ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ 36
8 22.22
5 13.89
10 27.78
7 19.44
6 16.67
0 0.00
36 100.00%
2  โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 34
9 26.47
6 17.65
12 35.29
4 11.76
3 8.82
0 0.00
34 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 31
8 25.81
9 29.03
8 25.81
6 19.35
0 0.00
0 0.00
31 100.00%
4  โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 173
25 14.45
33 19.08
69 39.88
21 12.14
25 14.45
0 0.00
173 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิท 63
30 47.62
23 36.51
8 12.70
2 3.17
0 0.00
0 0.00
63 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 215
33 15.35
24 11.16
35 16.28
15 6.98
59 27.44
49 22.79
166 77.21%
7  โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 64
8 12.50
10 15.63
7 10.94
13 20.31
7 10.94
19 29.69
45 70.31%
8  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 212
53 25.00
37 17.45
7 3.30
23 10.85
20 9.43
72 33.96
140 66.04%
9  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา 91
18 19.78
14 15.38
9 9.89
1 1.10
11 12.09
38 41.76
53 58.24%
10  โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 304
29 9.54
33 10.86
33 10.86
44 14.47
38 12.50
127 41.78
177 58.22%
11  โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 140
25 17.86
21 15.00
14 10.00
12 8.57
3 2.14
65 46.43
75 53.57%
12  โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 695
43 6.19
54 7.77
73 10.50
97 13.96
90 12.95
338 48.63
357 51.37%
13  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 123
9 7.32
7 5.69
17 13.82
16 13.01
14 11.38
60 48.78
63 51.22%
14  โรงเรียนไพศาลวิทยา 163
15 9.20
11 6.75
20 12.27
15 9.20
22 13.50
80 49.08
83 50.92%
15  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม 71
6 8.45
7 9.86
1 1.41
13 18.31
9 12.68
35 49.30
36 50.70%
16  โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 288
44 15.28
5 1.74
25 8.68
49 17.01
18 6.25
147 51.04
141 48.96%
17  โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว 225
19 8.44
14 6.22
43 19.11
6 2.67
23 10.22
120 53.33
105 46.67%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 314
24 7.64
38 12.10
52 16.56
15 4.78
17 5.41
168 53.50
146 46.50%
19  โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) 123
23 18.70
7 5.69
15 12.20
6 4.88
5 4.07
67 54.47
56 45.53%
20  โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 158
10 6.33
19 12.03
5 3.16
24 15.19
13 8.23
87 55.06
71 44.94%
21  โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 69
7 10.14
3 4.35
18 26.09
3 4.35
0 0.00
38 55.07
31 44.93%
22  โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 241
51 21.16
28 11.62
19 7.88
3 1.24
1 0.41
139 57.68
102 42.32%
23  โรงเรียนท่าแร่วิทยา 538
54 10.04
41 7.62
108 20.07
24 4.46
0 0.00
311 57.81
227 42.19%
24  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 207
8 3.86
14 6.76
14 6.76
22 10.63
28 13.53
121 58.45
86 41.55%
25  โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 215
22 10.23
13 6.05
33 15.35
8 3.72
12 5.58
127 59.07
88 40.93%
26  โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 44
10 22.73
2 4.55
5 11.36
1 2.27
0 0.00
26 59.09
18 40.91%
27  โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 405
64 15.80
20 4.94
68 16.79
3 0.74
10 2.47
240 59.26
165 40.74%
28  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 160
13 8.13
9 5.63
36 22.50
7 4.38
0 0.00
95 59.38
65 40.63%
29  โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 305
14 4.59
19 6.23
25 8.20
33 10.82
32 10.49
182 59.67
123 40.33%
30  โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 134
17 12.69
12 8.96
8 5.97
12 8.96
5 3.73
80 59.70
54 40.30%
31  โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 297
62 20.88
30 10.10
21 7.07
6 2.02
0 0.00
178 59.93
119 40.07%
32  โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 170
22 12.94
16 9.41
18 10.59
12 7.06
0 0.00
102 60.00
68 40.00%
33  โรงเรียนบ้านชมภูพาน 168
20 11.90
13 7.74
12 7.14
10 5.95
10 5.95
103 61.31
65 38.69%
34  โรงเรียนบ้านโคกภู 171
30 17.54
14 8.19
14 8.19
7 4.09
0 0.00
106 61.99
65 38.01%
35  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 87
3 3.45
11 12.64
12 13.79
2 2.30
4 4.60
55 63.22
32 36.78%
36  โรงเรียนบ้านกุดฮู 161
12 7.45
27 16.77
14 8.70
3 1.86
3 1.86
102 63.35
59 36.65%
37  โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 126
