ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 133 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองกุฏิ 72
19 26.39
12 16.67
9 12.50
21 29.17
11 15.28
0 0.00
72 100.00%
2  โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ 76
20 26.32
11 14.47
26 34.21
14 18.42
5 6.58
0 0.00
76 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยม้าลอย 85
25 29.41
16 18.82
8 9.41
0 0.00
0 0.00
36 42.35
49 57.65%
4  โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) 543
59 10.87
13 2.39
75 13.81
72 13.26
50 9.21
274 50.46
269 49.54%
5  โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 73
8 10.96
8 10.96
18 24.66
2 2.74
0 0.00
37 50.68
36 49.32%
6  โรงเรียนวัดหัวโพธิ์ 130
24 18.46
5 3.85
18 13.85
8 6.15
5 3.85
70 53.85
60 46.15%
7  โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 124
3 2.42
13 10.48
21 16.94
10 8.06
10 8.06
67 54.03
57 45.97%
8  โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) 151
9 5.96
19 12.58
33 21.85
4 2.65
2 1.32
84 55.63
67 44.37%
9  โรงเรียนบ้านโคก 7 ลูก 64
6 9.38
4 6.25
18 28.13
0 0.00
0 0.00
36 56.25
28 43.75%
10  โรงเรียนวัดคอกวัว 21
3 14.29
2 9.52
3 14.29
0 0.00
1 4.76
12 57.14
9 42.86%
11  โรงเรียนบ้านหนองสลัดได 41
5 12.20
1 2.44
7 17.07
4 9.76
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
12  โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 743
47 6.33
12 1.62
118 15.88
59 7.94
67 9.02
440 59.22
303 40.78%
13  โรงเรียนบ้านบัวขาว 27
2 7.41
0 0.00
9 33.33
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
14  โรงเรียนวัดบางบอน 216
36 16.67
10 4.63
40 18.52
0 0.00
0 0.00
130 60.19
86 39.81%
15  โรงเรียนวัดสระด่าน 154
14 9.09
8 5.19
29 18.83
5 3.25
2 1.30
96 62.34
58 37.66%
16  โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส 109
5 4.59
3 2.75
15 13.76
8 7.34
10 9.17
68 62.39
41 37.61%
17  โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง 87
7 8.05
3 3.45
20 22.99
2 2.30
0 0.00
55 63.22
32 36.78%
18  โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล 153
9 5.88
6 3.92
16 10.46
13 8.50
12 7.84
97 63.40
56 36.60%
19  โรงเรียนบ้านหัววัง 212
23 10.85
14 6.60
11 5.19
29 13.68
0 0.00
135 63.68
77 36.32%
20  โรงเรียนวัดเขาพระ 137
21 15.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 20.44
88 64.23
49 35.77%
21  โรงเรียนบ้านหนองฝ้าย 79
9 11.39
7 8.86
6 7.59
1 1.27
5 6.33
51 64.56
28 35.44%
22  โรงเรียนบ้านหัวเขา 51
6 11.76
2 3.92
7 13.73
2 3.92
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
23  โรงเรียนวัดดอนสงวน 33
7 21.21
1 3.03
2 6.06
1 3.03
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
24  โรงเรียนวัดย่านซื่อ 39
5 12.82
1 2.56
6 15.38
1 2.56
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
25  โรงเรียนวัดสำเภาทอง 40
8 20.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
26  โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม 311
22 7.07
21 6.75
25 8.04
18 5.79
15 4.82
210 67.52
101 32.48%
27  โรงเรียนวัดหนองหลอด 101
5 4.95
0 0.00
27 26.73
0 0.00
0 0.00
69 68.32
32 31.68%
28  โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม 307
15 4.89
13 4.23
56 18.24
7 2.28
6 1.95
210 68.40
97 31.60%
29  โรงเรียนวัดนันทวัน 92
10 10.87
1 1.09
13 14.13
1 1.09
4 4.35
63 68.48
29 31.52%
30  โรงเรียนวัดสระพังลาน 165
11 6.67
13 7.88
10 6.06
9 5.45
9 5.45
113 68.48
52 31.52%
31  โรงเรียนบ้านดงกะเชา 70
5 7.14
13 18.57
4 5.71
0 0.00
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
32  โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก 163
6 3.68
2 1.23
43 26.38
0 0.00
0 0.00
112 68.71
51 31.29%
33  โรงเรียนบ้านสระบัวทอง 63
2 3.17
0 0.00
16 25.40
0 0.00
1 1.59
44 69.84
19 30.16%
34  โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 120
14 11.67
6 5.00
15 12.50
1 0.83
0 0.00
84 70.00
