ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.น่าน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 176 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 176 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาผา 5
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 39
26 66.67
1 2.56
10 25.64
2 5.13
0 0.00
0 0.00
39 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 31
10 32.26
2 6.45
16 51.61
3 9.68
0 0.00
0 0.00
31 100.00%
4  โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา 23
15 65.22
0 0.00
2 8.70
2 8.70
4 17.39
0 0.00
23 100.00%
5  โรงเรียนบ้านน้ำอูน 17
2 11.76
2 11.76
5 29.41
5 29.41
0 0.00
3 17.65
14 82.35%
6  โรงเรียนบ้านห้วยนาย 25
6 24.00
3 12.00
4 16.00
4 16.00
3 12.00
5 20.00
20 80.00%
7  โรงเรียนทุ่งศรีทอง 59
16 27.12
10 16.95
10 16.95
3 5.08
2 3.39
18 30.51
41 69.49%
8  โรงเรียนบ้านน้ำหก 3
1 33.33
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
1 33.33
2 66.67%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ 62
21 33.87
7 11.29
9 14.52
1 1.61
2 3.23
22 35.48
40 64.52%
10  โรงเรียนบ้านน้ำลี 14
2 14.29
0 0.00
5 35.71
0 0.00
2 14.29
5 35.71
9 64.29%
11  โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ 48
9 18.75
8 16.67
5 10.42
4 8.33
4 8.33
18 37.50
30 62.50%
12  โรงเรียนบ้านน้ำหิน 39
11 28.21
2 5.13
9 23.08
2 5.13
0 0.00
15 38.46
24 61.54%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 130
22 16.92
13 10.00
9 6.92
9 6.92
26 20.00
51 39.23
79 60.77%
14  โรงเรียนบ้านนาเคียน 22
5 22.73
3 13.64
4 18.18
1 4.55
0 0.00
9 40.91
13 59.09%
15  โรงเรียนบ้านวัวแดง 7
1 14.29
0 0.00
3 42.86
0 0.00
0 0.00
3 42.86
4 57.14%
16  โรงเรียนบ้านสะเลียม 39
9 23.08
1 2.56
9 23.08
2 5.13
1 2.56
17 43.59
22 56.41%
17  โรงเรียนบ้านปางช้าง 55
9 16.36
13 23.64
0 0.00
9 16.36
0 0.00
24 43.64
31 56.36%
18  โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ 92
9 9.78
5 5.43
26 28.26
5 5.43
5 5.43
42 45.65
50 54.35%
19  โรงเรียนบ้านนาคา 57
12 21.05
7 12.28
10 17.54
1 1.75
0 0.00
27 47.37
30 52.63%
20  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น 21
1 4.76
2 9.52
5 23.81
1 4.76
2 9.52
10 47.62
11 52.38%
21  โรงเรียนบ้านวังหมอ 18
4 22.22
1 5.56
4 22.22
0 0.00
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
22  โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง 4
1 25.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
23  โรงเรียนศรีนาชื่น 21
3 14.29
0 0.00
5 23.81
2 9.52
0 0.00
11 52.38
10 47.62%
24  โรงเรียนบ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน 15
2 13.33
1 6.67
2 13.33
1 6.67
1 6.67
8 53.33
7 46.67%
25  โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 104
11 10.58
16 15.38
17 16.35
2 1.92
0 0.00
58 55.77
46 44.23%
26  โรงเรียนบ้านสองแคว 315
17 5.40
64 20.32
33 10.48
15 4.76
7 2.22
179 56.83
136 43.17%
27  โรงเรียนบ้านนา 144
16 11.11
4 2.78
41 28.47
0 0.00
0 0.00
83 57.64
61 42.36%
28  โรงเรียนบ้านวังตาว 19
2 10.53
3 15.79
3 15.79
0 0.00
0 0.00
11 57.89
8 42.11%
29  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 85
14 16.47
7 8.24
10 11.76
3 3.53
1 1.18
50 58.82
35 41.18%
30  โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 39
11 28.21
1 2.56
4 10.26
0 0.00
0 0.00
23 58.97
16 41.03%
31  โรงเรียนบ้านสถาน 59
5 8.47
2 3.39
14 23.73
3 5.08
0 0.00
35 59.32
24 40.68%
32  โรงเรียนบ้านเชตวัน 62
11 17.74
0 0.00
9 14.52
3 4.84
2 3.23
37 59.68
25 40.32%
33  โรงเรียนบ้านทัพม่าน 20
4 20.00
2 10.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00%
34  โรงเรียนบ้านปงสนุก 63
3 4.76
0 0.00
11 17.46
6 9.52
5 7.94
38 60.32
25 39.68%
35  โรงเรียนบ้านป่าแดด 63
3 4.76
5 7.94
15 23.81
1 1.59
1 1.59
38 60.32
25 39.68%
36  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 182
3 1.65
56 30.77
6 3.30
5 2.75
2 1.10
110 60.44
72 39.56%
37  โรงเรียนบ้านวังยาว 200
31 15.50
11 5.50
15 7.50
12 6.00
9 4.50
122 61.00
78 39.00%
38  โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 67
4 5.97
5 7.46
2 2.99
9 13.43
6 8.96
41 61.19
26 38.81%
39  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1782
152 8.53
122 6.85
362 20.31
53 2.97
0 0.00
1093 61.34
689 38.66%
40  โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา 13
1 7.69
0 0.00
4 30.77
0 0.00
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
41  โรงเรียนบ้านปิงหลวง 100
12 12.00
11 11.00
12 12.00
2 2.00
1 1.00
62 62.00
38 38.00%
42  โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 87
7 8.05
6 6.90
7 8.05
6 6.90
7 8.05
54 62.07
33 37.93%
43  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 24
3 12.50
0 0.00
6 25.00
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
