ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านมะต้อง 41
15 36.59
5 12.20
6 14.63
9 21.95
6 14.63
0 0.00
41 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ 65
44 67.69
10 15.38
5 7.69
6 9.23
0 0.00
0 0.00
65 100.00%
3  โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 45
2 4.44
0 0.00
38 84.44
0 0.00
4 8.89
1 2.22
44 97.78%
4  โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ 51
5 9.80
2 3.92
20 39.22
14 27.45
4 7.84
6 11.76
45 88.24%
5  โรงเรียนบ้านปากรอง 49
13 26.53
12 24.49
4 8.16
12 24.49
0 0.00
8 16.33
41 83.67%
6  โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 115
14 12.17
9 7.83
19 16.52
12 10.43
30 26.09
31 26.96
84 73.04%
7  โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา 16
10 62.50
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
5 31.25
11 68.75%
8  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) 106
40 37.74
27 25.47
1 0.94
3 2.83
0 0.00
35 33.02
71 66.98%
9  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 124
13 10.48
24 19.35
25 20.16
7 5.65
14 11.29
41 33.06
83 66.94%
10  โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 125
3 2.40
19 15.20
13 10.40
24 19.20
24 19.20
42 33.60
83 66.40%
11  โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 98
20 20.41
0 0.00
8 8.16
24 24.49
5 5.10
41 41.84
57 58.16%
12  โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา 116
11 9.48
6 5.17
17 14.66
13 11.21
11 9.48
58 50.00
58 50.00%
13  โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา 41
7 17.07
6 14.63
4 9.76
1 2.44
1 2.44
22 53.66
19 46.34%
14  โรงเรียนบ้านนาหล่ม 67
9 13.43
5 7.46
5 7.46
10 14.93
2 2.99
36 53.73
31 46.27%
15  โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) 117
13 11.11
0 0.00
41 35.04
0 0.00
0 0.00
63 53.85
54 46.15%
16  โรงเรียนวัดธรรมาราม 83
21 25.30
1 1.20
4 4.82
0 0.00
12 14.46
45 54.22
38 45.78%
17  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 62
14 22.58
0 0.00
14 22.58
0 0.00
0 0.00
34 54.84
28 45.16%
18  โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 204
18 8.82
11 5.39
16 7.84
29 14.22
17 8.33
113 55.39
91 44.61%
19  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 48
7 14.58
1 2.08
9 18.75
4 8.33
0 0.00
27 56.25
21 43.75%
20  โรงเรียนบ้านนาจาน 96
9 9.38
11 11.46
18 18.75
3 3.13
0 0.00
55 57.29
41 42.71%
21  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 121
16 13.22
9 7.44
26 21.49
0 0.00
0 0.00
70 57.85
51 42.15%
22  โรงเรียนบ้านน้ำหักศึกษา 78
11 14.10
6 7.69
6 7.69
6 7.69
3 3.85
46 58.97
32 41.03%
23  โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา 74
10 13.51
7 9.46
11 14.86
2 2.70
0 0.00
44 59.46
30 40.54%
24  โรงเรียนวัดนาขุม 129
11 8.53
7 5.43
33 25.58
1 0.78
0 0.00
77 59.69
52 40.31%
25  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 171
25 14.62
12 7.02
17 9.94
10 5.85
4 2.34
103 60.23
68 39.77%
26  โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 145
11 7.59
2 1.38
26 17.93
18 12.41
0 0.00
88 60.69
57 39.31%
27  โรงเรียนบ้านท่าหินลาด 69
11 15.94
5 7.25
11 15.94
0 0.00
0 0.00
42 60.87
27 39.13%
28  โรงเรียนวัดวังมะด่าน 123
7 5.69
1 0.81
25 20.33
5 4.07
10 8.13
75 60.98
48 39.02%
29  โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง 41
8 19.51
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
30  โรงเรียนวัดทับยายเชียง 109
13 11.93
11 10.09
18 16.51
0 0.00
0 0.00
67 61.47
42 38.53%
31  โรงเรียนบ้านแยง 234
11 4.70
11 4.70
26 11.11
19 8.12
22 9.40
145 61.97
89 38.03%
32  โรงเรียนวัดหนองมะคัง 145
22 15.17
0 0.00
28 19.31
5 3.45
0 0.00
90 62.07
55 37.93%
33  โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) 48
7 14.58
0 0.00
11 22.92
0 0.00
0 0.00
30 62.50
18 37.50%
34  โรงเรียนวัดวังวน 109
3 2.75
5 4.59
19 17.43
3 2.75
9 8.26
70 64.22
39 35.78%
35  โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ 56
6 10.71
0 0.00
6 10.71
8 14.29
0 0.00
36 64.29
20 35.71%
36  โรงเรียนวัดหอกลอง 17
3 17.65
0 0.00
1 5.88
2 11.76
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม 88
18 20.45
1 1.14
11 12.50
0 0.00
1 1.14
57 64.77
31 35.23%
38  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 91
7 7.69
0 0.00
22 24.18
3 3.30
0 0.00
59 64.84
32 35.16%
39  โรงเรียนบ้านป่าคาย 49
7 14.29
6 12.24
2 4.08
2 4.08
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
40  โรงเรียนบ้านหนองลาน 61
7 11.48
3 4.92
11 18.03
0 0.00
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
41  โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 104
4 3.85
2 1.92
