ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 255 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 9
2 22.22
0 0.00
3 33.33
4 44.44
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
1 33.33
1 33.33
0 0.00
3 100.00%
3  โรงเรียนบ้านพันนา 94
24 25.53
24 25.53
32 34.04
14 14.89
0 0.00
0 0.00
94 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง 45
20 44.44
9 20.00
2 4.44
10 22.22
4 8.89
0 0.00
45 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 34
10 29.41
7 20.59
8 23.53
3 8.82
3 8.82
3 8.82
31 91.18%
6  โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 211
42 19.91
40 18.96
36 17.06
30 14.22
15 7.11
48 22.75
163 77.25%
7  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 59
12 20.34
7 11.86
11 18.64
12 20.34
2 3.39
15 25.42
44 74.58%
8  โรงเรียนบ้านค้อใต้ 7
0 0.00
0 0.00
4 57.14
1 14.29
0 0.00
2 28.57
5 71.43%
9  โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 140
34 24.29
23 16.43
15 10.71
19 13.57
6 4.29
43 30.71
97 69.29%
10  โรงเรียนบ้านบึงโน 175
27 15.43
23 13.14
34 19.43
11 6.29
25 14.29
55 31.43
120 68.57%
11  โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 154
50 32.47
13 8.44
5 3.25
32 20.78
3 1.95
51 33.12
103 66.88%
12  โรงเรียนบ้านโคก 111
2 1.80
21 18.92
12 10.81
17 15.32
21 18.92
38 34.23
73 65.77%
13  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 61
8 13.11
3 4.92
10 16.39
6 9.84
13 21.31
21 34.43
40 65.57%
14  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 46
9 19.57
11 23.91
5 10.87
3 6.52
0 0.00
18 39.13
28 60.87%
15  โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 30
4 13.33
6 20.00
5 16.67
3 10.00
0 0.00
12 40.00
18 60.00%
16  โรงเรียนบ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี 157
15 9.55
7 4.46
24 15.29
22 14.01
23 14.65
66 42.04
91 57.96%
17  โรงเรียนบ้านหนองหอย 7
2 28.57
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
3 42.86
4 57.14%
18  โรงเรียนบ้านนางัว 72
8 11.11
6 8.33
12 16.67
7 9.72
8 11.11
31 43.06
41 56.94%
19  โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 745
38 5.10
30 4.03
76 10.20
68 9.13
211 28.32
322 43.22
423 56.78%
20  โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 68
11 16.18
2 2.94
6 8.82
11 16.18
7 10.29
31 45.59
37 54.41%
21  โรงเรียนชุมชนส่องดาว 64
12 18.75
11 17.19
10 15.63
0 0.00
0 0.00
31 48.44
33 51.56%
22  โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 108
26 24.07
9 8.33
8 7.41
7 6.48
2 1.85
56 51.85
52 48.15%
23  โรงเรียนบ้านตาลเลียน 195
13 6.67
5 2.56
33 16.92
18 9.23
23 11.79
103 52.82
92 47.18%
24  โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 260
35 13.46
31 11.92
38 14.62
18 6.92
0 0.00
138 53.08
122 46.92%
25  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 145
7 4.83
11 7.59
16 11.03
15 10.34
19 13.10
77 53.10
68 46.90%
26  โรงเรียนบ้านภูตะคาม 151
7 4.64
11 7.28
15 9.93
17 11.26
20 13.25
81 53.64
70 46.36%
27  โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 134
12 8.96
11 8.21
21 15.67
15 11.19
3 2.24
72 53.73
62 46.27%
28  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 147
11 7.48
14 9.52
18 12.24
13 8.84
10 6.80
81 55.10
66 44.90%
29  โรงเรียนบ้านดงสว่าง 127
14 11.02
3 2.36
12 9.45
17 13.39
11 8.66
70 55.12
57 44.88%
30  โรงเรียนบ้านนาแยง 18
2 11.11
1 5.56
4 22.22
1 5.56
0 0.00
10 55.56
8 44.44%
31  โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 136
17 12.50
18 13.24
9 6.62
9 6.62
7 5.15
76 55.88
60 44.12%
32  โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 119
42 35.29
0 0.00
4 3.36
1 0.84
4 3.36
68 57.14
51 42.86%
33  โรงเรียนบ้านบึง 131
18 13.74
19 14.50
15 11.45
4 3.05
0 0.00
75 57.25
56 42.75%
34  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 235
39 16.60
22 9.36
36 15.32
2 0.85
1 0.43
135 57.45
100 42.55%
35  โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 92
23 25.00
7 7.61
9 9.78
0 0.00
0 0.00
53 57.61
39 42.39%
36  โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 137
30 21.90
3 2.19
20 14.60
2 1.46
3 2.19
79 57.66
58 42.34%
37  โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ 146
23 15.75
15 10.27
10 6.85
9 6.16
4 2.74
85 58.22
61 41.78%
38  โรงเรียนบ้านคำแหว 119
11 9.24
14 11.76
11 9.24
4 3.36
9 7.56
70 58.82
49 41.18%
39  โรงเรียนบ้านหนองน้อย 85
6 7.06
2 2.35
13 15.29
7 8.24
7 8.24
