ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 182 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาหวาย 74
16 21.62
10 13.51
10 13.51
11 14.86
0 0.00
27 36.49
47 63.51%
2  โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 293
176 60.07
0 0.00
3 1.02
0 0.00
0 0.00
114 38.91
179 61.09%
3  โรงเรียนบ้านนาเมือง 139
10 7.19
6 4.32
16 11.51
21 15.11
31 22.30
55 39.57
84 60.43%
4  โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1473
283 19.21
105 7.13
336 22.81
84 5.70
43 2.92
622 42.23
851 57.77%
5  โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 137
14 10.22
47 34.31
3 2.19
11 8.03
3 2.19
59 43.07
78 56.93%
6  โรงเรียนบ้านแก้ง 101
22 21.78
10 9.90
16 15.84
8 7.92
0 0.00
45 44.55
56 55.45%
7  โรงเรียนบ้านขาม 212
14 6.60
14 6.60
29 13.68
28 13.21
27 12.74
100 47.17
112 52.83%
8  โรงเรียนบ้านกุดจิก 78
12 15.38
8 10.26
10 12.82
6 7.69
3 3.85
39 50.00
39 50.00%
9  โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 183
9 4.92
6 3.28
54 29.51
8 4.37
12 6.56
94 51.37
89 48.63%
10  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 170
16 9.41
8 4.71
12 7.06
24 14.12
20 11.76
90 52.94
80 47.06%
11  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 58
5 8.62
3 5.17
5 8.62
8 13.79
6 10.34
31 53.45
27 46.55%
12  โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 286
28 9.79
16 5.59
32 11.19
44 15.38
13 4.55
153 53.50
133 46.50%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 362
47 12.98
38 10.50
44 12.15
25 6.91
11 3.04
197 54.42
165 45.58%
14  โรงเรียนบ้านนาคอย 67
6 8.96
6 8.96
5 7.46
10 14.93
3 4.48
37 55.22
30 44.78%
15  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 214
23 10.75
8 3.74
16 7.48
31 14.49
16 7.48
120 56.07
94 43.93%
16  โรงเรียนบ้านวังหว้า 174
19 10.92
5 2.87
11 6.32
24 13.79
16 9.20
99 56.90
75 43.10%
17  โรงเรียนนาข่าวิทยา 80
13 16.25
5 6.25
12 15.00
4 5.00
0 0.00
46 57.50
34 42.50%
18  โรงเรียนบ้านวังบง 273
36 13.19
23 8.42
31 11.36
14 5.13
9 3.30
160 58.61
113 41.39%
19  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 166
17 10.24
29 17.47
21 12.65
0 0.00
0 0.00
99 59.64
67 40.36%
20  โรงเรียนบ้านบ่อแดง 62
5 8.06
4 6.45
15 24.19
0 0.00
1 1.61
37 59.68
25 40.32%
21  โรงเรียนบ้านสงเปือย 165
15 9.09
22 13.33
12 7.27
6 3.64
11 6.67
99 60.00
66 40.00%
22  โรงเรียนบ้านส้งเปือย 98
16 16.33
3 3.06
1 1.02
12 12.24
7 7.14
59 60.20
39 39.80%
23  โรงเรียนบ้านนายอ 68
2 2.94
8 11.76
15 22.06
1 1.47
1 1.47
41 60.29
27 39.71%
24  โรงเรียนบ้านก่อ 131
18 13.74
18 13.74
14 10.69
0 0.00
1 0.76
80 61.07
51 38.93%
25  โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 178
37 20.79
24 13.48
8 4.49
0 0.00
0 0.00
109 61.24
69 38.76%
26  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 186
19 10.22
43 23.12
10 5.38
0 0.00
0 0.00
114 61.29
72 38.71%
27  โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 65
5 7.69
5 7.69
5 7.69
10 15.38
0 0.00
40 61.54
25 38.46%
28  โรงเรียนบ้านคำภูทอง 87
15 17.24
2 2.30
11 12.64
5 5.75
0 0.00
54 62.07
33 37.93%
29  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 61
6 9.84
6 9.84
6 9.84
4 6.56
1 1.64
38 62.30
23 37.70%
30  โรงเรียนบ้านวังม่วง 85
19 22.35
6 7.06
7 8.24
0 0.00
0 0.00
53 62.35
32 37.65%
31  โรงเรียนบ้านคำยาง 64
10 15.63
3 4.69
8 12.50
3 4.69
0 0.00
40 62.50
24 37.50%
32  โรงเรียนประชานาดอกไม้ 88
13 14.77
6 6.82
8 9.09
4 4.55
0 0.00
57 64.77
31 35.23%
33  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 160
16 10.00
11 6.88
11 6.88
7 4.38
11 6.88
104 65.00
56 35.00%
34  โรงเรียนบ้านปลาหลาย 158
27 17.09
10 6.33
18 11.39
0 0.00
0 0.00
103 65.19
55 34.81%
35  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 158
21 13.29
12 7.59
21 13.29
0 0.00
0 0.00
104 65.82
54 34.18%
36  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 132
8 6.06
21 15.91
13 9.85
1 0.76
1 0.76
88 66.67
44 33.33%
37  โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 33
5 15.15
0 0.00
4 12.12
0 0.00
2 6.06
22 66.67
11 33.33%
38  โรงเรียนบ้านดงเสียว 115
9 7.83
10 8.70
19 16.52
0 0.00
0 0.00
77 66.96
38 33.04%
39  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 210
10 4.76
11 5.24
16 7.62
16 7.62
16 7.62
141 67.14
69 32.86%
40  โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 176
23 13.07