11 8.73
4 3.17
13 10.32
15 11.90
3 2.38
80 63.49
46 36.51%
38  โรงเรียนบ้านป่าผาง 181
25 13.81
35 19.34
6 3.31
0 0.00
0 0.00
115 63.54
66 36.46%
39  โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 761
32 4.20
17 2.23
106 13.93
54 7.10
61 8.02
491 64.52
270 35.48%
40  โรงเรียนบ้านดงหลวง 278
30 10.79
38 13.67
22 7.91
7 2.52
1 0.36
180 64.75
98 35.25%
41  โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 114
15 13.16
0 0.00
10 8.77
15 13.16
0 0.00
74 64.91
40 35.09%
42  โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 115
14 12.17
8 6.96
11 9.57
2 1.74
5 4.35
75 65.22
40 34.78%
43  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 52
8 15.38
3 5.77
5 9.62
2 3.85
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
44  โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 76
8 10.53
4 5.26
10 13.16
2 2.63
2 2.63
50 65.79
26 34.21%
45  โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 127
12 9.45
7 5.51
12 9.45
9 7.09
3 2.36
84 66.14
43 33.86%
46  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 65
6 9.23
2 3.08
9 13.85
2 3.08
3 4.62
43 66.15
22 33.85%
47  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 105
9 8.57
7 6.67
12 11.43
3 2.86
4 3.81
70 66.67
35 33.33%
48  โรงเรียนอนุบาลภูพาน 199
45 22.61
14 7.04
7 3.52
0 0.00
0 0.00
133 66.83
66 33.17%
49  โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 166
11 6.63
1 0.60
15 9.04
15 9.04
13 7.83
111 66.87
55 33.13%
50  โรงเรียนบ้านโนนกุง 180
43 23.89
2 1.11
14 7.78
0 0.00
0 0.00
121 67.22
59 32.78%
51  โรงเรียนบ้านไร่นาดี 99
21 21.21
2 2.02
6 6.06
3 3.03
0 0.00
67 67.68
32 32.32%
52  โรงเรียนบ้านสนามบิน 41
1 2.44
8 19.51
2 4.88
2 4.88
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
53  โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 160
12 7.50
14 8.75
13 8.13
4 2.50
7 4.38
110 68.75
50 31.25%
54  โรงเรียนบ้านเชิงดอย 26
4 15.38
0 0.00
1 3.85
1 3.85
2 7.69
18 69.23
8 30.77%
55  โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 39
7 17.95
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
56  โรงเรียนบ้านอีกุด 216
13 6.02
6 2.78
11 5.09
19 8.80
17 7.87
150 69.44
66 30.56%
57  โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 200
28 14.00
23 11.50
10 5.00
0 0.00
0 0.00
139 69.50
61 30.50%
58  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 184
16 8.70
11 5.98
17 9.24
12 6.52
0 0.00
128 69.57
56 30.43%
59  โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) 56
5 8.93
6 10.71
3 5.36
3 5.36
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
60  โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 89
13 14.61
5 5.62
7 7.87
2 2.25
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
61  โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 146
30 20.55
6 4.11
6 4.11
2 1.37
0 0.00
102 69.86
44 30.14%
62  โรงเรียนชุมชนนิรมัย 290
53 18.28
19 6.55
13 4.48
0 0.00
0 0.00
205 70.69
85 29.31%
63  โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 236
22 9.32
10 4.24
33 13.98
4 1.69
0 0.00
167 70.76
69 29.24%
64  โรงเรียนบ้านกลาง 233
23 9.87
13 5.58
28 12.02
4 1.72
0 0.00
165 70.82
68 29.18%
65  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 96
18 18.75
0 0.00
4 4.17
6 6.25
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
66  โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 97
5 5.15
6 6.19
14 14.43
3 3.09
0 0.00
69 71.13
28 28.87%
67  โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 2118
313 14.78
12 0.57
201 9.49
6 0.28
71 3.35
1515 71.53
603 28.47%
68  โรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ 148
17 11.49
7 4.73
17 11.49
1 0.68
0 0.00
106 71.62
42 28.38%
69  โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1954
169 8.65
79 4.04
272 13.92
25 1.28
8 0.41
1401 71.70
553 28.30%
70  โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 165
12 7.27
16 9.70
16 9.70
2 1.21
0 0.00
119 72.12
46 27.88%
71  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 79
7 8.86
4 5.06
5 6.33
6 7.59
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
72  โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 123
14 11.38
12 9.76
1 0.81
7 5.69
0 0.00
89 72.36
34 27.64%
73  โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) 117
17 14.53
0 0.00
14 11.97
1 0.85
0 0.00
85 72.65
32 27.35%
74  โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 161