50 58.82
35 41.18%
40  โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 153
15 9.80
14 9.15
14 9.15
9 5.88
11 7.19
90 58.82
63 41.18%
41  โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 100
3 3.00
8 8.00
20 20.00
3 3.00
7 7.00
59 59.00
41 41.00%
42  โรงเรียนบ้านคำบอน 32
9 28.13
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
19 59.38
13 40.63%
43  โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 76
10 13.16
5 6.58
10 13.16
1 1.32
4 5.26
46 60.53
30 39.47%
44  โรงเรียนบ้านนาบ่อ 31
1 3.23
7 22.58
4 12.90
0 0.00
0 0.00
19 61.29
12 38.71%
45  โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 73
10 13.70
9 12.33
7 9.59
1 1.37
1 1.37
45 61.64
28 38.36%
46  โรงเรียนบ้านโคกสีไค 81
20 24.69
7 8.64
0 0.00
0 0.00
4 4.94
50 61.73
31 38.27%
47  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 63
8 12.70
5 7.94
6 9.52
4 6.35
1 1.59
39 61.90
24 38.10%
48  โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 106
14 13.21
6 5.66
19 17.92
0 0.00
1 0.94
66 62.26
40 37.74%
49  โรงเรียนบ้านบาก 56
6 10.71
4 7.14
6 10.71
2 3.57
3 5.36
35 62.50
21 37.50%
50  โรงเรียนบ้านโคกศาลา 46
12 26.09
3 6.52
0 0.00
2 4.35
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
51  โรงเรียนบ้านตาล 208
36 17.31
20 9.62
15 7.21
5 2.40
0 0.00
132 63.46
76 36.54%
52  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 80
9 11.25
9 11.25
3 3.75
8 10.00
0 0.00
51 63.75
29 36.25%
53  โรงเรียนบ้านโพนสูง 97
12 12.37
9 9.28
10 10.31
2 2.06
0 0.00
64 65.98
33 34.02%
54  โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 142
11 7.75
8 5.63
14 9.86
7 4.93
8 5.63
94 66.20
48 33.80%
55  โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 962
31 3.22
25 2.60
129 13.41
64 6.65
76 7.90
637 66.22
325 33.78%
56  โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 93
11 11.83
5 5.38
12 12.90
3 3.23
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
57  โรงเรียนบ้านท่าลาด 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
58  โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย 24
2 8.33
0 0.00
6 25.00
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
59  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 21
6 28.57
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
60  โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 100
19 19.00
9 9.00
2 2.00
3 3.00
0 0.00
67 67.00
33 33.00%
61  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) 302
13 4.30
10 3.31
30 9.93
23 7.62
23 7.62
203 67.22
99 32.78%
62  โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 46
11 23.91
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
63  โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) 100
7 7.00
6 6.00
16 16.00
3 3.00
0 0.00
68 68.00
32 32.00%
64  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 47
5 10.64
4 8.51
4 8.51
1 2.13
1 2.13
32 68.09
15 31.91%
65  โรงเรียนหนองจาน 38
7 18.42
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
66  โรงเรียนบ้านแร่ 207
16 7.73
7 3.38
37 17.87
5 2.42
0 0.00
142 68.60
65 31.40%
67  โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 891
32 3.59
33 3.70
114 12.79
65 7.30
35 3.93
612 68.69
279 31.31%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 216
11 5.09
10 4.63
16 7.41
12 5.56
18 8.33
149 68.98
67 31.02%
69  โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 155
22 14.19
8 5.16
16 10.32
1 0.65
1 0.65
107 69.03
48 30.97%
70  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 293
22 7.51
30 10.24
23 7.85
5 1.71
10 3.41
203 69.28
90 30.72%
71  โรงเรียนบ้านนาตากาง 85
4 4.71
8 9.41
13 15.29
0 0.00
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
72  โรงเรียนบ้านหนองบัว 147
18 12.24
10 6.80
8 5.44
5 3.40
2 1.36
104 70.75
43 29.25%
73  โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 137
11 8.03
2 1.46
19 13.87
8 5.84
0 0.00
97 70.80
40 29.20%
74  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 103
14 13.59
5 4.85
11 10.68
0 0.00
0 0.00
73 70.87
30 29.13%
75  โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 107
15 14.02
4 3.74
7 6.54
4 3.74
1 0.93
76 71.03
31 28.97%
76  โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 146
22 15.07
4 2.74
14 9.59
1 0.68
1 0.68
104 71.23
42 28.77%
77  โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 185
22 11.89
