ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 176 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 176 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 74
19 25.68
12 16.22
9 12.16
8 10.81
4 5.41
22 29.73
52 70.27%
2  โรงเรียนบ้านกอกหลวง 60
16 26.67
8 13.33
9 15.00
5 8.33
0 0.00
22 36.67
38 63.33%
3  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 199
15 7.54
6 3.02
24 12.06
21 10.55
30 15.08
103 51.76
96 48.24%
4  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 26
6 23.08
6 23.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 53.85
12 46.15%
5  โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 72
10 13.89
11 15.28
1 1.39
11 15.28
0 0.00
39 54.17
33 45.83%
6  โรงเรียนบ้านคะปวง 117
4 3.42
21 17.95
17 14.53
7 5.98
4 3.42
64 54.70
53 45.30%
7  โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ 90
11 12.22
15 16.67
0 0.00
14 15.56
0 0.00
50 55.56
40 44.44%
8  โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 34
5 14.71
3 8.82
4 11.76
3 8.82
0 0.00
19 55.88
15 44.12%
9  โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 67
5 7.46
15 22.39
9 13.43
0 0.00
0 0.00
38 56.72
29 43.28%
10  โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 75
10 13.33
12 16.00
4 5.33
4 5.33
1 1.33
44 58.67
31 41.33%
11  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 176
26 14.77
9 5.11
21 11.93
0 0.00
15 8.52
105 59.66
71 40.34%
12  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 47
3 6.38
5 10.64
4 8.51
4 8.51
2 4.26
29 61.70
18 38.30%
13  โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 57
4 7.02
13 22.81
4 7.02
0 0.00
0 0.00
36 63.16
21 36.84%
14  โรงเรียนบ้านละอูบ 99
1 1.01
7 7.07
27 27.27
0 0.00
0 0.00
64 64.65
35 35.35%
15  โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 92
9 9.78
4 4.35
17 18.48
0 0.00
2 2.17
60 65.22
32 34.78%
16  โรงเรียนบ้านแม่หาร 49
8 16.33
2 4.08
5 10.20
1 2.04
1 2.04
32 65.31
17 34.69%
17  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 176
21 11.93
25 14.20
4 2.27
11 6.25
0 0.00
115 65.34
61 34.66%
18  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 120
17 14.17
11 9.17
2 1.67
11 9.17
0 0.00
79 65.83
41 34.17%
19  โรงเรียนบ้านป่าโปง 44
7 15.91
2 4.55
5 11.36
0 0.00
1 2.27
29 65.91
15 34.09%
20  โรงเรียนบ้านแม่กะไน 45
3 6.67
3 6.67
7 15.56
0 0.00
2 4.44
30 66.67
15 33.33%
21  โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 24
8 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
22  โรงเรียนบ้านแม่หลุย 214
5 2.34
42 19.63
22 10.28
0 0.00
0 0.00
145 67.76
69 32.24%
23  โรงเรียนบ้านห้วยโผ 105
25 23.81
5 4.76
2 1.90
1 0.95
0 0.00
72 68.57
33 31.43%
24  โรงเรียนบ้านแม่ออก 29
2 6.90
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
25  โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 52
4 7.69
0 0.00
5 9.62
7 13.46
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
26  โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 121
12 9.92
5 4.13
8 6.61
11 9.09
1 0.83
84 69.42
37 30.58%
27  โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 36
3 8.33
3 8.33
1 2.78
3 8.33
1 2.78
25 69.44
11 30.56%
28  โรงเรียนบ้านแม่ลามา 59
6 10.17
9 15.25
0 0.00
3 5.08
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
29  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 63
5 7.94
9 14.29
0 0.00
5 7.94
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
30  โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 70
13 18.57
7 10.00
1 1.43
0 0.00
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
31  โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 58
4 6.90
3 5.17
4 6.90
3 5.17
3 5.17
41 70.69
17 29.31%
32  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 63
1 1.59
5 7.94
12 19.05
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
33  โรงเรียนบ้านผาเยอ 127
16 12.60
7 5.51
3 2.36
8 6.30
2 1.57
91 71.65
36 28.35%
34  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 46
10 21.74
3 6.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
35  โรงเรียนบ้านหัวลา 58
8 13.79
5 8.62
3 5.17
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
36  โรงเรียนบ้านป่าหมาก 69
6 8.70
0 0.00
11 15.94
2 2.90
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
37  โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 19
0 0.00
1 5.26
3 15.79
1 5.26
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
38  โรงเรียนบ้านดอยงาม 70
8 11.43
5 7.14
0 0.00
5 7.14
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
39  โรงเรียนบ้านฟักทอง 43
3 6.98
2 4.65
3 6.98
1 2.33
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
40  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 95
3 3.16
3 3.16
9 9.47
4 4.21
5 5.26
71 74.74
24 25.26%
41  โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 68
3 4.41
1 1.47
13 19.12
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
42  โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 44
6 13.64
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
43  โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 104
4 3.85
12 11.54
9 8.65
0 0.00
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
44  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 59
2 3.39
0 0.00
11 18.64
1 1.69
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
45  โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 121
7 5.79
8 6.61
7 5.79
2 1.65
4 3.31
93 76.86
28 23.14%
46  โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 22
2 9.09
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
47  โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 49
3 6.12
4 8.16
3 6.12
1 2.04
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
48  โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 877
65 7.41
16 1.82
105 11.97
2 0.23
0 0.00
689 78.56
188 21.44%
49  โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 112
8 7.14
8 7.14
0 0.00
8 7.14
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 109
7 6.42
4 3.67
12 11.01
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
51  โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ 38
1 2.63
3 7.89
4 10.53
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
52  โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 76
5 6.58
7 9.21
3 3.95
1 1.32
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
53  โรงเรียนบ้านกองก๋อย 105
4 3.81
2 1.90
13 12.38
3 2.86
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
