ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 331 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 325 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.19
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ) 92
39 42.39
16 17.39
19 20.65
16 17.39
2 2.17
0 0.00
92 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 118
39 33.05
41 34.75
19 16.10
9 7.63
10 8.47
0 0.00
118 100.00%
3  โรงเรียนบ้านคำแดง 14
3 21.43
6 42.86
5 35.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
4  โรงเรียนบ้านดงช้าง 76
15 19.74
17 22.37
14 18.42
19 25.00
11 14.47
0 0.00
76 100.00%
5  โรงเรียนบ้านดอนขาม 64
29 45.31
9 14.06
10 15.63
16 25.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00%
6  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 71
16 22.54
14 19.72
15 21.13
13 18.31
13 18.31
0 0.00
71 100.00%
7  โรงเรียนบ้านบัวงาม 19
8 42.11
6 31.58
5 26.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00%
8  โรงเรียนบ้านยางเลิง 70
10 14.29
7 10.00
18 25.71
16 22.86
19 27.14
0 0.00
70 100.00%
9  โรงเรียนบ้านสวนปอ 50
8 16.00
7 14.00
20 40.00
7 14.00
8 16.00
0 0.00
50 100.00%
10  โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 19
8 42.11
2 10.53
4 21.05
2 10.53
3 15.79
0 0.00
19 100.00%
11  โรงเรียนบ้านหนองกุง 56
32 57.14
7 12.50
7 12.50
5 8.93
5 8.93
0 0.00
56 100.00%
12  โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ 37
15 40.54
1 2.70
2 5.41
15 40.54
4 10.81
0 0.00
37 100.00%
13  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 48
1 2.08
0 0.00
39 81.25
1 2.08
6 12.50
1 2.08
47 97.92%
14  โรงเรียนบ้านสว่าง 107
13 12.15
1 0.93
83 77.57
0 0.00
0 0.00
10 9.35
97 90.65%
15  โรงเรียนบ้านภูงา 18
2 11.11
2 11.11
6 33.33
2 11.11
2 11.11
4 22.22
14 77.78%
16  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 3
0 0.00
0 0.00
2 66.67
0 0.00
0 0.00
1 33.33
2 66.67%
17  โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 53
16 30.19
4 7.55
6 11.32
9 16.98
0 0.00
18 33.96
35 66.04%
18  โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 70
14 20.00
5 7.14
16 22.86
4 5.71
6 8.57
25 35.71
45 64.29%
19  โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 89
13 14.61
7 7.87
22 24.72
6 6.74
9 10.11
32 35.96
57 64.04%
20  โรงเรียนบ้านสองชั้น 89
28 31.46
19 21.35
9 10.11
0 0.00
0 0.00
33 37.08
56 62.92%
21  โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 34
6 17.65
5 14.71
2 5.88
6 17.65
2 5.88
13 38.24
21 61.76%
22  โรงเรียนบ้านศาลา 5
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
1 20.00
2 40.00
3 60.00%
23  โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 96
25 26.04
8 8.33
18 18.75
3 3.13
0 0.00
42 43.75
54 56.25%
24  โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 134
14 10.45
18 13.43
18 13.43
13 9.70
11 8.21
60 44.78
74 55.22%
25  โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 71
14 19.72
8 11.27
8 11.27
6 8.45
3 4.23
32 45.07
39 54.93%
26  โรงเรียนบ้านขามป้อม 42
4 9.52
2 4.76
8 19.05
3 7.14
6 14.29
19 45.24
23 54.76%
27  โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 30
6 20.00
3 10.00
4 13.33
2 6.67
1 3.33
14 46.67
16 53.33%
28  โรงเรียนบ้านท่าค้อ 57
12 21.05
6 10.53
7 12.28
5 8.77
0 0.00
27 47.37
30 52.63%
29  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 47
10 21.28
7 14.89
7 14.89
0 0.00
0 0.00
23 48.94
24 51.06%
30  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
1 25.00
2 50.00
2 50.00%
31  โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 70
6 8.57
4 5.71
5 7.14
11 15.71
9 12.86
35 50.00
35 50.00%
32  โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 758
78 10.29
27 3.56
185 24.41
16 2.11
63 8.31
389 51.32
369 48.68%
33  โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 453
45 9.93
37 8.17
118 26.05
20 4.42
0 0.00
233 51.43
220 48.57%
34  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 135
18 13.33
10 7.41
20 14.81
7 5.19
10 7.41
70 51.85
65 48.15%
35  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้ 50
12 24.00
8 16.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
26 52.00
24 48.00%
36  โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 92
30 32.61
2 2.17
12 13.04
0 0.00
0 0.00
48 52.17
44 47.83%
37  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์) 38
9 23.68
0 0.00
8 21.05
1 2.63
0 0.00
20 52.63
18 47.37%
38  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 43
9 20.93
0 0.00
9 20.93
2 4.65
0 0.00
23 53.49
20 46.51%
39  โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว 28
8 28.57
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
15 53.57
13 46.43%
40  โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 180
20 11.11
16 8.89
23 12.78
8 4.44
16 8.89
97 53.89
83 46.11%
41  โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ 24
