ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 88
26 29.55
17 19.32
8 9.09
13 14.77
7 7.95
17 19.32
71 80.68%
2  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 17
6 35.29
6 35.29
1 5.88
0 0.00
0 0.00
4 23.53
13 76.47%
3  โรงเรียนบ้านค้อ 39
8 20.51
2 5.13
10 25.64
2 5.13
1 2.56
16 41.03
23 58.97%
4  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 103
5 4.85
9 8.74
15 14.56
12 11.65
17 16.50
45 43.69
58 56.31%
5  โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 27
9 33.33
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
13 48.15
14 51.85%
6  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 90
2 2.22
5 5.56
15 16.67
7 7.78
13 14.44
48 53.33
42 46.67%
7  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 125
11 8.80
10 8.00
21 16.80
5 4.00
9 7.20
69 55.20
56 44.80%
8  โรงเรียนบ้านป่าปอ 21
4 19.05
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
12 57.14
9 42.86%
9  โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 49
6 12.24
2 4.08
8 16.33
2 4.08
3 6.12
28 57.14
21 42.86%
10  โรงเรียนบ้านหัวขัว 14
2 14.29
1 7.14
3 21.43
0 0.00
0 0.00
8 57.14
6 42.86%
11  โรงเรียนบ้านโคกสูง 138
7 5.07
3 2.17
24 17.39
10 7.25
15 10.87
79 57.25
59 42.75%
12  โรงเรียนบ้านหนองบอน 83
14 16.87
7 8.43
9 10.84
3 3.61
2 2.41
48 57.83
35 42.17%
13  โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 133
15 11.28
16 12.03
14 10.53
8 6.02
3 2.26
77 57.89
56 42.11%
14  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 180
31 17.22
12 6.67
24 13.33
8 4.44
0 0.00
105 58.33
75 41.67%
15  โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 118
14 11.86
0 0.00
12 10.17
14 11.86
7 5.93
71 60.17
47 39.83%
16  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 109
9 8.26
4 3.67
18 16.51
12 11.01
0 0.00
66 60.55
43 39.45%
17  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 71
9 12.68
12 16.90
6 8.45
0 0.00
0 0.00
44 61.97
27 38.03%
18  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 37
3 8.11
2 5.41
5 13.51
1 2.70
3 8.11
23 62.16
14 37.84%
19  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 52
8 15.38
4 7.69
6 11.54
0 0.00
1 1.92
33 63.46
19 36.54%
20  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 80
6 7.50
8 10.00
5 6.25
7 8.75
3 3.75
51 63.75
29 36.25%
21  โรงเรียนบ้านเลิงบัว 58
7 12.07
3 5.17
5 8.62
3 5.17
3 5.17
37 63.79
21 36.21%
22  โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ 153
19 12.42
12 7.84
24 15.69
0 0.00
0 0.00
98 64.05
55 35.95%
23  โรงเรียนบ้านโสกคลอง 98
6 6.12
13 13.27
16 16.33
0 0.00
0 0.00
63 64.29
35 35.71%
24  โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 37
2 5.41
2 5.41
8 21.62
0 0.00
1 2.70
24 64.86
13 35.14%
25  โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 157
8 5.10
13 8.28
26 16.56
7 4.46
1 0.64
102 64.97
55 35.03%
26  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 93
8 8.60
6 6.45
18 19.35
0 0.00
0 0.00
61 65.59
32 34.41%
27  โรงเรียนบ้านนาทอง 41
3 7.32
3 7.32
8 19.51
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
28  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 115
7 6.09
9 7.83
19 16.52
3 2.61
1 0.87
76 66.09
39 33.91%
29  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 205
8 3.90
20 9.76
41 20.00
0 0.00
0 0.00
136 66.34
69 33.66%
30  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 107
15 14.02
5 4.67
9 8.41
7 6.54
0 0.00
71 66.36
36 33.64%
31  โรงเรียนบ้านวังกุง 106
4 3.77
4 3.77
9 8.49
8 7.55
10 9.43
71 66.98
35 33.02%
32  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 122
14 11.48
6 4.92
18 14.75
2 1.64
0 0.00
82 67.21
40 32.79%
33  โรงเรียนบ้านหนองล่าม 71
7 9.86
8 11.27
6 8.45
2 2.82
0 0.00
48 67.61
23 32.39%
34  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 56
4 7.14
0 0.00
14 25.00
0 0.00
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
35  โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 158
11 6.96
9 5.70
19 12.03
7 4.43
2 1.27
110 69.62
48 30.38%
36  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 169
12 7.10
8 4.73
30 17.75
0 0.00
0 0.00
119 70.41
50 29.59%
37  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 65
10 15.38
2 3.08
7 10.77
0 0.00
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
38  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 62
4 6.45
3 4.84
7 11.29
4 6.45
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
