ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 255 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 61
12 19.67
11 18.03
11 18.03
23 37.70
4 6.56
0 0.00
61 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 17
6 35.29
3 17.65
6 35.29
1 5.88
1 5.88
0 0.00
17 100.00%
3  โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 55
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27
0 0.00
0 0.00
55 100.00%
4  โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 50
3 6.00
10 20.00
3 6.00
13 26.00
13 26.00
8 16.00
42 84.00%
5  โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 140
24 17.14
21 15.00
23 16.43
10 7.14
12 8.57
50 35.71
90 64.29%
6  โรงเรียนบ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม 36
4 11.11
7 19.44
4 11.11
4 11.11
4 11.11
13 36.11
23 63.89%
7  โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 216
39 18.06
10 4.63
14 6.48
49 22.69
24 11.11
80 37.04
136 62.96%
8  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 77
12 15.58
9 11.69
14 18.18
13 16.88
0 0.00
29 37.66
48 62.34%
9  โรงเรียนบ้านซำจำปา 163
18 11.04
26 15.95
19 11.66
14 8.59
19 11.66
67 41.10
96 58.90%
10  โรงเรียนบ้านค้อ 44
7 15.91
4 9.09
5 11.36
4 9.09
4 9.09
20 45.45
24 54.55%
11  โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 74
12 16.22
8 10.81
10 13.51
6 8.11
2 2.70
36 48.65
38 51.35%
12  โรงเรียนบ้านร่องแซง 44
11 25.00
0 0.00
11 25.00
0 0.00
0 0.00
22 50.00
22 50.00%
13  โรงเรียนบ้านศรีสุข 158
13 8.23
10 6.33
34 21.52
8 5.06
13 8.23
80 50.63
78 49.37%
14  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 52
8 15.38
5 9.62
4 7.69
4 7.69
4 7.69
27 51.92
25 48.08%
15  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 63
6 9.52
1 1.59
10 15.87
9 14.29
4 6.35
33 52.38
30 47.62%
16  โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 68
7 10.29
3 4.41
9 13.24
10 14.71
2 2.94
37 54.41
31 45.59%
17  โรงเรียนบ้านหนองศาลา 55
3 5.45
1 1.82
10 18.18
3 5.45
8 14.55
30 54.55
25 45.45%
18  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 479
24 5.01
22 4.59
104 21.71
11 2.30
52 10.86
266 55.53
213 44.47%
19  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 45
14 31.11
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
25 55.56
20 44.44%
20  โรงเรียนโนนงามศึกษา 88
15 17.05
8 9.09
6 6.82
6 6.82
4 4.55
49 55.68
39 44.32%
21  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 135
15 11.11
15 11.11
19 14.07
10 7.41
0 0.00
76 56.30
59 43.70%
22  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 194
14 7.22
9 4.64
22 11.34
5 2.58
32 16.49
112 57.73
82 42.27%
23  โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 152
14 9.21
14 9.21
24 15.79
7 4.61
5 3.29
88 57.89
64 42.11%
24  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 120
11 9.17
6 5.00
21 17.50
12 10.00
0 0.00
70 58.33
50 41.67%
25  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 113
15 13.27
1 0.88
28 24.78
3 2.65
0 0.00
66 58.41
47 41.59%
26  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 159
17 10.69
23 14.47
22 13.84
4 2.52
0 0.00
93 58.49
66 41.51%
27  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 41
5 12.20
7 17.07
5 12.20
0 0.00
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
28  โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 673
52 7.73
41 6.09
58 8.62
17 2.53
109 16.20
396 58.84
277 41.16%
29  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 83
9 10.84
0 0.00
12 14.46
7 8.43
5 6.02
50 60.24
33 39.76%
30  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 222
6 2.70
13 5.86
18 8.11
19 8.56
31 13.96
135 60.81
87 39.19%
31  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 77
10 12.99
5 6.49
15 19.48
0 0.00
0 0.00
47 61.04
30 38.96%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 26
4 15.38
0 0.00
6 23.08
0 0.00
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
33  โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 168
21 12.50
16 9.52
11 6.55
16 9.52
0 0.00
104 61.90
64 38.10%
34  โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 140
17 12.14
15 10.71
14 10.00
6 4.29
1 0.71
87 62.14
53 37.86%
35  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 75
0 0.00
17 22.67
11 14.67
0 0.00
0 0.00
47 62.67
28 37.33%
36  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 141
23 16.31
0 0.00
29 20.57
0 0.00
0 0.00
89 63.12
52 36.88%
37  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 55
8 14.55
7 12.73
3 5.45
2 3.64
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
38  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 196
20 10.20
9 4.59
32 16.33
10 5.10
0 0.00
125 63.78
71 36.22%
39  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 109
15 13.76
11 10.09
5 4.59
8 7.34
0 0.00
70 64.22
39 35.78%
40  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 143
14 9.79
6 4.20
21 14.69
5 3.50
5 3.50
92 64.34
