ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สมุทรสาคร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 102 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 99 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.06
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดคลองครุ 418
13 3.11
6 1.44
157 37.56
2 0.48
106 25.36
134 32.06
284 67.94%
2  โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) 1438
120 8.34
100 6.95
375 26.08
58 4.03
185 12.87
600 41.72
838 58.28%
3  โรงเรียน วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) 417
57 13.67
7 1.68
60 14.39
64 15.35
42 10.07
187 44.84
230 55.16%
4  โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 121
17 14.05
8 6.61
31 25.62
8 6.61
1 0.83
56 46.28
65 53.72%
5  โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล) 242
33 13.64
3 1.24
27 11.16
36 14.88
30 12.40
113 46.69
129 53.31%
6  โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 255
15 5.88
17 6.67
34 13.33
32 12.55
32 12.55
125 49.02
130 50.98%
7  โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 441
36 8.16
9 2.04
69 15.65
45 10.20
48 10.88
234 53.06
207 46.94%
8  โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ 210
22 10.48
9 4.29
18 8.57
31 14.76
17 8.10
113 53.81
97 46.19%
9  โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 127
5 3.94
1 0.79
50 39.37
2 1.57
0 0.00
69 54.33
58 45.67%
10  โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 146
18 12.33
9 6.16
36 24.66
1 0.68
1 0.68
81 55.48
65 44.52%
11  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 907
42 4.63
26 2.87
149 16.43
68 7.50
111 12.24
511 56.34
396 43.66%
12  โรงเรียนเอกชัย 1858
117 6.30
67 3.61
533 28.69
31 1.67
25 1.35
1085 58.40
773 41.60%
13  โรงเรียน สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 194
8 4.12
3 1.55
35 18.04
14 7.22
19 9.79
115 59.28
79 40.72%
14  โรงเรียนวัดกระซ้าขาว 90
3 3.33
7 7.78
25 27.78
1 1.11
0 0.00
54 60.00
36 40.00%
15  โรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์) 359
18 5.01
11 3.06
48 13.37
29 8.08
36 10.03
217 60.45
142 39.55%
16  โรงเรียนวัดกระโจมทอง 180
12 6.67
6 3.33
50 27.78
1 0.56
1 0.56
110 61.11
70 38.89%
17  โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 104
9 8.65
6 5.77
16 15.38
6 5.77
3 2.88
64 61.54
40 38.46%
18  โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 725
22 3.03
14 1.93
130 17.93
28 3.86
82 11.31
449 61.93
276 38.07%
19  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 2139
97 4.53
71 3.32
26 1.22
584 27.30
0 0.00
1361 63.63
778 36.37%
20  โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 370
46 12.43
4 1.08
55 14.86
2 0.54
27 7.30
236 63.78
134 36.22%
21  โรงเรียนเทพนรรัตน์ 163
7 4.29
4 2.45
40 24.54
6 3.68
2 1.23
104 63.80
59 36.20%
22  โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์) 140
22 15.71
0 0.00
28 20.00
0 0.00
0 0.00
90 64.29
50 35.71%
23  โรงเรียนวัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 501
18 3.59
25 4.99
33 6.59
43 8.58
58 11.58
324 64.67
177 35.33%
24  โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1190
93 7.82
71 5.97
157 13.19
46 3.87
53 4.45
770 64.71
420 35.29%
25  โรงเรียนบ้านโคก 280
17 6.07
25 8.93
48 17.14
5 1.79
2 0.71
183 65.36
97 34.64%
26  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) 122
11 9.02
6 4.92
25 20.49
0 0.00
0 0.00
80 65.57
42 34.43%
27  โรงเรียนวัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) 146
18 12.33
0 0.00
32 21.92
0 0.00
0 0.00
96 65.75
50 34.25%
28  โรงเรียนวัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) 342
14 4.09
16 4.68
23 6.73
26 7.60
38 11.11
225 65.79
117 34.21%
29  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 432
19 4.40
20 4.63
64 14.81
19 4.40
23 5.32
287 66.44
145 33.56%
30  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 207
15 7.25
11 5.31
16 7.73
13 6.28
14 6.76
138 66.67
69 33.33%
31  โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 321
32 9.97
8 2.49
53 16.51
7 2.18
7 2.18
214 66.67
107 33.33%
32  โรงเรียนวัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) 163
15 9.20
3 1.84
36 22.09
0 0.00
0 0.00
109 66.87
54 33.13%