39  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 28
1 3.57
1 3.57
6 21.43
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
40  โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 70
3 4.29
7 10.00
8 11.43
1 1.43
1 1.43
50 71.43
20 28.57%
41  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 150
10 6.67
3 2.00
14 9.33
6 4.00
9 6.00
108 72.00
42 28.00%
42  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 936
50 5.34
22 2.35
179 19.12
2 0.21
6 0.64
677 72.33
259 27.67%
43  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 149
6 4.03
11 7.38
23 15.44
0 0.00
1 0.67
108 72.48
41 27.52%
44  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 66
5 7.58
6 9.09
5 7.58
1 1.52
1 1.52
48 72.73
18 27.27%
45  โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 22
0 0.00
1 4.55
5 22.73
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
46  โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 77
2 2.60
3 3.90
16 20.78
0 0.00
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
47  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 81
6 7.41
0 0.00
6 7.41
6 7.41
4 4.94
59 72.84
22 27.16%
48  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 137
9 6.57
2 1.46
9 6.57
14 10.22
3 2.19
100 72.99
37 27.01%
49  โรงเรียนบ้านโพนทอง 23
1 4.35
1 4.35
4 17.39
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
50  โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 54
3 5.56
5 9.26
5 9.26
1 1.85
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
51  โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 93
7 7.53
4 4.30
8 8.60
3 3.23
2 2.15
69 74.19
24 25.81%
52  โรงเรียนบ้านทิพโสต 109
5 4.59
3 2.75
20 18.35
0 0.00
0 0.00
81 74.31
28 25.69%
53  โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 145
9 6.21
3 2.07
25 17.24
0 0.00
0 0.00
108 74.48
37 25.52%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 144
2 1.39
5 3.47
27 18.75
2 1.39
0 0.00
108 75.00
36 25.00%
55  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 92
0 0.00
2 2.17
17 18.48
4 4.35
0 0.00
69 75.00
23 25.00%
56  โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 77
12 15.58
5 6.49
2 2.60
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
57  โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 45
4 8.89
2 4.44
0 0.00
5 11.11
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
58  โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 161
15 9.32
0 0.00
24 14.91
0 0.00
0 0.00
122 75.78
39 24.22%
59  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 79
8 10.13
4 5.06
6 7.59
0 0.00
1 1.27
60 75.95
19 24.05%
60  โรงเรียนบ้านดอนสันติ 143
4 2.80
6 4.20
24 16.78
0 0.00
0 0.00
109 76.22
34 23.78%
61  โรงเรียนบ้านคุยเชือก 59
5 8.47
0 0.00
7 11.86
1 1.69
1 1.69
45 76.27
14 23.73%
62  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1489
79 5.31
52 3.49
101 6.78
50 3.36
68 4.57
1139 76.49
350 23.51%
63  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 175
23 13.14
9 5.14
9 5.14
0 0.00
0 0.00
134 76.57
41 23.43%
64  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 154
27 17.53
7 4.55
2 1.30
0 0.00
0 0.00
118 76.62
36 23.38%
65  โรงเรียนบ้านผักหนอก 30
7 23.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
66  โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 101
8 7.92
7 6.93
6 5.94
2 1.98
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
67  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 84
0 0.00
1 1.19
13 15.48
5 5.95
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
68  โรงเรียนบ้านผำ 121
7 5.79
1 0.83
19 15.70
0 0.00
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
69  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 36
2 5.56
4 11.11
2 5.56
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
70  โรงเรียนบ้านหนองโดน 108
7 6.48
3 2.78
13 12.04
1 0.93
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
71  โรงเรียนบ้านโพน 118
9 7.63
3 2.54
11 9.32
3 2.54
0 0.00
92 77.97
26 22.03%
72  โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด 88
5 5.68
4 4.55
5 5.68
3 3.41
2 2.27
69 78.41
19 21.59%
73  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 84
1 1.19
7 8.33
10 11.90
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
74  โรงเรียนบ้านยางน้อย 47
7 14.89
0 0.00
2 4.26
1 2.13
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