36 30.00%
35  โรงเรียนวัดท่ากุ่ม 128
4 3.13
8 6.25
23 17.97
2 1.56
0 0.00
91 71.09
37 28.91%
36  โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง 52
3 5.77
1 1.92
7 13.46
4 7.69
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
37  โรงเรียนบ้านบ่อสำราญ 101
13 12.87
9 8.91
0 0.00
0 0.00
7 6.93
72 71.29
29 28.71%
38  โรงเรียนบ้านโคกหม้อ 63
7 11.11
1 1.59
9 14.29
0 0.00
1 1.59
45 71.43
18 28.57%
39  โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ 102
4 3.92
9 8.82
13 12.75
3 2.94
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
40  โรงเรียนวัดไผ่ขาด 152
9 5.92
4 2.63
24 15.79
3 1.97
3 1.97
109 71.71
43 28.29%
41  โรงเรียนวัดคลองตัน 103
4 3.88
5 4.85
17 16.50
3 2.91
0 0.00
74 71.84
29 28.16%
42  โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ 104
3 2.88
6 5.77
10 9.62
7 6.73
3 2.88
75 72.12
29 27.88%
43  โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ 105
5 4.76
3 2.86
7 6.67
13 12.38
1 0.95
76 72.38
29 27.62%
44  โรงเรียนวัดหนองหลุม 88
7 7.95
4 4.55
11 12.50
2 2.27
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
45  โรงเรียนบ้านทะเลบก 111
7 6.31
5 4.50
18 16.22
0 0.00
0 0.00
81 72.97
30 27.03%
46  โรงเรียนวัดทุ่งคอก 489
34 6.95
6 1.23
80 16.36
6 1.23
6 1.23
357 73.01
132 26.99%
47  โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ 196
12 6.12
9 4.59
20 10.20
7 3.57
4 2.04
144 73.47
52 26.53%
48  โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 1 38
1 2.63
1 2.63
3 7.89
5 13.16
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
49  โรงเรียนบ้านหนองจิก 126
22 17.46
0 0.00
11 8.73
0 0.00
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
50  โรงเรียนวัดกกม่วง 96
4 4.17
8 8.33
13 13.54
0 0.00
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
51  โรงเรียนวัดบ้านกรวด 62
9 14.52
0 0.00
5 8.06
2 3.23
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
52  โรงเรียนวัดจำปา 157
12 7.64
5 3.18
20 12.74
3 1.91
0 0.00
117 74.52
40 25.48%
53  โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ 103
10 9.71
0 0.00
16 15.53
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
54  โรงเรียนวัดท่าข้าม 175
12 6.86
7 4.00
6 3.43
8 4.57
10 5.71
132 75.43
43 24.57%
55  โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ 171
8 4.68
8 4.68
9 5.26
7 4.09
10 5.85
129 75.44
42 24.56%
56  โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1429
58 4.06
32 2.24
241 16.86
6 0.42
3 0.21
1089 76.21
340 23.79%
57  โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 155
7 4.52
5 3.23
21 13.55
3 1.94
0 0.00
119 76.77
36 23.23%
58  โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว 113
0 0.00
3 2.65
12 10.62
11 9.73
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
59  โรงเรียนวัดโภคาราม 196
7 3.57
2 1.02
32 16.33
3 1.53
0 0.00
152 77.55
44 22.45%
60  โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ 161
14 8.70
6 3.73
14 8.70
2 1.24
0 0.00
125 77.64
36 22.36%
61  โรงเรียนวัดเขาดีสลัก 77
3 3.90
1 1.30
7 9.09
6 7.79
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
62  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 109
8 7.34
6 5.50
5 4.59
3 2.75
2 1.83
85 77.98
24 22.02%
63  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 182
16 8.79
5 2.75
16 8.79
3 1.65
0 0.00
142 78.02
40 21.98%
64  โรงเรียนวัดหนองตาสาม 237
27 11.39
6 2.53
17 7.17
2 0.84
0 0.00
185 78.06
52 21.94%
65  โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 314
23 7.32
7 2.23
26 8.28
7 2.23
4 1.27
247 78.66
67 21.34%
66  โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 211
6 2.84
5 2.37
33 15.64
0 0.00
1 0.47
166 78.67
45 21.33%
67  โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 86
1 1.16
2 2.33
15 17.44
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
