ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แพร่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 114 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย 47
0 0.00
3 6.38
31 65.96
4 8.51
9 19.15
0 0.00
47 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) 2
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) 10
0 0.00
2 20.00
2 20.00
2 20.00
0 0.00
4 40.00
6 60.00%
4  โรงเรียนบ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) 12
1 8.33
2 16.67
2 16.67
0 0.00
2 16.67
5 41.67
7 58.33%
5  โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 65
11 16.92
8 12.31
11 16.92
6 9.23
0 0.00
29 44.62
36 55.38%
6  โรงเรียนวัดต้นไคร้ 137
8 5.84
5 3.65
27 19.71
14 10.22
17 12.41
66 48.18
71 51.82%
7  โรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) 30
5 16.67
0 0.00
10 33.33
0 0.00
0 0.00
15 50.00
15 50.00%
8  โรงเรียนบ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) 12
3 25.00
2 16.67
1 8.33
0 0.00
0 0.00
6 50.00
6 50.00%
9  โรงเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1312
105 8.00
37 2.82
225 17.15
134 10.21
148 11.28
663 50.53
649 49.47%
10  โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) 67
7 10.45
7 10.45
18 26.87
1 1.49
0 0.00
34 50.75
33 49.25%
11  โรงเรียนวัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) 64
5 7.81
12 18.75
14 21.88
0 0.00
0 0.00
33 51.56
31 48.44%
12  โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) 19
4 21.05
0 0.00
4 21.05
0 0.00
1 5.26
10 52.63
9 47.37%
13  โรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 16
1 6.25
2 12.50
0 0.00
2 12.50
2 12.50
9 56.25
7 43.75%
14  โรงเรียนบ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) 28
7 25.00
1 3.57
4 14.29
0 0.00
0 0.00
16 57.14
12 42.86%
15  โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 31
0 0.00
1 3.23
10 32.26
2 6.45
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 72
2 2.78
2 2.78
12 16.67
6 8.33
8 11.11
42 58.33
30 41.67%
17  โรงเรียนบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) 12
2 16.67
0 0.00
0 0.00
2 16.67
1 8.33
7 58.33
5 41.67%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 142
25 17.61
3 2.11
28 19.72
3 2.11
0 0.00
83 58.45
59 41.55%
19  โรงเรียนบ้านในเวียง 51
9 17.65
1 1.96
10 19.61
0 0.00
1 1.96
30 58.82
21 41.18%
20  โรงเรียนบ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) 10
1 10.00
0 0.00
3 30.00
0 0.00
0 0.00
6 60.00
4 40.00%
21  โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 38
3 7.89
1 2.63
10 26.32
1 2.63
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
22  โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) 33
5 15.15
0 0.00
8 24.24
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
23  โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) 41
7 17.07
0 0.00
8 19.51
1 2.44
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
24  โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) 21
4 19.05
2 9.52
2 9.52
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
25  โรงเรียนบ้านร่องฟอง 66
7 10.61
0 0.00
16 24.24
1 1.52
0 0.00
42 63.64
24 36.36%
26  โรงเรียนบ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) 50
3 6.00
4 8.00
8 16.00
1 2.00
2 4.00
32 64.00
18 36.00%
27  โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) 39
3 7.69
0 0.00
10 25.64
1 2.56
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
28  โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร 23
3 13.04
2 8.70
3 13.04
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
29  โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 70
8 11.43
0 0.00
14 20.00
2 2.86
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 87
1 1.15
14 16.09
14 16.09
0 0.00
0 0.00
58 66.67
29 33.33%
31  โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) 30
2 6.67
0 0.00
6 20.00
2 6.67
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
32  โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) 40
3 7.50
1 2.50
8 20.00
0 0.00
1 2.50
27 67.50
13 32.50%
33  โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) 162
14 8.64
7 4.32
27 16.67
4 2.47
0 0.00
110 67.90
52 32.10%
34  โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 41
2 4.88
4 9.76
5 12.20
2 4.88
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
35  โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) 16
3 18.75
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) 85
6 7.06
4 4.71
16 18.82
0 0.00
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
37  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) 23
1 4.35
3 13.04
3 13.04
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
38  โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 94
7 7.45
6 6.38
5 5.32
4 4.26
6 6.38
66 70.21
28 29.79%
39  โรงเรียนบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) 31
3 9.68
0 0.00
4 12.90
2 6.45
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
40  โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 75
9 12.00
4 5.33
8 10.67
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
41  โรงเรียนบ้านแม่แรม 263
4 1.52
36 13.69
18 6.84
3 1.14
11 4.18
191 72.62
72 27.38%
42  โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) 55
2 3.64
0 0.00
13 23.64
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 82
7 8.54
0 0.00
13 15.85
2 2.44
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
44  โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 195
18 9.23
5 2.56
26 13.33
3 1.54
0 0.00
143 73.33
52 26.67%
45  โรงเรียนบ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) 23
0 0.00
0 0.00
6 26.09
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
46  โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) 138
6 4.35
5 3.62
24 17.39
0 0.00
1 0.72
102 73.91
36 26.09%
47  โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 118
14 11.86
5 4.24
8 6.78
3 2.54
0 0.00
88 74.58
30 25.42%
48  โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 52
11 21.15
1 1.92
0 0.00
0 0.00
1 1.92
39 75.00
13 25.00%
49  โรงเรียนบ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
50  โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) 32
1 3.13
3 9.38
4 12.50
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
51  โรงเรียนบ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) 4
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
52  โรงเรียนบ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) 20
2 10.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
1 5.00
15 75.00
5 25.00%
