ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พะเยา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 83 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 36
7 19.44
5 13.89
5 13.89
3 8.33
0 0.00
16 44.44
20 55.56%
2  โรงเรียนบ้านหนองลาว 6
1 16.67
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 19
1 5.26
1 5.26
6 31.58
1 5.26
0 0.00
10 52.63
9 47.37%
4  โรงเรียนบ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) 11
2 18.18
0 0.00
3 27.27
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
5  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง 20
3 15.00
4 20.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
11 55.00
9 45.00%
6  โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 207
24 11.59
23 11.11
33 15.94
11 5.31
0 0.00
116 56.04
91 43.96%
7  โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 132
14 10.61
16 12.12
25 18.94
0 0.00
0 0.00
77 58.33
55 41.67%
8  โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน 22
1 4.55
4 18.18
4 18.18
0 0.00
0 0.00
13 59.09
9 40.91%
9  โรงเรียนบ้านจำไก่ 180
40 22.22
0 0.00
33 18.33
0 0.00
0 0.00
107 59.44
73 40.56%
10  โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1857
100 5.39
68 3.66
467 25.15
33 1.78
61 3.28
1128 60.74
729 39.26%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 105
3 2.86
5 4.76
13 12.38
8 7.62
12 11.43
64 60.95
41 39.05%
12  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 39
3 7.69
3 7.69
9 23.08
0 0.00
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
13  โรงเรียนบ้านใหม่(อ.ดอกคำใต้) 108
6 5.56
9 8.33
14 12.96
9 8.33
0 0.00
70 64.81
38 35.19%
14  โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 80
2 2.50
0 0.00
24 30.00
1 1.25
1 1.25
52 65.00
28 35.00%
15  โรงเรียนบ้านปาง 47
4 8.51
0 0.00
12 25.53
0 0.00
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
16  โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) 59
2 3.39
6 10.17
6 10.17
3 5.08
3 5.08
39 66.10
20 33.90%
17  โรงเรียนบ้านแม่จว้า 65
4 6.15
4 6.15
10 15.38
3 4.62
1 1.54
43 66.15
22 33.85%
18  โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 93
16 17.20
3 3.23
7 7.53
3 3.23
2 2.15
62 66.67
31 33.33%
19  โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 62
1 1.61
7 11.29
11 17.74
1 1.61
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
20  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฏร์ 69
4 5.80
2 2.90
16 23.19
0 0.00
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
21  โรงเรียนบ้านค่าบน 92
7 7.61
10 10.87
5 5.43
4 4.35
3 3.26
63 68.48
29 31.52%
22  โรงเรียนบ้านปางงุ้น 58
9 15.52
3 5.17
6 10.34
0 0.00
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
23  โรงเรียนบ้านต๋อม 177
16 9.04
0 0.00
37 20.90
1 0.56
0 0.00
123 69.49
54 30.51%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 89
11 12.36
2 2.25
12 13.48
2 2.25
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
25  โรงเรียนบ้านภูเงิน 132
9 6.82
6 4.55
16 12.12
6 4.55
2 1.52
93 70.45
39 29.55%
26  โรงเรียนบ้านร่องจว้า 68
6 8.82
3 4.41
11 16.18
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
27  โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 52
2 3.85
2 3.85
11 21.15
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
28  โรงเรียนบ้านร่องห้า 135
0 0.00
3 2.22
17 12.59
3 2.22
15 11.11
97 71.85
38 28.15%
29  โรงเรียนเจริญใจ 29
0 0.00
1 3.45
6 20.69
0 0.00
1 3.45
21 72.41
8 27.59%
30  โรงเรียนบ้านปิน 135
13 9.63
10 7.41
12 8.89
1 0.74
1 0.74
98 72.59
37 27.41%
31  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 66
10 15.15
2 3.03
5 7.58
1 1.52
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
32  โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 67
3 4.48
1 1.49
8 11.94
2 2.99
4 5.97
49 73.13
18 26.87%
33  โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 123
10 8.13
5 4.07
17 13.82
0 0.00
1 0.81
90 73.17
33 26.83%
34  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 60
0 0.00
7 11.67
9 15.00
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
35  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 23
1 4.35
1 4.35
4 17.39
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
36  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 51
3 5.88
3 5.88
5 9.80
1 1.96
1 1.96
38 74.51
13 25.49%
37  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 52
3 5.77
1 1.92
7 13.46
1 1.92
1 1.92
39 75.00
13 25.00%
38  โรงเรียนบ้านป่าตึง 72
4 5.56
0 0.00
14 19.44
0 0.00
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
39  โรงเรียนบ้านสันจกปก 32
0 0.00
1 3.13
7 21.88
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 93
7 7.53
1 1.08
14 15.05
0 0.00
1 1.08
70 75.27
23 24.73%
41  โรงเรียนบ้านแม่กา 127
10 7.87
11 8.66
7 5.51
0 0.00
3 2.36
96 75.59
31 24.41%
