ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 230 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 230 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง 3
2 66.67
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
2  โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 45
10 22.22
9 20.00
16 35.56
1 2.22
9 20.00
0 0.00
45 100.00%
3  โรงเรียนบ้านป่าดวน 11
4 36.36
3 27.27
2 18.18
2 18.18
0 0.00
0 0.00
11 100.00%
4  โรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 10
6 60.00
1 10.00
0 0.00
2 20.00
1 10.00
0 0.00
10 100.00%
5  โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 63
55 87.30
3 4.76
5 7.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00%
6  โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 169
35 20.71
23 13.61
60 35.50
20 11.83
30 17.75
1 0.59
168 99.41%
7  โรงเรียนบ้านคางฮุง 79
16 20.25
6 7.59
21 26.58
6 7.59
23 29.11
7 8.86
72 91.14%
8  โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 4025
593 14.73
263 6.53
1065 26.46
904 22.46
824 20.47
376 9.34
3649 90.66%
9  โรงเรียนบ้านตาอุด 77
7 9.09
9 11.69
16 20.78
22 28.57
14 18.18
9 11.69
68 88.31%
10  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) 13
8 61.54
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
4 30.77
9 69.23%
11  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 220
32 14.55
38 17.27
22 10.00
22 10.00
33 15.00
73 33.18
147 66.82%
12  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 47
7 14.89
7 14.89
8 17.02
7 14.89
0 0.00
18 38.30
29 61.70%
13  โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 175
13 7.43
5 2.86
32 18.29
18 10.29
37 21.14
70 40.00
105 60.00%
14  โรงเรียนบ้านโนนแท่น 63
11 17.46
8 12.70
9 14.29
4 6.35
4 6.35
27 42.86
36 57.14%
15  โรงเรียนบ้านหมูม้น 252
60 23.81
35 13.89
34 13.49
3 1.19
10 3.97
110 43.65
142 56.35%
16  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 67
13 19.40
6 8.96
4 5.97
8 11.94
4 5.97
32 47.76
35 52.24%
17  โรงเรียนบ้านราชธานี 108
30 27.78
3 2.78
23 21.30
0 0.00
0 0.00
52 48.15
56 51.85%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 164
13 7.93
5 3.05
17 10.37
18 10.98
30 18.29
81 49.39
83 50.61%
19  โรงเรียนบ้านมะยาง 127
18 14.17
10 7.87
15 11.81
13 10.24
8 6.30
63 49.61
64 50.39%
20  โรงเรียนบ้านดงสวอง 6
1 16.67
1 16.67
1 16.67
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
21  โรงเรียนบ้านสวนจิก 56
10 17.86
4 7.14
3 5.36
7 12.50
4 7.14
28 50.00
28 50.00%
22  โรงเรียนบ้านโนนข่า 4
1 25.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
23  โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 79
20 25.32
3 3.80
10 12.66
2 2.53
4 5.06
40 50.63
39 49.37%
24  โรงเรียนบ้านดอนชัย 42
2 4.76
9 21.43
5 11.90
4 9.52
0 0.00
22 52.38
20 47.62%
25  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 2144
336 15.67
129 6.02
332 15.49
120 5.60
92 4.29
1135 52.94
1009 47.06%
26  โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 112
7 6.25
5 4.46
39 34.82
1 0.89
0 0.00
60 53.57
52 46.43%
27  โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง 11
4 36.36
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
28  โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 68
15 22.06
4 5.88
8 11.76
3 4.41
0 0.00
38 55.88
30 44.12%
29  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 91
6 6.59
4 4.40
26 28.57
3 3.30
1 1.10
51 56.04
40 43.96%
30  โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ 23
7 30.43
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
13 56.52
10 43.48%
31  โรงเรียนบ้านอีง่อง 102
9 8.82
15 14.71
17 16.67
2 1.96
1 0.98
58 56.86
44 43.14%
32  โรงเรียนบ้านหัวโนน 77
13 16.88
6 7.79
9 11.69
4 5.19
0 0.00
45 58.44
32 41.56%
33  โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 128
13 10.16
6 4.69
22 17.19
12 9.38
0 0.00
75 58.59
53 41.41%
34  โรงเรียนบ้านพลับพลา 130
2 1.54
6 4.62
19 14.62
8 6.15
18 13.85
77 59.23
53 40.77%
35  โรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) 5
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
36  โรงเรียนบ้านโนนรัง 45
0 0.00
6 13.33
10 22.22
2 4.44
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
37  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 51
6 11.76
2 3.92
4 7.84
4 7.84
4 7.84
31 60.78
20 39.22%
38  โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 18
4 22.22
1 5.56
2 11.11
0 0.00
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
39  โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 13
3 23.08
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
40  โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 63
16 25.40
0 0.00
4 6.35
0 0.00
4 6.35
39 61.90
24 38.10%
41  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 196
12 6.12
8 4.08
13 6.63
20 10.20
21 10.71
122 62.24
74 37.76%
42  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 16
2 12.50
2 12.50
1 6.25
1 6.25
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
43  โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 202
17 8.42
18 8.91
29 14.36
5 2.48
6 2.97
127 62.87