53  โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) 72
1 1.39
1 1.39
8 11.11
3 4.17
5 6.94
54 75.00
18 25.00%
54  โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
55  โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 77
8 10.39
1 1.30
10 12.99
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
56  โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 204
18 8.82
2 0.98
30 14.71
0 0.00
0 0.00
154 75.49
50 24.51%
57  โรงเรียนบ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) 26
3 11.54
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
58  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 109
6 5.50
4 3.67
8 7.34
4 3.67
3 2.75
84 77.06
25 22.94%
59  โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) 41
2 4.88
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
60  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) 19
3 15.79
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
61  โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 67
0 0.00
2 2.99
12 17.91
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
62  โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 145
30 20.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
63  โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) 39
1 2.56
0 0.00
7 17.95
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
64  โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) 122
5 4.10
5 4.10
5 4.10
6 4.92
4 3.28
97 79.51
25 20.49%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
66  โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) 40
0 0.00
1 2.50
6 15.00
1 2.50
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
67  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 81
4 4.94
0 0.00
11 13.58
1 1.23
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
68  โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 130
0 0.00
6 4.62
18 13.85
1 0.77
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
69  โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 64
4 6.25
2 3.13
2 3.13
0 0.00
4 6.25
52 81.25
12 18.75%
70  โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
71  โรงเรียนบ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
72  โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1544
11 0.71
34 2.20
64 4.15
45 2.91
132 8.55
1258 81.48
286 18.52%
73  โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 584
45 7.71
28 4.79
18 3.08
0 0.00
15 2.57
478 81.85
106 18.15%
74  โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) 91
6 6.59
1 1.10
9 9.89
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
75  โรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 18
1 5.56
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
76  โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
2 8.33
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
77  โรงเรียนบ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) 37
1 2.70
0 0.00
4 10.81
0 0.00
1 2.70
31 83.78
6 16.22%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
3 6.82
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
79  โรงเรียนบ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) 19
2 10.53
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
80  โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 267
7 2.62
6 2.25
16 5.99
6 2.25
4 1.50
228 85.39
39 14.61%
81  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
82  โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
83  โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 81
3 3.70
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
84  โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) 30
2 6.67
0 0.00
1 3.33
1 3.33
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
85  โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 445
13 2.92
4 0.90
38 8.54
3 0.67
0 0.00
387 86.97
58 13.03%
86  โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 62
0 0.00
3 4.84
4 6.45
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
87  โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) 36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
88  โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 117
2 1.71
1 0.85
8 6.84
2 1.71
0 0.00
104 88.89
13 11.11%
89  โรงเรียนบ้านแม่พร้าว 37
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
1 2.70
33 89.19
4 10.81%
90  โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 133
5 3.76
0 0.00
9 6.77
0 0.00
0 0.00
119 89.47
14 10.53%
91  โรงเรียนบ้านแม่แคม 20
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) 62
1 1.61
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) 21
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
94  โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
95  โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 69
2 2.90
0 0.00
3 4.35
1 1.45
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
96  โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
97  โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) 103
3 2.91
1 0.97
0 0.00
0 0.00
4 3.88
95 92.23
8 7.77%
98  โรงเรียนบ้านกาซ้อง 41
1 2.44
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
99  โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
100  โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) 50
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
101  โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.65
41 95.35
2 4.65%
102  โรงเรียนบ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) 24
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
103  โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
104  โรงเรียนวัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
105  โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านดอนดี(ประชานุกูล) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
108  โรงเรียนบ้านนาคูหา 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
109  โรงเรียนบ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
110  โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
111  โรงเรียนบ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านแม่กระทิง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,853 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  557 5.65
เตี้ย  303 3.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,058 10.74
ผอมและเตี้ย  291 2.95
อ้วนและเตี้ย  387 3.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,257 73.65
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,596 คน


26.35%


Powered By www.thaieducation.net