14 7.57
12 6.49
5 2.70
0 0.00
132 71.35
53 28.65%
78  โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) 207
26 12.56
12 5.80
20 9.66
1 0.48
0 0.00
148 71.50
59 28.50%
79  โรงเรียนบ้านดอนหัน 102
13 12.75
4 3.92
8 7.84
2 1.96
2 1.96
73 71.57
29 28.43%
80  โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 74
1 1.35
4 5.41
8 10.81
8 10.81
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
81  โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 104
16 15.38
0 0.00
13 12.50
0 0.00
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
82  โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 550
75 13.64
8 1.45
68 12.36
2 0.36
0 0.00
397 72.18
153 27.82%
83  โรงเรียนบ้านชัยชนะ 148
8 5.41
17 11.49
13 8.78
3 2.03
0 0.00
107 72.30
41 27.70%
84  โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 29
0 0.00
2 6.90
6 20.69
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
85  โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 102
17 16.67
1 0.98
10 9.80
0 0.00
0 0.00
74 72.55
28 27.45%
86  โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) 302
16 5.30
14 4.64
38 12.58
5 1.66
9 2.98
220 72.85
82 27.15%
87  โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 107
14 13.08
6 5.61
7 6.54
2 1.87
0 0.00
78 72.90
29 27.10%
88  โรงเรียนบ้านคำข่า 96
9 9.38
4 4.17
9 9.38
4 4.17
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
89  โรงเรียนบ้านคำนาดี 52
4 7.69
0 0.00
6 11.54
4 7.69
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
90  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 82
4 4.88
7 8.54
10 12.20
1 1.22
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
91  โรงเรียนบ้านแกดำ 30
3 10.00
2 6.67
3 10.00
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
92  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 30
3 10.00
1 3.33
4 13.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
93  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 68
4 5.88
5 7.35
3 4.41
3 4.41
3 4.41
50 73.53
18 26.47%
94  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 80
7 8.75
0 0.00
6 7.50
8 10.00
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
95  โรงเรียนบ้านทันสมัย 50
4 8.00
3 6.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
96  โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 78
6 7.69
4 5.13
5 6.41
2 2.56
3 3.85
58 74.36
20 25.64%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 160
9 5.63
7 4.38
25 15.63
0 0.00
0 0.00
119 74.38
41 25.63%
98  โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 43
7 16.28
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
99  โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) 90
10 11.11
5 5.56
7 7.78
1 1.11
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
100  โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 47
10 21.28
0 0.00
1 2.13
0 0.00
1 2.13
35 74.47
12 25.53%
101  โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 817
36 4.41
10 1.22
53 6.49
46 5.63
63 7.71
609 74.54
208 25.46%
102  โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 135
17 12.59
3 2.22
8 5.93
6 4.44
0 0.00
101 74.81
34 25.19%
103  โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 124
2 1.61
2 1.61
10 8.06
4 3.23
13 10.48
93 75.00
31 25.00%
104  โรงเรียนบ้านดงสง่า 173
14 8.09
7 4.05
15 8.67
7 4.05
0 0.00
130 75.14
43 24.86%
105  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 145
23 15.86
4 2.76
9 6.21
0 0.00
0 0.00
109 75.17
36 24.83%
106  โรงเรียนบ้านอูนโคก 97
10 10.31
5 5.15
6 6.19
3 3.09
0 0.00
73 75.26
24 24.74%
107  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 81
10 12.35
2 2.47
7 8.64
1 1.23
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
108  โรงเรียนชุมพลศึกษา 65
3 4.62
4 6.15
9 13.85
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
109  โรงเรียนบ้านโคกหลวง 61
7 11.48
5 8.20
3 4.92
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
110  โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 45
0 0.00
0 0.00
11 24.44
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
111  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 127
7 5.51
7 5.51
17 13.39
0 0.00
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
112  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 74
2 2.70
3 4.05
13 17.57
