ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 82 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 82 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดจันทนาราม 298
20 6.71
226 75.84
52 17.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
298 100.00%
2  โรงเรียนวัดแสลง 259
69 26.64
49 18.92
38 14.67
73 28.19
0 0.00
30 11.58
229 88.42%
3  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 42
12 28.57
7 16.67
7 16.67
3 7.14
5 11.90
8 19.05
34 80.95%
4  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 140
9 6.43
11 7.86
25 17.86
6 4.29
24 17.14
65 46.43
75 53.57%
5  โรงเรียนวัดหมูดุด 42
14 33.33
1 2.38
6 14.29
1 2.38
0 0.00
20 47.62
22 52.38%
6  โรงเรียนบ้านเขามะปริง 62
8 12.90
3 4.84
15 24.19
5 8.06
1 1.61
30 48.39
32 51.61%
7  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 91
9 9.89
17 18.68
9 9.89
7 7.69
0 0.00
49 53.85
42 46.15%
8  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 230
19 8.26
21 9.13
48 20.87
9 3.91
0 0.00
133 57.83
97 42.17%
9  โรงเรียนวัดหนองแหวน 181
13 7.18
11 6.08
29 16.02
3 1.66
17 9.39
108 59.67
73 40.33%
10  โรงเรียนบ้านตาเลียว 169
3 1.78
7 4.14
23 13.61
16 9.47
19 11.24
101 59.76
68 40.24%
11  โรงเรียนวัดสิงห์ 221
27 12.22
15 6.79
0 0.00
42 19.00
0 0.00
137 61.99
84 38.01%
12  โรงเรียนบ้านวังปลา 60
7 11.67
3 5.00
8 13.33
2 3.33
2 3.33
38 63.33
22 36.67%
13  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 20
2 10.00
0 0.00
4 20.00
1 5.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
14  โรงเรียนวัดโป่งแรด 80
6 7.50
12 15.00
9 11.25
0 0.00
0 0.00
53 66.25
27 33.75%
15  โรงเรียนวัดเนินยาง 64
0 0.00
4 6.25
12 18.75
4 6.25
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
16  โรงเรียนบ้านคลองลาว 370
45 12.16
7 1.89
57 15.41
2 0.54
2 0.54
257 69.46
113 30.54%
17  โรงเรียนวัดโขดหอย 33
3 9.09
1 3.03
6 18.18
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
18  โรงเรียนบ้านประแกต 76
7 9.21
3 3.95
5 6.58
5 6.58
2 2.63
54 71.05
22 28.95%
19  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 42
1 2.38
0 0.00
9 21.43
0 0.00
2 4.76
30 71.43
12 28.57%
20  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 212
5 2.36
10 4.72
15 7.08
5 2.36
25 11.79
152 71.70
60 28.30%
21  โรงเรียนวัดวังหิน 85
9 10.59
4 4.71
11 12.94
0 0.00
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
22  โรงเรียนบ้านแก้ว 572
32 5.59
25 4.37
60 10.49
37 6.47
3 0.52
415 72.55
157 27.45%
23  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 239
16 6.69
12 5.02
29 12.13
6 2.51
1 0.42
175 73.22
64 26.78%
24  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 245
25 10.20
16 6.53
23 9.39
0 0.00
0 0.00
181 73.88
64 26.12%
25  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 62
0 0.00
4 6.45
12 19.35
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
26  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 230
18 7.83
12 5.22
29 12.61
0 0.00
0 0.00
171 74.35
59 25.65%
27  โรงเรียนบ้านชำโสม 71
6 8.45
2 2.82
9 12.68
1 1.41
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
28  โรงเรียนวัดท่าแคลง 95
3 3.16
3 3.16
17 17.89
0 0.00
1 1.05
71 74.74
24 25.26%
29  โรงเรียนวัดช้างข้าม 152
12 7.89
6 3.95
20 13.16
0 0.00
0 0.00
114 75.00
38 25.00%
30  โรงเรียนวัดนายายอาม 69
7 10.14
1 1.45
9 13.04
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
31  โรงเรียนวัดทองทั่ว 170
10 5.88
8 4.71
21 12.35
2 1.18
0 0.00
129 75.88
41 24.12%
32  โรงเรียนวัดท่าศาลา 46
2 4.35
3 6.52
6 13.04
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
33  โรงเรียนบ้านคลองครก 181
8 4.42
8 4.42
16 8.84
6 3.31
3 1.66
140 77.35
41 22.65%
34  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 137
7 5.11
8 5.84
12 8.76
4 2.92
0 0.00
106 77.37
31 22.63%
35  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 168
13 7.74
5 2.98
18 10.71
2 1.19
0 0.00
130 77.38
38 22.62%
36  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 63
4 6.35
3 4.76
7 11.11
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
37  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 570
26 4.56
10 1.75
63 11.05
18 3.16
3 0.53
450 78.95
120 21.05%
38  โรงเรียนวัดรำพัน 122
8 6.56
2 1.64
15 12.30
0 0.00
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
39  โรงเรียนวัดเขาวงกต 128
4 3.13
7 5.47
14 10.94
0 0.00
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
40  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1546
61 3.95
52 3.36
189 12.23
0 0.00
0 0.00
1244 80.47
302 19.53%
41  โรงเรียนวัดเกาะขวาง 123
10 8.13
0 0.00
7 5.69
2 1.63
5 4.07
99 80.49
24 19.51%
42  โรงเรียนวัดหนองสีงา 36
3 8.33
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
43  โรงเรียนวัดโขมง 31
