โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) 106
1 0.94
0 0.00
15 14.15
0 0.00
1 0.94
89 83.96
17 16.04%
61  โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) 38
2 5.26
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
62  โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) 26
2 7.69
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
63  โรงเรียน วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) 33
2 6.06
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
64  โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก 53
0 0.00
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
65  โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 110
6 5.45
0 0.00
10 9.09
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
66  โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) 147
10 6.80
4 2.72
6 4.08
1 0.68
0 0.00
126 85.71
21 14.29%
67  โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) 57
4 7.02
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
68  โรงเรียนวัดในกลาง 152
7 4.61
4 2.63
9 5.92
1 0.66
0 0.00
131 86.18
21 13.82%
69  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
70  โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
3 9.68
27 87.10
4 12.90%
71  โรงเรียนบ้านปากรัตน์ 39
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
72  โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) 57
0 0.00
1 1.75
6 10.53
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
73  โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) 126
8 6.35
2 1.59
5 3.97
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
74  โรงเรียนวัดสมุทรธาราม 51
0 0.00
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
75  โรงเรียนบ้านบางกุฬา 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
76  โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) 135
1 0.74
1 0.74
9 6.67
4 2.96
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
77  โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง 88
5 5.68
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
78  โรงเรียนบ้านเขาย้อย 229
6 2.62
5 2.18
2 0.87
6 2.62
2 0.87
208 90.83
21 9.17%
79  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
80  โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 86
3 3.49
0 0.00
0 0.00
2 2.33
2 2.33
79 91.86
7 8.14%
81  โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
82  โรงเรียนบ้านพุพลู 122
3 2.46
0 0.00
6 4.92
0 0.00
0 0.00
113 92.62
9 7.38%
83  โรงเรียนบ้านท่าเสลา 88
0 0.00
1 1.14
2 2.27
2 2.27
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
84  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
85  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 101
2 1.98
1 0.99
2 1.98
0 0.00
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
86  โรงเรียนบ้านบ่อหวาย 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
87  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ 154
2 1.30
0 0.00
3 1.95
0 0.00
1 0.65
148 96.10
6 3.90%
88  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
89  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) 274
0 0.00
0 0.00
7 2.55
0 0.00
0 0.00
267 97.45
7 2.55%
90  โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
54 98.18
1 1.82%
91  โรงเรียนบ้านหนองมะขาม 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,343 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  603 5.32
เตี้ย  281 2.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,700 14.99
ผอมและเตี้ย  180 1.59
อ้วนและเตี้ย  170 1.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,409 74.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,934 คน


25.87%


Powered By www.thaieducation.net