54  โรงเรียนบ้านแม่กองแป 77
5 6.49
2 2.60
6 7.79
2 2.60
1 1.30
61 79.22
16 20.78%
55  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 34
4 11.76
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
56  โรงเรียนบ้านแม่แพ 147
13 8.84
8 5.44
3 2.04
6 4.08
0 0.00
117 79.59
30 20.41%
57  โรงเรียนบ้านแม่ปาง 59
7 11.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 8.47
47 79.66
12 20.34%
58  โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 311
11 3.54
14 4.50
27 8.68
11 3.54
0 0.00
248 79.74
63 20.26%
59  โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
6 15.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
60  โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด 5
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
61  โรงเรียนบ้านอมพาย 67
6 8.96
4 5.97
3 4.48
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
62  โรงเรียนบ้านขุนวง 31
3 9.68
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
63  โรงเรียนบ้านแม่ขีด 83
2 2.41
10 12.05
4 4.82
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
64  โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 26
5 19.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
65  โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 146
11 7.53
9 6.16
4 2.74
4 2.74
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
66  โรงเรียนบ้านแม่งะ 47
7 14.89
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
67  โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 59
4 6.78
5 8.47
2 3.39
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
68  โรงเรียนบ้านบุญเลอ 137
18 13.14
7 5.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 81.75
25 18.25%
69  โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 11
2 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
70  โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม 11
1 9.09
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
71  โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 67
2 2.99
4 5.97
6 8.96
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
72  โรงเรียนบ้านแม่แลบ 129
4 3.10
5 3.88
13 10.08
1 0.78
0 0.00
106 82.17
23 17.83%
73  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 40
1 2.50
2 5.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
74  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 80
1 1.25
11 13.75
1 1.25
0 0.00
1 1.25
66 82.50
14 17.50%
75  โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 40
3 7.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
76  โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ 12
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
77  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ 73
5 6.85
7 9.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
78  โรงเรียนบ้านโพซอ 285
13 4.56
27 9.47
4 1.40
0 0.00
0 0.00
241 84.56
44 15.44%
79  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 52
5 9.62
3 5.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
80  โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 92
9 9.78
5 5.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
81  โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ 80
3 3.75
7 8.75
0 0.00
0 0.00
2 2.50
68 85.00
12 15.00%
82  โรงเรียนบ้านแม่จอ 27
2 7.41
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
83  โรงเรียนบ้านเครอะบอ 48
0 0.00
2 4.17
1 2.08
4 8.33
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
84  โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
85  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
86  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 66
4 6.06
2 3.03
3 4.55
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
87  โรงเรียนบ้านดงกู่ 37
0 0.00
3 8.11
1 2.70
1 2.70
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
88  โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 67
3 4.48
2 2.99
1 1.49
3 4.48
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
89  โรงเรียนบ้านหนองม่วน 75
3 4.00
4 5.33
3 4.00
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
90  โรงเรียนบ้านแม่แคะ 38
2 5.26
1 2.63
2 5.26
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
91  โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 46
2 4.35
0 0.00
3 6.52
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
92  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 40
4 10.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
93  โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 40
0 0.00
3 7.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
94  โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
95  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
96  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 107
2 1.87
3 2.80
6 5.61
2 1.87
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
97  โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 67
3 4.48
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
98  โรงเรียนบ้านสบหาร 34
2 5.88
2 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
99  โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 43
0 0.00
2 4.65
2 4.65
0 0.00
1 2.33
38 88.37
5 11.63%
100  โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 44
0 0.00
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
101  โรงเรียนบ้านแม่กองคา 91
0 0.00
0 0.00
7 7.69
3 3.30
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
102  โรงเรียนบ้านแม่สวด 92
7 7.61
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
103  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 84
1 1.19
4 4.76
4 4.76
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
104  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ 103
6 5.83
4 3.88
1 0.97
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
105  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 95
3 3.16
0 0.00
5 5.26
2 2.11
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
106  โรงเรียนบ้านสบเมย 211
8 3.79
5 2.37
3 1.42
5 2.37
1 0.47
189 89.57
22 10.43%
107  โรงเรียนดอนชัยวิทยา 144
7 4.86
0 0.00
8 5.56
0 0.00
0 0.00
129 89.58
15 10.42%
108  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 108
4 3.70
1 0.93
5 4.63
1 0.93
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
109  โรงเรียนบ้านสาม 20
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
110  โรงเรียนล่องแพวิทยา 306
0 0.00
30 9.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
276 90.20
30 9.80%
111  โรงเรียนบ้านแม่หาด 93
6 6.45
1 1.08