26 25.00
3 2.88
0 0.00
69 66.35
35 33.65%
42  โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 174
9 5.17
28 16.09
10 5.75
5 2.87
6 3.45
116 66.67
58 33.33%
43  โรงเรียนวัดวงฆ้อง 66
6 9.09
1 1.52
12 18.18
0 0.00
3 4.55
44 66.67
22 33.33%
44  โรงเรียนบ้านป่าแดง 470
33 7.02
29 6.17
36 7.66
35 7.45
23 4.89
314 66.81
156 33.19%
45  โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง 149
21 14.09
12 8.05
11 7.38
5 3.36
0 0.00
100 67.11
49 32.89%
46  โรงเรียนบ้านยางโกลน 43
4 9.30
4 9.30
5 11.63
1 2.33
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
47  โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล 37
3 8.11
2 5.41
6 16.22
1 2.70
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
48  โรงเรียนบ้านหลังเขา 192
12 6.25
16 8.33
17 8.85
10 5.21
7 3.65
130 67.71
62 32.29%
49  โรงเรียนบ้านหนองหิน 352
41 11.65
14 3.98
23 6.53
12 3.41
23 6.53
239 67.90
113 32.10%
50  โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 237
25 10.55
10 4.22
12 5.06
16 6.75
13 5.49
161 67.93
76 32.07%
51  โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) 231
32 13.85
8 3.46
28 12.12
3 1.30
3 1.30
157 67.97
74 32.03%
52  โรงเรียนบ้านป่ารวก 41
3 7.32
0 0.00
10 24.39
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
53  โรงเรียนบ้านชาติตระการ 128
5 3.91
10 7.81
24 18.75
1 0.78
0 0.00
88 68.75
40 31.25%
54  โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 87
9 10.34
5 5.75
10 11.49
2 2.30
1 1.15
60 68.97
27 31.03%
55  โรงเรียนบ้านกกม่วง 39
6 15.38
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
56  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 39
7 17.95
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
57  โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 62
6 9.68
0 0.00
12 19.35
1 1.61
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
58  โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) 213
15 7.04
11 5.16
37 17.37
1 0.47
1 0.47
148 69.48
65 30.52%
59  โรงเรียนบ้านเนินทอง 200
14 7.00
0 0.00
16 8.00
17 8.50
14 7.00
139 69.50
61 30.50%
60  โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 747
40 5.35
17 2.28
160 21.42
5 0.67
2 0.27
523 70.01
224 29.99%
61  โรงเรียนวัดบ่อภาค 115
7 6.09
14 12.17
7 6.09
6 5.22
0 0.00
81 70.43
34 29.57%
62  โรงเรียนบ้านพร้าว 114
17 14.91
2 1.75
12 10.53
2 1.75
0 0.00
81 71.05
33 28.95%
63  โรงเรียนบ้านถ้ำพริก 137
13 9.49
6 4.38
8 5.84
6 4.38
5 3.65
99 72.26
38 27.74%
64  โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 85
5 5.88
1 1.18
16 18.82
1 1.18
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
65  โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) 130
12 9.23
0 0.00
0 0.00
1 0.77
22 16.92
95 73.08
35 26.92%
66  โรงเรียนบ้านน้ำพริก 143
15 10.49
5 3.50
16 11.19
2 1.40
0 0.00
105 73.43
38 26.57%
67  โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 76
7 9.21
1 1.32
12 15.79
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
68  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 78
9 11.54
3 3.85
4 5.13
2 2.56
2 2.56
58 74.36
20 25.64%
69  โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง 138
20 14.49
2 1.45
13 9.42
0 0.00
0 0.00
103 74.64
35 25.36%
70  โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 76
4 5.26
0 0.00
15 19.74
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
71  โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 140
12 8.57
1 0.71
19 13.57
1 0.71
2 1.43
105 75.00
35 25.00%
72  โรงเรียนวัดเซิงหวาย 64
0 0.00
0 0.00
16 25.00
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
73  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 293
37 12.63
23 7.85
13 4.44
0 0.00
0 0.00
220 75.09
73 24.91%
74  โรงเรียนวัดท่าช้าง 81
0 0.00
0 0.00
20 24.69
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
75  โรงเรียนวัดหางไหล 122
6 4.92
0 0.00
19 15.57
0 0.00
5 4.10
92 75.41
30 24.59%
76  โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม 45
5 11.11
0 0.00
3 6.67
0 0.00
3 6.67
34 75.56
11 24.44%
77  โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง 148
4 2.70
7 4.73
25 16.89
0 0.00
0 0.00
112 75.68
36 24.32%
78  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 144
9 6.25
9 6.25
15 10.42
0 0.00
2 1.39
109 75.69
35 24.31%
79  โรงเรียนบ้านน้ำคลาด 38
4 10.53
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
80  โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 170
6 3.53
8 4.71
26 15.29
0 0.00
0 0.00
130 76.47
40 23.53%
81  โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 183
