ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 124 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 124 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองตูม 35
2 5.71
2 5.71
31 88.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00%
2  โรงเรียนวัดทุ่ง 64
22 34.38
25 39.06
11 17.19
0 0.00
6 9.38
0 0.00
64 100.00%
3  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 71
16 22.54
3 4.23
7 9.86
19 26.76
8 11.27
18 25.35
53 74.65%
4  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 54
3 5.56
5 9.26
9 16.67
8 14.81
14 25.93
15 27.78
39 72.22%
5  โรงเรียนวัดเต่าทอง 53
6 11.32
5 9.43
17 32.08
4 7.55
6 11.32
15 28.30
38 71.70%
6  โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 96
21 21.88
20 20.83
2 2.08
20 20.83
0 0.00
33 34.38
63 65.63%
7  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 135
18 13.33
16 11.85
22 16.30
14 10.37
17 12.59
48 35.56
87 64.44%
8  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 99
20 20.20
19 19.19
12 12.12
10 10.10
2 2.02
36 36.36
63 63.64%
9  โรงเรียนวัดเชตุพน 51
7 13.73
5 9.80
19 37.25
0 0.00
0 0.00
20 39.22
31 60.78%
10  โรงเรียนบ้านหนองตลับ 106
34 32.08
13 12.26
9 8.49
6 5.66
0 0.00
44 41.51
62 58.49%
11  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 60
5 8.33
8 13.33
15 25.00
3 5.00
3 5.00
26 43.33
34 56.67%
12  โรงเรียนวัดปรักรัก 108
12 11.11
6 5.56
22 20.37
6 5.56
15 13.89
47 43.52
61 56.48%
13  โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 35
5 14.29
0 0.00
14 40.00
0 0.00
0 0.00
16 45.71
19 54.29%
14  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 23
0 0.00
0 0.00
12 52.17
0 0.00
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
15  โรงเรียนบ้านหนองบัว 98
25 25.51
4 4.08
19 19.39
2 2.04
1 1.02
47 47.96
51 52.04%
16  โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 108
25 23.15
11 10.19
13 12.04
1 0.93
2 1.85
56 51.85
52 48.15%
17  โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 177
21 11.86
2 1.13
24 13.56
23 12.99
10 5.65
97 54.80
80 45.20%
18  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 51
3 5.88
0 0.00
20 39.22
0 0.00
0 0.00
28 54.90
23 45.10%
19  โรงเรียนวัดยางเอน 71
10 14.08
8 11.27
6 8.45
5 7.04
3 4.23
39 54.93
32 45.07%
20  โรงเรียนบ้านกล้วย 157
6 3.82
10 6.37
24 15.29
12 7.64
18 11.46
87 55.41
70 44.59%
21  โรงเรียนบ้านโป่งแค 48
9 18.75
1 2.08
6 12.50
4 8.33
1 2.08
27 56.25
21 43.75%
22  โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 62
6 9.68
0 0.00
13 20.97
8 12.90
0 0.00
35 56.45
27 43.55%
23  โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 122
8 6.56
4 3.28
27 22.13
3 2.46
10 8.20
70 57.38
52 42.62%
24  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 67
6 8.96
7 10.45
11 16.42
2 2.99
2 2.99
39 58.21
28 41.79%
25  โรงเรียนบ้านวังกร่าง 121
13 10.74
5 4.13
27 22.31
4 3.31
1 0.83
71 58.68
50 41.32%
26  โรงเรียนบ้านนากาหลง 83
11 13.25
1 1.20
20 24.10
1 1.20
1 1.20
49 59.04
34 40.96%
27  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 349
58 16.62
20 5.73
55 15.76
6 1.72
2 0.57
208 59.60
141 40.40%
28  โรงเรียนบ้านวังวน 97
10 10.31
7 7.22
19 19.59
2 2.06
1 1.03
58 59.79
39 40.21%
29  โรงเรียนบ้านหนองพยอม 10
1 10.00
0 0.00
3 30.00
0 0.00
0 0.00
6 60.00
4 40.00%
30  โรงเรียนบ้านหนองตม 53
4 7.55
3 5.66
14 26.42
0 0.00
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
31  โรงเรียนบ้านวังลึก 151
13 8.61
13 8.61
16 10.60
9 5.96
8 5.30
92 60.93
59 39.07%
32  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 96
16 16.67
5 5.21
14 14.58
2 2.08
0 0.00
59 61.46
37 38.54%
33  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 110
15 13.64
3 2.73
22 20.00
2 1.82
0 0.00
68 61.82
42 38.18%
34  โรงเรียนวัดกกแรต 128
23 17.97
9 7.03
10 7.81
3 2.34
2 1.56
81 63.28
47 36.72%
35  โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 86
12 13.95
2 2.33
16 18.60
0 0.00
0 0.00
56 65.12
30 34.88%
36  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 829
68 8.20
30 3.62
122 14.72
25 3.02
43 5.19
541 65.26
288 34.74%
37  โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 246
14 5.69
8 3.25
26 10.57
21 8.54
16 6.50
161 65.45
85 34.55%
38  โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 105
12 11.43
9 8.57
12 11.43
1 0.95
1 0.95
70 66.67
35 33.33%
39  โรงเรียนบ้านลานกระบือ 375
34 9.07
23 6.13
41 10.93
9 2.40
18 4.80
250 66.67
125 33.33%
40  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 121
9 7.44
6 4.96
8 6.61
5 4.13
12 9.92
81 66.94
40 33.06%
41  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 46
7 15.22
2 4.35
3 6.52
3 6.52
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
42  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 191
10 5.24
4 2.09
32 16.75
8 4.19
8 4.19
129 67.54
62 32.46%
43  โรงเรียนบ้านยางเมือง 176
24 13.64
13 7.39
9 5.11
4 2.27
6 3.41
120 68.18
56 31.82%
44  โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 107