1 1.08
1 1.08
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
112  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 74
3 4.05
3 4.05
1 1.35
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
113  โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 76
4 5.26
1 1.32
2 2.63
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
114  โรงเรียนบ้านกลอเซโล 77
7 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
115  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 55
1 1.82
1 1.82
2 3.64
1 1.82
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
116  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 45
2 4.44
1 2.22
1 2.22
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
117  โรงเรียนบ้านห้วยวอก 116
6 5.17
2 1.72
2 1.72
0 0.00
0 0.00
106 91.38
10 8.62%
118  โรงเรียนบ้านดงใหม่ 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
119  โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
120  โรงเรียนบ้านแม่สุ 85
2 2.35
1 1.18
3 3.53
1 1.18
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
121  โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย 73
3 4.11
3 4.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
122  โรงเรียนบ้านแม่และ 61
2 3.28
1 1.64
2 3.28
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
123  โรงเรียนบ้านนาดอย 98
3 3.06
5 5.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
124  โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 74
4 5.41
1 1.35
1 1.35
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
125  โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 63
1 1.59
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
126  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 64
3 4.69
1 1.56
1 1.56
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
127  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน 65
1 1.54
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
128  โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 6.15
1 1.54
60 92.31
5 7.69%
129  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 66
2 3.03
0 0.00
2 3.03
0 0.00
1 1.52
61 92.42
5 7.58%
130  โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 40
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
131  โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
132  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 54
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
133  โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
134  โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
1 3.45
27 93.10
2 6.90%
135  โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 59
2 3.39
2 3.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
136  โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 78
0 0.00
1 1.28
1 1.28
3 3.85
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
137  โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ 63
0 0.00
1 1.59
0 0.00
3 4.76
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
138  โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 63
0 0.00
2 3.17
2 3.17
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
139  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง 51
2 3.92
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
140  โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 35
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
141  โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 53
1 1.89
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
142  โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
143  โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
144  โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 76
1 1.32
2 2.63
1 1.32
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
145  โรงเรียนบ้านแม่ละ 39
2 5.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
146  โรงเรียนบ้านสันติสุข 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
147  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 169
1 0.59
1 0.59
6 3.55
0 0.00
0 0.00
161 95.27
8 4.73%
148  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม 44
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
149  โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 137
0 0.00
0 0.00
6 4.38
0 0.00
0 0.00
131 95.62
6 4.38%
150  โรงเรียนบ้านกะริคี 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
151  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 98
1 1.02
1 1.02
2 2.04
0 0.00
0 0.00
94 95.92
4 4.08%
152  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ 25
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
153  โรงเรียนบ้านเสาหิน 79
0 0.00
0 0.00
1 1.27
2 2.53
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
154  โรงเรียนบ้านพะมอลอ 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
155  โรงเรียนบ้านแม่เงา 129
0 0.00
3 2.33
1 0.78
0 0.00
0 0.00
125 96.90
4 3.10%
156  โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
157  โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 35
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
158  โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
159  โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
160  โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
161  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 60
0 0.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
162  โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
61 98.39
1 1.61%
163  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 156
0 0.00
0 0.00
2 1.28
0 0.00
0 0.00
154 98.72
2 1.28%
164  โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 149
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.67
0 0.00
148 99.33
1 0.67%
165  โรงเรียนบ้านแม่ลิด 156
1 0.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
155 99.36
1 0.64%
166  โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านเลโคะ 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านแม่โถ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
176  โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,395 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  741 5.53
เตี้ย  618 4.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  687 5.13
ผอมและเตี้ย  249 1.86
อ้วนและเตี้ย  94 0.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,006 82.16
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,389 คน


17.84%


Powered By www.thaieducation.net