ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.น่าน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 144 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 144 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 1
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
2  โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา 79
28 35.44
30 37.97
19 24.05
0 0.00
0 0.00
2 2.53
77 97.47%
3  โรงเรียนบ้านสบมาง 148
2 1.35
29 19.59
23 15.54
31 20.95
44 29.73
19 12.84
129 87.16%
4  โรงเรียนบ้านผาเวียง 66
18 27.27
17 25.76
2 3.03
18 27.27
0 0.00
11 16.67
55 83.33%
5  โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 166
15 9.04
21 12.65
27 16.27
12 7.23
43 25.90
48 28.92
118 71.08%
6  โรงเรียนมณีพฤกษ์ 273
14 5.13
124 45.42
21 7.69
6 2.20
8 2.93
100 36.63
173 63.37%
7  โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 126
13 10.32
4 3.17
19 15.08
17 13.49
23 18.25
50 39.68
76 60.32%
8  โรงเรียนภูคาวิทยาคม 180
22 12.22
26 14.44
14 7.78
24 13.33
18 10.00
76 42.22
104 57.78%
9  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 64
11 17.19
11 17.19
9 14.06
4 6.25
0 0.00
29 45.31
35 54.69%
10  โรงเรียนไตรคามวิทยา 59
11 18.64
1 1.69
16 27.12
0 0.00
0 0.00
31 52.54
28 47.46%
11  โรงเรียนบ้านแหน 62
8 12.90
10 16.13
6 9.68
4 6.45
1 1.61
33 53.23
29 46.77%
12  โรงเรียนบ้านวังว้า 28
3 10.71
2 7.14
2 7.14
0 0.00
6 21.43
15 53.57
13 46.43%
13  โรงเรียนบ้านดอนแท่น 26
3 11.54
3 11.54
2 7.69
3 11.54
1 3.85
14 53.85
12 46.15%
14  โรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) 22
2 9.09
0 0.00
8 36.36
0 0.00
0 0.00
12 54.55
10 45.45%
15  โรงเรียนบ้านตึ๊ด 11
1 9.09
1 9.09
0 0.00
3 27.27
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
16  โรงเรียนบ้านเกวต 47
3 6.38
5 10.64
3 6.38
8 17.02
2 4.26
26 55.32
21 44.68%
17  โรงเรียนบ้านนาฝ่า 70
8 11.43
6 8.57
13 18.57
3 4.29
1 1.43
39 55.71
31 44.29%
18  โรงเรียนบ้านน้ำฮาว 34
2 5.88
2 5.88
8 23.53
3 8.82
0 0.00
19 55.88
15 44.12%
19  โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร 148
7 4.73
7 4.73
15 10.14
14 9.46
16 10.81
89 60.14
59 39.86%
20  โรงเรียนบ้านปอน 43
4 9.30
4 9.30
5 11.63
2 4.65
2 4.65
26 60.47
17 39.53%
21  โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 28
5 17.86
2 7.14
4 14.29
0 0.00
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
22  โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง 46
10 21.74
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
28 60.87
18 39.13%
23  โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 180
11 6.11
8 4.44
33 18.33
8 4.44
10 5.56
110 61.11
70 38.89%
24  โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 244
22 9.02
21 8.61
27 11.07
17 6.97
6 2.46
151 61.89
93 38.11%
25  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 139
31 22.30
7 5.04
11 7.91
1 0.72
1 0.72
88 63.31
51 36.69%
26  โรงเรียนบ้านผักเฮือก 141
15 10.64
32 22.70
4 2.84
0 0.00
0 0.00
90 63.83
51 36.17%
27  โรงเรียนบ้านสองแคว 182
5 2.75
16 8.79
16 8.79
28 15.38
0 0.00
117 64.29
65 35.71%
28  โรงเรียนบ้านด่าน 110
2 1.82
18 16.36
15 13.64
4 3.64
0 0.00
71 64.55
39 35.45%
29  โรงเรียนบ้านดอยติ้ว 259
2 0.77
75 28.96
14 5.41
0 0.00
0 0.00
168 64.86
91 35.14%
30  โรงเรียนไตรประชาวิทยา 225
12 5.33
32 14.22
4 1.78
31 13.78
0 0.00
146 64.89
79 35.11%
31  โรงเรียนบ้านปางยาง 64
4 6.25
6 9.38
10 15.63
1 1.56
1 1.56
42 65.63
22 34.38%
32  โรงเรียนบ้านนาขวาง 48
2 4.17
8 16.67
5 10.42
0 0.00
1 2.08
32 66.67
16 33.33%
33  โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 192
4 2.08
47 24.48
11 5.73
0 0.00
0 0.00
130 67.71
62 32.29%
34  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 143
11 7.69
25 17.48
10 6.99
0 0.00
0 0.00
97 67.83
46 32.17%
35  โรงเรียนบ้านถ่อน 50
2 4.00
0 0.00
14 28.00
0 0.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
36  โรงเรียนบ้านคัวะ 68
2 2.94
3 4.41
15 22.06
1 1.47
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