44  โรงเรียนบ้านแคว้ง 56
6 10.71
2 3.57
9 16.07
2 3.57
2 3.57
35 62.50
21 37.50%
45  โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 68
9 13.24
5 7.35
8 11.76
3 4.41
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
46  โรงเรียนบ้านไหล่น่าน 59
8 13.56
0 0.00
13 22.03
0 0.00
0 0.00
38 64.41
21 35.59%
47  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 206
29 14.08
5 2.43
16 7.77
7 3.40
15 7.28
134 65.05
72 34.95%
48  โรงเรียนบ้านนาไค้ 95
12 12.63
3 3.16
15 15.79
2 2.11
1 1.05
62 65.26
33 34.74%
49  โรงเรียนบ้านคำเรือง 48
3 6.25
5 10.42
7 14.58
1 2.08
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
50  โรงเรียนบ้านน้ำปูน 33
2 6.06
2 6.06
6 18.18
1 3.03
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
51  โรงเรียนบ้านป่าคา 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
52  โรงเรียนบ้านป่าสัก(เวียงสา) 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
53  โรงเรียนบ้านห้วยบง 46
5 10.87
3 6.52
3 6.52
2 4.35
2 4.35
31 67.39
15 32.61%
54  โรงเรียนบ้านหนองบัว 81
12 14.81
3 3.70
10 12.35
0 0.00
1 1.23
55 67.90
26 32.10%
55  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 47
6 12.77
1 2.13
6 12.77
1 2.13
1 2.13
32 68.09
15 31.91%
56  โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 136
15 11.03
5 3.68
23 16.91
0 0.00
0 0.00
93 68.38
43 31.62%
57  โรงเรียนบ้านน้ำเคิม 16
1 6.25
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
58  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 36
8 22.22
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
59  โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ 73
5 6.85
6 8.22
5 6.85
3 4.11
3 4.11
51 69.86
22 30.14%
60  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง 50
8 16.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
61  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 287
8 2.79
60 20.91
17 5.92
1 0.35
0 0.00
201 70.03
86 29.97%
62  โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 61
6 9.84
2 3.28
6 9.84
2 3.28
2 3.28
43 70.49
18 29.51%
63  โรงเรียนบ้านนาหล่าย 41
6 14.63
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
64  โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 209
21 10.05
21 10.05
7 3.35
11 5.26
0 0.00
149 71.29
60 28.71%
65  โรงเรียนไตรธารวิทยา 39
2 5.13
1 2.56
6 15.38
2 5.13
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
66  โรงเรียนบ้านใหม่ 132
23 17.42
5 3.79
8 6.06
1 0.76
0 0.00
95 71.97
37 28.03%
67  โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 125
6 4.80
1 0.80
28 22.40
0 0.00
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
68  โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 118
9 7.63
0 0.00
24 20.34
0 0.00
0 0.00
85 72.03
33 27.97%
69  โรงเรียนบ้านน้ำพาง 93
9 9.68
3 3.23
6 6.45
4 4.30
4 4.30
67 72.04
26 27.96%
70  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 36
2 5.56
0 0.00
6 16.67
2 5.56
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
71  โรงเรียนบ้านเชียงของ 44
7 15.91
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
72  โรงเรียนวัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ 22
1 4.55
0 0.00
5 22.73
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
73  โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม 75
8 10.67
0 0.00
9 12.00
0 0.00
3 4.00
55 73.33
20 26.67%
74  โรงเรียนบ้านท่ามงคล 75
2 2.67
3 4.00
15 20.00
0 0.00
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
75  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 45
4 8.89
3 6.67
2 4.44
0 0.00
3 6.67
33 73.33
12 26.67%
76  โรงเรียนบ้านโป่งคำ 75
8 10.67
3 4.00
8 10.67
1 1.33
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 203
16 7.88
12 5.91
15 7.39
9 4.43
2 0.99
149 73.40
54 26.60%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 177
12 6.78
6 3.39
18 10.17
7 3.95
3 1.69
131 74.01
46 25.99%
79  โรงเรียนบ้านผาตูบ 35
4 11.43
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
80  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 102
3 2.94
0 0.00
23 22.55
0 0.00
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 126
15 11.90
2 1.59
14 11.11
1 0.79
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
82  โรงเรียนบ้านสาลีก 56
1 1.79
3 5.36
10 17.86
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
83  โรงเรียนบ้านหัวนา(ภูเพียง) 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
84  โรงเรียนบ้านไพรอุดม 8
0 0.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
85  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 66
2 3.03
1 1.52
12 18.18
1 1.52
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
86  โรงเรียนบ้านเมืองจัง 62
