ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มุกดาหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 244 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.08
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน 39
6 15.38
6 15.38
20 51.28
6 15.38
1 2.56
0 0.00
39 100.00%
2  โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 91
22 24.18
19 20.88
4 4.40
43 47.25
3 3.30
0 0.00
91 100.00%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 126
5 3.97
10 7.94
70 55.56
10 7.94
10 7.94
21 16.67
105 83.33%
4  โรงเรียนบ้านนาหินกอง 134
13 9.70
10 7.46
31 23.13
23 17.16
18 13.43
39 29.10
95 70.90%
5  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 526
77 14.64
107 20.34
61 11.60
60 11.41
61 11.60
160 30.42
366 69.58%
6  โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา 183
37 20.22
24 13.11
28 15.30
14 7.65
13 7.10
67 36.61
116 63.39%
7  โรงเรียนบ้านทรายทอง 100
17 17.00
17 17.00
8 8.00
9 9.00
9 9.00
40 40.00
60 60.00%
8  โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 76
29 38.16
7 9.21
3 3.95
6 7.89
0 0.00
31 40.79
45 59.21%
9  โรงเรียนบ้านโนนยาง 93
11 11.83
11 11.83
19 20.43
0 0.00
14 15.05
38 40.86
55 59.14%
10  โรงเรียนบ้านบาก ๑ 22
3 13.64
2 9.09
2 9.09
2 9.09
2 9.09
11 50.00
11 50.00%
11  โรงเรียนบ้านนาหัวภู 43
14 32.56
7 16.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 51.16
21 48.84%
12  โรงเรียนบ้านดงมัน 41
11 26.83
3 7.32
6 14.63
0 0.00
0 0.00
21 51.22
20 48.78%
13  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2 97
13 13.40
9 9.28
8 8.25
9 9.28
7 7.22
51 52.58
46 47.42%
14  โรงเรียนห้วยตาเปอะ 205
34 16.59
5 2.44
20 9.76
23 11.22
13 6.34
110 53.66
95 46.34%
15  โรงเรียนมุกดาลัย 661
145 21.94
71 10.74
70 10.59
17 2.57
0 0.00
358 54.16
303 45.84%
16  โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 42
8 19.05
8 19.05
3 7.14
0 0.00
0 0.00
23 54.76
19 45.24%
17  โรงเรียนบ้านผึ่งแดด 90
9 10.00
12 13.33
15 16.67
2 2.22
1 1.11
51 56.67
39 43.33%
18  โรงเรียนบ้านแวง 85
10 11.76
11 12.94
6 7.06
6 7.06
3 3.53
49 57.65
36 42.35%
19  โรงเรียนบ้านท่าไค้ 131
18 13.74
19 14.50
0 0.00
16 12.21
2 1.53
76 58.02
55 41.98%
20  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 67
19 28.36
0 0.00
3 4.48
0 0.00
6 8.96
39 58.21
28 41.79%
21  โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 107
11 10.28
14 13.08
8 7.48
6 5.61
5 4.67
63 58.88
44 41.12%
22  โรงเรียนบ้านโพนงาม 122
13 10.66
8 6.56
17 13.93
1 0.82
11 9.02
72 59.02
50 40.98%
23  โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 33
3 9.09
2 6.06
7 21.21
1 3.03
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
24  โรงเรียนบ้านปากช่อง 18
2 11.11
1 5.56
4 22.22
0 0.00
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
25  โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 85
10 11.76
12 14.12
7 8.24
4 4.71
0 0.00
52 61.18
33 38.82%
26  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 176
20 11.36
29 16.48
17 9.66
1 0.57
1 0.57
108 61.36
68 38.64%
27  โรงเรียนบ้านสงเปือย 141
31 21.99
3 2.13
15 10.64
4 2.84
0 0.00
88 62.41
53 37.59%
28  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 8
0 0.00
2 25.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
29  โรงเรียนหนองผือดอนม่วง 50
11 22.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
30  โรงเรียนบ้านหนองบอน 101
12 11.88
6 5.94
14 13.86
4 3.96
0 0.00
65 64.36
36 35.64%
31  โรงเรียนบ้านดงมอน 168
14 8.33
17 10.12
7 4.17
14 8.33
7 4.17
109 64.88
59 35.12%
32  โรงเรียนบ้านชะโนด 1 101
15 14.85
1 0.99
17 16.83
1 0.99
1 0.99
66 65.35
35 34.65%
33  โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 41
5 12.20
2 4.88
7 17.07
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
34  โรงเรียนบ้านคำนางโอก 123
4 3.25
8 6.50
17 13.82
2 1.63
11 8.94
81 65.85
42 34.15%
35  โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 97
15 15.46
9 9.28
6 6.19
3 3.09
0 0.00
64 65.98
33 34.02%
36  โรงเรียนบ้านสานแว้ 200
31 15.50
10 5.00
17 8.50
10 5.00
0 0.00
132 66.00
68 34.00%
37  โรงเรียนบ้านแฝก 77
19 24.68
1 1.30
5 6.49
1 1.30
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 54
5 9.26
4 7.41
5 9.26
1 1.85
3 5.56
36 66.67
18 33.33%
39  โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
4 14.81
1 3.70
18 66.67
9 33.33%
40  โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า 66
9 13.64
4 6.06
6 9.09
3 4.55
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
