ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แพร่ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 120 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 120 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) 5
0 0.00
0 0.00
3 60.00
0 0.00
0 0.00
2 40.00
3 60.00%
2  โรงเรียนบ้านแม่แฮด 26
9 34.62
0 0.00
3 11.54
3 11.54
0 0.00
11 42.31
15 57.69%
3  โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 534
34 6.37
18 3.37
144 26.97
12 2.25
88 16.48
238 44.57
296 55.43%
4  โรงเรียนบ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) 36
2 5.56
4 11.11
8 22.22
1 2.78
2 5.56
19 52.78
17 47.22%
5  โรงเรียนบ้านนาพูน 155
14 9.03
14 9.03
31 20.00
12 7.74
0 0.00
84 54.19
71 45.81%
6  โรงเรียนบ้านปางไฮ 25
5 20.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
14 56.00
11 44.00%
7  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 66
4 6.06
1 1.52
13 19.70
5 7.58
6 9.09
37 56.06
29 43.94%
8  โรงเรียนบ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 55
6 10.91
5 9.09
8 14.55
1 1.82
2 3.64
33 60.00
22 40.00%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 41
5 12.20
1 2.44
10 24.39
0 0.00
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
10  โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 26
2 7.69
0 0.00
8 30.77
0 0.00
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
11  โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) 53
7 13.21
1 1.89
6 11.32
6 11.32
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
12  โรงเรียนบ้านป่ายุบ 11
1 9.09
2 18.18
1 9.09
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
13  โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ 11
1 9.09
0 0.00
2 18.18
0 0.00
1 9.09
7 63.64
4 36.36%
14  โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) 36
0 0.00
4 11.11
0 0.00
5 13.89
4 11.11
23 63.89
13 36.11%
15  โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 63
3 4.76
6 9.52
13 20.63
0 0.00
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
16  โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 313
39 12.46
0 0.00
68 21.73
0 0.00
0 0.00
206 65.81
107 34.19%
17  โรงเรียนบ้านสลก 84
8 9.52
5 5.95
11 13.10
3 3.57
1 1.19
56 66.67
28 33.33%
18  โรงเรียนบ้านวังชิ้น 65
6 9.23
4 6.15
10 15.38
1 1.54
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
19  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 97
23 23.71
3 3.09
5 5.15
0 0.00
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
20  โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร 32
1 3.13
0 0.00
9 28.13
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
21  โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 91
15 16.48
0 0.00
13 14.29
0 0.00
0 0.00
63 69.23
28 30.77%
22  โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา 33
4 12.12
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
23  โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 43
3 6.98
2 4.65
7 16.28
0 0.00
1 2.33
30 69.77
13 30.23%
24  โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 20
0 0.00
0 0.00
6 30.00
0 0.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
25  โรงเรียนบ้านนาแก 10
1 10.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
26  โรงเรียนบ้านปางเคาะ 30
1 3.33
1 3.33
4 13.33
1 3.33
2 6.67
21 70.00
9 30.00%
27  โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 61
13 21.31
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
28  โรงเรียนบ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) 14
0 0.00
0 0.00
3 21.43
1 7.14
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
29  โรงเรียนบ้านค้างใจ 50
3 6.00
1 2.00
10 20.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
30  โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น 50
1 2.00
0 0.00
13 26.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
31  โรงเรียนบ้านวังกวาง 36
0 0.00
0 0.00
8 22.22
1 2.78
1 2.78
26 72.22
10 27.78%
32  โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 155
13 8.39
12 7.74
7 4.52
6 3.87
5 3.23
112 72.26
43 27.74%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 141
18 12.77
5 3.55
11 7.80
5 3.55
0 0.00
102 72.34
39 27.66%
34  โรงเรียนบ้านห้วยกูด 51
7 13.73
0 0.00
6 11.76
1 1.96
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
35  โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 37
3 8.11
0 0.00
7 18.92
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
36  โรงเรียนบ้านหัวดง 128
13 10.16
7 5.47
14 10.94
0 0.00
0 0.00
94 73.44
34 26.56%
37  โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 80
10 12.50
2 2.50
8 10.00
1 1.25
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
38  โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 42
3 7.14
0 0.00
6 14.29
2 4.76
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
39  โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) 65
3 4.62
3 4.62
10 15.38
1 1.54
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
40  โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 27
2 7.41
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
41  โรงเรียนบ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) 16
0 0.00
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
42  โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่ 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
43  โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 40
5 12.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
2 5.00
30 75.00
10 25.00%
44  โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 119
7 5.88
2 1.68
20 16.81
0 0.00
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
45  โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 63
3 4.76
3 4.76
9 14.29
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
46  โรงเรียนวัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) 43
3 6.98
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
47  โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 177
9 5.08
5 2.82
25 14.12
2 1.13
0 0.00
136 76.84
41 23.16%
48  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 156
13 8.33
6 3.85
16 10.26
0 0.00
0 0.00
121 77.56
35 22.44%
49  โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 58
4 6.90
0 0.00
9 15.52
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
50  โรงเรียนบ้านขุนห้วย 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
2 11.11
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
51  โรงเรียนบ้านวังเลียง 108
12 11.11
0 0.00
11 10.19
1 0.93
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
52  โรงเรียนบ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 101
4 3.96
0 0.00
12 11.88
0 0.00
5 4.95
80 79.21
21 20.79%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
55  โรงเรียนบ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) 35
0 0.00
1 2.86
4 11.43
2 5.71
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
56  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) 30
1 3.33
1 3.33
4 13.33
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