51 35.66%
41  โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 124
12 9.68
9 7.26
11 8.87
3 2.42
8 6.45
81 65.32
43 34.68%
42  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 105
6 5.71
5 4.76
0 0.00
11 10.48
14 13.33
69 65.71
36 34.29%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 301
26 8.64
3 1.00
26 8.64
29 9.63
18 5.98
199 66.11
102 33.89%
44  โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 92
14 15.22
9 9.78
6 6.52
2 2.17
0 0.00
61 66.30
31 33.70%
45  โรงเรียนบ้านศาลาดิน 42
5 11.90
3 7.14
5 11.90
1 2.38
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
46  โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 30
8 26.67
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
47  โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 110
10 9.09
7 6.36
17 15.45
0 0.00
2 1.82
74 67.27
36 32.73%
48  โรงเรียนบ้านเขาวง 43
2 4.65
2 4.65
10 23.26
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
49  โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 133
15 11.28
9 6.77
11 8.27
5 3.76
3 2.26
90 67.67
43 32.33%
50  โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 83
9 10.84
9 10.84
7 8.43
1 1.20
0 0.00
57 68.67
26 31.33%
51  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 248
16 6.45
21 8.47
12 4.84
16 6.45
12 4.84
171 68.95
77 31.05%
52  โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 62
3 4.84
2 3.23
14 22.58
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
53  โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 82
9 10.98
9 10.98
5 6.10
2 2.44
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
54  โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 69
3 4.35
1 1.45
11 15.94
6 8.70
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
55  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 64
4 6.25
4 6.25
10 15.63
0 0.00
1 1.56
45 70.31
19 29.69%
56  โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 79
3 3.80
0 0.00
16 20.25
2 2.53
2 2.53
56 70.89
23 29.11%
57  โรงเรียนห้วยชันวิทยา 69
12 17.39
0 0.00
0 0.00
2 2.90
6 8.70
49 71.01
20 28.99%
58  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 173
21 12.14
11 6.36
16 9.25
1 0.58
1 0.58
123 71.10
50 28.90%
59  โรงเรียนบ้านแดง 42
8 19.05
0 0.00
3 7.14
0 0.00
1 2.38
30 71.43
12 28.57%
60  โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 113
9 7.96
1 0.88
21 18.58
1 0.88
0 0.00
81 71.68
32 28.32%
61  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 139
8 5.76
10 7.19
12 8.63
6 4.32
3 2.16
100 71.94
39 28.06%
62  โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 111
10 9.01
2 1.80
18 16.22
1 0.90
0 0.00
80 72.07
31 27.93%
63  โรงเรียนบ้านหนองบัว 69
9 13.04
1 1.45
5 7.25
4 5.80
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
64  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 109
5 4.59
0 0.00
16 14.68
0 0.00
9 8.26
79 72.48
30 27.52%
65  โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 124
7 5.65
7 5.65
20 16.13
0 0.00
0 0.00
90 72.58
34 27.42%
66  โรงเรียนบ้านป่าน 55
7 12.73
5 9.09
3 5.45
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
67  โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 99
8 8.08
6 6.06
9 9.09
4 4.04
0 0.00
72 72.73
27 27.27%
68  โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 55
4 7.27
1 1.82
5 9.09
5 9.09
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
69  โรงเรียนบ้านขนวนนคร 75
3 4.00
2 2.67
11 14.67
4 5.33
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
70  โรงเรียนบ้านโนนทอง 163
16 9.82
3 1.84
23 14.11
0 0.00
1 0.61
120 73.62
43 26.38%
71  โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 190
12 6.32
2 1.05
35 18.42
1 0.53
0 0.00
140 73.68
50 26.32%
72  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 69
8 11.59
2 2.90
5 7.25
3 4.35
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
73  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 104
15 14.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 11.54
77 74.04
27 25.96%
74  โรงเรียนบ้านนาเปือย 74
4 5.41
14 18.92
1 1.35
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
75  โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 43
0 0.00
0 0.00
10 23.26
1 2.33
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
76  โรงเรียนบ้านวังยาว 216
17 7.87
17 7.87
15 6.94
4 1.85
2 0.93
161 74.54
55 25.46%
77  โรงเรียนบ้านนาอุดม 124
8 6.45
10 8.06
9 7.26
4 3.23
0 0.00
93 75.00
31 25.00%
78  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 40
2 5.00
2 5.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
79  โรงเรียนบ้านหนองขาม 56
8 14.29
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
80  โรงเรียนบ้านหว้า 173
8 4.62
10 5.78
8 4.62
8 4.62
9 5.20
130 75.14
43 24.86%
81  โรงเรียนบ้านชุมแพ 150
12 8.00
6 4.00
9 6.00
9 6.00
1 0.67
113 75.33
37 24.67%
82  โรงเรียนบ้านยอดห้วย 65
3 4.62
0 0.00
13 20.00