13 8.07
14 8.70
13 8.07
3 1.86
0 0.00
118 73.29
43 26.71%
75  โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 215
15 6.98
24 11.16
15 6.98
3 1.40
0 0.00
158 73.49
57 26.51%
76  โรงเรียนนายอวัฒนา 190
20 10.53
5 2.63
21 11.05
4 2.11
0 0.00
140 73.68
50 26.32%
77  โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 198
10 5.05
5 2.53
37 18.69
0 0.00
0 0.00
146 73.74
52 26.26%
78  โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 88
17 19.32
0 0.00
3 3.41
3 3.41
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
79  โรงเรียนบ้านนาดี 100
10 10.00
8 8.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
74 74.00
26 26.00%
80  โรงเรียนบ้านพะโค 62
4 6.45
4 6.45
8 12.90
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
81  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 47
3 6.38
3 6.38
3 6.38
2 4.26
1 2.13
35 74.47
12 25.53%
82  โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 71
4 5.63
5 7.04
3 4.23
3 4.23
3 4.23
53 74.65
18 25.35%
83  โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 207
9 4.35
2 0.97
33 15.94
8 3.86
0 0.00
155 74.88
52 25.12%
84  โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 498
21 4.22
12 2.41
58 11.65
14 2.81
20 4.02
373 74.90
125 25.10%
85  โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 116
5 4.31
7 6.03
7 6.03
6 5.17
4 3.45
87 75.00
29 25.00%
86  โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 248
24 9.68
11 4.44
24 9.68
3 1.21
0 0.00
186 75.00
62 25.00%
87  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 121
12 9.92
13 10.74
4 3.31
1 0.83
0 0.00
91 75.21
30 24.79%
88  โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 121
10 8.26
6 4.96
6 4.96
7 5.79
1 0.83
91 75.21
30 24.79%
89  โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 94
5 5.32
5 5.32
7 7.45
5 5.32
1 1.06
71 75.53
23 24.47%
90  โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 542
20 3.69
15 2.77
67 12.36
27 4.98
2 0.37
411 75.83
131 24.17%
91  โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 104
6 5.77
6 5.77
13 12.50
0 0.00
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
92  โรงเรียนบ้านนากับแก้ 81
4 4.94
3 3.70
8 9.88
2 2.47
2 2.47
62 76.54
19 23.46%
93  โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 206
24 11.65
12 5.83
11 5.34
1 0.49
0 0.00
158 76.70
48 23.30%
94  โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 87
7 8.05
0 0.00
5 5.75
5 5.75
3 3.45
67 77.01
20 22.99%
95  โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 235
32 13.62
5 2.13
16 6.81
1 0.43
0 0.00
181 77.02
54 22.98%
96  โรงเรียนบ้านหนองหอย 286
26 9.09
16 5.59
17 5.94
4 1.40
2 0.70
221 77.27
65 22.73%
97  โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 84
7 8.33
6 7.14
2 2.38
4 4.76
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
98  โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 107
8 7.48
4 3.74
3 2.80
5 4.67
4 3.74
83 77.57
24 22.43%
99  โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา 116
6 5.17
3 2.59
7 6.03
5 4.31
5 4.31
90 77.59
26 22.41%
100  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 143
5 3.50
9 6.29
6 4.20
8 5.59
4 2.80
111 77.62
32 22.38%
101  โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 228
21 9.21
5 2.19
22 9.65
2 0.88
1 0.44
177 77.63
51 22.37%
102  โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 187
21 11.23
14 7.49
6 3.21
0 0.00
0 0.00
146 78.07
41 21.93%
103  โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ 247
14 5.67
9 3.64
22 8.91
6 2.43
3 1.21
193 78.14
54 21.86%
104  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 87
9 10.34
4 4.60
6 6.90
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
105  โรงเรียนบ้านกุงศรี 110
13 11.82
2 1.82
8 7.27
1 0.91
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
106  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 93
3 3.23
6 6.45
10 10.75
1 1.08
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
107  โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 56
4 7.14
2 3.57
4 7.14
1 1.79
1 1.79
44 78.57
12 21.43%
108  โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 94
6 6.38
8 8.51
6 6.38
0 0.00
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
109  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 246
15 6.10
12 4.88
11 4.47
9 3.66
5 2.03
194 78.86
52 21.14%