37  โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 94
0 0.00
20 21.28
6 6.38
2 2.13
1 1.06
65 69.15
29 30.85%
38  โรงเรียนบ้านนาฝาง 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
2 15.38
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
39  โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 141
3 2.13
16 11.35
2 1.42
19 13.48
2 1.42
99 70.21
42 29.79%
40  โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 82
8 9.76
0 0.00
13 15.85
3 3.66
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
41  โรงเรียนบ้านปรางค์ 956
60 6.28
30 3.14
52 5.44
80 8.37
57 5.96
677 70.82
279 29.18%
42  โรงเรียนบ้านสว้า 191
10 5.24
16 8.38
12 6.28
10 5.24
7 3.66
136 71.20
55 28.80%
43  โรงเรียนบ้านสบกอน 410
30 7.32
11 2.68
59 14.39
17 4.15
1 0.24
292 71.22
118 28.78%
44  โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง 18
4 22.22
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
45  โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 29
0 0.00
2 6.90
1 3.45
5 17.24
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
46  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน 41
6 14.63
4 9.76
1 2.44
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
47  โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม 86
10 11.63
0 0.00
13 15.12
0 0.00
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
48  โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา 19
0 0.00
2 10.53
2 10.53
1 5.26
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
49  โรงเรียนบ้านยู้ 84
7 8.33
0 0.00
13 15.48
0 0.00
2 2.38
62 73.81
22 26.19%
50  โรงเรียนบ้านสบเป็ด 284
7 2.46
33 11.62
7 2.46
24 8.45
2 0.70
211 74.30
73 25.70%
51  โรงเรียนบ้านสบขุ่น 94
6 6.38
4 4.26
6 6.38
5 5.32
3 3.19
70 74.47
24 25.53%
52  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) 123
11 8.94
0 0.00
4 3.25
0 0.00
16 13.01
92 74.80
31 25.20%
53  โรงเรียนบ้านหนาด 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
54  โรงเรียนยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว 45
4 8.89
4 8.89
2 4.44
1 2.22
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
55  โรงเรียนบ้านสกาดใต้ 37
4 10.81
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
56  โรงเรียนพนาสวรรค์ 79
2 2.53
3 3.80
8 10.13
6 7.59
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
57  โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 179
4 2.23
24 13.41
15 8.38
0 0.00
0 0.00
136 75.98
43 24.02%
58  โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร 72
5 6.94
1 1.39
11 15.28
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
59  โรงเรียนบ้านน้ำสอด 102
2 1.96
10 9.80
7 6.86
2 1.96
3 2.94
78 76.47
24 23.53%
60  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 17
1 5.88
1 5.88
2 11.76
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
61  โรงเรียนไลออนส์บ้านหนองปลา 22
2 9.09
2 9.09
1 4.55
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
62  โรงเรียนบ้านเวียงสอง 89
9 10.11
1 1.12
6 6.74
2 2.25
2 2.25
69 77.53
20 22.47%
63  โรงเรียนบ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 58
3 5.17
0 0.00
9 15.52
1 1.72
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
64  โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 141
10 7.09
12 8.51
9 6.38
0 0.00
0 0.00
110 78.01
31 21.99%
65  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 89
6 6.74
0 0.00
12 13.48
1 1.12
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
66  โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 433
7 1.62
51 11.78
13 3.00
7 1.62
10 2.31
345 79.68
88 20.32%
67  โรงเรียนบ้านปง 89
1 1.12
2 2.25
14 15.73
1 1.12
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
68  โรงเรียนบ้านน้ำพิ 30
4 13.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
69  โรงเรียนบ้านหนอง 101
8 7.92
0 0.00
10 9.90
2 1.98
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
70  โรงเรียนสกาดพัฒนา 163
6 3.68
4 2.45
16 9.82
4 2.45
2 1.23
131 80.37
32 19.63%
71  โรงเรียนบ้านชี 36