75 37.13%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 46
15 32.61
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
45  โรงเรียนบ้านเขือง 171
3 1.75
11 6.43
46 26.90
0 0.00
3 1.75
108 63.16
63 36.84%
46  โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ 25
6 24.00
0 0.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
47  โรงเรียนหนองตอวิทยา 120
5 4.17
4 3.33
15 12.50
9 7.50
10 8.33
77 64.17
43 35.83%
48  โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 213
30 14.08
13 6.10
22 10.33
0 0.00
11 5.16
137 64.32
76 35.68%
49  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 79
4 5.06
1 1.27
15 18.99
0 0.00
8 10.13
51 64.56
28 35.44%
50  โรงเรียนบ้านหนองหิน 37
8 21.62
0 0.00
5 13.51
0 0.00
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
51  โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 123
7 5.69
13 10.57
17 13.82
1 0.81
5 4.07
80 65.04
43 34.96%
52  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 89
13 14.61
1 1.12
15 16.85
2 2.25
0 0.00
58 65.17
31 34.83%
53  โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 52
14 26.92
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
54  โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 32
4 12.50
2 6.25
1 3.13
3 9.38
1 3.13
21 65.63
11 34.38%
55  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 127
16 12.60
1 0.79
21 16.54
5 3.94
0 0.00
84 66.14
43 33.86%
56  โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 68
6 8.82
2 2.94
8 11.76
7 10.29
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
57  โรงเรียนบ้านยางใต้ 27
4 14.81
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
58  โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า 39
7 17.95
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
59  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) 12
4 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
60  โรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลาง 82
6 7.32
2 2.44
13 15.85
3 3.66
1 1.22
57 69.51
25 30.49%
61  โรงเรียนบ้านนางาม 23
3 13.04
0 0.00
0 0.00
2 8.70
2 8.70
16 69.57
7 30.43%
62  โรงเรียนบ้านธาตุประทับ 23
4 17.39
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
63  โรงเรียนบ้านหนองโสน 33
4 12.12
1 3.03
3 9.09
1 3.03
1 3.03
23 69.70
10 30.30%
64  โรงเรียนบ้านอีโก่ม 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
2 6.06
7 21.21
23 69.70
10 30.30%
65  โรงเรียนบ้านหนองยูง 116
14 12.07
7 6.03
9 7.76
5 4.31
0 0.00
81 69.83
35 30.17%
66  โรงเรียนหัวนางามวิทยา 110
6 5.45
11 10.00
8 7.27
6 5.45
2 1.82
77 70.00
33 30.00%
67  โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 96
11 11.46
8 8.33
4 4.17
4 4.17
1 1.04
68 70.83
28 29.17%
68  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 72
6 8.33
1 1.39
14 19.44
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
69  โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 48
8 16.67
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
70  โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 158
10 6.33
12 7.59
20 12.66
3 1.90
1 0.63
112 70.89
46 29.11%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) 163
28 17.18
5 3.07
10 6.13
1 0.61
2 1.23
117 71.78
46 28.22%
72  โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) 153
12 7.84
21 13.73
0 0.00
10 6.54
0 0.00
110 71.90
43 28.10%
73  โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 18
2 11.11
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
74  โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 72
7 9.72
5 6.94
7 9.72
0 0.00
1 1.39
52 72.22
20 27.78%
75  โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) 141
6 4.26
0 0.00
33 23.40
0 0.00
0 0.00
102 72.34
39 27.66%
76  โรงเรียนบ้านยางเครือ 11
0 0.00
1 9.09
2 18.18
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
77  โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) 74
7 9.46
4 5.41
6 8.11
3 4.05
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
78  โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 78
7 8.97
9 11.54
5 6.41
0 0.00
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
79  โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 108
11 10.19
11 10.19
7 6.48
0 0.00
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
80  โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 138
16 11.59
2 1.45
18 13.04
1 0.72
0 0.00
101 73.19
37 26.81%
81  โรงเรียนบ้านโนนราษี 56
7 12.50
2 3.57
6 10.71
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
82  โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 65
6 9.23
4 6.15
3 4.62
2 3.08
2 3.08
48 73.85
17 26.15%
83  โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม 23
1 4.35
2 8.70
3 13.04
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
84  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 27
0 0.00
2 7.41
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
85  โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 113
0 0.00
11 9.73
10 8.85
7 6.19
1 0.88
84 74.34
29 25.66%
86  โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 106