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
83  โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 126
13 10.32
2 1.59
16 12.70
0 0.00
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
84  โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 90
6 6.67
4 4.44
11 12.22
1 1.11
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
85  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 103
7 6.80
4 3.88
7 6.80
4 3.88
3 2.91
78 75.73
25 24.27%
86  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 213
16 7.51
6 2.82
19 8.92
10 4.69
0 0.00
162 76.06
51 23.94%
87  โรงเรียนบ้านนาเพียง 101
5 4.95
8 7.92
7 6.93
4 3.96
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
88  โรงเรียนบ้านซำยาง 118
6 5.08
3 2.54
18 15.25
1 0.85
0 0.00
90 76.27
28 23.73%
89  โรงเรียนบ้านหนองแดง 118
12 10.17
0 0.00
16 13.56
0 0.00
0 0.00
90 76.27
28 23.73%
90  โรงเรียนแสงบัวทอง 17
0 0.00
0 0.00
3 17.65
1 5.88
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
91  โรงเรียนบ้านหนองโก 56
4 7.14
3 5.36
4 7.14
2 3.57
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
92  โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 82
2 2.44
1 1.22
13 15.85
3 3.66
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 61
4 6.56
4 6.56
2 3.28
4 6.56
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
94  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 57
9 15.79
2 3.51
2 3.51
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
95  โรงเรียนบ้านขนวน 222
24 10.81
9 4.05
11 4.95
5 2.25
1 0.45
172 77.48
50 22.52%
96  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1118
35 3.13
25 2.24
69 6.17
0 0.00
121 10.82
868 77.64
250 22.36%
97  โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 161
4 2.48
14 8.70
8 4.97
4 2.48
6 3.73
125 77.64
36 22.36%
98  โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 148
10 6.76
7 4.73
9 6.08
7 4.73
0 0.00
115 77.70
33 22.30%
99  โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ 41
3 7.32
0 0.00
5 12.20
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
100  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 96
12 12.50
4 4.17
4 4.17
0 0.00
1 1.04
75 78.13
21 21.88%
101  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 147
7 4.76
3 2.04
22 14.97
0 0.00
0 0.00
115 78.23
32 21.77%
102  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 15.15
26 78.79
7 21.21%
103  โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 38
4 10.53
2 5.26
2 5.26
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 101
11 10.89
0 0.00
10 9.90
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
105  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 73
4 5.48
0 0.00
6 8.22
3 4.11
2 2.74
58 79.45
15 20.55%
106  โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 49
6 12.24
1 2.04
3 6.12
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
107  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 30
0 0.00
0 0.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
108  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 30
4 13.33
0 0.00
1 3.33
1 3.33
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
109  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 86
5 5.81
2 2.33
8 9.30
1 1.16
1 1.16
69 80.23
17 19.77%
110  โรงเรียนบ้านโนนคอม 145
6 4.14
0 0.00
15 10.34
0 0.00
7 4.83
117 80.69
28 19.31%
111  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 26
1 3.85
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
112  โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 84
4 4.76
0 0.00
0 0.00
1 1.19
11 13.10
68 80.95
16 19.05%
113  โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 32
2 6.25
3 9.38
1 3.13
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
114  โรงเรียนบ้านธาตุ 102
7 6.86
3 2.94
7 6.86
1 0.98
1 0.98
83 81.37
19 18.63%
115  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 43
6 13.95
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
116  โรงเรียนบ้านห้วยบง 38
1 2.63
1 2.63
0 0.00
2 5.26
3 7.89
31 81.58
7 18.42%
117  โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 176
5 2.84
0 0.00
27 15.34
0 0.00
0 0.00
144 81.82
32 18.18%
118  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 77
5 6.49
4 5.19
5 6.49
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
119  โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 66
3 4.55
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
120  โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 127
7 5.51
2 1.57
12 9.45
2 1.57
0 0.00
104 81.89
23 18.11%
121  โรงเรียนนาฝายวิทยา 100
2 2.00
3 3.00
10 10.00
1 1.00
2 2.00
82 82.00
18 18.00%
122  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 63
3 4.76
2 3.17
6 9.52
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
123  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 63
4 6.35