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
113  โรงเรียนบ้านแวง 144
6 4.17
0 0.00
17 11.81
6 4.17
6 4.17
109 75.69
35 24.31%
114  โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม 66
4 6.06
6 9.09
3 4.55
2 3.03
1 1.52
50 75.76
16 24.24%
115  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 286
22 7.69
21 7.34
26 9.09
0 0.00
0 0.00
217 75.87
69 24.13%
116  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 84
4 4.76
5 5.95
10 11.90
1 1.19
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
117  โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 218
12 5.50
7 3.21
22 10.09
6 2.75
4 1.83
167 76.61
51 23.39%
118  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 69
3 4.35
4 5.80
5 7.25
4 5.80
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
119  โรงเรียนบ้านห้วยบาง 138
12 8.70
7 5.07
11 7.97
2 1.45
0 0.00
106 76.81
32 23.19%
120  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 122
4 3.28
4 3.28
6 4.92
8 6.56
6 4.92
94 77.05
28 22.95%
121  โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 131
7 5.34
0 0.00
23 17.56
0 0.00
0 0.00
101 77.10
30 22.90%
122  โรงเรียนบ้านนาเลา 92
7 7.61
7 7.61
7 7.61
0 0.00
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
123  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 132
8 6.06
9 6.82
9 6.82
3 2.27
1 0.76
102 77.27
30 22.73%
124  โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 132
17 12.88
3 2.27
9 6.82
1 0.76
0 0.00
102 77.27
30 22.73%
125  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 53
5 9.43
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
126  โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 106
6 5.66
7 6.60
7 6.60
3 2.83
1 0.94
82 77.36
24 22.64%
127  โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ 151
13 8.61
3 1.99
13 8.61
2 1.32
3 1.99
117 77.48
34 22.52%
128  โรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) 112
12 10.71
0 0.00
13 11.61
0 0.00
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
129  โรงเรียนบ้านขมิ้น 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 14.81
2 7.41
21 77.78
6 22.22%
130  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 262
21 8.02
16 6.11
21 8.02
0 0.00
0 0.00
204 77.86
58 22.14%
131  โรงเรียนบ้านหนองแสง 68
6 8.82
3 4.41
3 4.41
3 4.41
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
132  โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 182
12 6.59
8 4.40
20 10.99
0 0.00
0 0.00
142 78.02
40 21.98%
133  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 164
9 5.49
6 3.66
7 4.27
6 3.66
8 4.88
128 78.05
36 21.95%
134  โรงเรียนบ้านนาล้อม 83
6 7.23
1 1.20
11 13.25
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
135  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 83
2 2.41
4 4.82
8 9.64
3 3.61
1 1.20
65 78.31
18 21.69%
136  โรงเรียนบ้านเชิงชุม 103
5 4.85
3 2.91
14 13.59
0 0.00
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
137  โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 94
4 4.26
0 0.00
12 12.77
4 4.26
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
138  โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 165
5 3.03
10 6.06
6 3.64
5 3.03
9 5.45
130 78.79
35 21.21%
139  โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) 176
7 3.98
14 7.95
14 7.95
1 0.57
1 0.57
139 78.98
37 21.02%
140  โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ 134
9 6.72
4 2.99
8 5.97
7 5.22
0 0.00
106 79.10
28 20.90%
141  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 72
5 6.94
4 5.56
6 8.33
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
142  โรงเรียนบ้านหนองแปน(เจริญศิลป์) 140
11 7.86
5 3.57
12 8.57
1 0.71
0 0.00
111 79.29
29 20.71%
143  โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 97
5 5.15
4 4.12
6 6.19
3 3.09
2 2.06
77 79.38
20 20.62%
144  โรงเรียนบ้านคำสะแนน 102
8 7.84
3 2.94
8 7.84
2 1.96
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
145  โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) 122
4 3.28
3 2.46
18 14.75
0 0.00
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
146  โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 362
30 8.29
12 3.31
30 8.29
2 0.55
0 0.00
288 79.56
74 20.44%
147  โรงเรียนบ้านธาตุ 49
4 8.16
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