41  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 33
5 15.15
2 6.06
3 9.09
0 0.00
1 3.03
22 66.67
11 33.33%
42  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 135
9 6.67
4 2.96
30 22.22
2 1.48
0 0.00
90 66.67
45 33.33%
43  โรงเรียนบ้านโนนตูม 12
1 8.33
0 0.00
3 25.00
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
44  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 155
9 5.81
8 5.16
14 9.03
8 5.16
12 7.74
104 67.10
51 32.90%
45  โรงเรียนบ้านเหล่าดง 76
6 7.89
6 7.89
10 13.16
3 3.95
0 0.00
51 67.11
25 32.89%
46  โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 201
39 19.40
8 3.98
16 7.96
3 1.49
0 0.00
135 67.16
66 32.84%
47  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 144
15 10.42
8 5.56
15 10.42
9 6.25
0 0.00
97 67.36
47 32.64%
48  โรงเรียนบ้านกลาง 37
6 16.22
3 8.11
3 8.11
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
49  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 37
0 0.00
4 10.81
0 0.00
3 8.11
5 13.51
25 67.57
12 32.43%
50  โรงเรียนบ้านเหล่า 152
36 23.68
1 0.66
9 5.92
3 1.97
0 0.00
103 67.76
49 32.24%
51  โรงเรียนบ้านคำไหล 85
17 20.00
1 1.18
9 10.59
0 0.00
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
52  โรงเรียนห้วยยางจอมมณี 63
10 15.87
4 6.35
6 9.52
0 0.00
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
53  โรงเรียนบ้านม่วงหัก 41
13 31.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
54  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 41
5 12.20
1 2.44
7 17.07
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
55  โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 80
11 13.75
6 7.50
5 6.25
2 2.50
1 1.25
55 68.75
25 31.25%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 77
7 9.09
8 10.39
4 5.19
3 3.90
2 2.60
53 68.83
24 31.17%
57  โรงเรียนเมืองใหม่ 132
19 14.39
9 6.82
12 9.09
1 0.76
0 0.00
91 68.94
41 31.06%
58  โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 129
8 6.20
7 5.43
18 13.95
7 5.43
0 0.00
89 68.99
40 31.01%
59  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 42
8 19.05
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
60  โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 81
10 12.35
7 8.64
7 8.64
1 1.23
0 0.00
56 69.14
25 30.86%
61  โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 146
24 16.44
0 0.00
17 11.64
4 2.74
0 0.00
101 69.18
45 30.82%
62  โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม 23
1 4.35
0 0.00
4 17.39
2 8.70
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
63  โรงเรียนบ้านงิ้ว 122
11 9.02
11 9.02
12 9.84
3 2.46
0 0.00
85 69.67
37 30.33%
64  โรงเรียนบ้านมะนาว 96
7 7.29
12 12.50
6 6.25
4 4.17
0 0.00
67 69.79
29 30.21%
65  โรงเรียนบ้านชะโนด 2 234
17 7.26
7 2.99
24 10.26
12 5.13
9 3.85
165 70.51
69 29.49%
66  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1381
207 14.99
15 1.09
151 10.93
13 0.94
18 1.30
977 70.75
404 29.25%
67  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 55
5 9.09
3 5.45
8 14.55
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
68  โรงเรียนบ้านขัวสูง 52
4 7.69
4 7.69
7 13.46
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
69  โรงเรียนหลุบปึ้ง 59
5 8.47
6 10.17
6 10.17
0 0.00
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
70  โรงเรียนบ้านคำพี้ 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
1 2.38
7 16.67
30 71.43
12 28.57%
71  โรงเรียนบ้านโสก 186
19 10.22
7 3.76
13 6.99
3 1.61
11 5.91
133 71.51
53 28.49%
72  โรงเรียนบ้านม่วง 75
7 9.33
0 0.00
14 18.67
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
73  โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 65
2 3.08
0 0.00
16 24.62
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
74  โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 73
16 21.92
4 5.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
75  โรงเรียนชุมชนดอนตาล 305
10 3.28
9 2.95
43 14.10
20 6.56
1 0.33
222 72.79
83 27.21%
76  โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 67
6 8.96
3 4.48
6 8.96
2 2.99
1 1.49
49 73.13
18 26.87%
77  โรงเรียนชุมชนโพนทราย 82
8 9.76
3 3.66
5 6.10
4 4.88
2 2.44
60 73.17
22 26.83%
78  โรงเรียนบ้านหนองหนาว 86
4 4.65
1 1.16
16 18.60
2 2.33
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
79  โรงเรียนบ้านป่งเปือย 129
11 8.53
8 6.20
9 6.98
3 2.33
3 2.33
95 73.64
34 26.36%
80  โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 202