0 0.00
3 8.33
2 5.56
2 5.56
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
72  โรงเรียนบ้านพาน 36
2 5.56
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
73  โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน 58
7 12.07
2 3.45
2 3.45
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
74  โรงเรียนบ้านแดนพนา 37
1 2.70
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
75  โรงเรียนบ้านใหม่ 48
5 10.42
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
76  โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา 73
3 4.11
0 0.00
4 5.48
6 8.22
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
77  โรงเรียนบ้านป่าหัด 69
3 4.35
2 2.90
2 2.90
1 1.45
4 5.80
57 82.61
12 17.39%
78  โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง 76
1 1.32
8 10.53
4 5.26
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
79  โรงเรียนบ้านปางปุก 82
3 3.66
5 6.10
0 0.00
0 0.00
6 7.32
68 82.93
14 17.07%
80  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 96
5 5.21
3 3.13
6 6.25
0 0.00
2 2.08
80 83.33
16 16.67%
81  โรงเรียนบ้านพร้าว 18
0 0.00
1 5.56
2 11.11
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
82  โรงเรียนบ้านสบปืน 102
5 4.90
3 2.94
6 5.88
3 2.94
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
83  โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 48
1 2.08
1 2.08
5 10.42
1 2.08
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
84  โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ 186
12 6.45
0 0.00
10 5.38
8 4.30
0 0.00
156 83.87
30 16.13%
85  โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง 124
5 4.03
1 0.81
13 10.48
0 0.00
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
86  โรงเรียนบ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
1 2.17
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
87  โรงเรียนบ้านสบสาย 27
3 11.11
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
88  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 81
1 1.23
5 6.17
5 6.17
1 1.23
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
89  โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) 61
5 8.20
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
90  โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 307
3 0.98
3 0.98
38 12.38
1 0.33
0 0.00
262 85.34
45 14.66%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน 82
2 2.44
2 2.44
8 9.76
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
92  โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา 55
3 5.45
3 5.45
2 3.64
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
93  โรงเรียนบ้านสะปัน 153
6 3.92
5 3.27
7 4.58
0 0.00
4 2.61
131 85.62
22 14.38%
94  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 70
1 1.43
3 4.29
6 8.57
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
95  โรงเรียนธาราบรรพต 50
2 4.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
96  โรงเรียนบ้านท่าวังผา 577
19 3.29
13 2.25
25 4.33
10 1.73
12 2.08
498 86.31
79 13.69%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 146
2 1.37
5 3.42
7 4.79
4 2.74
1 0.68
127 86.99
19 13.01%
98  โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 54
1 1.85
0 0.00
5 9.26
1 1.85
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
99  โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 204
4 1.96
3 1.47
15 7.35
2 0.98
2 0.98
178 87.25
26 12.75%
100  โรงเรียนบ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) 65
1 1.54
1 1.54
5 7.69
1 1.54
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
101  โรงเรียนบ้านน้ำคา 74
0 0.00
3 4.05
5 6.76
1 1.35
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
102  โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง 75
4 5.33
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
103  โรงเรียนบ้านร้อง 219
7 3.20
4 1.83
9 4.11
3 1.37
3 1.37
193 88.13
26 11.87%
104  โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา 120
5 4.17
4 3.33
5 4.17
0 0.00
