ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 196 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 196 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 3
1 33.33
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 33.33
2 66.67%
2  โรงเรียนบ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) 22
2 9.09
3 13.64
4 18.18
4 18.18
1 4.55
8 36.36
14 63.64%
3  โรงเรียนบ้านโดท่างาม 65
9 13.85
5 7.69
9 13.85
6 9.23
5 7.69
31 47.69
34 52.31%
4  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 52
11 21.15
6 11.54
4 7.69
5 9.62
1 1.92
25 48.08
27 51.92%
5  โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 88
34 38.64
0 0.00
7 7.95
0 0.00
4 4.55
43 48.86
45 51.14%
6  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 141
15 10.64
5 3.55
13 9.22
20 14.18
18 12.77
70 49.65
71 50.35%
7  โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน 26
6 23.08
2 7.69
3 11.54
2 7.69
0 0.00
13 50.00
13 50.00%
8  โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง 2
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
9  โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 45
12 26.67
3 6.67
6 13.33
0 0.00
0 0.00
24 53.33
21 46.67%
10  โรงเรียนโรงเรียนบ้านแดงน้อย 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
4 26.67
1 6.67
8 53.33
7 46.67%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 40
7 17.50
2 5.00
7 17.50
2 5.00
0 0.00
22 55.00
18 45.00%
12  โรงเรียนบ้านโพนละออม 57
8 14.04
4 7.02
12 21.05
0 0.00
1 1.75
32 56.14
25 43.86%
13  โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 31
3 9.68
2 6.45
7 22.58
1 3.23
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
14  โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 12
1 8.33
1 8.33
3 25.00
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
15  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 157
23 14.65
1 0.64
41 26.11
0 0.00
0 0.00
92 58.60
65 41.40%
16  โรงเรียนบ้านแดง 91
5 5.49
13 14.29
12 13.19
7 7.69
0 0.00
54 59.34
37 40.66%
17  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 32
3 9.38
2 6.25
4 12.50
2 6.25
2 6.25
19 59.38
13 40.63%
18  โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 100
5 5.00
7 7.00
28 28.00
0 0.00
0 0.00
60 60.00
40 40.00%
19  โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์) 126
22 17.46
14 11.11
7 5.56
4 3.17
3 2.38
76 60.32
50 39.68%
20  โรงเรียนบ้านวังแสง 105
23 21.90
0 0.00
18 17.14
0 0.00
0 0.00
64 60.95
41 39.05%
21  โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 164
19 11.59
14 8.54
28 17.07
0 0.00
3 1.83
100 60.98
64 39.02%
22  โรงเรียนบ้านบัวมาศ 89
23 25.84
0 0.00
11 12.36
0 0.00
0 0.00
55 61.80
34 38.20%
23  โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 98
10 10.20
15 15.31
12 12.24
0 0.00
0 0.00
61 62.24
37 37.76%
24  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 40
0 0.00
0 0.00
11 27.50
4 10.00
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
25  โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 150
17 11.33
10 6.67
20 13.33
7 4.67
2 1.33
94 62.67
56 37.33%
26  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 52
6 11.54
2 3.85
8 15.38
3 5.77
0 0.00
33 63.46
19 36.54%
27  โรงเรียนบ้านส้มโฮง 14
2 14.29
0 0.00
3 21.43
0 0.00
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
28  โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 83
11 13.25
6 7.23
11 13.25
1 1.20
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
29  โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 23
2 8.70
2 8.70
4 17.39
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
30  โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 81
9 11.11
6 7.41
13 16.05
0 0.00
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
31  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 6
0 0.00
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
32  โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 81
9 11.11
5 6.17
8 9.88
5 6.17
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
33  โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 60
6 10.00
5 8.33
5 8.33
3 5.00
1 1.67
40 66.67
20 33.33%
34  โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 186
10 5.38
11 5.91
25 13.44
8 4.30
7 3.76
125 67.20
61 32.80%
36  โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 72
3 4.17
6 8.33
12 16.67
1 1.39
1 1.39
49 68.06
23 31.94%
37  โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 38
10 26.32
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
38  โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 125
8 6.40
6 4.80
21 16.80
4 3.20
0 0.00
86 68.80
39 31.20%
39  โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 905
64 7.07
0 0.00
186 20.55
32 3.54
0 0.00
623 68.84
282 31.16%
40  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 106
10 9.43
4 3.77
18 16.98
0 0.00
1 0.94
73 68.87
33 31.13%
41  โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 90
7 7.78
7 7.78
5 5.56
4 4.44
5 5.56
62 68.89
28 31.11%
42  โรงเรียนบ้านหนองบัว 114
24 21.05
2 1.75
7 6.14
2 1.75
0 0.00
79 69.30
35 30.70%
43  โรงเรียนบ้านทัน 36
2 5.56
4 11.11
5 13.89
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
44  โรงเรียนบ้านเหล่า 54
7 12.96
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
45  โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 65
6 9.23
5 7.69
6 9.23
1 1.54
1 1.54
46 70.77
19 29.23%
46  โรงเรียนบ้านหนองหิน 89
9 10.11
5 5.62
5 5.62
4 4.49
3 3.37
63 70.79
26 29.21%
47  โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 72
7 9.72
0 0.00
11 15.28
3 4.17