75  โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 115
11 9.57
3 2.61
10 8.70
0 0.00
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
76  โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 183
3 1.64
8 4.37
27 14.75
0 0.00
0 0.00
145 79.23
38 20.77%
77  โรงเรียนบ้านโชคชัย 68
6 8.82
0 0.00
4 5.88
0 0.00
4 5.88
54 79.41
14 20.59%
78  โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 122
0 0.00
5 4.10
20 16.39
0 0.00
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
79  โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ 103
1 0.97
1 0.97
17 16.50
2 1.94
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
80  โรงเรียนบ้านโคกข่า 54
2 3.70
1 1.85
2 3.70
3 5.56
3 5.56
43 79.63
11 20.37%
81  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 122
8 6.56
0 0.00
16 13.11
0 0.00
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
82  โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 103
5 4.85
3 2.91
12 11.65
0 0.00
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
83  โรงเรียนจินดาอารมณ์ 31
0 0.00
3 9.68
1 3.23
2 6.45
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
84  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 47
4 8.51
0 0.00
4 8.51
1 2.13
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
85  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 21
0 0.00
1 4.76
3 14.29
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
86  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 111
7 6.31
5 4.50
9 8.11
0 0.00
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
87  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 265
19 7.17
6 2.26
25 9.43
0 0.00
0 0.00
215 81.13
50 18.87%
88  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 64
5 7.81
1 1.56
6 9.38
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
89  โรงเรียนบ้านโนนสัง 54
1 1.85
2 3.70
7 12.96
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
90  โรงเรียนบ้านผักแว่น 38
2 5.26
1 2.63
3 7.89
1 2.63
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
91  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 71
2 2.82
3 4.23
8 11.27
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
92  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 94
1 1.06
0 0.00
11 11.70
5 5.32
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
93  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 61
5 8.20
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
94  โรงเรียนบ้านหนองชาด 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
1 5.88
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
95  โรงเรียนบ้านหนองแสง 184
8 4.35
4 2.17
20 10.87
0 0.00
0 0.00
152 82.61
32 17.39%
96  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 81
2 2.47
3 3.70
8 9.88
1 1.23
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
97  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 94
5 5.32
5 5.32
6 6.38
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
98  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 53
2 3.77
2 3.77
3 5.66
1 1.89
1 1.89
44 83.02
9 16.98%
99  โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 89
6 6.74
2 2.25
7 7.87
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
100  โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 48
2 4.17
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
101  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 78
4 5.13
3 3.85
4 5.13
2 2.56
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
102  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 72
6 8.33
0 0.00
3 4.17
3 4.17
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
103  โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 156
7 4.49
5 3.21
8 5.13
6 3.85
0 0.00
130 83.33
26 16.67%
104  โรงเรียนบ้านวังจาน 92
2 2.17
3 3.26
3 3.26
5 5.43
2 2.17
77 83.70
15 16.30%
105  โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 44
3 6.82
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
106  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 44
1 2.27
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
107  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 159
5 3.14
4 2.52
14 8.81
2 1.26
0 0.00
134 84.28
25 15.72%
108  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 225
6 2.67
8 3.56
7 3.11
7 3.11
7 3.11
190 84.44
35 15.56%
109  โรงเรียนบ้านคุยแพง 45
6 13.33