42  โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 84
5 5.95
0 0.00
13 15.48
2 2.38
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
43  โรงเรียนบ้านห้วยบง 76
4 5.26
5 6.58
7 9.21
0 0.00
1 1.32
59 77.63
17 22.37%
44  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) 291
22 7.56
13 4.47
29 9.97
1 0.34
0 0.00
226 77.66
65 22.34%
45  โรงเรียนบ้านไร่ 27
2 7.41
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
46  โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 65
3 4.62
0 0.00
11 16.92
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
47  โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 140
0 0.00
0 0.00
19 13.57
11 7.86
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
48  โรงเรียนบ้านศาลา 47
2 4.26
0 0.00
7 14.89
0 0.00
1 2.13
37 78.72
10 21.28%
49  โรงเรียนบ้านโป่ง 24
2 8.33
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
50  โรงเรียนบ้านกาดถี 58
3 5.17
5 8.62
2 3.45
1 1.72
1 1.72
46 79.31
12 20.69%
51  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 63
0 0.00
1 1.59
12 19.05
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
52  โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 44
4 9.09
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
53  โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 123
4 3.25
3 2.44
15 12.20
2 1.63
0 0.00
99 80.49
24 19.51%
54  โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 67
5 7.46
1 1.49
7 10.45
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
55  โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 88
6 6.82
3 3.41
8 9.09
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
56  โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 54
0 0.00
0 0.00
10 18.52
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
57  โรงเรียนบ้านหนองสระ 49
2 4.08
0 0.00
6 12.24
0 0.00
1 2.04
40 81.63
9 18.37%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 116
5 4.31
4 3.45
12 10.34
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
59  โรงเรียนบ้านดงอินตา 106
3 2.83
0 0.00
16 15.09
0 0.00
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
60  โรงเรียนบ้านแม่อิง 71
3 4.23
0 0.00
9 12.68
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
61  โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 62
2 3.23
3 4.84
2 3.23
2 3.23
1 1.61
52 83.87
10 16.13%
62  โรงเรียนบ้านร่องคำ 65
2 3.08
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
63  โรงเรียนบ้านค่า 129
4 3.10
4 3.10
4 3.10
3 2.33
4 3.10
110 85.27
19 14.73%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 97
1 1.03
0 0.00
10 10.31
3 3.09
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
65  โรงเรียนบ้านสาง 112
1 0.89
0 0.00
14 12.50
0 0.00
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
66  โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า 15
2 13.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
67  โรงเรียนบ้านป่าคา 59
2 3.39
1 1.69
4 6.78
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
68  โรงเรียนบ้านร่องปอ 44
0 0.00
1 2.27
3 6.82
1 2.27
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
69  โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 62
2 3.23
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
70  โรงเรียนบ้านใหม่(อ.เมืองพะเยา) 62
0 0.00
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
71  โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
72  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
73  โรงเรียนบ้านดง 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 9.09
70 90.91
7 9.09%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 46
1 2.17
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
75  โรงเรียนบ้านเหล่า 128
1 0.78
0 0.00
10 7.81
0 0.00
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
76  โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 36
1 2.78
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
77  โรงเรียนบ้านแม่พริก 78
3 3.85
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
78  โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
1 2.22
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
80  โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) 156
0 0.00
0 0.00
4 2.56
0 0.00
0 0.00
152 97.44
4 2.56%
81  โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
82  โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
83  โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  7,961 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  461 5.79
เตี้ย  280 3.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,215 15.26
ผอมและเตี้ย  126 1.58
อ้วนและเตี้ย  129 1.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,750 72.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,211 คน


27.77%


Powered By www.thaieducation.net