4 16.67
2 8.33
5 20.83
0 0.00
0 0.00
13 54.17
11 45.83%
42  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 168
39 23.21
10 5.95
24 14.29
2 1.19
0 0.00
93 55.36
75 44.64%
43  โรงเรียนบ้านดอนยางดอนสังข์ 48
12 25.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
4 8.33
27 56.25
21 43.75%
44  โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 188
31 16.49
8 4.26
26 13.83
7 3.72
10 5.32
106 56.38
82 43.62%
45  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 60
9 15.00
3 5.00
7 11.67
6 10.00
1 1.67
34 56.67
26 43.33%
46  โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 65
3 4.62
2 3.08
20 30.77
1 1.54
2 3.08
37 56.92
28 43.08%
47  โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 205
31 15.12
17 8.29
28 13.66
6 2.93
6 2.93
117 57.07
88 42.93%
48  โรงเรียนบ้านดอนแคน 14
3 21.43
1 7.14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
8 57.14
6 42.86%
49  โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 89
15 16.85
5 5.62
13 14.61
3 3.37
2 2.25
51 57.30
38 42.70%
50  โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 200
20 10.00
6 3.00
35 17.50
6 3.00
18 9.00
115 57.50
85 42.50%
51  โรงเรียนห้วยหินลาด 63
6 9.52
8 12.70
4 6.35
7 11.11
1 1.59
37 58.73
26 41.27%
52  โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย 22
4 18.18
2 9.09
3 13.64
0 0.00
0 0.00
13 59.09
9 40.91%
53  โรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยา 125
16 12.80
3 2.40
21 16.80
10 8.00
0 0.00
75 60.00
50 40.00%
54  โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 35
5 14.29
0 0.00
0 0.00
5 14.29
4 11.43
21 60.00
14 40.00%
55  โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 120
18 15.00
4 3.33
25 20.83
1 0.83
0 0.00
72 60.00
48 40.00%
56  โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 5
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
57  โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 83
20 24.10
0 0.00
13 15.66
0 0.00
0 0.00
50 60.24
33 39.76%
58  โรงเรียนหนองขามวิทยา 136
1 0.74
12 8.82
40 29.41
1 0.74
0 0.00
82 60.29
54 39.71%
59  โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ 74
9 12.16
8 10.81
3 4.05
8 10.81
1 1.35
45 60.81
29 39.19%
60  โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 171
18 10.53
13 7.60
14 8.19
9 5.26
13 7.60
104 60.82
67 39.18%
61  โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 85
6 7.06
9 10.59
7 8.24
6 7.06
5 5.88
52 61.18
33 38.82%
62  โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 84
13 15.48
9 10.71
10 11.90
0 0.00
0 0.00
52 61.90
32 38.10%
63  โรงเรียนบ้านบัวขาว 71
15 21.13
2 2.82
8 11.27
0 0.00
2 2.82
44 61.97
27 38.03%
64  โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 135
14 10.37
14 10.37
4 2.96
18 13.33
1 0.74
84 62.22
51 37.78%
65  โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 175
11 6.29
16 9.14
12 6.86
11 6.29
16 9.14
109 62.29
66 37.71%
66  โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 80
10 12.50
3 3.75
11 13.75
2 2.50
4 5.00
50 62.50
30 37.50%
67  โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก 70
11 15.71
1 1.43
11 15.71
3 4.29
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
68  โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 46
8 17.39
0 0.00
9 19.57
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
69  โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 57
6 10.53
4 7.02
6 10.53
3 5.26
2 3.51
36 63.16
21 36.84%
70  โรงเรียนบ้านโพนทอง(ปทุมรัตต์) 69
7 10.14
8 11.59
3 4.35
6 8.70
1 1.45
44 63.77
25 36.23%
71  โรงเรียนบ้านดู่ 83
5 6.02
5 6.02
4 4.82
10 12.05
6 7.23
53 63.86
30 36.14%
72  โรงเรียนบ้านโนนตาด 75
10 13.33
10 13.33
7 9.33
0 0.00
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
73  โรงเรียนบ้านหนองบัว 114
9 7.89
10 8.77
7 6.14
7 6.14
8 7.02
73 64.04
41 35.96%
74  โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 134
33 24.63
5 3.73
10 7.46
0 0.00
0 0.00
86 64.18
48 35.82%
75  โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 112
15 13.39
13 11.61
12 10.71
0 0.00
0 0.00
72 64.29
40 35.71%
76  โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 132
17 12.88
4 3.03
0 0.00
21 15.91
5 3.79
85 64.39
47 35.61%
77  โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 45
6 13.33
0 0.00
6 13.33
4 8.89
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
78  โรงเรียนเมืองจำปาขัน 173
25 14.45
13 7.51
14 8.09
9 5.20
0 0.00
112 64.74
61 35.26%
79  โรงเรียนบ้านป่ายาง 77
7 9.09
0 0.00
20 25.97
0 0.00
0 0.00
50 64.94
27 35.06%
80  โรงเรียนบ้านหนองไศล 103
10 9.71
12 11.65
5 4.85
7 6.80
2 1.94
67 65.05
36 34.95%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 212
45 21.23
14 6.60
9 4.25
6 2.83
0 0.00
138 65.09
74 34.91%