110  โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 175
15 8.57
6 3.43
16 9.14
0 0.00
0 0.00
138 78.86
37 21.14%
111  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 143
5 3.50
5 3.50
5 3.50
9 6.29
6 4.20
113 79.02
30 20.98%
112  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 43
2 4.65
2 4.65
3 6.98
2 4.65
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
113  โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 134
4 2.99
10 7.46
13 9.70
1 0.75
0 0.00
106 79.10
28 20.90%
114  โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 178
6 3.37
6 3.37
18 10.11
6 3.37
1 0.56
141 79.21
37 20.79%
115  โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 218
12 5.50
8 3.67
7 3.21
14 6.42
4 1.83
173 79.36
45 20.64%
116  โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 95
4 4.21
4 4.21
5 5.26
4 4.21
2 2.11
76 80.00
19 20.00%
117  โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 86
0 0.00
0 0.00
5 5.81
12 13.95
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
118  โรงเรียนบ้านดงขวาง 61
4 6.56
3 4.92
4 6.56
1 1.64
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
119  โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501) 121
12 9.92
0 0.00
10 8.26
1 0.83
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
120  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 103
1 0.97
5 4.85
9 8.74
4 3.88
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
121  โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 76
13 17.11
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
122  โรงเรียนบ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ 192
19 9.90
11 5.73
4 2.08
1 0.52
0 0.00
157 81.77
35 18.23%
123  โรงเรียนบ้านหลุบเลา 198
8 4.04
7 3.54
21 10.61
0 0.00
0 0.00
162 81.82
36 18.18%
124  โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 122
8 6.56
0 0.00
9 7.38
4 3.28
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
125  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 234
17 7.26
2 0.85
0 0.00
7 2.99
14 5.98
194 82.91
40 17.09%
126  โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 107
6 5.61
2 1.87
10 9.35
0 0.00
0 0.00
89 83.18
18 16.82%
127  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 197
0 0.00
13 6.60
5 2.54
5 2.54
10 5.08
164 83.25
33 16.75%
128  โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 96
7 7.29
2 2.08
7 7.29
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
129  โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 62
6 9.68
3 4.84
1 1.61
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
130  โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 107
4 3.74
6 5.61
6 5.61
1 0.93
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
131  โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 342
14 4.09
0 0.00
38 11.11
0 0.00
0 0.00
290 84.80
52 15.20%
132  โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 147
0 0.00
3 2.04
8 5.44
3 2.04
8 5.44
125 85.03
22 14.97%
133  โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 149
6 4.03
3 2.01
13 8.72
0 0.00
0 0.00
127 85.23
22 14.77%
134  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 116
8 6.90
3 2.59
6 5.17
0 0.00
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
135  โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 124
7 5.65
3 2.42
6 4.84
2 1.61
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
136  โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) 21
2 9.52
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
137  โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 77
8 10.39
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
138  โรงเรียนบ้านนาจาน 148
12 8.11
6 4.05
3 2.03
0 0.00
0 0.00
127 85.81
21 14.19%
139  โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 128
3 2.34
1 0.78
9 7.03
5 3.91
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
140  โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 122
6 4.92
0 0.00
11 9.02
0 0.00
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
141  โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 116
3 2.59
5 4.31
8 6.90
0 0.00
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
142  โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 52
1 1.92
2 3.85
1 1.92
2 3.85
1 1.92
45 86.54
7 13.46%