11 5.45
5 2.48
25 12.38
12 5.94
0 0.00
149 73.76
53 26.24%
81  โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 122
7 5.74
11 9.02
10 8.20
2 1.64
2 1.64
90 73.77
32 26.23%
82  โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล 46
0 0.00
1 2.17
2 4.35
9 19.57
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
83  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 96
6 6.25
8 8.33
3 3.13
6 6.25
2 2.08
71 73.96
25 26.04%
84  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 85
9 10.59
6 7.06
5 5.88
2 2.35
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
85  โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 209
23 11.00
17 8.13
12 5.74
2 0.96
0 0.00
155 74.16
54 25.84%
86  โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 125
12 9.60
0 0.00
20 16.00
0 0.00
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
87  โรงเรียนบ้านนาตะแบง1 166
12 7.23
8 4.82
14 8.43
8 4.82
0 0.00
124 74.70
42 25.30%
88  โรงเรียนบ้านพรานอ้น 123
14 11.38
7 5.69
10 8.13
0 0.00
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
89  โรงเรียนบ้านดงหลวง 191
12 6.28
7 3.66
9 4.71
7 3.66
13 6.81
143 74.87
48 25.13%
90  โรงเรียนบ้านห้วยกอก2 52
1 1.92
1 1.92
10 19.23
0 0.00
1 1.92
39 75.00
13 25.00%
91  โรงเรียนบ้านแมด 104
10 9.62
14 13.46
2 1.92
0 0.00
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
92  โรงเรียนบ้านนาอุดม 153
22 14.38
0 0.00
6 3.92
10 6.54
0 0.00
115 75.16
38 24.84%
93  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 93
11 11.83
2 2.15
8 8.60
1 1.08
1 1.08
70 75.27
23 24.73%
94  โรงเรียนบ้านดงเย็น 138
18 13.04
0 0.00
9 6.52
6 4.35
1 0.72
104 75.36
34 24.64%
95  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 65
3 4.62
3 4.62
8 12.31
2 3.08
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
96  โรงเรียนบ้านนามน 57
6 10.53
0 0.00
4 7.02
3 5.26
1 1.75
43 75.44
14 24.56%
97  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 110
9 8.18
6 5.45
12 10.91
0 0.00
0 0.00
83 75.45
27 24.55%
98  โรงเรียนบ้านพังคอง 151
10 6.62
6 3.97
19 12.58
1 0.66
1 0.66
114 75.50
37 24.50%
99  โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 94
5 5.32
1 1.06
14 14.89
3 3.19
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
100  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 156
12 7.69
7 4.49
18 11.54
1 0.64
0 0.00
118 75.64
38 24.36%
101  โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 146
13 8.90
3 2.05
16 10.96
3 2.05
0 0.00
111 76.03
35 23.97%
102  โรงเรียนบ้านป่งขาม 71
9 12.68
1 1.41
7 9.86
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
103  โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 151
2 1.32
11 7.28
15 9.93
8 5.30
0 0.00
115 76.16
36 23.84%
104  โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 191
11 5.76
1 0.52
31 16.23
1 0.52
1 0.52
146 76.44
45 23.56%
105  โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 98
7 7.14
8 8.16
5 5.10
3 3.06
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
106  โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย 44
3 6.82
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
107  โรงเรียนบ้านแก้ง2 66
3 4.55
3 4.55
8 12.12
1 1.52
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
108  โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ 124
6 4.84
1 0.81
20 16.13
1 0.81
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
109  โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 102
9 8.82
0 0.00
14 13.73
0 0.00
0 0.00
79 77.45
23 22.55%
110  โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 212
18 8.49
6 2.83
23 10.85
0 0.00
0 0.00
165 77.83
47 22.17%
111  โรงเรียนบ้านโนนศรี 104
8 7.69
6 5.77
8 7.69
0 0.00
1 0.96
81 77.88
23 22.12%
112  โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 95
5 5.26
3 3.16
4 4.21
5 5.26
4 4.21
74 77.89
21 22.11%
113  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 73
6 8.22
6 8.22
2 2.74
2 2.74
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
114  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 105
20 19.05
1 0.95
2 1.90
0 0.00
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
115  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 46
0 0.00
1 2.17
7 15.22
2 4.35
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
116  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 37
2 5.41
1 2.70
4 10.81
1 2.70