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
105  โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 70
0 0.00
5 7.14
3 4.29
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
106  โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
107  โรงเรียนบ้านน้ำเลียง 108
4 3.70
0 0.00
8 7.41
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
108  โรงเรียนบ้านน้ำยาว 94
5 5.32
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
109  โรงเรียนป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) 459
14 3.05
2 0.44
24 5.23
3 0.65
5 1.09
411 89.54
48 10.46%
110  โรงเรียนบ้านปางหก 48
0 0.00
1 2.08
3 6.25
1 2.08
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
111  โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) 68
6 8.82
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
112  โรงเรียนบ้านปางส้าน 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
113  โรงเรียนบ้านหนองบัว 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
114  โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง 255
5 1.96
5 1.96
5 1.96
5 1.96
5 1.96
230 90.20
25 9.80%
115  โรงเรียนวรนคร 501
8 1.60
3 0.60
17 3.39
8 1.60
12 2.40
453 90.42
48 9.58%
116  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 151
2 1.32
1 0.66
11 7.28
0 0.00
0 0.00
137 90.73
14 9.27%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า 45
1 2.22
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
118  โรงเรียนบ้านสบหนอง 36
2 5.56
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
119  โรงเรียนบ้านป่าลาน 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
120  โรงเรียนบ้านผาหลัก 67
1 1.49
1 1.49
1 1.49
1 1.49
1 1.49
62 92.54
5 7.46%
121  โรงเรียนแสนทองวิทยา 94
1 1.06
0 0.00
3 3.19
0 0.00
3 3.19
87 92.55
7 7.45%
122  โรงเรียนบ้านไร่ 162
4 2.47
1 0.62
7 4.32
0 0.00
0 0.00
150 92.59
12 7.41%
123  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 81
3 3.70
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
124  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 68
2 2.94
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
125  โรงเรียนบ้านปงสนุก 178
6 3.37
7 3.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
165 92.70
13 7.30%
126  โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 128
1 0.78
0 0.00
4 3.13
4 3.13
0 0.00
119 92.97
9 7.03%
127  โรงเรียนบ้านขอน 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
128  โรงเรียนบ้านนาก้อ 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
129  โรงเรียนบ้านปางกอม 108
0 0.00
0 0.00
4 3.70
0 0.00
2 1.85
102 94.44
6 5.56%
130  โรงเรียนบ้านกอกจูน 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
131  โรงเรียนบ้านห้วยท่าง 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
132  โรงเรียนบ้านแพะกลาง 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
133  โรงเรียนศรีสระวงศ์ 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
134  โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 116
4 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 96.55
4 3.45%
135  โรงเรียนบ้านปางแก 320
6 1.88
5 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
309 96.56
11 3.44%
136  โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 154
1 0.65
2 1.30
2 1.30
0 0.00
0 0.00
149 96.75
5 3.25%
137  โรงเรียนบ้านกอก 0
0 0.00
0 0.00
3 0.00
1 0.00
0 0.00
-4 0.00
4 0.00%
138  โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านนาบง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านสะเกิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านสันเจริญ 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,656 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  756 4.83
เตี้ย  975 6.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,110 7.09
ผอมและเตี้ย  507 3.24
อ้วนและเตี้ย  354 2.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,954 76.35
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,702 คน


23.65%


Powered By www.thaieducation.net