82  โรงเรียนบ้านหนองพลับ 46
1 2.17
0 0.00
10 21.74
5 10.87
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
83  โรงเรียนบ้านหนองจาน 98
15 15.31
11 11.22
3 3.06
0 0.00
5 5.10
64 65.31
34 34.69%
84  โรงเรียนบ้านหนองขาม 52
6 11.54
4 7.69
7 13.46
1 1.92
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
85  โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 81
12 14.81
4 4.94
10 12.35
2 2.47
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
86  โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 116
28 24.14
1 0.86
8 6.90
2 1.72
1 0.86
76 65.52
40 34.48%
87  โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว 85
19 22.35
5 5.88
4 4.71
0 0.00
1 1.18
56 65.88
29 34.12%
88  โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 88
8 9.09
4 4.55
13 14.77
3 3.41
2 2.27
58 65.91
30 34.09%
89  โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 91
19 20.88
3 3.30
5 5.49
3 3.30
1 1.10
60 65.93
31 34.07%
90  โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย 24
0 0.00
2 8.33
5 20.83
1 4.17
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
91  โรงเรียนบ้านสูงยาง 60
4 6.67
3 5.00
11 18.33
2 3.33
0 0.00
40 66.67
20 33.33%
92  โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 51
16 31.37
1 1.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
93  โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 79
10 12.66
0 0.00
7 8.86
0 0.00
9 11.39
53 67.09
26 32.91%
94  โรงเรียนบ้านหนองยาง(โพนทราย) 104
18 17.31
1 0.96
15 14.42
0 0.00
0 0.00
70 67.31
34 32.69%
95  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 52
4 7.69
1 1.92
8 15.38
3 5.77
1 1.92
35 67.31
17 32.69%
96  โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยม 68
11 16.18
0 0.00
9 13.24
2 2.94
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
97  โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 96
23 23.96
0 0.00
8 8.33
0 0.00
0 0.00
65 67.71
31 32.29%
98  โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 109
19 17.43
0 0.00
16 14.68
0 0.00
0 0.00
74 67.89
35 32.11%
99  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 66
6 9.09
0 0.00
15 22.73
0 0.00
0 0.00
45 68.18
21 31.82%
100  โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 44
6 13.64
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
101  โรงเรียนบ้านโพนงาม 101
5 4.95
6 5.94
16 15.84
5 4.95
0 0.00
69 68.32
32 31.68%
102  โรงเรียนบ้านโพนสูง 78
7 8.97
6 7.69
11 14.10
0 0.00
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
103  โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 72
11 15.28
2 2.78
9 12.50
0 0.00
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
104  โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 116
9 7.76
7 6.03
17 14.66
2 1.72
0 0.00
81 69.83
35 30.17%
105  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 10
2 20.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
106  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 244
52 21.31
0 0.00
21 8.61
0 0.00
0 0.00
171 70.08
73 29.92%
107  โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 98
12 12.24
8 8.16
9 9.18
0 0.00
0 0.00
69 70.41
29 29.59%
108  โรงเรียนบ้านนาแค 44
2 4.55
1 2.27
10 22.73
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
109  โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา 112
7 6.25
9 8.04
14 12.50
2 1.79
1 0.89
79 70.54
33 29.46%
110  โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 143
2 1.40
6 4.20
16 11.19
8 5.59
10 6.99
101 70.63
42 29.37%
111  โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 58
12 20.69
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
112  โรงเรียนบ้านข่อย 96
6 6.25
7 7.29
11 11.46
2 2.08
2 2.08
68 70.83
28 29.17%
113  โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง) 48
4 8.33
1 2.08
4 8.33
1 2.08
4 8.33
34 70.83
14 29.17%
114  โรงเรียนบ้านมหิงษาราม 62
3 4.84
5 8.06
4 6.45
2 3.23
4 6.45
44 70.97
18 29.03%
115  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 62
5 8.06
6 9.68
7 11.29
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
116  โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 166
10 6.02
11 6.63
13 7.83
11 6.63
3 1.81
118 71.08
48 28.92%
117  โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 953
62 6.51
57 5.98
147 15.42
1 0.10
7 0.73
679 71.25
274 28.75%
118  โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 91
6 6.59
5 5.49
12 13.19
3 3.30
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
119  โรงเรียนบ้านดอนหม่วย 21
1 4.76
2 9.52
2 9.52
1 4.76
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
120  โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 109
6 5.50
4 3.67
11 10.09
5 4.59
5 4.59
78 71.56
31 28.44%
121  โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 39