17 9.29
0 0.00
26 14.21
0 0.00
0 0.00
140 76.50
43 23.50%
82  โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 98
11 11.22
5 5.10
7 7.14
0 0.00
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
83  โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) 201
19 9.45
2 1.00
23 11.44
2 1.00
1 0.50
154 76.62
47 23.38%
84  โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย 61
4 6.56
0 0.00
6 9.84
0 0.00
4 6.56
47 77.05
14 22.95%
85  โรงเรียนบ้านนาหนอง 96
15 15.63
1 1.04
6 6.25
0 0.00
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
86  โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 127
10 7.87
9 7.09
10 7.87
0 0.00
0 0.00
98 77.17
29 22.83%
87  โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 145
14 9.66
6 4.14
13 8.97
0 0.00
0 0.00
112 77.24
33 22.76%
88  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 106
7 6.60
4 3.77
7 6.60
3 2.83
3 2.83
82 77.36
24 22.64%
89  โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 195
3 1.54
17 8.72
22 11.28
0 0.00
2 1.03
151 77.44
44 22.56%
90  โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 142
10 7.04
6 4.23
7 4.93
4 2.82
5 3.52
110 77.46
32 22.54%
91  โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 162
2 1.23
17 10.49
16 9.88
0 0.00
0 0.00
127 78.40
35 21.60%
92  โรงเรียนวัดเขาน้อย 51
3 5.88
1 1.96
7 13.73
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
93  โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 14
0 0.00
1 7.14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
94  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา 67
9 13.43
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
95  โรงเรียนวัดหินลาด 159
9 5.66
0 0.00
11 6.92
0 0.00
13 8.18
126 79.25
33 20.75%
96  โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา 74
4 5.41
6 8.11
5 6.76
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
97  โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 109
3 2.75
1 0.92
18 16.51
0 0.00
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
98  โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
99  โรงเรียนบ้านท่าสะแก 176
12 6.82
2 1.14
14 7.95
1 0.57
6 3.41
141 80.11
35 19.89%
100  โรงเรียนวัดนาขาม 106
4 3.77
5 4.72
11 10.38
0 0.00
1 0.94
85 80.19
21 19.81%
101  โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน 71
3 4.23
3 4.23
7 9.86
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
102  โรงเรียนบ้านนาแฝก 44
3 6.82
1 2.27
3 6.82
1 2.27
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
103  โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ 88
1 1.14
2 2.27
13 14.77
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
104  โรงเรียนบ้านนาล้อม 183
9 4.92
3 1.64
20 10.93
1 0.55
0 0.00
150 81.97
33 18.03%
105  โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 45
5 11.11
2 4.44
1 2.22
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
106  โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
107  โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 71
6 8.45
2 2.82
4 5.63
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
108  โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 150
5 3.33
1 0.67
13 8.67
4 2.67
2 1.33
125 83.33
25 16.67%
109  โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 80
7 8.75
0 0.00
2 2.50
4 5.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
110  โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด 62
2 3.23
1 1.61
6 9.68
0 0.00
1 1.61
52 83.87
10 16.13%
111  โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
112  โรงเรียนบ้านนาเมือง 45
1 2.22
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
113  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ 33
4 12.12
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
114  โรงเรียนวัดท้องโพลง 167
12 7.19
0 0.00
11 6.59
2 1.20
0 0.00
142 85.03
25 14.97%
115  โรงเรียนวัดเสนาสน์ 111
7 6.31
2 1.80
7 6.31
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
116  โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
117  โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
118  โรงเรียนประชาสามัคคี 49
2 4.08
2 4.08
3 6.12
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
119  โรงเรียนบ้านน้ำตาก 43
5 11.63
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
120  โรงเรียนวัดน้ำคบ 130
7 5.38
0 0.00
11 8.46
0 0.00
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
121  โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม 51
3 5.88