3 2.80
11 10.28
17 15.89
3 2.80
0 0.00
73 68.22
34 31.78%
45  โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 214
9 4.21
14 6.54
40 18.69
0 0.00
5 2.34
146 68.22
68 31.78%
46  โรงเรียนวัดโบสถ์ 139
8 5.76
6 4.32
30 21.58
0 0.00
0 0.00
95 68.35
44 31.65%
47  โรงเรียนบ้านเนินยาง 54
10 18.52
1 1.85
6 11.11
0 0.00
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
48  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 77
7 9.09
6 7.79
2 2.60
9 11.69
0 0.00
53 68.83
24 31.17%
49  โรงเรียนวัดหนองกก 100
7 7.00
4 4.00
19 19.00
0 0.00
1 1.00
69 69.00
31 31.00%
50  โรงเรียนบ้านป่าสัก 69
11 15.94
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
51  โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 148
20 13.51
7 4.73
16 10.81
0 0.00
2 1.35
103 69.59
45 30.41%
52  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) 33
1 3.03
0 0.00
9 27.27
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
53  โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 161
24 14.91
2 1.24
22 13.66
0 0.00
0 0.00
113 70.19
48 29.81%
54  โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 185
10 5.41
14 7.57
21 11.35
6 3.24
4 2.16
130 70.27
55 29.73%
55  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 55
1 1.82
2 3.64
6 10.91
1 1.82
6 10.91
39 70.91
16 29.09%
56  โรงเรียนบ้านยางแดน 31
1 3.23
1 3.23
2 6.45
5 16.13
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
57  โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 107
7 6.54
5 4.67
13 12.15
3 2.80
2 1.87
77 71.96
30 28.04%
58  โรงเรียนบ้านด่าน 158
8 5.06
8 5.06
10 6.33
8 5.06
10 6.33
114 72.15
44 27.85%
59  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 72
0 0.00
0 0.00
16 22.22
2 2.78
2 2.78
52 72.22
20 27.78%
60  โรงเรียนวัดศรีเมือง 36
5 13.89
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
61  โรงเรียนวัดดงยาง 76
4 5.26
1 1.32
15 19.74
1 1.32
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
62  โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 129
7 5.43
0 0.00
23 17.83
3 2.33
2 1.55
94 72.87
35 27.13%
63  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 129
11 8.53
6 4.65
13 10.08
5 3.88
0 0.00
94 72.87
35 27.13%
64  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 114
12 10.53
2 1.75
11 9.65
5 4.39
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
65  โรงเรียนบ้านวังแดด 93
6 6.45
3 3.23
13 13.98
1 1.08
1 1.08
69 74.19
24 25.81%
66  โรงเรียนบ้านปากแคว 91
9 9.89
2 2.20
10 10.99
2 2.20
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
67  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 95
6 6.32
5 5.26
12 12.63
1 1.05
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
68  โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
69  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 959
38 3.96
13 1.36
184 19.19
0 0.00
0 0.00
724 75.50
235 24.50%
70  โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 90
6 6.67
4 4.44
12 13.33
0 0.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
71  โรงเรียนบ้านปากคลอง 67
5 7.46
0 0.00
11 16.42
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
72  โรงเรียนบ้านสำนัก 21
2 9.52
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
73  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 451
29 6.43
23 5.10
24 5.32
15 3.33
15 3.33
345 76.50
106 23.50%
74  โรงเรียนวัดท่าฉนวน 174
4 2.30
4 2.30
31 17.82
0 0.00
1 0.57
134 77.01
40 22.99%
75  โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 227
0 0.00
2 0.88
45 19.82
2 0.88
3 1.32
175 77.09
52 22.91%
76  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 71
5 7.04
4 5.63
7 9.86
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
77  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 143
5 3.50
8 5.59
17 11.89
2 1.40
0 0.00
111 77.62
32 22.38%
78  โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) 81
3 3.70
4 4.94
5 6.17
3 3.70
3 3.70
63 77.78
18 22.22%
79  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 231
19 8.23
7 3.03
23 9.96
2 0.87
0 0.00
180 77.92
51 22.08%
80  โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 77
5 6.49
2 2.60
10 12.99
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
81  โรงเรียนบ้านนาสระลอย 82
11 13.41
1 1.22
5 6.10
0 0.00
1 1.22
64 78.05
18 21.95%
82  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 164
8 4.88
1 0.61
27 16.46
0 0.00
0 0.00
128 78.05
36 21.95%
83  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 156
6 3.85
11 7.05
11 7.05
6 3.85
0 0.00
122 78.21
34 21.79%
84  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 124
11 8.87
0 0.00
11 8.87
0 0.00
5 4.03
97 78.23
27 21.77%
85  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 80
0 0.00
4 5.00
13 16.25
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
86  โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 142
14 9.86
1 0.70
15 10.56
0 0.00
0 0.00
112 78.87
30 21.13%