7 17.95
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
122  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) 160
10 6.25
0 0.00
35 21.88
0 0.00
0 0.00
115 71.88
45 28.13%
123  โรงเรียนบ้านคูเมือง 94
6 6.38
5 5.32
11 11.70
4 4.26
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
124  โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 87
6 6.90
1 1.15
15 17.24
2 2.30
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
125  โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 139
6 4.32
8 5.76
24 17.27
0 0.00
0 0.00
101 72.66
38 27.34%
126  โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 132
12 9.09
6 4.55
15 11.36
1 0.76
2 1.52
96 72.73
36 27.27%
127  โรงเรียนชุมชนดงสว่างหนองแซง 44
3 6.82
0 0.00
5 11.36
4 9.09
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
128  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
1 9.09
1 9.09
8 72.73
3 27.27%
129  โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 666
60 9.01
12 1.80
84 12.61
15 2.25
10 1.50
485 72.82
181 27.18%
130  โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) 137
10 7.30
12 8.76
8 5.84
5 3.65
2 1.46
100 72.99
37 27.01%
131  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย 30
3 10.00
1 3.33
3 10.00
1 3.33
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
132  โรงเรียนชีโนวาทธำรง 45
0 0.00
4 8.89
5 11.11
0 0.00
3 6.67
33 73.33
12 26.67%
133  โรงเรียนบ้านสระบัว 110
12 10.91
0 0.00
4 3.64
0 0.00
13 11.82
81 73.64
29 26.36%
134  โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 38
0 0.00
0 0.00
5 13.16
4 10.53
1 2.63
28 73.68
10 26.32%
135  โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู 19
2 10.53
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
136  โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 122
13 10.66
10 8.20
8 6.56
1 0.82
0 0.00
90 73.77
32 26.23%
137  โรงเรียนบ้านสำโรง 23
3 13.04
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
138  โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 154
15 9.74
13 8.44
12 7.79
0 0.00
0 0.00
114 74.03
40 25.97%
139  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(อาจสามารถ) 31
6 19.35
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
140  โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 94
7 7.45
0 0.00
17 18.09
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
141  โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 51
6 11.76
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
142  โรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา 72
7 9.72
2 2.78
6 8.33
1 1.39
2 2.78
54 75.00
18 25.00%
143  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 8
0 0.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
144  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 24
0 0.00
0 0.00
6 25.00
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
145  โรงเรียนบ้านขมิ้น 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
3 75.00
1 25.00%
146  โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 132
12 9.09
10 7.58
4 3.03
6 4.55
1 0.76
99 75.00
33 25.00%
147  โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 76
11 14.47
2 2.63
6 7.89
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
148  โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 173
9 5.20
3 1.73
26 15.03
2 1.16
3 1.73
130 75.14
43 24.86%
149  โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 243
20 8.23
0 0.00
40 16.46
0 0.00
0 0.00
183 75.31
60 24.69%
150  โรงเรียนบ้านตังหมอง 45
0 0.00
1 2.22
9 20.00
1 2.22
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
151  โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 29
4 13.79
1 3.45
1 3.45
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
152  โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย 121
17 14.05
7 5.79
4 3.31
1 0.83
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
153  โรงเรียนบ้านดงบัง 71
9 12.68
0 0.00
7 9.86
1 1.41
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
154  โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง 42
4 9.52
3 7.14
3 7.14
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
155  โรงเรียนบ้านค้อแสนสี 38
1 2.63
2 5.26
5 13.16
1 2.63
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
156  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์) 93
4 4.30
4 4.30
14 15.05
0 0.00
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
157  โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 126
6 4.76
8 6.35
7 5.56
4 3.17
4 3.17
97 76.98
29 23.02%
158  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 96
18 18.75
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
159  โรงเรียนบ้านหนองบึง 35
2 5.71
3 8.57
1 2.86
1 2.86
1 2.86
27 77.14