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
117  โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 139
5 3.60
5 3.60
18 12.95
2 1.44
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
118  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 127
17 13.39
0 0.00
10 7.87
0 0.00
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
119  โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 113
4 3.54
4 3.54
5 4.42
5 4.42
6 5.31
89 78.76
24 21.24%
120  โรงเรียนบ้านนาสะโน 90
8 8.89
1 1.11
10 11.11
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
121  โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย 153
5 3.27
5 3.27
21 13.73
1 0.65
0 0.00
121 79.08
32 20.92%
122  โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 134
3 2.24
6 4.48
13 9.70
6 4.48
0 0.00
106 79.10
28 20.90%
123  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 130
6 4.62
7 5.38
5 3.85
5 3.85
4 3.08
103 79.23
27 20.77%
124  โรงเรียนบ้านหนองแอก 98
5 5.10
0 0.00
5 5.10
8 8.16
2 2.04
78 79.59
20 20.41%
125  โรงเรียนบ้านคำสร้อย 331
41 12.39
6 1.81
17 5.14
3 0.91
0 0.00
264 79.76
67 20.24%
126  โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 114
15 13.16
4 3.51
0 0.00
4 3.51
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
127  โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 85
4 4.71
1 1.18
6 7.06
1 1.18
5 5.88
68 80.00
17 20.00%
128  โรงเรียนบ้านด่านมน 20
2 10.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
129  โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 35
1 2.86
0 0.00
5 14.29
1 2.86
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
130  โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 91
5 5.49
2 2.20
7 7.69
4 4.40
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
131  โรงเรียนบ้านคำบง1 442
12 2.71
12 2.71
60 13.57
1 0.23
0 0.00
357 80.77
85 19.23%
132  โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 120
5 4.17
4 3.33
9 7.50
1 0.83
4 3.33
97 80.83
23 19.17%
133  โรงเรียนบ้านนาทาม 216
20 9.26
9 4.17
6 2.78
3 1.39
2 0.93
176 81.48
40 18.52%
134  โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา 65
4 6.15
0 0.00
6 9.23
2 3.08
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
135  โรงเรียนบ้านบุ่ง 60
1 1.67
3 5.00
6 10.00
0 0.00
1 1.67
49 81.67
11 18.33%
136  โรงเรียนบ้านหนองบง 126
7 5.56
5 3.97
8 6.35
3 2.38
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
137  โรงเรียนบ้านนากอก 55
5 9.09
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
138  โรงเรียนบ้านนาหลวง2 44
3 6.82
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
139  โรงเรียนบ้านวังไฮ 88
7 7.95
0 0.00
6 6.82
2 2.27
1 1.14
72 81.82
16 18.18%
140  โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 44
5 11.36
0 0.00
2 4.55
1 2.27
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
141  โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 50
0 0.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
142  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
1 3.57
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
143  โรงเรียนบ้านสองคอน 196
16 8.16
10 5.10
9 4.59
0 0.00
0 0.00
161 82.14
35 17.86%
144  โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 101
3 2.97
4 3.96
4 3.96
3 2.97
4 3.96
83 82.18
18 17.82%
145  โรงเรียนบ้านนาหลัก 68
7 10.29
2 2.94
3 4.41
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
146  โรงเรียนบ้านนายอ 86
2 2.33
3 3.49
4 4.65
3 3.49
3 3.49
71 82.56
15 17.44%
147  โรงเรียนบ้านคำเขือง 69
1 1.45
1 1.45
10 14.49
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
148  โรงเรียนชุมชนนาโสก 225
14 6.22
1 0.44
18 8.00
6 2.67
0 0.00
186 82.67
39 17.33%
149  โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 104
3 2.88
0 0.00
10 9.62
5 4.81
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
150  โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 110
8 7.27
5 4.55
6 5.45
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
151  โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 140
8 5.71
5 3.57
11 7.86
0 0.00
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
152  โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 137
7 5.11
5 3.65
5 3.65
4 2.92
2 1.46
114 83.21
23 16.79%
153  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
154  โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 338
17 5.03
3 0.89
10 2.96
3 0.89
23 6.80
282 83.43