148  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 684
72 10.53
51 7.46
9 1.32
7 1.02
0 0.00
545 79.68
139 20.32%
149  โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 129
10 7.75
6 4.65
6 4.65
4 3.10
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
150  โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) 90
3 3.33
2 2.22
9 10.00
2 2.22
2 2.22
72 80.00
18 20.00%
151  โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 125
7 5.60
13 10.40
5 4.00
0 0.00
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
152  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 30
3 10.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
153  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 80
5 6.25
3 3.75
7 8.75
1 1.25
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
154  โรงเรียนบ้านคำบ่อ 196
9 4.59
10 5.10
18 9.18
2 1.02
0 0.00
157 80.10
39 19.90%
155  โรงเรียนบ้านอูนดง 129
9 6.98
6 4.65
9 6.98
0 0.00
1 0.78
104 80.62
25 19.38%
156  โรงเรียนบ้านนาดี 93
7 7.53
8 8.60
3 3.23
0 0.00
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
157  โรงเรียนบ้านนาทม 109
5 4.59
1 0.92
15 13.76
0 0.00
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
158  โรงเรียนบ้านนาใน 26
1 3.85
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
159  โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 277
20 7.22
4 1.44
29 10.47
0 0.00
0 0.00
224 80.87
53 19.13%
160  โรงเรียนบ้านทิดไทย 42
2 4.76
2 4.76
2 4.76
2 4.76
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
161  โรงเรียนบ้านตาดภูวง 305
19 6.23
11 3.61
27 8.85
0 0.00
1 0.33
247 80.98
58 19.02%
162  โรงเรียนบ้านสว่าง 121
9 7.44
3 2.48
4 3.31
6 4.96
1 0.83
98 80.99
23 19.01%
163  โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 103
5 4.85
8 7.77
6 5.83
0 0.00
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
164  โรงเรียนบ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 38
2 5.26
2 5.26
3 7.89
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
165  โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา 87
2 2.30
3 3.45
11 12.64
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
166  โรงเรียนบ้านคำไชยวาน 71
7 9.86
2 2.82
3 4.23
1 1.41
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
167  โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง 171
11 6.43
7 4.09
3 1.75
9 5.26
1 0.58
140 81.87
31 18.13%
168  โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 133
9 6.77
1 0.75
13 9.77
1 0.75
0 0.00
109 81.95
24 18.05%
169  โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ 89
6 6.74
4 4.49
6 6.74
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
170  โรงเรียนบ้านหนองตาล 95
15 15.79
1 1.05
0 0.00
1 1.05
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
171  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 169
15 8.88
5 2.96
10 5.92
0 0.00
0 0.00
139 82.25
30 17.75%
172  โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) 245
13 5.31
2 0.82
7 2.86
15 6.12
6 2.45
202 82.45
43 17.55%
173  โรงเรียนบ้านท่าวารี 57
3 5.26
1 1.75
5 8.77
1 1.75
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
174  โรงเรียนบ้านผักตบ 63
4 6.35
0 0.00
5 7.94
2 3.17
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
175  โรงเรียนบ้านดอนกอย 81
5 6.17
2 2.47
6 7.41
1 1.23
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
176  โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 64
2 3.13
3 4.69
6 9.38
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
177  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.เชิงชุม 163
9 5.52
11 6.75
8 4.91
0 0.00
0 0.00
135 82.82
28 17.18%
178  โรงเรียนบ้านบะฮี 106
5 4.72
3 2.83
9 8.49
0 0.00
1 0.94
88 83.02
18 16.98%
179  โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 65
0 0.00
0 0.00
8 12.31
3 4.62
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
180  โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร 77
2 2.60
0 0.00
11 14.29
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
181  โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 72
4 5.56
5 6.94
3 4.17
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
182  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 120
2 1.67
5 4.17
10 8.33
2 1.67
1 0.83
100 83.33
20 16.67%
183  โรงเรียนบ้านคำก้าว 103
10 9.71
0 0.00
6 5.83
0 0.00