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
48  โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 31
1 3.23
3 9.68
5 16.13
0 0.00
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
49  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 98
17 17.35
3 3.06
8 8.16
0 0.00
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
50  โรงเรียนบ้านหนองจิก 163
12 7.36
6 3.68
28 17.18
0 0.00
0 0.00
117 71.78
46 28.22%
51  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 86
11 12.79
10 11.63
1 1.16
0 0.00
2 2.33
62 72.09
24 27.91%
52  โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 54
4 7.41
0 0.00
7 12.96
4 7.41
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 121
16 13.22
10 8.26
3 2.48
2 1.65
2 1.65
88 72.73
33 27.27%
54  โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) 74
12 16.22
2 2.70
4 5.41
2 2.70
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
55  โรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ 63
8 12.70
1 1.59
5 7.94
3 4.76
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
56  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(แกดำ) 45
5 11.11
2 4.44
4 8.89
1 2.22
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
57  โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 83
3 3.61
1 1.20
2 2.41
8 9.64
8 9.64
61 73.49
22 26.51%
58  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 68
8 11.76
4 5.88
2 2.94
2 2.94
2 2.94
50 73.53
18 26.47%
59  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 53
0 0.00
3 5.66
9 16.98
0 0.00
2 3.77
39 73.58
14 26.42%
60  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 106
6 5.66
14 13.21
8 7.55
0 0.00
0 0.00
78 73.58
28 26.42%
61  โรงเรียนบ้านหนองแวง 38
4 10.53
1 2.63
5 13.16
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(เมือง) 115
4 3.48
0 0.00
26 22.61
0 0.00
0 0.00
85 73.91
30 26.09%
63  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 169
19 11.24
2 1.18
18 10.65
3 1.78
2 1.18
125 73.96
44 26.04%
64  โรงเรียนวันครู 2502 58
1 1.72
1 1.72
10 17.24
3 5.17
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
65  โรงเรียนบ้านโคกก่อ 105
14 13.33
0 0.00
6 5.71
1 0.95
6 5.71
78 74.29
27 25.71%
66  โรงเรียนบ้านดงน้อย 74
9 12.16
5 6.76
4 5.41
1 1.35
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
67  โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 95
7 7.37
4 4.21
12 12.63
1 1.05
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
68  โรงเรียนบ้านกุดแคน 52
5 9.62
2 3.85
6 11.54
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
69  โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 144
6 4.17
6 4.17
20 13.89
4 2.78
0 0.00
108 75.00
36 25.00%
70  โรงเรียนบ้านบรบือ 1237
107 8.65
29 2.34
162 13.10
5 0.40
5 0.40
929 75.10
308 24.90%
71  โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 200
10 5.00
14 7.00
10 5.00
8 4.00
7 3.50
151 75.50
49 24.50%
72  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 87
10 11.49
1 1.15
4 4.60
3 3.45
3 3.45
66 75.86
21 24.14%
73  โรงเรียนบ้านหนองสิม 89
3 3.37
3 3.37
15 16.85
0 0.00
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
74  โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว 30
3 10.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
75  โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 151
10 6.62
5 3.31
14 9.27
6 3.97
0 0.00
116 76.82
35 23.18%
76  โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 26
2 7.69
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
77  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 126
10 7.94
5 3.97
14 11.11
0 0.00
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
78  โรงเรียนบ้านภูดิน 74
7 9.46
0 0.00
10 13.51
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
79  โรงเรียนบ้านแสนสุข 35
4 11.43
2 5.71
2 5.71
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
80  โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 57
0 0.00
1 1.75
10 17.54
2 3.51
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
81  โรงเรียนบ้านหนองแก 71
1 1.41
0 0.00
9 12.68
6 8.45
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
82  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 193
10 5.18
2 1.04
20 10.36
11 5.70
0 0.00
150 77.72
43 22.28%
83  โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 81
5 6.17
4 4.94
3 3.70
4 4.94
2 2.47
63 77.78
18 22.22%
84  โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 18
1 5.56
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
85  โรงเรียนบ้านหัวขัว(บรบือ) 54
4 7.41
3 5.56
2 3.70
2 3.70
1 1.85
42 77.78
12 22.22%
86  โรงเรียนบ้านหัวนา 162
9 5.56
4 2.47
10 6.17
9 5.56
4 2.47
126 77.78
36 22.22%
87  โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 132
13 9.85
0 0.00
16 12.12
0 0.00
0 0.00
103 78.03
29 21.97%
88  โรงเรียนบ้านพงโพด 96
5 5.21
0 0.00
12 12.50
4 4.17
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
89  โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 88
6 6.82
5 5.68
4 4.55
2 2.27
2 2.27
69 78.41
19 21.59%
90  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 116
4 3.45
10 8.62
9 7.76
2 1.72
0 0.00
91 78.45
25 21.55%
91  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 14
1 7.14
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
92  โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 154
21 13.64
0 0.00
12 7.79
0 0.00
0 0.00
121 78.57
33 21.43%
93  โรงเรียนบ้านโสกแดง 84
3 3.57
5 5.95
4 4.76
2 2.38
4 4.76
66 78.57
18 21.43%
94  โรงเรียนบ้านดอนบม 61
2 3.28
1 1.64
4 6.56
6 9.84
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