11 6.25
7 3.98
16 9.09
0 0.00
119 67.61
57 32.39%
41  โรงเรียนบ้านอากาศ 1537
178 11.58
52 3.38
197 12.82
55 3.58
7 0.46
1048 68.18
489 31.82%
42  โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 65
7 10.77
4 6.15
6 9.23
3 4.62
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
43  โรงเรียนบ้านดงยาง 111
15 13.51
4 3.60
11 9.91
4 3.60
0 0.00
77 69.37
34 30.63%
44  โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 111
14 12.61
9 8.11
7 6.31
4 3.60
0 0.00
77 69.37
34 30.63%
45  โรงเรียนบ้านท่าควาย 121
18 14.88
6 4.96
13 10.74
0 0.00
0 0.00
84 69.42
37 30.58%
46  โรงเรียนบ้านยางคำ 109
8 7.34
3 2.75
10 9.17
8 7.34
4 3.67
76 69.72
33 30.28%
47  โรงเรียนบ้านบะหว้า 185
20 10.81
13 7.03
12 6.49
5 2.70
6 3.24
129 69.73
56 30.27%
48  โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก 63
2 3.17
6 9.52
8 12.70
3 4.76
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
49  โรงเรียนบ้านโนนไทย 54
0 0.00
7 12.96
9 16.67
0 0.00
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 188
16 8.51
17 9.04
19 10.11
3 1.60
0 0.00
133 70.74
55 29.26%
51  โรงเรียนบ้านนาจาร 118
19 16.10
2 1.69
11 9.32
2 1.69
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
52  โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 79
8 10.13
6 7.59
2 2.53
6 7.59
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
53  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 47
10 21.28
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
54  โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 91
5 5.49
7 7.69
13 14.29
0 0.00
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
55  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 51
2 3.92
1 1.96
11 21.57
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
56  โรงเรียนบ้านดอนคำ 73
5 6.85
4 5.48
4 5.48
4 5.48
3 4.11
53 72.60
20 27.40%
57  โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 157
30 19.11
3 1.91
10 6.37
0 0.00
0 0.00
114 72.61
43 27.39%
58  โรงเรียนบ้านเซือม 173
12 6.94
9 5.20
15 8.67
11 6.36
0 0.00
126 72.83
47 27.17%
59  โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 140
8 5.71
12 8.57
13 9.29
5 3.57
0 0.00
102 72.86
38 27.14%
60  โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 203
32 15.76
4 1.97
16 7.88
3 1.48
0 0.00
148 72.91
55 27.09%
61  โรงเรียนบ้านหินเหิบ 134
13 9.70
4 2.99
19 14.18
0 0.00
0 0.00
98 73.13
36 26.87%
62  โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 98
12 12.24
4 4.08
7 7.14
3 3.06
0 0.00
72 73.47
26 26.53%
63  โรงเรียนบ้านหนองผือ 103
6 5.83
3 2.91
18 17.48
0 0.00
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
64  โรงเรียนบ้านนายม 54
2 3.70
3 5.56
4 7.41
4 7.41
1 1.85
40 74.07
14 25.93%
65  โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 93
10 10.75
2 2.15
10 10.75
2 2.15
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
66  โรงเรียนบ้านตาดโตน 93
10 10.75
5 5.38
8 8.60
1 1.08
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
67  โรงเรียนบ้านคูสะคาม 47
5 10.64
0 0.00
7 14.89
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
68  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 126
5 3.97
7 5.56
20 15.87
0 0.00
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
69  โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์) 171
10 5.85
16 9.36
4 2.34
12 7.02
1 0.58
128 74.85
43 25.15%
70  โรงเรียนบ้านบะยาว 137
2 1.46
18 13.14
8 5.84
6 4.38
0 0.00
103 75.18
34 24.82%
71  โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 98
5 5.10
9 9.18
10 10.20
0 0.00
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
72  โรงเรียนบ้านนากะทาด 131
21 16.03
4 3.05
2 1.53
3 2.29
2 1.53
99 75.57
32 24.43%
73  โรงเรียนบ้านโคกแสง 66
9 13.64
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
74  โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 58
5 8.62
3 5.17
6 10.34
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
75  โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 110
10 9.09
8 7.27
8 7.27
0 0.00
0 0.00
84 76.36
26 23.64%
76  โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 140
2 1.43
5 3.57
9 6.43
7 5.00
10 7.14
107 76.43
33 23.57%
77  โรงเรียนบ้านนาซอ 124
7 5.65
5 4.03
17 13.71
0 0.00
0 0.00
95 76.61
29 23.39%
78  โรงเรียนบ้านบะป่าคา 60
2 3.33