1 0.97
86 83.50
17 16.50%
184  โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 165
6 3.64
5 3.03
16 9.70
0 0.00
0 0.00
138 83.64
27 16.36%
185  โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 98
10 10.20
2 2.04
4 4.08
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
186  โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 43
4 9.30
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
187  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 210
12 5.71
4 1.90
17 8.10
1 0.48
0 0.00
176 83.81
34 16.19%
188  โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 130
9 6.92
0 0.00
9 6.92
3 2.31
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
189  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 62
3 4.84
3 4.84
2 3.23
1 1.61
1 1.61
52 83.87
10 16.13%
190  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 292
22 7.53
10 3.42
14 4.79
0 0.00
0 0.00
246 84.25
46 15.75%
191  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 96
2 2.08
0 0.00
8 8.33
4 4.17
1 1.04
81 84.38
15 15.63%
192  โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 77
1 1.30
0 0.00
7 9.09
4 5.19
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
193  โรงเรียนบ้านยางคำ 26
1 3.85
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
194  โรงเรียนบ้านหนองชาด 150
10 6.67
0 0.00
11 7.33
2 1.33
0 0.00
127 84.67
23 15.33%
195  โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 138
8 5.80
3 2.17
8 5.80
2 1.45
0 0.00
117 84.78
21 15.22%
196  โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 152
4 2.63
8 5.26
10 6.58
1 0.66
0 0.00
129 84.87
23 15.13%
197  โรงเรียนบ้านคันชา 54
3 5.56
3 5.56
1 1.85
1 1.85
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
198  โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 88
6 6.82
4 4.55
3 3.41
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
199  โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 146
10 6.85
3 2.05
8 5.48
0 0.00
0 0.00
125 85.62
21 14.38%
200  โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
201  โรงเรียนบ้านโนนพอก 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
202  โรงเรียนคำเจริญวิทยา 64
4 6.25
2 3.13
3 4.69
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
203  โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 128
0 0.00
7 5.47
9 7.03
1 0.78
1 0.78
110 85.94
18 14.06%
204  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 58
2 3.45
2 3.45
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
205  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) 73
6 8.22
2 2.74
2 2.74
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
206  โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา 22
3 13.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
207  โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 128
3 2.34
6 4.69
8 6.25
0 0.00
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
208  โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น 53
2 3.77
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
209  โรงเรียนบ้านหวาย 69
3 4.35
2 2.90
4 5.80
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
210  โรงเรียนบ้านโพนงาม 23
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
211  โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 248
4 1.61
3 1.21
8 3.23
8 3.23
9 3.63
216 87.10
32 12.90%
212  โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 187
7 3.74
6 3.21
3 1.60
4 2.14
4 2.14
163 87.17
24 12.83%
213  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 125
4 3.20
0 0.00
4 3.20
4 3.20
4 3.20
109 87.20
16 12.80%
214  โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 86
2 2.33
1 1.16
6 6.98
1 1.16
1 1.16
75 87.21
11 12.79%
215  โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 94
3 3.19
7 7.45
2 2.13
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
216  โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 157
7 4.46
5 3.18
6 3.82
2 1.27
0 0.00
137 87.26
20 12.74%
217  โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 207
8 3.86
8 3.86
5 2.42
1 0.48
4 1.93
181 87.44
26 12.56%
218  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) 165
6 3.64
5 3.03
7 4.24
2 1.21
0 0.00
145 87.88
20 12.12%
219  โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 158
6 3.80
12 7.59
1 0.63
0 0.00