7 6.60
3 2.83
8 7.55
4 3.77
5 4.72
79 74.53
27 25.47%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 120
2 1.67
2 1.67
26 21.67
0 0.00
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
88  โรงเรียนบ้านจาน 116
21 18.10
1 0.86
6 5.17
1 0.86
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
89  โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 56
10 17.86
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
90  โรงเรียนบ้านสวนมอญ 44
3 6.82
1 2.27
7 15.91
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
91  โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 177
22 12.43
6 3.39
10 5.65
4 2.26
2 1.13
133 75.14
44 24.86%
92  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 516
40 7.75
24 4.65
37 7.17
19 3.68
8 1.55
388 75.19
128 24.81%
93  โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 81
7 8.64
3 3.70
8 9.88
1 1.23
1 1.23
61 75.31
20 24.69%
94  โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 65
6 9.23
3 4.62
4 6.15
2 3.08
1 1.54
49 75.38
16 24.62%
95  โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 41
6 14.63
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
96  โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ 17
2 11.76
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
97  โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
6 12.77
3 6.38
36 76.60
11 23.40%
98  โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 131
5 3.82
4 3.05
14 10.69
5 3.82
2 1.53
101 77.10
30 22.90%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 75
5 6.67
2 2.67
10 13.33
0 0.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
100  โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 18
1 5.56
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
101  โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 86
3 3.49
3 3.49
10 11.63
1 1.16
2 2.33
67 77.91
19 22.09%
102  โรงเรียนป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย 100
9 9.00
4 4.00
3 3.00
2 2.00
4 4.00
78 78.00
22 22.00%
103  โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี 51
4 7.84
3 5.88
3 5.88
1 1.96
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
104  โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 28
4 14.29
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
105  โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 28
2 7.14
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
106  โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 47
7 14.89
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
107  โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 146
7 4.79
1 0.68
23 15.75
0 0.00
0 0.00
115 78.77
31 21.23%
108  โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 151
8 5.30
0 0.00
24 15.89
0 0.00
0 0.00
119 78.81
32 21.19%
109  โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 29
0 0.00
2 6.90
2 6.90
1 3.45
1 3.45
23 79.31
6 20.69%
110  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 121
10 8.26
1 0.83
13 10.74
0 0.00
1 0.83
96 79.34
25 20.66%
111  โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว 63
6 9.52
3 4.76
3 4.76
0 0.00
1 1.59
50 79.37
13 20.63%
112  โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 131
18 13.74
0 0.00
9 6.87
0 0.00
0 0.00
104 79.39
27 20.61%
113  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 68
6 8.82
1 1.47
3 4.41
3 4.41
1 1.47
54 79.41
14 20.59%
114  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 73
12 16.44
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
115  โรงเรียนดงยางสะแบง 39
4 10.26
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
116  โรงเรียนบ้านตรีคาม 45
3 6.67
1 2.22
5 11.11
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
117  โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
118  โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 101
7 6.93
0 0.00
13 12.87
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
119  โรงเรียนเมืองจังหาร 36
0 0.00
2 5.56
5 13.89
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
120  โรงเรียนบ้านดงยาง 129
3 2.33
4 3.10
13 10.08
2 1.55
3 2.33
104 80.62
25 19.38%
121  โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล 125
6 4.80
2 1.60
15 12.00
0 0.00
1 0.80
101 80.80
24 19.20%
122  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร 47
7 14.89
-2 -4.26
2 4.26
2 4.26
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
123  โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 122
4 3.28
3 2.46
10 8.20
6 4.92
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
124  โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 86
1 1.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 17.44
70 81.40
16 18.60%
125  โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต 43
5 11.63
0 0.00
2 4.65
0 0.00
1 2.33
35 81.40
8 18.60%
126  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 70
4 5.71
1 1.43
7 10.00
1 1.43
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
127  โรงเรียนบ้านหนาด 49
4 8.16
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