3 5.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
79  โรงเรียนบ้านนาบัว 114
11 9.65
10 8.77
4 3.51
1 0.88
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
80  โรงเรียนบ้านคึม 136
10 7.35
5 3.68
12 8.82
4 2.94
0 0.00
105 77.21
31 22.79%
81  โรงเรียนบ้านดอนแดง(วานรนิวาส) 93
10 10.75
2 2.15
3 3.23
5 5.38
1 1.08
72 77.42
21 22.58%
82  โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 67
7 10.45
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
83  โรงเรียนบ้านนาฮี 122
4 3.28
9 7.38
14 11.48
0 0.00
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
84  โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 105
11 10.48
4 3.81
7 6.67
1 0.95
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 162
14 8.64
0 0.00
21 12.96
0 0.00
0 0.00
127 78.40
35 21.60%
86  โรงเรียนบ้านกุดจาน 163
8 4.91
6 3.68
20 12.27
1 0.61
0 0.00
128 78.53
35 21.47%
87  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 131
11 8.40
2 1.53
15 11.45
0 0.00
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
88  โรงเรียนบ้านดงสาร 164
19 11.59
6 3.66
10 6.10
0 0.00
0 0.00
129 78.66
35 21.34%
89  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 179
10 5.59
10 5.59
15 8.38
3 1.68
0 0.00
141 78.77
38 21.23%
90  โรงเรียนบ้านเสาวัด 137
5 3.65
2 1.46
18 13.14
2 1.46
2 1.46
108 78.83
29 21.17%
91  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 19
1 5.26
1 5.26
1 5.26
1 5.26
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
92  โรงเรียนบ้านตาด 154
8 5.19
9 5.84
12 7.79
1 0.65
2 1.30
122 79.22
32 20.78%
93  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 621
28 4.51
23 3.70
73 11.76
3 0.48
2 0.32
492 79.23
129 20.77%
94  โรงเรียนบ้านจาร 84
4 4.76
8 9.52
5 5.95
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
95  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 257
16 6.23
14 5.45
22 8.56
0 0.00
0 0.00
205 79.77
52 20.23%
96  โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 174
12 6.90
7 4.02
11 6.32
5 2.87
0 0.00
139 79.89
35 20.11%
97  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 120
2 1.67
7 5.83
15 12.50
0 0.00
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
98  โรงเรียนบ้านวาน้อย 80
2 2.50
6 7.50
8 10.00
0 0.00
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
99  โรงเรียนบ้านแพงน้อย 5
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
100  โรงเรียนบ้านโพนแพง 128
10 7.81
1 0.78
14 10.94
0 0.00
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
101  โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 108
8 7.41
7 6.48
6 5.56
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
102  โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 295
21 7.12
21 7.12
15 5.08
0 0.00
0 0.00
238 80.68
57 19.32%
103  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 57
3 5.26
8 14.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
104  โรงเรียนบ้านวังโพน 78
2 2.56
6 7.69
5 6.41
2 2.56
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
105  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 147
9 6.12
2 1.36
17 11.56
0 0.00
0 0.00
119 80.95
28 19.05%
106  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 106
7 6.60
3 2.83
9 8.49
1 0.94
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
107  โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 225
20 8.89
11 4.89
11 4.89
0 0.00
0 0.00
183 81.33
42 18.67%
108  โรงเรียนบ้านท่างาม 118
3 2.54
8 6.78
7 5.93
3 2.54
1 0.85
96 81.36
22 18.64%
109  โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 140
11 7.86
13 9.29
2 1.43
0 0.00
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
110  โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 108
5 4.63
0 0.00
12 11.11
1 0.93
2 1.85
88 81.48
20 18.52%
111  โรงเรียนบ้านโคกถาวร 97
10 10.31
3 3.09
2 2.06
2 2.06
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
112  โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 109
9 8.26
0 0.00
10 9.17
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
113  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 52
1 1.92
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
114  โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 237
24 10.13
0 0.00
17 7.17
0 0.00
0 0.00
196 82.70
41 17.30%