0 0.00
139 87.97
19 12.03%
220  โรงเรียนบ้านนาเหมือง 135
2 1.48
5 3.70
7 5.19
2 1.48
0 0.00
119 88.15
16 11.85%
221  โรงเรียนบ้านหินแตก 61
3 4.92
0 0.00
1 1.64
1 1.64
2 3.28
54 88.52
7 11.48%
222  โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 79
2 2.53
1 1.27
6 7.59
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
223  โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 116
4 3.45
0 0.00
9 7.76
0 0.00
0 0.00
103 88.79
13 11.21%
224  โรงเรียนบ้านม้า 45
1 2.22
0 0.00
3 6.67
0 0.00
1 2.22
40 88.89
5 11.11%
225  โรงเรียนบ้านผักคำภู 201
9 4.48
0 0.00
13 6.47
0 0.00
0 0.00
179 89.05
22 10.95%
226  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
227  โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 79
0 0.00
4 5.06
4 5.06
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
228  โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 109
6 5.50
0 0.00
2 1.83
3 2.75
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
229  โรงเรียนบ้านตาลโกน 139
2 1.44
2 1.44
7 5.04
3 2.16
0 0.00
125 89.93
14 10.07%
230  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 156
6 3.85
4 2.56
3 1.92
2 1.28
0 0.00
141 90.38
15 9.62%
231  โรงเรียนบ้านนาเตียง 64
1 1.56
2 3.13
1 1.56
1 1.56
1 1.56
58 90.63
6 9.38%
232  โรงเรียนบ้านหนองแวง 65
4 6.15
2 3.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
233  โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 156
2 1.28
2 1.28
10 6.41
0 0.00
0 0.00
142 91.03
14 8.97%
234  โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 106
2 1.89
1 0.94
5 4.72
1 0.94
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
235  โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
236  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี 196
1 0.51
6 3.06
9 4.59
0 0.00
0 0.00
180 91.84
16 8.16%
237  โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 206
5 2.43
2 0.97
8 3.88
0 0.00
1 0.49
190 92.23
16 7.77%
238  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 68
1 1.47
0 0.00
3 4.41
1 1.47
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
239  โรงเรียนบ้านเปือย 57
3 5.26
0 0.00
0 0.00
1 1.75
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
240  โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 100
3 3.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
3 3.00
93 93.00
7 7.00%
241  โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 146
2 1.37
1 0.68
6 4.11
0 0.00
1 0.68
136 93.15
10 6.85%
242  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 136
4 2.94
0 0.00
5 3.68
0 0.00
0 0.00
127 93.38
9 6.62%
243  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 93
0 0.00
0 0.00
6 6.45
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
244  โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 93
0 0.00
1 1.08
4 4.30
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
245  โรงเรียนบ้านดงบาก 243
8 3.29
5 2.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
230 94.65
13 5.35%
246  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 136
4 2.94
3 2.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 94.85
7 5.15%
247  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
248  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
249  โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 4.07
118 95.93
5 4.07%
250  โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
251  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 74
1 1.35
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
252  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 114
1 0.88
0 0.00
2 1.75
0 0.00
0 0.00
111 97.37
3 2.63%
253  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 459
3 0.65
0 0.00
4 0.87
0 0.00
0 0.00
452 98.47
7 1.53%
254  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 208
1 0.48
0 0.00
1 0.48
0 0.00
0 0.00
206 99.04
2 0.96%
255  โรงเรียนบ้านขาว 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,473 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,435 7.50
เตี้ย  1,437 4.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,693 8.29
ผอมและเตี้ย  994 3.06
อ้วนและเตี้ย  866 2.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,048 74.06
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,425 คน


25.94%


Powered By www.thaieducation.net