57  โรงเรียนบ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 15
2 13.33
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
58  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 90
4 4.44
3 3.33
9 10.00
1 1.11
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
59  โรงเรียนบ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) 16
1 6.25
1 6.25
1 6.25
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
60  โรงเรียนบ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) 11
0 0.00
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
61  โรงเรียนบ้านวังแฟน 11
0 0.00
1 9.09
1 9.09
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
62  โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 113
9 7.96
0 0.00
11 9.73
0 0.00
0 0.00
93 82.30
20 17.70%
63  โรงเรียนบ้านวังเบอะ 80
6 7.50
1 1.25
7 8.75
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
64  โรงเรียนบ้านบ่อ 47
1 2.13
0 0.00
7 14.89
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
4 5.63
2 2.82
59 83.10
12 16.90%
66  โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) 125
6 4.80
2 1.60
12 9.60
1 0.80
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
67  โรงเรียนบ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์) 42
2 4.76
1 2.38
4 9.52
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
68  โรงเรียนบ้านสองแคว 24
1 4.17
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
69  โรงเรียนบ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) 30
0 0.00
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
70  โรงเรียนบ้านไร่หลวง 96
5 5.21
3 3.13
7 7.29
1 1.04
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
71  โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 95
6 6.32
0 0.00
9 9.47
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
72  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 89
0 0.00
0 0.00
13 14.61
1 1.12
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
73  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 64
4 6.25
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
74  โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 59
4 6.78
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
75  โรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) 46
0 0.00
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
76  โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 95
1 1.05
0 0.00
8 8.42
5 5.26
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
77  โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 163
10 6.13
3 1.84
11 6.75
0 0.00
0 0.00
139 85.28
24 14.72%
78  โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
79  โรงเรียนบ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) 76
2 2.63
2 2.63
3 3.95
2 2.63
2 2.63
65 85.53
11 14.47%
80  โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
81  โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
82  โรงเรียนวัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) 37
0 0.00
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
83  โรงเรียนบ้านสบป้าก 52
1 1.92
0 0.00
5 9.62
1 1.92
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
84  โรงเรียนเด่นทัพชัย 30
2 6.67
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
85  โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 136
5 3.68
4 2.94
6 4.41
3 2.21
0 0.00
118 86.76
18 13.24%
86  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
87  โรงเรียนบ้านปางมะโอ 24
1 4.17
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
88  โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) 92
2 2.17
4 4.35
5 5.43
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
89  โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) 74
1 1.35
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
90  โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 75
2 2.67
0 0.00
3 4.00
3 4.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
91  โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) 97
1 1.03
2 2.06
4 4.12
3 3.09
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
92  โรงเรียนบ้านแม่ขมิง 39
0 0.00
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
93  โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
94  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
95  โรงเรียนรักเมืองไทย 2 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
96  โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) 149
4 2.68
4 2.68
0 0.00
6 4.03
0 0.00
135 90.60
14 9.40%
97  โรงเรียนวัดสร่างโศก 69
2 2.90
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
98  โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.26
2 4.26
43 91.49
4 8.51%
99  โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 59
0 0.00
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
100  โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน 28
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
101  โรงเรียนบ้านวังลึก 74
1 1.35
0 0.00
1 1.35
3 4.05
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
102  โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 567
13 2.29
5 0.88
19 3.35
0 0.00
0 0.00
530 93.47
37 6.53%
103  โรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
104  โรงเรียนบ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์) 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
105  โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 129
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 6.20
121 93.80
8 6.20%
106  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 122
2 1.64
2 1.64
3 2.46
0 0.00
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
107  โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
108  โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 69
1 1.45
0 0.00
1 1.45
1 1.45
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
109  โรงเรียนปากจอกวิทยา 76
1 1.32
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
110  โรงเรียนบ้านแม่แปง 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
111  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 55
1 1.82
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
112  โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
113  โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 113
1 0.88
1 0.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 98.23
2 1.77%
114  โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
115  โรงเรียนบ้านค้างคำปัน 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ) 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านแม่สิน 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนสวนป่าแม่สรอย 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,002 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  453 5.66
เตี้ย  162 2.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  878 10.97
ผอมและเตี้ย  114 1.42
อ้วนและเตี้ย  134 1.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,261 78.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,741 คน


21.76%


Powered By www.thaieducation.net