115  โรงเรียนบ้านจำปาดง 124
4 3.23
1 0.81
13 10.48
3 2.42
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
116  โรงเรียนบ้านขัวก่าย 113
6 5.31
1 0.88
12 10.62
0 0.00
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
117  โรงเรียนบ้านบะนกทา 185
3 1.62
0 0.00
28 15.14
0 0.00
0 0.00
154 83.24
31 16.76%
118  โรงเรียนบ้านดงเหนือ 42
3 7.14
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
119  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 54
2 3.70
2 3.70
3 5.56
2 3.70
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
120  โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 146
14 9.59
0 0.00
10 6.85
0 0.00
0 0.00
122 83.56
24 16.44%
121  โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 92
3 3.26
3 3.26
6 6.52
3 3.26
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
122  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 81
7 8.64
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
123  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 226
7 3.10
3 1.33
21 9.29
2 0.88
3 1.33
190 84.07
36 15.93%
124  โรงเรียนบ้านท่าก้อน 183
13 7.10
5 2.73
11 6.01
0 0.00
0 0.00
154 84.15
29 15.85%
125  โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 298
16 5.37
13 4.36
6 2.01
8 2.68
4 1.34
251 84.23
47 15.77%
126  โรงเรียนบ้านโนนแสบง 90
3 3.33
6 6.67
5 5.56
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
127  โรงเรียนบ้านดอนทอย 103
7 6.80
0 0.00
9 8.74
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
128  โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) 116
4 3.45
3 2.59
7 6.03
2 1.72
2 1.72
98 84.48
18 15.52%
129  โรงเรียนบ้านหนองแวง 189
11 5.82
1 0.53
2 1.06
15 7.94
0 0.00
160 84.66
29 15.34%
130  โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 189
10 5.29
4 2.12
15 7.94
0 0.00
0 0.00
160 84.66
29 15.34%
131  โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 178
1 0.56
0 0.00
26 14.61
0 0.00
0 0.00
151 84.83
27 15.17%
132  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 73
2 2.74
1 1.37
4 5.48
4 5.48
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
133  โรงเรียนบ้านหนองสนม 81
0 0.00
7 8.64
0 0.00
5 6.17
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
134  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
135  โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 150
11 7.33
4 2.67
7 4.67
0 0.00
0 0.00
128 85.33
22 14.67%
136  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 76
1 1.32
4 5.26
5 6.58
1 1.32
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
137  โรงเรียนบ้านนาแต้ 56
2 3.57
0 0.00
4 7.14
2 3.57
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
138  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 84
6 7.14
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
139  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 106
1 0.94
6 5.66
8 7.55
0 0.00
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
140  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 135
6 4.44
0 0.00
13 9.63
0 0.00
0 0.00
116 85.93
19 14.07%
141  โรงเรียนบ้านหนองลาด 151
8 5.30
4 2.65
8 5.30
0 0.00
0 0.00
131 86.75
20 13.25%
142  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 53
1 1.89
0 0.00
3 5.66
3 5.66
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
143  โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 126
3 2.38
5 3.97
6 4.76
2 1.59
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
144  โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 272
15 5.51
2 0.74
14 5.15
3 1.10
0 0.00
238 87.50
34 12.50%
145  โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 160
4 2.50
2 1.25
13 8.13
1 0.63
0 0.00
140 87.50
20 12.50%
146  โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 105
4 3.81
3 2.86
5 4.76
1 0.95
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
147  โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 157
13 8.28
2 1.27
4 2.55
0 0.00
0 0.00
138 87.90
19 12.10%
148  โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 888
43 4.84
6 0.68
57 6.42
0 0.00
0 0.00
782 88.06
106 11.94%
149  โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 154
4 2.60
4 2.60
8 5.19
2 1.30
0 0.00
136 88.31
18 11.69%
150  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 134