8 22.86%
160  โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 114
10 8.77
1 0.88
12 10.53
2 1.75
1 0.88
88 77.19
26 22.81%
161  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 71
6 8.45
2 2.82
8 11.27
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
162  โรงเรียนบ้านจานใต้ 67
10 14.93
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
163  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 85
5 5.88
1 1.18
9 10.59
2 2.35
2 2.35
66 77.65
19 22.35%
164  โรงเรียนประสิทธาราม 9
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
165  โรงเรียนยางคำวิทยา 178
26 14.61
4 2.25
9 5.06
0 0.00
0 0.00
139 78.09
39 21.91%
166  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 101
10 9.90
11 10.89
1 0.99
0 0.00
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
167  โรงเรียนบ้านดงเย็น 83
6 7.23
1 1.20
10 12.05
1 1.20
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
168  โรงเรียนบ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง 74
5 6.76
2 2.70
8 10.81
1 1.35
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
169  โรงเรียนจตุคามวิทยา 79
7 8.86
6 7.59
4 5.06
0 0.00
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
170  โรงเรียนบ้านกุดเขียว 42
2 4.76
2 4.76
5 11.90
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
171  โรงเรียนบ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) 207
8 3.86
0 0.00
14 6.76
8 3.86
14 6.76
163 78.74
44 21.26%
172  โรงเรียนบ้านหัวดง 90
13 14.44
2 2.22
3 3.33
1 1.11
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
173  โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 125
7 5.60
6 4.80
6 4.80
3 2.40
4 3.20
99 79.20
26 20.80%
174  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 111
5 4.50
4 3.60
10 9.01
4 3.60
0 0.00
88 79.28
23 20.72%
175  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ 34
3 8.82
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
176  โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 88
6 6.82
6 6.82
6 6.82
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
177  โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 35
0 0.00
0 0.00
7 20.00
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
178  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 166
11 6.63
8 4.82
4 2.41
7 4.22
3 1.81
133 80.12
33 19.88%
179  โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 1017
63 6.19
0 0.00
94 9.24
0 0.00
45 4.42
815 80.14
202 19.86%
180  โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 66
0 0.00
8 12.12
0 0.00
5 7.58
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
181  โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 107
9 8.41
2 1.87
9 8.41
1 0.93
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
182  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 82
12 14.63
1 1.22
3 3.66
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
183  โรงเรียนบ้านคูฟ้า 72
0 0.00
0 0.00
10 13.89
4 5.56
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
184  โรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 67
5 7.46
2 2.99
6 8.96
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
185  โรงเรียนบ้านโพนหิน 93
9 9.68
1 1.08
3 3.23
5 5.38
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
186  โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 52
6 11.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 7.69
42 80.77
10 19.23%
187  โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 73
2 2.74
0 0.00
12 16.44
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
188  โรงเรียนบ้านอี่เม้ง 79
2 2.53
1 1.27
12 15.19
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
189  โรงเรียนบ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์) 53
2 3.77
2 3.77
0 0.00
2 3.77
4 7.55
43 81.13
10 18.87%
190  โรงเรียนบ้านดอนแดง(หนองฮี) 16
0 0.00
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
191  โรงเรียนบ้านพิลา 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
1 6.25
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
192  โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ 55
4 7.27
2 3.64
4 7.27
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
193  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 45
4 8.89
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
194  โรงเรียนบ้านดงมัน 62
4 6.45
4 6.45
1 1.61
1 1.61
1 1.61
51 82.26
11 17.74%
195  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 62
5 8.06
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
196  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อาจสามารถ) 17
0 0.00
1 5.88
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
197  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 121
8 6.61
8 6.61
4 3.31
1 0.83
