ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พะเยา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 125 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 125 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 36
30 83.33
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
2 5.56
34 94.44%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 85
1 1.18
29 34.12
22 25.88
17 20.00
1 1.18
15 17.65
70 82.35%
3  โรงเรียนบ้านน้ำจุน 64
44 68.75
0 0.00
3 4.69
3 4.69
0 0.00
14 21.88
50 78.13%
4  โรงเรียนบ้านสันหลวง 50
33 66.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
13 26.00
37 74.00%
5  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) 283
16 5.65
59 20.85
28 9.89
49 17.31
17 6.01
114 40.28
169 59.72%
6  โรงเรียนบ้านสบขาม 129
34 26.36
11 8.53
12 9.30
3 2.33
17 13.18
52 40.31
77 59.69%
7  โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 235
18 7.66
10 4.26
42 17.87
7 2.98
49 20.85
109 46.38
126 53.62%
8  โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 60
16 26.67
9 15.00
5 8.33
2 3.33
0 0.00
28 46.67
32 53.33%
9  โรงเรียนบ้านร่องส้าน 459
23 5.01
30 6.54
70 15.25
53 11.55
66 14.38
217 47.28
242 52.72%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 204
11 5.39
3 1.47
43 21.08
14 6.86
33 16.18
100 49.02
104 50.98%
11  โรงเรียนบ้านฮวก 99
4 4.04
10 10.10
25 25.25
3 3.03
7 7.07
50 50.51
49 49.49%
12  โรงเรียนบ้านร่องค้อม 43
15 34.88
1 2.33
3 6.98
1 2.33
0 0.00
23 53.49
20 46.51%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 56
14 25.00
3 5.36
4 7.14
3 5.36
2 3.57
30 53.57
26 46.43%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 70
3 4.29
4 5.71
9 12.86
5 7.14
11 15.71
38 54.29
32 45.71%
15  โรงเรียนบ้านปงใหม่ 135
11 8.15
16 11.85
20 14.81
8 5.93
5 3.70
75 55.56
60 44.44%
16  โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 129
9 6.98
17 13.18
9 6.98
13 10.08
8 6.20
73 56.59
56 43.41%
17  โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 93
15 16.13
6 6.45
19 20.43
0 0.00
0 0.00
53 56.99
40 43.01%
18  โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 87
15 17.24
9 10.34
10 11.49
3 3.45
0 0.00
50 57.47
37 42.53%
19  โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 102
12 11.76
9 8.82
17 16.67
5 4.90
0 0.00
59 57.84
43 42.16%
20  โรงเรียนบ้านแม่ทาย 40
8 20.00
0 0.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
21  โรงเรียนบ้านสระ 166
21 12.65
5 3.01
28 16.87
5 3.01
7 4.22
100 60.24
66 39.76%
22  โรงเรียนบ้านแฮะ(ปง) 33
6 18.18
0 0.00
7 21.21
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
23  โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 16
2 12.50
0 0.00
3 18.75
0 0.00
1 6.25
10 62.50
6 37.50%
24  โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 27
10 37.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
25  โรงเรียนบ้านร่องแมด 167
21 12.57
7 4.19
30 17.96
3 1.80
0 0.00
106 63.47
61 36.53%
26  โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 189
6 3.17
8 4.23
31 16.40
19 10.05
5 2.65
120 63.49
69 36.51%
27  โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 78
10 12.82
4 5.13
11 14.10
2 2.56
1 1.28
50 64.10
28 35.90%
28  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 95
1 1.05
6 6.32
10 10.53
7 7.37
10 10.53
61 64.21
34 35.79%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 148
21 14.19
7 4.73
17 11.49
7 4.73
0 0.00
96 64.86
52 35.14%
30  โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 66
12 18.18
3 4.55
8 12.12
0 0.00
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
31  โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 246
16 6.50
28 11.38
12 4.88
15 6.10
13 5.28
162 65.85
84 34.15%
32  โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 613
37 6.04
33 5.38
66 10.77
31 5.06
40 6.53
406 66.23
207 33.77%
33  โรงเรียนบ้านร่องย้าง 6
0 0.00
1 16.67
1 16.67
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
34  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 90
10 11.11
0 0.00
8 8.89
5 5.56
7 7.78
60 66.67
30 33.33%
35  โรงเรียนจำบอน 76
8 10.53
3 3.95
12 15.79
2 2.63
0 0.00
51 67.11
25 32.89%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 64
10 15.63
2 3.13
7 10.94
2 3.13
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
37  โรงเรียนบ้านปง 125
22 17.60
0 0.00
16 12.80
2 1.60
1 0.80
84 67.20
41 32.80%
38  โรงเรียนบ้านเวียงลอ 61
0 0.00
0 0.00
8 13.11
12 19.67
0 0.00
41 67.21
20 32.79%
39  โรงเรียนบ้านไชยสถาน 138
9 6.52
10 7.25
19 13.77
7 5.07
0 0.00
93 67.39
45 32.61%
40  โรงเรียนบ้านปี้ 55
8 14.55
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