56 16.57%
155  โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) 134
16 11.94
3 2.24
3 2.24
0 0.00
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
156  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
1 5.26
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
157  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 153
6 3.92
1 0.65
17 11.11
0 0.00
0 0.00
129 84.31
24 15.69%
158  โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 135
9 6.67
4 2.96
5 3.70
3 2.22
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
159  โรงเรียนบ้านดงยาง1 78
5 6.41
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
160  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
161  โรงเรียนบ้านโพนไฮ 111
7 6.31
4 3.60
2 1.80
4 3.60
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
162  โรงเรียนคำสายทองวิทยา 33
0 0.00
1 3.03
3 9.09
1 3.03
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
163  โรงเรียนบ้านดง 100
10 10.00
0 0.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
164  โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 114
7 6.14
3 2.63
3 2.63
3 2.63
1 0.88
97 85.09
17 14.91%
165  โรงเรียนบ้านแก้งนาง 222
7 3.15
7 3.15
13 5.86
3 1.35
3 1.35
189 85.14
33 14.86%
166  โรงเรียนร่มเกล้า 222
2 0.90
8 3.60
11 4.95
5 2.25
7 3.15
189 85.14
33 14.86%
167  โรงเรียนบ้านภูวง 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
168  โรงเรียนบ้านนาป่ง 122
4 3.28
4 3.28
2 1.64
3 2.46
5 4.10
104 85.25
18 14.75%
169  โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 163
9 5.52
7 4.29
3 1.84
4 2.45
1 0.61
139 85.28
24 14.72%
170  โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ 83
6 7.23
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
171  โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 231
9 3.90
6 2.60
8 3.46
6 2.60
4 1.73
198 85.71
33 14.29%
172  โรงเรียนบ้านภู 35
5 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
173  โรงเรียนบ้านวังนอง 50
3 6.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
174  โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 79
2 2.53
2 2.53
3 3.80
2 2.53
2 2.53
68 86.08
11 13.92%
175  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 79
1 1.27
4 5.06
5 6.33
1 1.27
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
176  โรงเรียนบ้านป่าแดง 51
1 1.96
1 1.96
5 9.80
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
177  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 118
8 6.78
4 3.39
4 3.39
0 0.00
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
178  โรงเรียนบ้านนายาง 97
6 6.19
0 0.00
5 5.15
1 1.03
1 1.03
84 86.60
13 13.40%
179  โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน 75
0 0.00
5 6.67
1 1.33
4 5.33
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
180  โรงเรียนบ้านเปียด 144
5 3.47
7 4.86
5 3.47
1 0.69
1 0.69
125 86.81
19 13.19%
181  โรงเรียนบ้านโคก1 85
4 4.71
4 4.71
3 3.53
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
182  โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 31
3 9.68
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
183  โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 62
5 8.06
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
184  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 63
0 0.00
2 3.17
3 4.76
3 4.76
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
185  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1 48
2 4.17
2 4.17
2 4.17
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
186  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 140
0 0.00
0 0.00
8 5.71
9 6.43
0 0.00
123 87.86
17 12.14%
187  โรงเรียนบ้านนาม่วง 68
3 4.41
1 1.47
1 1.47
2 2.94
1 1.47
60 88.24
8 11.76%
188  โรงเรียนบ้านแก่นเต่า 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
189  โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 123
5 4.07
0 0.00
9 7.32
0 0.00
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
190  โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
3 5.66
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
191  โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 136
10 7.35
0 0.00
0 0.00
5 3.68
0 0.00
121 88.97
15 11.03%
192  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 91
1 1.10
2 2.20
2 2.20
2 2.20
3 3.30
81 89.01
10 10.99%
193  โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 101
3 2.97
5 4.95
3 2.97
0 0.00