87  โรงเรียนบ้านหนองจัง 126
3 2.38
12 9.52
5 3.97
2 1.59
4 3.17
100 79.37
26 20.63%
88  โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 99
10 10.10
0 0.00
9 9.09
1 1.01
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
89  โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 10
0 0.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
90  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1921
105 5.47
38 1.98
240 12.49
0 0.00
0 0.00
1538 80.06
383 19.94%
91  โรงเรียนบ้านวังหาด 112
3 2.68
5 4.46
13 11.61
1 0.89
0 0.00
90 80.36
22 19.64%
92  โรงเรียนวัดสงฆาราม 56
4 7.14
2 3.57
5 8.93
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
93  โรงเรียนบ้านวังไทร 133
7 5.26
6 4.51
5 3.76
7 5.26
0 0.00
108 81.20
25 18.80%
94  โรงเรียนบ้านวังทองแดง 108
9 8.33
1 0.93
10 9.26
0 0.00
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
95  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 126
4 3.17
1 0.79
18 14.29
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
96  โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 33
2 6.06
1 3.03
2 6.06
0 0.00
1 3.03
27 81.82
6 18.18%
97  โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 127
4 3.15
2 1.57
17 13.39
0 0.00
0 0.00
104 81.89
23 18.11%
98  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 145
10 6.90
0 0.00
16 11.03
0 0.00
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
99  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 83
4 4.82
2 2.41
7 8.43
0 0.00
1 1.20
69 83.13
14 16.87%
100  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 76
3 3.95
4 5.26
2 2.63
3 3.95
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
101  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 97
0 0.00
0 0.00
2 2.06
8 8.25
5 5.15
82 84.54
15 15.46%
102  โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 105
1 0.95
3 2.86
8 7.62
4 3.81
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
103  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 304
29 9.54
0 0.00
17 5.59
0 0.00
0 0.00
258 84.87
46 15.13%
104  โรงเรียนบ้านลานทอง 48
0 0.00
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
105  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 63
4 6.35
0 0.00
4 6.35
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
106  โรงเรียนวัดปากพระ 189
19 10.05
0 0.00
8 4.23
0 0.00
0 0.00
162 85.71
27 14.29%
107  โรงเรียนบ้านวังหิน 102
3 2.94
5 4.90
4 3.92
2 1.96
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
108  โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 44
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
2 4.55
38 86.36
6 13.64%
109  โรงเรียนวัดหางตลาด 170
2 1.18
2 1.18
19 11.18
0 0.00
0 0.00
147 86.47
23 13.53%
110  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 213
8 3.76
9 4.23
2 0.94
5 2.35
2 0.94
187 87.79
26 12.21%
111  โรงเรียนบ้านดงเดือย 132
3 2.27
0 0.00
2 1.52
11 8.33
0 0.00
116 87.88
16 12.12%
112  โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 61
2 3.28
2 3.28
3 4.92
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
113  โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 156
6 3.85
10 6.41
0 0.00
1 0.64
0 0.00
139 89.10
17 10.90%
114  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 61
3 4.92
0 0.00
1 1.64
2 3.28
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
115  โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 97
1 1.03
2 2.06
6 6.19
0 0.00
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
116  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 108
0 0.00
1 0.93
0 0.00
3 2.78
5 4.63
99 91.67
9 8.33%
117  โรงเรียนวัดเสาหิน 103
0 0.00
1 0.97
3 2.91
3 2.91
1 0.97
95 92.23
8 7.77%
118  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 116
5 4.31
0 0.00
3 2.59
0 0.00
0 0.00
108 93.10
8 6.90%
119  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 117
0 0.00
0 0.00
6 5.13
1 0.85
0 0.00
110 94.02
7 5.98%
120  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 243
5 2.06
6 2.47
1 0.41
0 0.00
0 0.00
231 95.06
12 4.94%
121  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 105
0 0.00
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
102 97.14
3 2.86%
122  โรงเรียนบ้านยางแหลม 76
0 0.00
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
123  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 88
0 0.00
0 0.00
2 2.27
0 0.00
0 0.00
86 97.73
2 2.27%
124  โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 161
0 0.00
0 0.00
3 1.86
0 0.00
0 0.00
158 98.14
3 1.86%

 

จำนวนนักเรียน  17,255 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,263 7.32
เตี้ย  644 3.73
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,085 12.08
ผอมและเตี้ย  396 2.29
อ้วนและเตี้ย  321 1.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,546 72.71
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,709 คน


27.29%


Powered By www.thaieducation.net