41  โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) 276
25 9.06
49 17.75
11 3.99
0 0.00
0 0.00
191 69.20
85 30.80%
42  โรงเรียนบ้านแวน 98
19 19.39
3 3.06
7 7.14
1 1.02
0 0.00
68 69.39
30 30.61%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) 257
24 9.34
19 7.39
23 8.95
9 3.50
2 0.78
180 70.04
77 29.96%
44  โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 132
3 2.27
3 2.27
26 19.70
3 2.27
3 2.27
94 71.21
38 28.79%
45  โรงเรียนบ้านสบบง 72
5 6.94
4 5.56
11 15.28
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
46  โรงเรียนบ้านนาบัว 44
2 4.55
1 2.27
9 20.45
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
47  โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 89
10 11.24
1 1.12
10 11.24
3 3.37
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
48  โรงเรียนบ้านปางผักหม 57
3 5.26
5 8.77
5 8.77
1 1.75
1 1.75
42 73.68
15 26.32%
49  โรงเรียนบ้านปงสนุก(เชียงม่วน) 61
7 11.48
4 6.56
5 8.20
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
50  โรงเรียนบ้านสักลอ 116
3 2.59
4 3.45
6 5.17
5 4.31
12 10.34
86 74.14
30 25.86%
51  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 125
9 7.20
2 1.60
21 16.80
0 0.00
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
52  โรงเรียนบ้านน้ำปุก 123
9 7.32
14 11.38
3 2.44
3 2.44
2 1.63
92 74.80
31 25.20%
53  โรงเรียนบ้านดอนลาว 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
54  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 52
2 3.85
3 5.77
8 15.38
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
55  โรงเรียนบ้านยางขาม 152
7 4.61
4 2.63
27 17.76
0 0.00
0 0.00
114 75.00
38 25.00%
56  โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 129
0 0.00
2 1.55
23 17.83
6 4.65
1 0.78
97 75.19
32 24.81%
57  โรงเรียนราชานุเคราะห์ 190
4 2.11
20 10.53
16 8.42
7 3.68
0 0.00
143 75.26
47 24.74%
58  โรงเรียนบ้านผาลาด 102
8 7.84
5 4.90
12 11.76
0 0.00
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 83
7 8.43
0 0.00
13 15.66
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
60  โรงเรียนบ้านสา 51
1 1.96
0 0.00
11 21.57
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
61  โรงเรียนบ้านปงสนุก(จุน) 64
5 7.81
2 3.13
8 12.50
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
62  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 71
4 5.63
5 7.04
7 9.86
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
63  โรงเรียนบ้านผาฮาว 76
13 17.11
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
64  โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 78
6 7.69
6 7.69
4 5.13
1 1.28
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
65  โรงเรียนบ้านดู่ 242
8 3.31
4 1.65
38 15.70
1 0.41
1 0.41
190 78.51
52 21.49%
66  โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) 313
8 2.56
16 5.11
43 13.74
0 0.00
0 0.00
246 78.59
67 21.41%
67  โรงเรียนบ้านจุน 108
6 5.56
4 3.70
9 8.33
4 3.70
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
68  โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 33
0 0.00
1 3.03
6 18.18
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
69  โรงเรียนชัยชุมภู 68
6 8.82
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
70  โรงเรียนปัวพิทยา 109
4 3.67
0 0.00
12 11.01
6 5.50
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
71  โรงเรียนบ้านดอนมูล(จุน) 50
4 8.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
72  โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก 20
2 10.00
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
73  โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 116
5 4.31
2 1.72
0 0.00
7 6.03
9 7.76
93 80.17
23 19.83%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งแต 82
3 3.66
3 3.66
10 12.20
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
75  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 67
4 5.97
3 4.48
3 4.48
3 4.48
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
76  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 52
6 11.54
0 0.00
2 3.85
0 0.00
2 3.85
42 80.77
10 19.23%
77  โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 89
5 5.62
3 3.37
9 10.11
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
78  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 84
4 4.76
3 3.57
9 10.71
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 150
2 1.33
5 3.33
21 14.00
0 0.00
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
80  โรงเรียนอนุบาลปง 284
10 3.52
12 4.23
20 7.04
8 2.82
3 1.06
231 81.34
53 18.66%
81  โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 44
2 4.55
1 2.27