6 9.68
0 0.00
7 11.29
1 1.61
1 1.61
47 75.81
15 24.19%
87  โรงเรียนบ้านตอง 91
8 8.79
1 1.10
13 14.29
0 0.00
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
88  โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ 29
0 0.00
3 10.34
0 0.00
4 13.79
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
89  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 50
8 16.00
0 0.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
90  โรงเรียนบ้านนาก้า 21
0 0.00
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
91  โรงเรียนบ้านพรหม 34
0 0.00
5 14.71
3 8.82
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
92  โรงเรียนบ้านไชยสถาน(เมืองน่าน) 64
4 6.25
0 0.00
11 17.19
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
93  โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 60
0 0.00
2 3.33
12 20.00
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
94  โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 95
4 4.21
7 7.37
10 10.53
0 0.00
1 1.05
73 76.84
22 23.16%
95  โรงเรียนบ้านต้าม 65
3 4.62
1 1.54
11 16.92
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
96  โรงเรียนบ้านห้วยปุก 13
0 0.00
0 0.00
3 23.08
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
97  โรงเรียนบ้านสันทะ 103
6 5.83
2 1.94
15 14.56
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
98  โรงเรียนบ้านครกคำ 63
4 6.35
2 3.17
8 12.70
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
99  โรงเรียนบ้านพี้เหนือ 18
2 11.11
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
100  โรงเรียนบ้านพี้ใต้ 140
17 12.14
5 3.57
7 5.00
0 0.00
0 0.00
111 79.29
29 20.71%
101  โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 83
2 2.41
0 0.00
12 14.46
1 1.20
2 2.41
66 79.52
17 20.48%
102  โรงเรียนบ้านนายาง 104
4 3.85
4 3.85
13 12.50
0 0.00
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
103  โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ 30
0 0.00
3 10.00
2 6.67
0 0.00
1 3.33
24 80.00
6 20.00%
104  โรงเรียนบ้านส้าน 25
1 4.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
105  โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 600
21 3.50
14 2.33
81 13.50
2 0.33
1 0.17
481 80.17
119 19.83%
106  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 93
5 5.38
0 0.00
5 5.38
4 4.30
4 4.30
75 80.65
18 19.35%
107  โรงเรียนบ้านน้ำปาย 52
4 7.69
1 1.92
4 7.69
1 1.92
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
108  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 235
9 3.83
13 5.53
18 7.66
3 1.28
2 0.85
190 80.85
45 19.15%
109  โรงเรียนบ้านถืมตอง 108
5 4.63
9 8.33
6 5.56
0 0.00
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
110  โรงเรียนบ้านสาลี่ 54
4 7.41
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
111  โรงเรียนบ้านฮากฮาน 49
3 6.12
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
112  โรงเรียนบ้านน้ำตวง 236
0 0.00
19 8.05
9 3.81
15 6.36
0 0.00
193 81.78
43 18.22%
113  โรงเรียนบ้านนาซาว 22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
114  โรงเรียนบ้านชมพู 61
8 13.11
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
115  โรงเรียนบ้านนาไลย 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
1 3.57
2 7.14
23 82.14
5 17.86%
116  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 143
6 4.20
4 2.80
14 9.79
0 0.00
1 0.70
118 82.52
25 17.48%
117  โรงเรียนบ้านป่าสัก(แม่จริม) 46
0 0.00
2 4.35
6 13.04
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
118  โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง 30
1 3.33
1 3.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
119  โรงเรียนบ้านบ่อหอย 216
0 0.00
22 10.19
6 2.78
4 1.85
3 1.39
181 83.80
35 16.20%
120  โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน 62
6 9.68
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
121  โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 50
1 2.00
3 6.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
122  โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 574
18 3.14
14 2.44
59 10.28
0 0.00
0 0.00
483 84.15
91 15.85%
123  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 139
5 3.60
0 0.00
17 12.23
0 0.00
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
124  โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
125  โรงเรียนบ้านผาขวาง 66
1 1.52
1 1.52
8 12.12
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
126  โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม 61
2 3.28
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
127  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 68
3 4.41
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