143  โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 125
6 4.80
2 1.60
7 5.60
1 0.80
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
144  โรงเรียนบ้านนาแก 103
1 0.97
5 4.85
7 6.80
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
145  โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 159
6 3.77
6 3.77
3 1.89
4 2.52
1 0.63
139 87.42
20 12.58%
146  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 121
8 6.61
2 1.65
5 4.13
0 0.00
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
147  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 124
0 0.00
0 0.00
10 8.06
5 4.03
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
148  โรงเรียนบ้านสะพานสาม 75
0 0.00
6 8.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
149  โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 164
6 3.66
4 2.44
3 1.83
0 0.00
6 3.66
145 88.41
19 11.59%
150  โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 135
9 6.67
1 0.74
5 3.70
0 0.00
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
151  โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 135
9 6.67
0 0.00
4 2.96
2 1.48
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
152  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 158
5 3.16
7 4.43
2 1.27
2 1.27
1 0.63
141 89.24
17 10.76%
153  โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 66
2 3.03
3 4.55
2 3.03
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
154  โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 144
5 3.47
10 6.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 89.58
15 10.42%
155  โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 164
5 3.05
3 1.83
9 5.49
0 0.00
0 0.00
147 89.63
17 10.37%
156  โรงเรียนบ้านนาขาม 184
6 3.26
4 2.17
4 2.17
4 2.17
0 0.00
166 90.22
18 9.78%
157  โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 207
6 2.90
2 0.97
10 4.83
1 0.48
1 0.48
187 90.34
20 9.66%
158  โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 95
0 0.00
2 2.11
2 2.11
2 2.11
3 3.16
86 90.53
9 9.47%
159  โรงเรียนบ้านลาดค้อ 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
160  โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 186
7 3.76
6 3.23
4 2.15
0 0.00
0 0.00
169 90.86
17 9.14%
161  โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 125
3 2.40
1 0.80
6 4.80
0 0.00
1 0.80
114 91.20
11 8.80%
162  โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 84
3 3.57
0 0.00
3 3.57
0 0.00
1 1.19
77 91.67
7 8.33%
163  โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 126
4 3.17
2 1.59
3 2.38
1 0.79
0 0.00
116 92.06
10 7.94%
164  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 81
2 2.47
0 0.00
0 0.00
3 3.70
1 1.23
75 92.59
6 7.41%
165  โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 214
5 2.34
3 1.40
5 2.34
2 0.93
0 0.00
199 92.99
15 7.01%
166  โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา 59
1 1.69
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
167  โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 532
15 2.82
6 1.13
11 2.07
3 0.56
1 0.19
496 93.23
36 6.77%
168  โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 122
3 2.46
0 0.00
2 1.64
1 0.82
2 1.64
114 93.44
8 6.56%
169  โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี 54
1 1.85
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
170  โรงเรียนบ้านหนองสระ 75
1 1.33
0 0.00
2 2.67
1 1.33
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
171  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 103
3 2.91
0 0.00
1 0.97
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
172  โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 207
0 0.00
0 0.00
6 2.90
0 0.00
0 0.00
201 97.10
6 2.90%
173  โรงเรียนบ้านตองโขบ 151
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.66
2 1.32
148 98.01
3 1.99%
174  โรงเรียนบ้านห้วยหวด 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 219
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
219 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,082 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,716 8.74
เตี้ย  1,511 4.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,732 8.79
ผอมและเตี้ย  1,045 3.36
อ้วนและเตี้ย  816 2.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,262 71.62
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,820 คน


28.38%


Powered By www.thaieducation.net