5 11.36
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
82  โรงเรียนบ้านแก 79
4 5.06
0 0.00
10 12.66
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 74
4 5.41
3 4.05
4 5.41
1 1.35
1 1.35
61 82.43
13 17.57%
84  โรงเรียนบ้านสะแล่ง 58
2 3.45
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
85  โรงเรียนบ้านน้ำมิน 160
6 3.75
6 3.75
8 5.00
7 4.38
0 0.00
133 83.13
27 16.88%
86  โรงเรียนบ้านนาอ้อม 137
3 2.19
3 2.19
17 12.41
0 0.00
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
87  โรงเรียนบ้านแบ่ง 54
2 3.70
0 0.00
3 5.56
4 7.41
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
88  โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 67
2 2.99
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
89  โรงเรียนบ้านแฮะ(เชียงคำ) 167
4 2.40
5 2.99
18 10.78
0 0.00
0 0.00
140 83.83
27 16.17%
90  โรงเรียนบ้านม่วง 51
6 11.76
1 1.96
1 1.96
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
91  โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล) 83
4 4.82
2 2.41
7 8.43
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
92  โรงเรียนบ้านหลวง 45
0 0.00
1 2.22
4 8.89
2 4.44
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
93  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 188
11 5.85
8 4.26
7 3.72
3 1.60
0 0.00
159 84.57
29 15.43%
94  โรงเรียนบ้านหนุน 13
0 0.00
1 7.69
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
95  โรงเรียนบ้านสถาน 95
2 2.11
2 2.11
10 10.53
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
96  โรงเรียนบ้านป่าคา 34
2 5.88
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
97  โรงเรียนบ้านเลี้ยว 62
6 9.68
3 4.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
98  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
1 3.57
24 85.71
4 14.29%
99  โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 67
2 2.99
2 2.99
0 0.00
0 0.00
5 7.46
58 86.57
9 13.43%
100  โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 884
15 1.70
29 3.28
72 8.14
0 0.00
0 0.00
768 86.88
116 13.12%
101  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 62
5 8.06
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
102  โรงเรียนบ้านวังบง 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
2 6.25
28 87.50
4 12.50%
103  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 68
2 2.94
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
104  โรงเรียนบ้านควรดง 114
9 7.89
0 0.00
4 3.51
0 0.00
0 0.00
101 88.60
13 11.40%
105  โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 55
1 1.82
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
106  โรงเรียนบ้านป่าสัก 85
4 4.71
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
107  โรงเรียนบ้านปัว 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
108  โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.62
4 4.49
80 89.89
9 10.11%
109  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 65
1 1.54
1 1.54
4 6.15
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
110  โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
111  โรงเรียนบ้านพวงพยอม 110
0 0.00
4 3.64
4 3.64
0 0.00
1 0.91
101 91.82
9 8.18%
112  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 37
0 0.00
1 2.70
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 80
2 2.50
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
114  โรงเรียนบ้านปางมดแดง 107
2 1.87
0 0.00
5 4.67
0 0.00
1 0.93
99 92.52
8 7.48%
115  โรงเรียนบ้านสันติสุข 223
1 0.45
12 5.38
3 1.35
0 0.00
0 0.00
207 92.83
16 7.17%
116  โรงเรียนบ้านสีพรม 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
117  โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 108
0 0.00
0 0.00
3 2.78
0 0.00
3 2.78
102 94.44
6 5.56%
118  โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 46
1 2.17
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
119  โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 80
1 1.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 98.75
1 1.25%
120  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านท่าม่าน 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านฝายกวาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านหมุ้น 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,166 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  923 7.01
เตี้ย  642 4.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,373 10.43
ผอมและเตี้ย  399 3.03
อ้วนและเตี้ย  355 2.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,474 71.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,692 คน


28.04%


Powered By www.thaieducation.net