128  โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 347
17 4.90
22 6.34
5 1.44
7 2.02
0 0.00
296 85.30
51 14.70%
129  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
130  โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
131  โรงเรียนบ้านศาลา 35
2 5.71
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
132  โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
133  โรงเรียนบ้านบุ้ง 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
134  โรงเรียนบ้านซาวหลวง 100
4 4.00
0 0.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
135  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 86
3 3.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 9.30
75 87.21
11 12.79%
136  โรงเรียนราชานุบาล 1509
83 5.50
0 0.00
0 0.00
110 7.29
0 0.00
1316 87.21
193 12.79%
137  โรงเรียนบ้านนากอก 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
138  โรงเรียนบ้านน้ำงาว 94
4 4.26
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
139  โรงเรียนบ้านเรือง 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
140  โรงเรียนบ้านสาคร 26
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.85
23 88.46
3 11.54%
141  โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 217
7 3.23
6 2.76
9 4.15
2 0.92
0 0.00
193 88.94
24 11.06%
142  โรงเรียนบ้านฟ้า 101
2 1.98
2 1.98
7 6.93
0 0.00
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
143  โรงเรียนบ้านน้ำแพะ 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
144  โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 95
0 0.00
2 2.11
0 0.00
5 5.26
3 3.16
85 89.47
10 10.53%
145  โรงเรียนบ้านปิงใน 48
5 10.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
146  โรงเรียนบ้านสบยาง 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
147  โรงเรียนบ้านกาใส 30
1 3.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
148  โรงเรียนบ้านธงหลวง 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
1 5.00
18 90.00
2 10.00%
149  โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา 96
1 1.04
6 6.25
2 2.08
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
150  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 32
1 3.13
1 3.13
1 3.13
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
151  โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 76
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
152  โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 89
0 0.00
0 0.00
7 7.87
1 1.12
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
153  โรงเรียนบ้านค้างอ้อย 92
2 2.17
0 0.00
6 6.52
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
154  โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
155  โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
156  โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
2 4.44
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
157  โรงเรียนบ้านห้วยเลา 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
158  โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
159  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 5.80
65 94.20
4 5.80%
160  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 147
1 0.68
0 0.00
7 4.76
0 0.00
0 0.00
139 94.56
8 5.44%
161  โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
162  โรงเรียนบ้านหัวนา(เวียงสา) 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
163  โรงเรียนบ้านเป้า 109
2 1.83
2 1.83
1 0.92
0 0.00
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
164  โรงเรียนบ้านก้อ 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
165  โรงเรียนบ้านสันติภาพ 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
166  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 52
1 1.92
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
167  โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านนาบอน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านนาสา 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านปางสา 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านฝายแก้ว 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านพะเยา 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านเปา 147
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
147 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,957 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,125 7.05
เตี้ย  750 4.70
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,647 10.32
ผอมและเตี้ย  410 2.57
อ้วนและเตี้ย  170 1.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,855 74.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,102 คน


25.71%


Powered By www.thaieducation.net