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
124  โรงเรียนบ้านขามป้อม 138
11 7.97
0 0.00
13 9.42
0 0.00
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
125  โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 46
1 2.17
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
126  โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 98
7 7.14
4 4.08
6 6.12
0 0.00
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
127  โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 58
2 3.45
2 3.45
4 6.90
2 3.45
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
128  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 135
4 2.96
4 2.96
14 10.37
1 0.74
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
129  โรงเรียนบ้านหอย 83
4 4.82
1 1.20
8 9.64
0 0.00
1 1.20
69 83.13
14 16.87%
130  โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 60
1 1.67
0 0.00
8 13.33
0 0.00
1 1.67
50 83.33
10 16.67%
131  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา 54
4 7.41
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
132  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 84
3 3.57
1 1.19
9 10.71
1 1.19
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
133  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 103
6 5.83
1 0.97
6 5.83
4 3.88
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
134  โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 194
0 0.00
3 1.55
23 11.86
0 0.00
6 3.09
162 83.51
32 16.49%
135  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 92
6 6.52
0 0.00
7 7.61
2 2.17
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
136  โรงเรียนบ้านร่องสมอ 86
4 4.65
5 5.81
4 4.65
0 0.00
1 1.16
72 83.72
14 16.28%
137  โรงเรียนบ้านโนนโก 179
2 1.12
5 2.79
10 5.59
2 1.12
10 5.59
150 83.80
29 16.20%
138  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 174
12 6.90
1 0.57
15 8.62
0 0.00
0 0.00
146 83.91
28 16.09%
139  โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 125
11 8.80
0 0.00
9 7.20
0 0.00
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
140  โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 63
0 0.00
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
141  โรงเรียนบ้านหนองสระ 38
0 0.00
0 0.00
6 15.79
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
142  โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 108
6 5.56
0 0.00
11 10.19
0 0.00
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
143  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 89
3 3.37
3 3.37
6 6.74
2 2.25
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
144  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 51
1 1.96
1 1.96
4 7.84
2 3.92
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
145  โรงเรียนบ้านนาหว้า 72
2 2.78
2 2.78
3 4.17
2 2.78
2 2.78
61 84.72
11 15.28%
146  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 66
2 3.03
0 0.00
0 0.00
2 3.03
6 9.09
56 84.85
10 15.15%
147  โรงเรียนบ้านสะอาด 106
5 4.72
4 3.77
7 6.60
0 0.00
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
148  โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 40
1 2.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
2 5.00
34 85.00
6 15.00%
149  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 54
3 5.56
2 3.70
3 5.56
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
150  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 75
1 1.33
2 2.67
7 9.33
1 1.33
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
151  โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 306
25 8.17
6 1.96
13 4.25
0 0.00
0 0.00
262 85.62
44 14.38%
152  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
153  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 85
5 5.88
4 4.71
1 1.18
2 2.35
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
154  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 43
2 4.65
0 0.00
1 2.33
1 2.33
2 4.65
37 86.05
6 13.95%
155  โรงเรียนบ้านเรือ 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
1 4.35
20 86.96
3 13.04%
156  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 85
3 3.53
2 2.35
3 3.53
1 1.18
2 2.35
74 87.06
11 12.94%
157  โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 47
1 2.13
0 0.00
2 4.26
1 2.13
2 4.26
41 87.23
6 12.77%
158  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 55
0 0.00
1 1.82
6 10.91
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
159  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 71
1 1.41
4 5.63
4 5.63
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
160  โรงเรียนชุมชนชุมแพ 437
9 2.06
13 2.97
27 6.18
5 1.14
1 0.23
382 87.41
55 12.59%
161  โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
162  โรงเรียนบ้านกุดเลา 105
1 0.95
10 9.52
2 1.90
0 0.00
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
163  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 89