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
198  โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 81
4 4.94
1 1.23
3 3.70
4 4.94
2 2.47
67 82.72
14 17.28%
199  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 65
3 4.62
3 4.62
5 7.69
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
200  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม 30
0 0.00
2 6.67
3 10.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
201  โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 102
4 3.92
3 2.94
4 3.92
4 3.92
2 1.96
85 83.33
17 16.67%
202  โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี 30
2 6.67
0 0.00
1 3.33
2 6.67
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
203  โรงเรียนบ้านน้ำเงิน 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
204  โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 49
5 10.20
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
205  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) 150
1 0.67
7 4.67
14 9.33
1 0.67
1 0.67
126 84.00
24 16.00%
206  โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 69
7 10.14
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
207  โรงเรียนบ้านหนองคูณ 153
7 4.58
7 4.58
6 3.92
2 1.31
2 1.31
129 84.31
24 15.69%
208  โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 90
3 3.33
2 2.22
9 10.00
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
209  โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 180
5 2.78
8 4.44
6 3.33
4 2.22
5 2.78
152 84.44
28 15.56%
210  โรงเรียนบ้านแขม 92
8 8.70
0 0.00
5 5.43
0 0.00
1 1.09
78 84.78
14 15.22%
211  โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 154
9 5.84
3 1.95
6 3.90
3 1.95
2 1.30
131 85.06
23 14.94%
212  โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 87
5 5.75
2 2.30
4 4.60
2 2.30
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
213  โรงเรียนบ้านโพนพอุง 88
5 5.68
0 0.00
8 9.09
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
214  โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
215  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 48
6 12.50
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
216  โรงเรียนบ้านโนนแฮด 28
2 7.14
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
217  โรงเรียนบ้านม่วง 161
4 2.48
4 2.48
11 6.83
4 2.48
0 0.00
138 85.71
23 14.29%
218  โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 92
7 7.61
0 0.00
6 6.52
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
219  โรงเรียนบ้านชาติ 57
3 5.26
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
220  โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 179
4 2.23
2 1.12
16 8.94
3 1.68
0 0.00
154 86.03
25 13.97%
221  โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 65
6 9.23
0 0.00
1 1.54
2 3.08
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
222  โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) 65
6 9.23
0 0.00
0 0.00
1 1.54
2 3.08
56 86.15
9 13.85%
223  โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 58
3 5.17
1 1.72
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
224  โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 52
3 5.77
1 1.92
1 1.92
0 0.00
2 3.85
45 86.54
7 13.46%
225  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 119
5 4.20
5 4.20
5 4.20
1 0.84
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
226  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 68
3 4.41
2 2.94
4 5.88
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
227  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 53
3 5.66
1 1.89
0 0.00
2 3.77
1 1.89
46 86.79
7 13.21%
228  โรงเรียนบ้านปลาค้าว 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
2 4.35
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
229  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 46
2 4.35
3 6.52
1 2.17
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
230  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
2 6.45
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
231  โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 167
0 0.00
0 0.00
18 10.78
3 1.80
0 0.00
146 87.43
21 12.57%
232  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 48
0 0.00
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
233  โรงเรียนบ้านวารีสีสุก 56
1 1.79
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
234  โรงเรียนบ้านโพนแท่น 130
7 5.38
0 0.00
9 6.92
0 0.00
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
235  โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
1 3.03
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
236  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
237  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 84
5 5.95