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
110  โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 116
10 8.62
0 0.00
7 6.03
1 0.86
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
111  โรงเรียนบ้านกุดรัง 124
5 4.03
0 0.00
13 10.48
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
112  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 153
4 2.61
4 2.61
14 9.15
0 0.00
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
113  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 98
1 1.02
0 0.00
8 8.16
1 1.02
4 4.08
84 85.71
14 14.29%
114  โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 78
4 5.13
1 1.28
5 6.41
0 0.00
1 1.28
67 85.90
11 14.10%
115  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 100
3 3.00
2 2.00
8 8.00
1 1.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
116  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 36
4 11.11
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
117  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 65
5 7.69
2 3.08
2 3.08
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
118  โรงเรียนบ้านวังโพน 182
10 5.49
6 3.30
9 4.95
0 0.00
0 0.00
157 86.26
25 13.74%
119  โรงเรียนบ้านศรีสุข 59
3 5.08
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
120  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 134
6 4.48
9 6.72
3 2.24
0 0.00
0 0.00
116 86.57
18 13.43%
121  โรงเรียนบ้านหนองแหน 151
6 3.97
3 1.99
7 4.64
4 2.65
0 0.00
131 86.75
20 13.25%
122  โรงเรียนบ้านส้มกบ 91
0 0.00
5 5.49
7 7.69
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
123  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 91
4 4.40
1 1.10
5 5.49
2 2.20
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
124  โรงเรียนบ้านโนนทัน 54
2 3.70
0 0.00
3 5.56
1 1.85
1 1.85
47 87.04
7 12.96%
125  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 151
9 5.96
6 3.97
4 2.65
0 0.00
0 0.00
132 87.42
19 12.58%
126  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 224
6 2.68
5 2.23
11 4.91
3 1.34
2 0.89
197 87.95
27 12.05%
127  โรงเรียนบ้านผือ 66
2 3.03
1 1.52
1 1.52
3 4.55
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
128  โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
129  โรงเรียนบ้านหนองไห 38
2 5.26
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
130  โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 108
4 3.70
2 1.85
3 2.78
2 1.85
0 0.00
97 89.81
11 10.19%
131  โรงเรียนบ้านหนองแวง 59
1 1.69
1 1.69
0 0.00
0 0.00
4 6.78
53 89.83
6 10.17%
132  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 217
10 4.61
1 0.46
11 5.07
0 0.00
0 0.00
195 89.86
22 10.14%
133  โรงเรียนบ้านหนองซอน 160
4 2.50
6 3.75
5 3.13
1 0.63
0 0.00
144 90.00
16 10.00%
134  โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 62
3 4.84
1 1.61
2 3.23
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
135  โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 159
2 1.26
7 4.40
4 2.52
2 1.26
0 0.00
144 90.57
15 9.43%
136  โรงเรียนบ้านจอมทอง 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
137  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 106
1 0.94
1 0.94
2 1.89
1 0.94
4 3.77
97 91.51
9 8.49%
138  โรงเรียนบ้านกุดจอก 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
139  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน 73
2 2.74
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
140  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 153
4 2.61
3 1.96
2 1.31
1 0.65
0 0.00
143 93.46
10 6.54%
141  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 95
0 0.00
0 0.00
5 5.26
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
142  โรงเรียนบ้านกู่ทอง 20
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
143  โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 103
0 0.00
1 0.97
4 3.88
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
144  โรงเรียนบ้านหนองกุง 102
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.94
99 97.06
3 2.94%
145  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,798 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  960 6.08
เตี้ย  593 3.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,582 10.01
ผอมและเตี้ย  323 2.04
อ้วนและเตี้ย  237 1.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,103 76.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,695 คน


23.39%


Powered By www.thaieducation.net