95  โรงเรียนบ้านหัวขัว(กันทรวิชัย) 48
2 4.17
2 4.17
6 12.50
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
96  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 77
10 12.99
0 0.00
4 5.19
0 0.00
2 2.60
61 79.22
16 20.78%
97  โรงเรียนบ้านคันธาร์ 44
4 9.09
0 0.00
2 4.55
3 6.82
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
98  โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 88
3 3.41
5 5.68
4 4.55
3 3.41
3 3.41
70 79.55
18 20.45%
99  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 113
4 3.54
2 1.77
17 15.04
0 0.00
0 0.00
90 79.65
23 20.35%
100  โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 94
2 2.13
1 1.06
10 10.64
6 6.38
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
101  โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 100
6 6.00
5 5.00
5 5.00
4 4.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
102  โรงเรียนบ้านเอียด 86
2 2.33
0 0.00
0 0.00
4 4.65
11 12.79
69 80.23
17 19.77%
103  โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 142
9 6.34
10 7.04
3 2.11
5 3.52
1 0.70
114 80.28
28 19.72%
104  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 145
9 6.21
4 2.76
12 8.28
3 2.07
0 0.00
117 80.69
28 19.31%
105  โรงเรียนบ้านคอกม้า 74
7 9.46
3 4.05
4 5.41
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
106  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 2385
173 7.25
68 2.85
183 7.67
6 0.25
14 0.59
1941 81.38
444 18.62%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 180
9 5.00
6 3.33
6 3.33
6 3.33
6 3.33
147 81.67
33 18.33%
108  โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 60
2 3.33
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
109  โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 60
3 5.00
3 5.00
3 5.00
2 3.33
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
110  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 142
4 2.82
1 0.70
19 13.38
0 0.00
2 1.41
116 81.69
26 18.31%
111  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 132
6 4.55
0 0.00
18 13.64
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
112  โรงเรียนบ้านสมศรี 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.44
6 13.33
37 82.22
8 17.78%
113  โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 40
4 10.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
114  โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 109
6 5.50
5 4.59
6 5.50
2 1.83
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
115  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 109
7 6.42
4 3.67
8 7.34
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
116  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 121
6 4.96
3 2.48
6 4.96
3 2.48
3 2.48
100 82.64
21 17.36%
117  โรงเรียนวัดนาดีวราราม 35
1 2.86
1 2.86
3 8.57
1 2.86
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
118  โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 47
3 6.38
4 8.51
1 2.13
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
119  โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 59
3 5.08
2 3.39
4 6.78
1 1.69
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
120  โรงเรียนบ้านดอนงัว 101
6 5.94
0 0.00
6 5.94
5 4.95
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
121  โรงเรียนบ้านดอนดู่(กันทรวิชัย) 48
2 4.17
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
122  โรงเรียนบ้านดอนดู่(เมือง) 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
123  โรงเรียนบ้านโคกกุง 54
3 5.56
2 3.70
3 5.56
0 0.00
1 1.85
45 83.33
9 16.67%
124  โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 161
10 6.21
3 1.86
13 8.07
0 0.00
0 0.00
135 83.85
26 16.15%
125  โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 25
2 8.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
1 4.00
21 84.00
4 16.00%
126  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 50
3 6.00
1 2.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
127  โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 57
5 8.77
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
128  โรงเรียนบ้านกุดซุย 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
129  โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 124
4 3.23
3 2.42
5 4.03
4 3.23
3 2.42
105 84.68
19 15.32%
130  โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน 40
3 7.50
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
131  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 47
0 0.00
0 0.00
7 14.89
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
132  โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) 47
4 8.51
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
133  โรงเรียนบ้านโคกศรี 27
0 0.00
1 3.70
3 11.11
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
134  โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 62
0 0.00
1 1.61
8 12.90
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
135  โรงเรียนอนุบาลแกดำ 104
2 1.92
2 1.92
7 6.73
2 1.92
2 1.92
89 85.58
15 14.42%
136  โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
137  โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
3 6.00
43 86.00
7 14.00%
138  โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 174
20 11.49
4 2.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
150 86.21
24 13.79%
139  โรงเรียนบ้านดงมัน 192
6 3.13
5 2.60
12 6.25
3 1.56
0 0.00
166 86.46
26 13.54%
140  โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 82
1 1.22
1 1.22
8 9.76
0 0.00
1 1.22
71 86.59
11 13.41%
141  โรงเรียนบ้านนานกเขียน 45
3 6.67
0 0.00
2 4.44