3 3.37
3 3.37
5 5.62
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
164  โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 126
7 5.56
3 2.38
2 1.59
3 2.38
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
165  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
0 0.00
1 2.38
37 88.10
5 11.90%
166  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 128
3 2.34
0 0.00
12 9.38
0 0.00
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
167  โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 52
0 0.00
2 3.85
3 5.77
0 0.00
1 1.92
46 88.46
6 11.54%
168  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 44
2 4.55
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
169  โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 177
0 0.00
3 1.69
17 9.60
0 0.00
0 0.00
157 88.70
20 11.30%
170  โรงเรียนบ้านฝางน้อย 62
2 3.23
0 0.00
1 1.61
1 1.61
3 4.84
55 88.71
7 11.29%
171  โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา 98
5 5.10
0 0.00
6 6.12
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
172  โรงเรียนบ้านสองคอน 36
1 2.78
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
173  โรงเรียนโสกห้างศึกษา 82
1 1.22
2 2.44
6 7.32
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
174  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 84
2 2.38
0 0.00
7 8.33
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
175  โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 66
3 4.55
1 1.52
3 4.55
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
176  โรงเรียนบ้านสงเปือย 58
0 0.00
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
177  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 137
3 2.19
3 2.19
3 2.19
3 2.19
2 1.46
123 89.78
14 10.22%
178  โรงเรียนบ้านโนนลาน 49
1 2.04
1 2.04
2 4.08
1 2.04
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
179  โรงเรียนบ้านยางคำ 236
6 2.54
1 0.42
6 2.54
9 3.81
2 0.85
212 89.83
24 10.17%
180  โรงเรียนบ้านพระบาท 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
181  โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 162
3 1.85
3 1.85
10 6.17
0 0.00
0 0.00
146 90.12
16 9.88%
182  โรงเรียนบ้านวังสวาบ 92
2 2.17
3 3.26
4 4.35
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
183  โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 124
3 2.42
3 2.42
3 2.42
3 2.42
0 0.00
112 90.32
12 9.68%
184  โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 93
0 0.00
1 1.08
4 4.30
4 4.30
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
185  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1256
37 2.95
45 3.58
21 1.67
18 1.43
0 0.00
1135 90.37
121 9.63%
186  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
1 1.52
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
187  โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 331
15 4.53
2 0.60
13 3.93
0 0.00
0 0.00
301 90.94
30 9.06%
188  โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 144
6 4.17
0 0.00
7 4.86
0 0.00
0 0.00
131 90.97
13 9.03%
189  โรงเรียนภูห่านศึกษา 136
0 0.00
0 0.00
11 8.09
1 0.74
0 0.00
124 91.18
12 8.82%
190  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 125
7 5.60
0 0.00
4 3.20
0 0.00
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
191  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 91
4 4.40
2 2.20
1 1.10
0 0.00
1 1.10
83 91.21
8 8.79%
192  โรงเรียนบ้านหัน 69
4 5.80
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
193  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 128
2 1.56
2 1.56
4 3.13
3 2.34
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
194  โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
195  โรงเรียนบ้านเม็ง 118
5 4.24
0 0.00
4 3.39
1 0.85
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
196  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 59
0 0.00
0 0.00
4 6.78
0 0.00
1 1.69
54 91.53
5 8.47%
197  โรงเรียนบ้านนาดี 181
2 1.10
1 0.55
7 3.87
5 2.76
0 0.00
166 91.71
15 8.29%
198  โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 85
2 2.35
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
199  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) 158
3 1.90
0 0.00
10 6.33
0 0.00
0 0.00
145 91.77
13 8.23%
200  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 73
1 1.37
2 2.74
3 4.11
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
201  โรงเรียนท่ากุญชร 63
2 3.17
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
202  โรงเรียนบ้านไชยสอ 76
0 0.00
2 2.63
4 5.26
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
203  โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
1 3.70
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
204  โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 54
1 1.85
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
205  โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
1 1.85