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
238  โรงเรียนบ้านแสนสี 144
1 0.69
0 0.00
8 5.56
0 0.00
8 5.56
127 88.19
17 11.81%
239  โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง 86
6 6.98
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
240  โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 96
1 1.04
2 2.08
6 6.25
2 2.08
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
241  โรงเรียนบ้านสำราญ 79
3 3.80
0 0.00
6 7.59
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
242  โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 88
2 2.27
2 2.27
6 6.82
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
243  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์) 80
4 5.00
3 3.75
2 2.50
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
244  โรงเรียนบ้านโพนทัน 108
3 2.78
0 0.00
9 8.33
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
245  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 173
4 2.31
3 1.73
9 5.20
2 1.16
1 0.58
154 89.02
19 10.98%
246  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 55
3 5.45
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
247  โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 92
1 1.09
0 0.00
9 9.78
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
248  โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 83
4 4.82
1 1.20
4 4.82
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
249  โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 102
5 4.90
2 1.96
0 0.00
4 3.92
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
250  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 122
0 0.00
4 3.28
9 7.38
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
251  โรงเรียนบ้านแดง 87
0 0.00
7 8.05
0 0.00
1 1.15
1 1.15
78 89.66
9 10.34%
252  โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์ 90
2 2.22
3 3.33
3 3.33
1 1.11
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
253  โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 132
1 0.76
1 0.76
11 8.33
0 0.00
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
254  โรงเรียนดอนเสาโฮง 41
3 7.32
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
255  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 123
4 3.25
0 0.00
8 6.50
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
256  โรงเรียนสาวแหวิทยา 145
6 4.14
5 3.45
2 1.38
1 0.69
0 0.00
131 90.34
14 9.66%
257  โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 105
3 2.86
0 0.00
5 4.76
0 0.00
2 1.90
95 90.48
10 9.52%
258  โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
259  โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 106
2 1.89
0 0.00
8 7.55
0 0.00
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
260  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 96
3 3.13
0 0.00
6 6.25
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
261  โรงเรียนบ้านโหรา 64
1 1.56
2 3.13
3 4.69
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
262  โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 118
6 5.08
0 0.00
5 4.24
0 0.00
0 0.00
107 90.68
11 9.32%
263  โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 120
4 3.33
0 0.00
5 4.17
0 0.00
2 1.67
109 90.83
11 9.17%
264  โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
265  โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 235
5 2.13
0 0.00
16 6.81
0 0.00
0 0.00
214 91.06
21 8.94%
266  โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 114
3 2.63
4 3.51
0 0.00
1 0.88
2 1.75
104 91.23
10 8.77%
267  โรงเรียนบ้านโพนดวน 81
0 0.00
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
268  โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
1 1.72
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
269  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 59
1 1.69
0 0.00
3 5.08
0 0.00
1 1.69
54 91.53
5 8.47%
270  โรงเรียนบ้านตลาดไชย 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
271  โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี 36
1 2.78
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
272  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 127
9 7.09
0 0.00
0 0.00
1 0.79
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
273  โรงเรียนบ้านมะกอก 127
1 0.79
1 0.79
8 6.30
0 0.00
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
274  โรงเรียนบ้านดอนแดง(พนมไพร) 67
3 4.48
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
275  โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 124
0 0.00
0 0.00
7 5.65
2 1.61
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
276  โรงเรียนบ้านสาหร่าย 111
2 1.80
3 2.70
1 0.90
2 1.80
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
277  โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) 56