33  โรงเรียนวัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร) 127
7 5.51
1 0.79
30 23.62
4 3.15
0 0.00
85 66.93
42 33.07%
34  โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 139
7 5.04
4 2.88
22 15.83
11 7.91
1 0.72
94 67.63
45 32.37%
35  โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 131
6 4.58
1 0.76
17 12.98
7 5.34
11 8.40
89 67.94
42 32.06%
36  โรงเรียนวัดชัยมงคล 116
12 10.34
3 2.59
22 18.97
0 0.00
0 0.00
79 68.10
37 31.90%
37  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 209
25 11.96
0 0.00
40 19.14
0 0.00
0 0.00
144 68.90
65 31.10%
38  โรงเรียนวัดนางสาว 851
33 3.88
35 4.11
119 13.98
45 5.29
1 0.12
618 72.62
233 27.38%
39  โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) 125
4 3.20
5 4.00
20 16.00
5 4.00
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
40  โรงเรียนบ้านคลองตัน 210
8 3.81
9 4.29
38 18.10
1 0.48
0 0.00
154 73.33
56 26.67%
41  โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 344
13 3.78
11 3.20
66 19.19
1 0.29
0 0.00
253 73.55
91 26.45%
42  โรงเรียนวัดบางพลี 74
7 9.46
0 0.00
12 16.22
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
43  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง 1390
81 5.83
24 1.73
229 16.47
12 0.86
11 0.79
1033 74.32
357 25.68%
44  โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 250
21 8.40
6 2.40
33 13.20
3 1.20
0 0.00
187 74.80
63 25.20%
45  โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 497
20 4.02
13 2.62
90 18.11
0 0.00
2 0.40
372 74.85
125 25.15%
46  โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) 52
5 9.62
2 3.85
5 9.62
1 1.92
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
47  โรงเรียนวัดธรรมโชติ 152
6 3.95
5 3.29
26 17.11
1 0.66
0 0.00
114 75.00
38 25.00%
48  โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 179
9 5.03
3 1.68
29 16.20
3 1.68
0 0.00
135 75.42
44 24.58%
49  โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 345
17 4.93
12 3.48
52 15.07
1 0.29
0 0.00
263 76.23
82 23.77%
50  โรงเรียน บ้านดอนไก่ดี 897
37 4.12
42 4.68
133 14.83
0 0.00
0 0.00
685 76.37
212 23.63%
51  โรงเรียนวัดหนองบัว 81
5 6.17
0 0.00
14 17.28
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
52  โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) 339
21 6.19
10 2.95
27 7.96
11 3.24
10 2.95
260 76.70
79 23.30%
53  โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 443
13 2.93
1 0.23
89 20.09
0 0.00
0 0.00
340 76.75
103 23.25%
54  โรงเรียนบ้านโรงเข้ 87
2 2.30
6 6.90
12 13.79
0 0.00
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
55  โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) 83
3 3.61
4 4.82
9 10.84
3 3.61
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
56  โรงเรียน วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) 84
7 8.33
0 0.00
12 14.29
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
57  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 48
5 10.42
2 4.17
3 6.25
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
58  โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บํารุง 160
3 1.88
11 6.88
18 11.25
1 0.63
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
59  โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร 553
10 1.81
22 3.98
77 13.92
5 0.90
0 0.00
439 79.39
114 20.61%
60  โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 152
5 3.29
4 2.63
18 11.84
3 1.97
1 0.66
121 79.61
31 20.39%
61  โรงเรียนบ้านสันดาบ 69
2 2.90
2 2.90
5 7.25
3 4.35
2 2.90
55 79.71
14 20.29%
62  โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 222
6 2.70
4 1.80
31 13.96
3 1.35
1 0.45
177 79.73
45 20.27%
63  โรงเรียนบ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) 89
1 1.12
5 5.62
12 13.48
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
64  โรงเรียนวัดบางปลา 794
12 1.51
8 1.01
110 13.85
4 0.50
21 2.64
639 80.48
155 19.52%
65  โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง 705
17 2.41
17 2.41
77 10.92
16 2.27
7 0.99
571 80.99
134 19.01%
66  โรงเรียนวัดศรีเมือง 640
26 4.06
11 1.72
78 12.19
2 0.31
0 0.00
523 81.72
117 18.28%
67  โรงเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 156
-1 -0.64
13 8.33
12 7.69
4 2.56
0 0.00
128 82.05
28 17.95%