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
206  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 69
2 2.90
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
207  โรงเรียนบ้านกุดแคน 57
1 1.75
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
208  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
209  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 133
4 3.01
1 0.75
2 1.50
0 0.00
2 1.50
124 93.23
9 6.77%
210  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
211  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 108
0 0.00
0 0.00
5 4.63
2 1.85
0 0.00
101 93.52
7 6.48%
212  โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 63
1 1.59
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
213  โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว 112
0 0.00
2 1.79
5 4.46
0 0.00
0 0.00
105 93.75
7 6.25%
214  โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
215  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 85
0 0.00
0 0.00
3 3.53
2 2.35
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
216  โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 156
3 1.92
4 2.56
2 1.28
0 0.00
0 0.00
147 94.23
9 5.77%
217  โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 88
1 1.14
1 1.14
2 2.27
1 1.14
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
218  โรงเรียนบ้านหนองหอย 73
1 1.37
1 1.37
2 2.74
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
219  โรงเรียนบ้านซำภูทอง 74
0 0.00
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
220  โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 74
1 1.35
0 0.00
3 4.05
0 0.00
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
221  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 58
3 5.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
222  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 39
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
223  โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
224  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 124
0 0.00
0 0.00
4 3.23
2 1.61
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
225  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 63
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.17
60 95.24
3 4.76%
226  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 85
0 0.00
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
227  โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 85
0 0.00
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
228  โรงเรียนบ้านสระพังข่า 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
229  โรงเรียนบ้านดอนแขม 118
0 0.00
1 0.85
1 0.85
1 0.85
2 1.69
113 95.76
5 4.24%
230  โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 147
1 0.68
3 2.04
2 1.36
0 0.00
0 0.00
141 95.92
6 4.08%
231  โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 145
0 0.00
0 0.00
2 1.38
3 2.07
0 0.00
140 96.55
5 3.45%
232  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 66
1 1.52
0 0.00
1 1.52
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
233  โรงเรียนบ้านหาด 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
234  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1020
7 0.69
2 0.20
12 1.18
1 0.10
0 0.00
998 97.84
22 2.16%
235  โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.39
0 0.00
71 98.61
1 1.39%
236  โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 95
1 1.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 98.95
1 1.05%
237  โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
238  โรงเรียนบ้านผาขาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
239  โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
240  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
241  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านสันติสุข 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
244  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
245  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
246  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
247  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
248  โรงเรียนบ้านหัวภู 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านเลิงแสง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านโนนงาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 100.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านโคกสูง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
255  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,909 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,488 5.53
เตี้ย  886 3.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,131 7.92
ผอมและเตี้ย  621 2.31
อ้วนและเตี้ย  681 2.53
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,102 78.42
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,807 คน


21.58%


Powered By www.thaieducation.net