68  โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ 165
7 4.24
0 0.00
27 16.36
0 0.00
0 0.00
131 79.39
34 20.61%
69  โรงเรียนวัดโคกสำโรง 34
0 0.00
3 8.82
4 11.76
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
70  โรงเรียนวัดทับกระดาน 215
15 6.98
8 3.72
13 6.05
5 2.33
3 1.40
171 79.53
44 20.47%
71  โรงเรียนพลับพลาไชย 212
16 7.55
8 3.77
19 8.96
0 0.00
0 0.00
169 79.72
43 20.28%
72  โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) 109
11 10.09
1 0.92
10 9.17
0 0.00
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
73  โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 144
4 2.78
8 5.56
13 9.03
4 2.78
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
74  โรงเรียนวัดปทุมสราวาส 265
15 5.66
6 2.26
15 5.66
0 0.00
17 6.42
212 80.00
53 20.00%
75  โรงเรียนวัดรางกร่าง 119
7 5.88
4 3.36
8 6.72
3 2.52
1 0.84
96 80.67
23 19.33%
76  โรงเรียนบ้านสะพังกร่าง 110
7 6.36
3 2.73
11 10.00
0 0.00
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
77  โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 122
14 11.48
0 0.00
8 6.56
1 0.82
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
78  โรงเรียนวัดทุ่งเข็น 132
4 3.03
4 3.03
13 9.85
3 2.27
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
79  โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 140
8 5.71
6 4.29
11 7.86
0 0.00
0 0.00
115 82.14
25 17.86%
80  โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 91
11 12.09
5 5.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
81  โรงเรียนวัดดอนสุโข 103
2 1.94
0 0.00
16 15.53
0 0.00
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
82  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 93
3 3.23
0 0.00
13 13.98
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
83  โรงเรียนบ้านหนองเฝ้า 82
10 12.20
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
84  โรงเรียนวัดพรสวรรค์ 82
1 1.22
0 0.00
12 14.63
1 1.22
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
85  โรงเรียนวัดชีธาราม 94
2 2.13
1 1.06
13 13.83
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
86  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1234
66 5.35
36 2.92
85 6.89
17 1.38
0 0.00
1030 83.47
204 16.53%
87  โรงเรียนบ้านยมเบือ 103
1 0.97
0 0.00
16 15.53
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
88  โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ 55
3 5.45
2 3.64
0 0.00
0 0.00
4 7.27
46 83.64
9 16.36%
89  โรงเรียนวัดหนองแจง 147
10 6.80
4 2.72
9 6.12
1 0.68
0 0.00
123 83.67
24 16.33%
90  โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี 62
2 3.23
2 3.23
2 3.23
2 3.23
2 3.23
52 83.87
10 16.13%
91  โรงเรียนวัดบางสาม 178
11 6.18
5 2.81
10 5.62
1 0.56
1 0.56
150 84.27
28 15.73%
92  โรงเรียนบ้านดอนพุทรา 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
93  โรงเรียนวัดยางยี่แส 143
8 5.59
10 6.99
2 1.40
1 0.70
1 0.70
121 84.62
22 15.38%
94  โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน 243
9 3.70
6 2.47
22 9.05
0 0.00
0 0.00
206 84.77
37 15.23%
95  โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร 47
1 2.13
1 2.13
2 4.26
2 4.26
1 2.13
40 85.11
7 14.89%
96  โรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้ 99
4 4.04
0 0.00
10 10.10
0 0.00
0 0.00
85 85.86
14 14.14%
97  โรงเรียนวัดบ่อคู่ 29
0 0.00
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
98  โรงเรียนวัดดอนมะนาว 149
9 6.04
0 0.00
10 6.71
0 0.00
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
99  โรงเรียนบ้านนเรศ 126
1 0.79
3 2.38
12 9.52
0 0.00
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
100  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 71
2 2.82
1 1.41
4 5.63
1 1.41
1 1.41
62 87.32
9 12.68%
101  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 71
