ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 92 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 92 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดน้ำพุ 26
9 34.62
4 15.38
1 3.85
0 0.00
3 11.54
9 34.62
17 65.38%
2  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน 26
4 15.38
2 7.69
5 19.23
0 0.00
0 0.00
15 57.69
11 42.31%
3  โรงเรียนบ้านโป่งรู 116
5 4.31
8 6.90
7 6.03
13 11.21
15 12.93
68 58.62
48 41.38%
4  โรงเรียนบ้านทาปลาดุก 27
3 11.11
2 7.41
2 7.41
2 7.41
2 7.41
16 59.26
11 40.74%
5  โรงเรียนบ้านประตูป่า 42
4 9.52
4 9.52
4 9.52
3 7.14
2 4.76
25 59.52
17 40.48%
6  โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 28
5 17.86
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
7  โรงเรียนบ้านศรีย้อย 168
9 5.36
14 8.33
22 13.10
10 5.95
10 5.95
103 61.31
65 38.69%
8  โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 73
20 27.40
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
45 61.64
28 38.36%
9  โรงเรียนวัดศรีบังวัน 97
8 8.25
2 2.06
23 23.71
3 3.09
0 0.00
61 62.89
36 37.11%
10  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 77
5 6.49
10 12.99
4 5.19
5 6.49
4 5.19
49 63.64
28 36.36%
11  โรงเรียนวัดบ้านเรือน 80
10 12.50
1 1.25
16 20.00
0 0.00
0 0.00
53 66.25
27 33.75%
12  โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1623
64 3.94
26 1.60
213 13.12
65 4.00
176 10.84
1079 66.48
544 33.52%
13  โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 45
1 2.22
2 4.44
11 24.44
1 2.22
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
14  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 60
2 3.33
8 13.33
3 5.00
2 3.33
5 8.33
40 66.67
20 33.33%
15  โรงเรียนบ้านไร่ดง 51
5 9.80
1 1.96
11 21.57
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
16  โรงเรียนบ้านจำบอน 84
6 7.14
4 4.76
15 17.86
0 0.00
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
17  โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 125
9 7.20
0 0.00
28 22.40
0 0.00
0 0.00
88 70.40
37 29.60%
18  โรงเรียนวัดหนองซิว 131
11 8.40
3 2.29
22 16.79
2 1.53
0 0.00
93 70.99
38 29.01%
19  โรงเรียนบ้านศรีป้าน 152
10 6.58
1 0.66
32 21.05
1 0.66
0 0.00
108 71.05
44 28.95%
20  โรงเรียนบ้านหนองเงือก 144
5 3.47
2 1.39
33 22.92
0 0.00
0 0.00
104 72.22
40 27.78%
21  โรงเรียนเชตวันหนองหมู 71
8 11.27
3 4.23
8 11.27
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
22  โรงเรียนวัดบ้านม้า 98
6 6.12
7 7.14
11 11.22
2 2.04
0 0.00
72 73.47
26 26.53%
23  โรงเรียนวัดช้างค้ำ 100
4 4.00
11 11.00
7 7.00
4 4.00
0 0.00
74 74.00
26 26.00%
24  โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 66
4 6.06
9 13.64
2 3.03
2 3.03
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
25  โรงเรียนบ้านหนองบัว 94
0 0.00
0 0.00
11 11.70
5 5.32
8 8.51
70 74.47
24 25.53%
26  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 413
10 2.42
13 3.15
73 17.68
6 1.45
2 0.48
309 74.82
104 25.18%
27  โรงเรียนบ้านหล่ายทา 76
2 2.63
1 1.32
16 21.05
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
28  โรงเรียนบ้านสะปุ๋ง 60
3 5.00
0 0.00
6 10.00
6 10.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
29  โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 73
7 9.59
4 5.48
7 9.59
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
30  โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ 143
9 6.29
4 2.80
22 15.38
0 0.00
0 0.00
108 75.52
35 24.48%
31  โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 107
12 11.21
2 1.87
12 11.21
0 0.00
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
32  โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด 38
3 7.89
2 5.26
3 7.89
1 2.63
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
33  โรงเรียนบ้านแม่เมย 168
6 3.57
11 6.55
22 13.10
0 0.00
0 0.00
129 76.79
39 23.21%
34  โรงเรียนบ้านป่าเลา 53
1 1.89
7 13.21
4 7.55
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
35  โรงเรียนบ้านล้องหนองหอย 49
5 10.20
3 6.12
3 6.12
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
36  โรงเรียนบ้านดอนตอง 54
8 14.81
2 3.70
2 3.70
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
37  โรงเรียนวัดต้นโชค 54
2 3.70
0 0.00
10 18.52
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
38  โรงเรียนวัดหนองหล่ม 59
2 3.39
5 8.47
6 10.17
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
39  โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 41
2 4.88
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
40  โรงเรียนวัดเหมืองง่า 210
8 3.81
16 7.62
22 10.48
0 0.00
0 0.00
164 78.10
46 21.90%
41  โรงเรียนวัดป่าแดด 67
2 2.99
0 0.00
12 17.91
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
42  โรงเรียนบ้านกองงาม 58
8 13.79
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
43  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 29
1 3.45
0 0.00
4 13.79
1 3.45
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
44  โรงเรียนวัดป่ายาง 29
1 3.45
2 6.90
2 6.90
1 3.45
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
45  โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ 34
2 5.88
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
46  โรงเรียนบ้านป่าเส้า 71
4 5.63
3 4.23
7 9.86