2 6.45
3 9.68
1 3.23
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
44  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 295
21 7.12
11 3.73
23 7.80
2 0.68
0 0.00
238 80.68
57 19.32%
45  โรงเรียนบ้านซอยสอง 145
4 2.76
8 5.52
16 11.03
0 0.00
0 0.00
117 80.69
28 19.31%
46  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 479
14 2.92
13 2.71
57 11.90
4 0.84
4 0.84
387 80.79
92 19.21%
47  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 287
18 6.27
0 0.00
36 12.54
0 0.00
1 0.35
232 80.84
55 19.16%
48  โรงเรียนวัดหนองคัน 132
5 3.79
5 3.79
15 11.36
0 0.00
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
49  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 101
0 0.00
0 0.00
14 13.86
5 4.95
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
50  โรงเรียนวัดพลับพลา 365
12 3.29
5 1.37
48 13.15
2 0.55
0 0.00
298 81.64
67 18.36%
51  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 56
2 3.57
0 0.00
8 14.29
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
52  โรงเรียนบ้านเนินจำปา 388
9 2.32
11 2.84
47 12.11
2 0.52
0 0.00
319 82.22
69 17.78%
53  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 488
22 4.51
9 1.84
55 11.27
0 0.00
0 0.00
402 82.38
86 17.62%
54  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 91
3 3.30
6 6.59
6 6.59
1 1.10
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
55  โรงเรียนวัดเนินสูง 132
1 0.76
5 3.79
16 12.12
1 0.76
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
56  โรงเรียนสฤษดิเดช 3029
126 4.16
48 1.58
317 10.47
25 0.83
7 0.23
2506 82.73
523 17.27%
57  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 30
1 3.33
0 0.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
58  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 103
3 2.91
2 1.94
12 11.65
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
59  โรงเรียนวัดดอนตาล 184
3 1.63
5 2.72
22 11.96
0 0.00
0 0.00
154 83.70
30 16.30%
60  โรงเรียนวัดนาซา 43
2 4.65
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
61  โรงเรียนวัดคมบาง 31
1 3.23
1 3.23
1 3.23
1 3.23
1 3.23
26 83.87
5 16.13%
62  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 44
2 4.55
1 2.27
3 6.82
1 2.27
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
63  โรงเรียนบ้านต้นกระบก 133
0 0.00
0 0.00
17 12.78
0 0.00
4 3.01
112 84.21
21 15.79%
64  โรงเรียนวัดหนองไทร 103
3 2.91
2 1.94
9 8.74
1 0.97
1 0.97
87 84.47
16 15.53%
65  โรงเรียนบ้านมาบโอน 59
5 8.47
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
66  โรงเรียนวัดพลับ 61
3 4.92
1 1.64
5 8.20
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
67  โรงเรียนบ้านยางระหง 70
5 7.14
0 0.00
2 2.86
3 4.29
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
68  โรงเรียนวัดคลองขุด 36
1 2.78
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
69  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 83
4 4.82
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
70  โรงเรียนวัดเขาน้อย 76
1 1.32
0 0.00
9 11.84
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
71  โรงเรียนบ้านโคกวัด 100
6 6.00
0 0.00
5 5.00
2 2.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
72  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
1 2.78
32 88.89
4 11.11%
73  โรงเรียนวัดขุนซ่อง 370
5 1.35
10 2.70
17 4.59
4 1.08
0 0.00
334 90.27
36 9.73%
74  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 190
2 1.05
0 0.00
9 4.74
0 0.00
6 3.16
173 91.05
17 8.95%
75  โรงเรียนวัดหนองบัว 120
0 0.00
1 0.83
8 6.67
1 0.83
0 0.00
110 91.67
10 8.33%
76  โรงเรียนบ้านโป่งวัว 105
0 0.00
0 0.00
8 7.62
0 0.00
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
77  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 68
1 1.47
1 1.47
3 4.41
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
78  โรงเรียนบ้านคลองกะพง 96
1 1.04
1 1.04
4 4.17
1 1.04
0 0.00
89 92.71
7 7.29%
79  โรงเรียนวัดสามผาน 89
0 0.00
0 0.00
1 1.12
2 2.25
3 3.37
83 93.26
6 6.74%
80  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 123
1 0.81
0 0.00
6 4.88
0 0.00
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
81  โรงเรียนวัดแขมหนู 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
82  โรงเรียนวัดเกาะโตนด 91
4 4.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.10
86 94.51
5 5.49%

 

จำนวนนักเรียน  16,283 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  856 5.26
เตี้ย  748 4.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,795 11.02
ผอมและเตี้ย  321 1.97
อ้วนและเตี้ย  144 0.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,419 76.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,864 คน


23.73%


Powered By www.thaieducation.net