0 0.00
0 0.00
7 9.86
2 2.82
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
102  โรงเรียนบ้านประทุนทอง 107
5 4.67
2 1.87
6 5.61
0 0.00
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
103  โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 135
1 0.74
0 0.00
13 9.63
0 0.00
2 1.48
119 88.15
16 11.85%
104  โรงเรียนบ้านเขากำแพง 192
10 5.21
0 0.00
12 6.25
0 0.00
0 0.00
170 88.54
22 11.46%
105  โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล 170
1 0.59
1 0.59
17 10.00
0 0.00
0 0.00
151 88.82
19 11.18%
106  โรงเรียนบ้านโคกงูเห่า 45
3 6.67
0 0.00
1 2.22
1 2.22
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
107  โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
1 2.63
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
108  โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 272
5 1.84
7 2.57
10 3.68
6 2.21
0 0.00
244 89.71
28 10.29%
109  โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน 107
0 0.00
0 0.00
11 10.28
0 0.00
0 0.00
96 89.72
11 10.28%
110  โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
1 2.56
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
111  โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า 110
4 3.64
0 0.00
7 6.36
0 0.00
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
112  โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
113  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
114  โรงเรียนวัดคณฑี 101
2 1.98
0 0.00
7 6.93
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
115  โรงเรียนสองพี่น้อง 101
0 0.00
0 0.00
6 5.94
0 0.00
3 2.97
92 91.09
9 8.91%
116  โรงเรียนวัดหนองพันเทา 238
3 1.26
2 0.84
15 6.30
1 0.42
0 0.00
217 91.18
21 8.82%
117  โรงเรียนวัดสระยายโสม 141
3 2.13
1 0.71
6 4.26
2 1.42
0 0.00
129 91.49
12 8.51%
118  โรงเรียนบ้านหนองสานแตร 84
2 2.38
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
119  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 72
1 1.39
1 1.39
1 1.39
1 1.39
2 2.78
66 91.67
6 8.33%
120  โรงเรียนบ้านสระหลวง 86
4 4.65
1 1.16
2 2.33
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
121  โรงเรียนบ้านหัวทำนบ 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
122  โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 78
0 0.00
0 0.00
1 1.28
4 5.13
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
123  โรงเรียนวัดหัวกลับ 143
1 0.70
1 0.70
7 4.90
0 0.00
0 0.00
134 93.71
9 6.29%
124  โรงเรียนบ้านสระกระโจม 221
3 1.36
0 0.00
9 4.07
0 0.00
0 0.00
209 94.57
12 5.43%
125  โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ 113
3 2.65
0 0.00
3 2.65
0 0.00
0 0.00
107 94.69
6 5.31%
126  โรงเรียนวัดจันทราวาส 83
1 1.20
1 1.20
0 0.00
1 1.20
1 1.20
79 95.18
4 4.82%
127  โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
128  โรงเรียนบ้านโป่ง 101
4 3.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 96.04
4 3.96%
129  โรงเรียนบ้านหนองแขม 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
1 1.61
60 96.77
2 3.23%
130  โรงเรียนวัดท่าจัด 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
131  โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล 146
1 0.68
0 0.00
2 1.37
0 0.00
0 0.00
143 97.95
3 2.05%
132  โรงเรียนวัดช่องลม 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
133  โรงเรียนบ้านหนองแหน 60
0 0.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
59 98.33
1 1.67%

 

จำนวนนักเรียน  19,286 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,151 5.97
เตี้ย  564 2.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,064 10.70
ผอมและเตี้ย  475 2.46
อ้วนและเตี้ย  338 1.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,694 76.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,592 คน


23.81%


Powered By www.thaieducation.net