128  โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
129  โรงเรียนบึงงามพัฒนา 33
2 6.06
0 0.00
1 3.03
2 6.06
1 3.03
27 81.82
6 18.18%
130  โรงเรียนสหคามวิทยาคาร 143
1 0.70
5 3.50
19 13.29
1 0.70
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
131  โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 106
4 3.77
8 7.55
3 2.83
4 3.77
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
132  โรงเรียนบ้านแคน 112
4 3.57
3 2.68
8 7.14
2 1.79
3 2.68
92 82.14
20 17.86%
133  โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร 84
3 3.57
4 4.76
8 9.52
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
134  โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 113
9 7.96
3 2.65
5 4.42
3 2.65
0 0.00
93 82.30
20 17.70%
135  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 29
0 0.00
1 3.45
2 6.90
0 0.00
2 6.90
24 82.76
5 17.24%
136  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 59
6 10.17
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
137  โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 77
4 5.19
2 2.60
6 7.79
1 1.30
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
138  โรงเรียนบ้านขาม 78
3 3.85
1 1.28
9 11.54
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
139  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 30
3 10.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
140  โรงเรียนบ้านหนองแอก 91
3 3.30
4 4.40
3 3.30
5 5.49
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
141  โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 43
4 9.30
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
142  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 124
7 5.65
0 0.00
13 10.48
0 0.00
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
143  โรงเรียนบ้านสังข์ 44
0 0.00
0 0.00
5 11.36
2 4.55
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
144  โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 64
2 3.13
2 3.13
6 9.38
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
145  โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
2 5.00
34 85.00
6 15.00%
146  โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 67
5 7.46
3 4.48
2 2.99
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
147  โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 88
3 3.41
3 3.41
7 7.95
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
148  โรงเรียนบ้านพยอม 41
2 4.88
1 2.44
0 0.00
0 0.00
3 7.32
35 85.37
6 14.63%
149  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
150  โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 135
0 0.00
0 0.00
18 13.33
1 0.74
0 0.00
116 85.93
19 14.07%
151  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 150
5 3.33
1 0.67
13 8.67
1 0.67
0 0.00
130 86.67
20 13.33%
152  โรงเรียนบ้านหนองชาด 38
3 7.89
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
153  โรงเรียนบ้านดงกลาง 139
5 3.60
3 2.16
10 7.19
0 0.00
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
154  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 94
6 6.38
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
155  โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 141
4 2.84
4 2.84
6 4.26
0 0.00
4 2.84
123 87.23
18 12.77%
156  โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 134
8 5.97
0 0.00
7 5.22
0 0.00
2 1.49
117 87.31
17 12.69%
157  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 48
0 0.00
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
158  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 85
4 4.71
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
159  โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
160  โรงเรียนบ้านดอนแดง 95
1 1.05
0 0.00
7 7.37
3 3.16
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
161  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
162  โรงเรียนบ้านไผ่ 44
1 2.27
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
163  โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 36
1 2.78
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
164  โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
165  โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 36
0 0.00
2 5.56
1 2.78
1 2.78
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
166  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 72
0 0.00
0 0.00
7 9.72
0 0.00
1 1.39
64 88.89
8 11.11%
167  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 46
3 6.52
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
168  โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 46
3 6.52
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
169  โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 111
5 4.50
0 0.00
7 6.31
0 0.00
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
170  โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) 66
4 6.06
1 1.52
1 1.52
1 1.52
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
171  โรงเรียนบ้านดู่ 89
4 4.49
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