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
194  โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 37
2 5.41
0 0.00
1 2.70
1 2.70
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
195  โรงเรียนบ้านโคก2 92
2 2.17
1 1.09
5 5.43
1 1.09
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
196  โรงเรียนบ้านค้อวิทยาคาร 93
4 4.30
2 2.15
3 3.23
0 0.00
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
197  โรงเรียนบ้านป่าพยอม 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
198  โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 84
2 2.38
2 2.38
2 2.38
1 1.19
1 1.19
76 90.48
8 9.52%
199  โรงเรียนบ้านไร่ 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 9.52
19 90.48
2 9.52%
200  โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ 127
8 6.30
0 0.00
4 3.15
0 0.00
0 0.00
115 90.55
12 9.45%
201  โรงเรียนบ้านคำดู่ 43
2 4.65
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
202  โรงเรียนบ้านดานคำ 45
0 0.00
2 4.44
1 2.22
1 2.22
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
203  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) 57
2 3.51
1 1.75
1 1.75
0 0.00
1 1.75
52 91.23
5 8.77%
204  โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 161
3 1.86
2 1.24
7 4.35
0 0.00
2 1.24
147 91.30
14 8.70%
205  โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ 47
3 6.38
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
206  โรงเรียนบ้านกกตูม 119
3 2.52
1 0.84
6 5.04
0 0.00
0 0.00
109 91.60
10 8.40%
207  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 48
2 4.17
2 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
208  โรงเรียนบ้านป่าเตย 131
5 3.82
4 3.05
1 0.76
0 0.00
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
209  โรงเรียนบ้านคำพอก 1 105
1 0.95
2 1.90
3 2.86
0 0.00
2 1.90
97 92.38
8 7.62%
210  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 108
4 3.70
3 2.78
1 0.93
0 0.00
0 0.00
100 92.59
8 7.41%
211  โรงเรียนบ้านนาหลวง1 28
2 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
212  โรงเรียนบ้านขามป้อม 120
1 0.83
1 0.83
4 3.33
2 1.67
0 0.00
112 93.33
8 6.67%
213  โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 76
0 0.00
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
214  โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 314
0 0.00
3 0.96
16 5.10
1 0.32
0 0.00
294 93.63
20 6.37%
215  โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
216  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 36
1 2.78
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
217  โรงเรียนบ้านสามขัว 133
1 0.75
0 0.00
6 4.51
0 0.00
0 0.00
126 94.74
7 5.26%
218  โรงเรียนบ้านซ่ง 117
0 0.00
2 1.71
4 3.42
0 0.00
0 0.00
111 94.87
6 5.13%
219  โรงเรียนบ้านคำผึ้ง 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
220  โรงเรียนบ้านหนองคอง 211
5 2.37
2 0.95
3 1.42
0 0.00
0 0.00
201 95.26
10 4.74%
221  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 91
0 0.00
1 1.10
3 3.30
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
222  โรงเรียนบ้านคันแท 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
223  โรงเรียนบ้านหนองแวง 171
0 0.00
1 0.58
2 1.17
2 1.17
0 0.00
166 97.08
5 2.92%
224  โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ 143
0 0.00
1 0.70
3 2.10
0 0.00
0 0.00
139 97.20
4 2.80%
225  โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา 152
0 0.00
0 0.00
4 2.63
0 0.00
0 0.00
148 97.37
4 2.63%
226  โรงเรียนบ้านบะ 88
2 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 97.73
2 2.27%
227  โรงเรียนบ้านโนนสวาท 139
0 0.00
0 0.00
3 2.16
0 0.00
0 0.00
136 97.84
3 2.16%
228  โรงเรียนบ้านนาโด่ 91
1 1.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 98.90
1 1.10%
229  โรงเรียนบ้านคำพอก2 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนบ้านนาดี2 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
231  โรงเรียนบ้านหนองบัว 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
232  โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 136
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,855 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,166 8.38
เตี้ย  1,075 4.16
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,096 8.11
ผอมและเตี้ย  682 2.64
อ้วนและเตี้ย  398 1.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,438 75.18
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,417 คน


24.82%


Powered By www.thaieducation.net