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
122  โรงเรียนผดุงวิทยา 103
3 2.91
3 2.91
7 6.80
1 0.97
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
123  โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 37
3 8.11
0 0.00
1 2.70
0 0.00
1 2.70
32 86.49
5 13.51%
124  โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง 70
3 4.29
0 0.00
5 7.14
0 0.00
1 1.43
61 87.14
9 12.86%
125  โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย 104
3 2.88
0 0.00
10 9.62
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
126  โรงเรียนบ้านน้ำลอม 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
127  โรงเรียนวัดโบสถ์ 626
40 6.39
5 0.80
30 4.79
0 0.00
2 0.32
549 87.70
77 12.30%
128  โรงเรียนบ้านเนินมะคึด 42
2 4.76
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
129  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 53
4 7.55
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
130  โรงเรียนบ้านน้ำโจน 133
6 4.51
0 0.00
9 6.77
0 0.00
0 0.00
118 88.72
15 11.28%
131  โรงเรียนบ้านแก่งคันนา 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 5.63
4 5.63
63 88.73
8 11.27%
132  โรงเรียนศึกษากุลบุตร 139
2 1.44
0 0.00
13 9.35
0 0.00
0 0.00
124 89.21
15 10.79%
133  โรงเรียนบ้านท่ากระดุน 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
1 3.57
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
134  โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ 38
1 2.63
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
135  โรงเรียนราษฎร์บำรุง 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
1 5.26
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
136  โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 68
2 2.94
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
137  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 65
0 0.00
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
138  โรงเรียนบ้านนาตอน 55
1 1.82
2 3.64
2 3.64
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
139  โรงเรียนบ้านนาคล้าย 90
0 0.00
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
140  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 45
1 2.22
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
141  โรงเรียนบางยางพัฒนา 87
5 5.75
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
142  โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
143  โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) 97
1 1.03
2 2.06
3 3.09
0 0.00
1 1.03
90 92.78
7 7.22%
144  โรงเรียนบ้านนาเปอะ 71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
145  โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 62
0 0.00
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
146  โรงเรียนห้วยปลาไหล 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.55
1 1.52
62 93.94
4 6.06%
147  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 110
0 0.00
0 0.00
6 5.45
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
148  โรงเรียนวัดสนามไชย 55
1 1.82
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
149  โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
150  โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ 130
2 1.54
0 0.00
3 2.31
0 0.00
0 0.00
125 96.15
5 3.85%
151  โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
152  โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
153  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 113
0 0.00
0 0.00
3 2.65
0 0.00
0 0.00
110 97.35
3 2.65%
154  โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม 78
0 0.00
0 0.00
2 2.56
0 0.00
0 0.00
76 97.44
2 2.56%
155  โรงเรียนวัดคันโช้ง 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
156  โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา 45
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
157  โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 60
1 1.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
158  โรงเรียนบ้านนาฟองแดง 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านน้ำจวง 303
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
303 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านหนองกระบาก 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,991 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,313 7.73
เตี้ย  601 3.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,805 10.62
ผอมและเตี้ย  429 2.52
อ้วนและเตี้ย  364 2.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,479 73.44
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,512 คน


26.56%


Powered By www.thaieducation.net