172  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 10.00
36 90.00
4 10.00%
173  โรงเรียนบ้านป่ายาง 81
4 4.94
2 2.47
1 1.23
0 0.00
1 1.23
73 90.12
8 9.88%
174  โรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์ 52
2 3.85
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
175  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 260
5 1.92
4 1.54
10 3.85
3 1.15
2 0.77
236 90.77
24 9.23%
176  โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 45
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
177  โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 160
6 3.75
0 0.00
5 3.13
1 0.63
2 1.25
146 91.25
14 8.75%
178  โรงเรียนบ้านหนองผือ 103
3 2.91
0 0.00
6 5.83
0 0.00
0 0.00
94 91.26
9 8.74%
179  โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 35
2 5.71
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
180  โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) 35
2 5.71
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
181  โรงเรียนบ้านอีหมุน 94
3 3.19
2 2.13
2 2.13
1 1.06
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
182  โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
183  โรงเรียนบ้านหวายหลึม 36
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
1 2.78
33 91.67
3 8.33%
184  โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 62
2 3.23
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
185  โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 87
2 2.30
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
186  โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) 76
3 3.95
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
187  โรงเรียนบ้านซองแมว 78
2 2.56
2 2.56
0 0.00
0 0.00
2 2.56
72 92.31
6 7.69%
188  โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
1 3.70
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
189  โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
190  โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 178
2 1.12
4 2.25
7 3.93
0 0.00
0 0.00
165 92.70
13 7.30%
191  โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
192  โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 43
1 2.33
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
193  โรงเรียนบ้านโคกมอน 43
2 4.65
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
194  โรงเรียนบ้านมีชัย 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
195  โรงเรียนบ้านดอนแคน 75
0 0.00
0 0.00
3 4.00
2 2.67
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
196  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.35
1 2.17
43 93.48
3 6.52%
197  โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 109
3 2.75
1 0.92
2 1.83
0 0.00
0 0.00
103 94.50
6 5.50%
198  โรงเรียนบ้านข่า 73
1 1.37
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
199  โรงเรียนบ้านหนองแวง 168
0 0.00
0 0.00
5 2.98
2 1.19
2 1.19
159 94.64
9 5.36%
200  โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
201  โรงเรียนบ้านไก่ป่า 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
202  โรงเรียนไตรคามวิทยา 27
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
203  โรงเรียนบ้านค้อ 136
3 2.21
0 0.00
2 1.47
0 0.00
0 0.00
131 96.32
5 3.68%
204  โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
0 0.00
1 1.82
53 96.36
2 3.64%
205  โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 31
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
206  โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
207  โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
208  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 113
2 1.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.88
110 97.35
3 2.65%
209  โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 124
0 0.00
0 0.00
3 2.42
0 0.00
0 0.00
121 97.58
3 2.42%
210  โรงเรียนบ้านมะอึ 125
0 0.00
0 0.00
3 2.40
0 0.00
0 0.00
122 97.60
3 2.40%
211  โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 85
0 0.00
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
84 98.82
1 1.18%
212  โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 601
2 0.33
0 0.00
3 0.50
0 0.00
0 0.00
596 99.17
5 0.83%
213  โรงเรียนทรายทองวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหนองต่าย 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหนองเบิด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านหนองแก่ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบ้านหวายน้อย 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
228  โรงเรียนบ้านเหล่ากุด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
229  โรงเรียนบ้านโพนทอง 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนรัฐทวิคาม 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,466 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,231 9.51
เตี้ย  986 4.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,952 12.58
ผอมและเตี้ย  1,428 6.09
อ้วนและเตี้ย  1,328 5.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,541 61.97
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,925 คน


38.03%


Powered By www.thaieducation.net