2 3.57
2 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
278  โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 57
3 5.26
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
279  โรงเรียนบ้านนา 104
0 0.00
0 0.00
7 6.73
0 0.00
0 0.00
97 93.27
7 6.73%
280  โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา 15
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
281  โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 90
0 0.00
2 2.22
4 4.44
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
282  โรงเรียนบ้านคูดินทราย 106
4 3.77
0 0.00
3 2.83
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
283  โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 95
0 0.00
0 0.00
6 6.32
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
284  โรงเรียนบ้านคำพระ 48
0 0.00
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
285  โรงเรียนบ้านดอนคำ 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
286  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 51
2 3.92
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
287  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) 56
1 1.79
0 0.00
1 1.79
1 1.79
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
288  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 185
1 0.54
1 0.54
5 2.70
2 1.08
0 0.00
176 95.14
9 4.86%
289  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 45
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
290  โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 94
0 0.00
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
291  โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 73
1 1.37
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
292  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1255
35 2.79
0 0.00
15 1.20
0 0.00
0 0.00
1205 96.02
50 3.98%
293  โรงเรียนบ้านเป้า 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
1 1.72
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
294  โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 336
7 2.08
1 0.30
0 0.00
0 0.00
3 0.89
325 96.73
11 3.27%
295  โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 94
0 0.00
0 0.00
3 3.19
0 0.00
0 0.00
91 96.81
3 3.19%
296  โรงเรียนเมืองอารัมย์ 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
297  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
298  โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 86
0 0.00
0 0.00
1 1.16
0 0.00
0 0.00
85 98.84
1 1.16%
299  โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
300  โรงเรียนบ้านหมอตา 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%
301  โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
302  โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 100.00
0 0.00%
303  โรงเรียนบ้านเหนือ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
304  โรงเรียนบ้านแจ้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
305  โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
306  โรงเรียนบ้านโพนยานาง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
307  โรงเรียนบ้านไทรทอง 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
308  โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
309  โรงเรียนเมืองโพนทราย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
310  โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
311  โรงเรียนดงเกลือวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
312  โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
313  โรงเรียนดอนแฮดวิทยา 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
314  โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 0
0
0
0
0
0
0
0 %
315  โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
316  โรงเรียนบ้านขัดเค้า 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
317  โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
318  โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
319  โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
320  โรงเรียนบ้านดอกไม้ 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
321  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
322  โรงเรียนบ้านฝาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
323  โรงเรียนบ้านภูดิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
324  โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
325  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,614 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,518 8.50
เตี้ย  1,093 3.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,904 9.81
ผอมและเตี้ย  667 2.25
อ้วนและเตี้ย  554 1.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,878 73.88
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,736 คน


26.12%


Powered By www.thaieducation.net