68  โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 112
6 5.36
4 3.57
8 7.14
2 1.79
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
69  โรงเรียนบ้านคลองแค 594
11 1.85
17 2.86
24 4.04
26 4.38
24 4.04
492 82.83
102 17.17%
70  โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 212
7 3.30
5 2.36
23 10.85
1 0.47
0 0.00
176 83.02
36 16.98%
71  โรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) 71
1 1.41
0 0.00
9 12.68
2 2.82
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
72  โรงเรียนบ้านคลองหลวง 171
3 1.75
2 1.17
16 9.36
5 2.92
2 1.17
143 83.63
28 16.37%
73  โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 321
8 2.49
0 0.00
30 9.35
12 3.74
2 0.62
269 83.80
52 16.20%
74  โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 44
1 2.27
1 2.27
1 2.27
3 6.82
1 2.27
37 84.09
7 15.91%
75  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 58
1 1.72
1 1.72
2 3.45
2 3.45
3 5.17
49 84.48
9 15.52%
76  โรงเรียนวังนกไข่ 52
3 5.77
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
77  โรงเรียนวัดโรงเข้ 121
0 0.00
0 0.00
13 10.74
4 3.31
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
78  โรงเรียนวัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 501
15 2.99
12 2.40
22 4.39
12 2.40
9 1.80
431 86.03
70 13.97%
79  โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) 950
29 3.05
21 2.21
81 8.53
0 0.00
0 0.00
819 86.21
131 13.79%
80  โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บํารุง 169
9 5.33
4 2.37
9 5.33
0 0.00
0 0.00
147 86.98
22 13.02%
81  โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บํารุง 101
1 0.99
3 2.97
8 7.92
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
82  โรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) 53
2 3.77
0 0.00
2 3.77
2 3.77
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
83  โรงเรียนทํานบแพ้ว 82
0 0.00
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
84  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 113
0 0.00
0 0.00
12 10.62
0 0.00
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
85  โรงเรียน วัดศิริมงคล 162
6 3.70
6 3.70
5 3.09
0 0.00
0 0.00
145 89.51
17 10.49%
86  โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 330
11 3.33
3 0.91
18 5.45
0 0.00
2 0.61
296 89.70
34 10.30%
87  โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด 542
6 1.11
3 0.55
45 8.30
0 0.00
0 0.00
488 90.04
54 9.96%
88  โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 182
5 2.75
5 2.75
6 3.30
0 0.00
1 0.55
165 90.66
17 9.34%
89  โรงเรียนวัดวิสุทธาราม 56
0 0.00
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
90  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 58
2 3.45
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
91  โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) 125
3 2.40
2 1.60
4 3.20
0 0.00
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
92  โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) 129
0 0.00
0 0.00
9 6.98
0 0.00
0 0.00
120 93.02
9 6.98%
93  โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) 135
0 0.00
0 0.00
9 6.67
0 0.00
0 0.00
126 93.33
9 6.67%
94  โรงเรียนวัดนาขวาง 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
1 1.56
60 93.75
4 6.25%
95  โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 116
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 6.03
109 93.97
7 6.03%
96  โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 326
7 2.15
0 0.00
12 3.68
0 0.00
0 0.00
307 94.17
19 5.83%
97  โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 373
3 0.80
3 0.80
7 1.88
0 0.00
3 0.80
357 95.71
16 4.29%
98  โรงเรียนบ้านคลองสําโรง 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
99  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 726
5 0.69
1 0.14
7 0.96
0 0.00
1 0.14
712 98.07
14 1.93%

 

จำนวนนักเรียน  32,652 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,592 4.88
เตี้ย  963 2.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,473 13.70
ผอมและเตี้ย  1,429 4.38
อ้วนและเตี้ย  1,087 3.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,108 70.77
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,544 คน


29.23%


Powered By www.thaieducation.net