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
47  โรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา 97
6 6.19
1 1.03
12 12.37
0 0.00
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
48  โรงเรียนวัดสันป่าสัก 215
20 9.30
9 4.19
13 6.05
0 0.00
0 0.00
173 80.47
42 19.53%
49  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 52
5 9.62
3 5.77
2 3.85
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
50  โรงเรียนวัดอรัญญาราม 78
7 8.97
0 0.00
8 10.26
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
51  โรงเรียนบ้านป่าซาง 158
11 6.96
1 0.63
18 11.39
0 0.00
0 0.00
128 81.01
30 18.99%
52  โรงเรียนวัดป่าสัก 128
7 5.47
10 7.81
6 4.69
0 0.00
1 0.78
104 81.25
24 18.75%
53  โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 97
4 4.12
10 10.31
4 4.12
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
54  โรงเรียนวัดสันคะยอม 143
9 6.29
5 3.50
12 8.39
0 0.00
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
55  โรงเรียนวัดฮ่องกอก 77
7 9.09
3 3.90
3 3.90
0 0.00
1 1.30
63 81.82
14 18.18%
56  โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 200
19 9.50
7 3.50
4 2.00
4 2.00
2 1.00
164 82.00
36 18.00%
57  โรงเรียนวัดบ้านก้อง 50
0 0.00
1 2.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
58  โรงเรียนวัดทุ่งยาว 28
0 0.00
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
59  โรงเรียนตำบลริมปิง 125
6 4.80
2 1.60
14 11.20
0 0.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
60  โรงเรียนบ้านร้องเรือ 166
16 9.64
0 0.00
11 6.63
0 0.00
2 1.20
137 82.53
29 17.47%
61  โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 98
3 3.06
5 5.10
8 8.16
0 0.00
1 1.02
81 82.65
17 17.35%
62  โรงเรียนบ้านหนองเกิด 117
8 6.84
0 0.00
11 9.40
0 0.00
0 0.00
98 83.76
19 16.24%
63  โรงเรียนบ้านดอยคำ 163
1 0.61
7 4.29
17 10.43
1 0.61
0 0.00
137 84.05
26 15.95%
64  โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ 63
3 4.76
1 1.59
5 7.94
1 1.59
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
65  โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 146
7 4.79
1 0.68
8 5.48
5 3.42
2 1.37
123 84.25
23 15.75%
66  โรงเรียนวัดหนองสมณะ 64
1 1.56
1 1.56
4 6.25
3 4.69
1 1.56
54 84.38
10 15.63%
67  โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 130
5 3.85
5 3.85
5 3.85
3 2.31
2 1.54
110 84.62
20 15.38%
68  โรงเรียนวัดกู่เส้า 85
1 1.18
3 3.53
5 5.88
4 4.71
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
69  โรงเรียนบ้านห้วยไซ 134
6 4.48
6 4.48
8 5.97
0 0.00
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
70  โรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง 35
1 2.86
0 0.00
3 8.57
1 2.86
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
71  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ 113
6 5.31
1 0.88
8 7.08
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
72  โรงเรียนวัดน้ำดิบ 186
5 2.69
2 1.08
11 5.91
4 2.15
0 0.00
164 88.17
22 11.83%
73  โรงเรียนบ้านทาป่าสัก 131
10 7.63
0 0.00
2 1.53
0 0.00
3 2.29
116 88.55
15 11.45%
74  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ 19
2 10.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
75  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 143
1 0.70
8 5.59
5 3.50
0 0.00
0 0.00
129 90.21
14 9.79%
76  โรงเรียนวัดสันต้นธง 111
3 2.70
1 0.90
5 4.50
0 0.00
1 0.90
101 90.99
10 9.01%
77  โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 181
4 2.21
0 0.00
7 3.87
0 0.00
3 1.66
167 92.27
14 7.73%
78  โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
0 0.00
1 1.54
60 92.31
5 7.69%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 119
2 1.68
4 3.36
3 2.52
0 0.00
0 0.00
110 92.44
9 7.56%
80  โรงเรียนวัดบ้านดอน 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
81  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 105
2 1.90
0 0.00
4 3.81
0 0.00
1 0.95
98 93.33
7 6.67%
82  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
83  โรงเรียนวัดสันทราย 124
3 2.42
0 0.00
5 4.03
0 0.00
0 0.00
116 93.55
8 6.45%
84  โรงเรียนวัดบ้านธิ 84
2 2.38
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
85  โรงเรียนบ้านดงสารภี 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
86  โรงเรียนวัดป่าตึงเชตวัน 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
87  โรงเรียนบ้านป่าตาล 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
88  โรงเรียนวัดป่าตึง-ห้วยยาบ 166
0 0.00
0 0.00
6 3.61
0 0.00
0 0.00
160 96.39
6 3.61%
89  โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 114
1 0.88
0 0.00
2 1.75
0 0.00
0 0.00
111 97.37
3 2.63%
90  โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 232
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
232 100.00
0 0.00%
91  โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
92  โรงเรียนวัดศรีดอนชัย 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,318 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  509 4.93
เตี้ย  296 2.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,025 9.93
ผอมและเตี้ย  162 1.57
อ้วนและเตี้ย  248 2.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,078 78.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,240 คน


21.71%


Powered By www.thaieducation.net