5 3.73
0 0.00
8 5.97
2 1.49
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
151  โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 360
13 3.61
11 3.06
16 4.44
0 0.00
0 0.00
320 88.89
40 11.11%
152  โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 126
1 0.79
4 3.17
6 4.76
2 1.59
1 0.79
112 88.89
14 11.11%
153  โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 91
3 3.30
1 1.10
4 4.40
2 2.20
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
154  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 91
4 4.40
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
155  โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 151
7 4.64
3 1.99
3 1.99
3 1.99
0 0.00
135 89.40
16 10.60%
156  โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 76
3 3.95
1 1.32
3 3.95
0 0.00
1 1.32
68 89.47
8 10.53%
157  โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 323
4 1.24
1 0.31
23 7.12
6 1.86
0 0.00
289 89.47
34 10.53%
158  โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 78
1 1.28
4 5.13
3 3.85
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
159  โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 78
4 5.13
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
160  โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 120
6 5.00
0 0.00
6 5.00
0 0.00
0 0.00
108 90.00
12 10.00%
161  โรงเรียนโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์ลึมบองวิทย์ 83
3 3.61
1 1.20
3 3.61
1 1.20
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
162  โรงเรียนบ้านดงบัง 148
9 6.08
0 0.00
5 3.38
0 0.00
0 0.00
134 90.54
14 9.46%
163  โรงเรียนบ้านหนองตากวย 74
0 0.00
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
164  โรงเรียนบ้านโนนแพง 49
0 0.00
3 6.12
0 0.00
1 2.04
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
165  โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 38
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
1 2.63
35 92.11
3 7.89%
166  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังเวิน 90
3 3.33
1 1.11
3 3.33
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
167  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 172
0 0.00
4 2.33
8 4.65
1 0.58
0 0.00
159 92.44
13 7.56%
168  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 85
2 2.35
2 2.35
2 2.35
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
169  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 82
0 0.00
1 1.22
4 4.88
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
170  โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 73
1 1.37
0 0.00
2 2.74
1 1.37
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
171  โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 151
2 1.32
0 0.00
2 1.32
2 1.32
2 1.32
143 94.70
8 5.30%
172  โรงเรียนบ้านกุดจอก 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
173  โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 179
1 0.56
2 1.12
4 2.23
2 1.12
0 0.00
170 94.97
9 5.03%
174  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวาใหญ่ 147
1 0.68
2 1.36
3 2.04
1 0.68
0 0.00
140 95.24
7 4.76%
175  โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 181
4 2.21
-2 -1.10
2 1.10
0 0.00
3 1.66
174 96.13
7 3.87%
176  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 136
3 2.21
0 0.00
2 1.47
0 0.00
0 0.00
131 96.32
5 3.68%
177  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 101
0 0.00
0 0.00
3 2.97
0 0.00
0 0.00
98 97.03
3 2.97%
178  โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) 126
0 0.00
1 0.79
1 0.79
0 0.00
1 0.79
123 97.62
3 2.38%
179  โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 120
0 0.00
0 0.00
2 1.67
0 0.00
0 0.00
118 98.33
2 1.67%
180  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
181  โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
182  โรงเรียนบ้านสรศรี 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,797 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,268 8.46
เตี้ย  1,200 4.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,375 8.86
ผอมและเตี้ย  719 2.68
อ้วนและเตี้ย  327 1.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,908 74.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,889 คน


25.71%


Powered By www.thaieducation.net