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
142  โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 91
4 4.40
2 2.20
6 6.59
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
143  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 38
3 7.89
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
144  โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 112
2 1.79
0 0.00
8 7.14
4 3.57
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
145  โรงเรียนอนุบาลบรบือ 64
0 0.00
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
146  โรงเรียนบ้านโนนทอง 129
4 3.10
2 1.55
7 5.43
1 0.78
2 1.55
113 87.60
16 12.40%
147  โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 81
5 6.17
3 3.70
1 1.23
1 1.23
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
148  โรงเรียนบ้านหินลาด 68
2 2.94
1 1.47
4 5.88
1 1.47
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
149  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
150  โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 107
4 3.74
4 3.74
2 1.87
2 1.87
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
151  โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 102
1 0.98
5 4.90
5 4.90
0 0.00
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
152  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
153  โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 134
4 2.99
0 0.00
10 7.46
0 0.00
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
154  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 80
1 1.25
3 3.75
3 3.75
1 1.25
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
155  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1897
57 3.00
20 1.05
96 5.06
12 0.63
2 0.11
1710 90.14
187 9.86%
156  โรงเรียนบ้านจำนัก 63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
1 1.59
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
157  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(บรบือ) 63
2 3.17
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
158  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเป้า 64
3 4.69
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
159  โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 129
0 0.00
0 0.00
4 3.10
6 4.65
2 1.55
117 90.70
12 9.30%
160  โรงเรียนบ้านโพนงาม 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
161  โรงเรียนบ้านบกพร้าว 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
162  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
163  โรงเรียนบ้านหนองตื่น 114
0 0.00
0 0.00
9 7.89
1 0.88
0 0.00
104 91.23
10 8.77%
164  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 69
1 1.45
1 1.45
4 5.80
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
165  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 131
0 0.00
0 0.00
11 8.40
0 0.00
0 0.00
120 91.60
11 8.40%
166  โรงเรียนบ้านโสกภารา 154
5 3.25
3 1.95
4 2.60
0 0.00
0 0.00
142 92.21
12 7.79%
167  โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 26
0 0.00
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
168  โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 118
2 1.69
0 0.00
7 5.93
0 0.00
0 0.00
109 92.37
9 7.63%
169  โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 82
1 1.22
1 1.22
4 4.88
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
170  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 70
3 4.29
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
171  โรงเรียนบ้านซองแมว 91
3 3.30
0 0.00
2 2.20
0 0.00
1 1.10
85 93.41
6 6.59%
172  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 46
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
173  โรงเรียนบ้านวังปลาโด 123
3 2.44
0 0.00
5 4.07
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
174  โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ 123
3 2.44
0 0.00
3 2.44
2 1.63
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
175  โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
176  โรงเรียนบ้านดอนพยอม 79
0 0.00
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
177  โรงเรียนบ้านหนองโก 181
5 2.76
0 0.00
3 1.66
1 0.55
2 1.10
170 93.92
11 6.08%
178  โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
179  โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยซัน 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
180  โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 105
3 2.86
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
99 94.29
6 5.71%
181  โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
182  โรงเรียนบ้านหนองคู 158
0 0.00
1 0.63
5 3.16
1 0.63
0 0.00
151 95.57
7 4.43%
183  โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 123
0 0.00
0 0.00
5 4.07
0 0.00
0 0.00
118 95.93
5 4.07%
184  โรงเรียนบ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า 123
1 0.81
0 0.00
3 2.44
0 0.00
1 0.81
118 95.93
5 4.07%
185  โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
24 96.00
1 4.00%
186  โรงเรียนบ้านศาลา 50
1 2.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
187  โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
188  โรงเรียนบ้านปอแดง 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านหนองโพด 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,352 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,386 6.49
เตี้ย  565 2.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,886 8.83
ผอมและเตี้ย  348 1.63
อ้วนและเตี้ย  182 0.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,985 79.55
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,367 คน


20.45%


Powered By www.thaieducation.net