ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 107 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.26
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาแห้ว 7
1 14.29
0 0.00
6 85.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังบอน 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 205
10 4.88
13 6.34
28 13.66
23 11.22
24 11.71
107 52.20
98 47.80%
4  โรงเรียนบ้านหนองบง 239
71 29.71
9 3.77
24 10.04
0 0.00
0 0.00
135 56.49
104 43.51%
5  โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 45
7 15.56
2 4.44
8 17.78
2 4.44
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
6  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 47
6 12.77
4 8.51
6 12.77
3 6.38
0 0.00
28 59.57
19 40.43%
7  โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 28
2 7.14
3 10.71
3 10.71
3 10.71
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
8  โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) 66
12 18.18
5 7.58
6 9.09
2 3.03
0 0.00
41 62.12
25 37.88%
9  โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 73
4 5.48
6 8.22
11 15.07
6 8.22
0 0.00
46 63.01
27 36.99%
10  โรงเรียนบ้านวังยาว 58
2 3.45
2 3.45
4 6.90
1 1.72
12 20.69
37 63.79
21 36.21%
11  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย 34
3 8.82
3 8.82
3 8.82
3 8.82
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
12  โรงเรียนบ้านลาดค่าง 20
3 15.00
1 5.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
13  โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า 20
3 15.00
1 5.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
14  โรงเรียนบ้านแสงภา 72
4 5.56
2 2.78
7 9.72
6 8.33
6 8.33
47 65.28
25 34.72%
15  โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 150
6 4.00
7 4.67
9 6.00
13 8.67
15 10.00
100 66.67
50 33.33%
16  โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 95
6 6.32
4 4.21
11 11.58
4 4.21
6 6.32
64 67.37
31 32.63%
17  โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 28
3 10.71
1 3.57
2 7.14
1 3.57
2 7.14
19 67.86
9 32.14%
18  โรงเรียนบ้านแก่งแล่น 75
10 13.33
6 8.00
6 8.00
2 2.67
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
19  โรงเรียนบ้านผึ้ง 38
4 10.53
3 7.89
4 10.53
0 0.00
1 2.63
26 68.42
12 31.58%
20  โรงเรียนบ้านนาทอง 45
8 17.78
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
21  โรงเรียนบ้านโคกงาม 260
24 9.23
21 8.08
30 11.54
2 0.77
0 0.00
183 70.38
77 29.62%
22  โรงเรียนบ้านโคก 71
4 5.63
3 4.23
14 19.72
0 0.00
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
23  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 934
63 6.75
60 6.42
46 4.93
56 6.00
39 4.18
670 71.73
264 28.27%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 64
11 17.19
3 4.69
3 4.69
1 1.56
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
25  โรงเรียนบ้านโป่งชี 69
5 7.25
3 4.35
5 7.25
4 5.80
2 2.90
50 72.46
19 27.54%
26  โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 22
2 9.09
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
27  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 15
0 0.00
0 0.00
4 26.67
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
28  โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 83
4 4.82
8 9.64
9 10.84
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
29  โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน 12
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
1 8.33
9 75.00
3 25.00%
30  โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 32
3 9.38
1 3.13
3 9.38
1 3.13
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
31  โรงเรียนบ้านปากหมัน 12
2 16.67
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
32  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 32
1 3.13
0 0.00
7 21.88
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
33  โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 8
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
34  โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) 12
1 8.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
35  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
36  โรงเรียนบ้านวังเวิน 53
4 7.55
2 3.77
5 9.43
0 0.00
2 3.77
40 75.47
13 24.53%
37  โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 103
8 7.77
3 2.91
12 11.65
1 0.97
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
38  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 62
0 0.00
1 1.61
13 20.97
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
39  โรงเรียนบ้านโพนสูง 67
3 4.48
2 2.99
7 10.45
3 4.48
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
40  โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 9
0 0.00
1 11.11
1 11.11
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
41  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 36
4 11.11
0 0.00
3 8.33
1 2.78
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
42  โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
2 7.41
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
43  โรงเรียนบ้านหินแลบ 27
3 11.11
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
44  โรงเรียนบ้านแก่ง 82
3 3.66
1 1.22
14 17.07
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
45  โรงเรียนชุมชนภูเรือ 315
9 2.86
12 3.81
40 12.70
0 0.00
8 2.54
246 78.10
69 21.90%
46  โรงเรียนบ้านห้วยทอง 51
3 5.88
2 3.92
3 5.88
0 0.00
2 3.92
41 80.39
10 19.61%
47  โรงเรียนบ้านน้ำพุง 36
3 8.33
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
48  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 88
8 9.09
1 1.14
7 7.95
1 1.14
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
49  โรงเรียนบ้านแก่วตาว 32
1 3.13
0 0.00
4 12.50
1 3.13
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
50  โรงเรียนบ้านโป่งกวาง 27
2 7.41
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
51  โรงเรียนบ้านหนองแซง 11
0 0.00
1 9.09
1 9.09
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
52  โรงเรียนบ้านตูบค้อ 122
0 0.00
0 0.00
6 4.92
7 5.74
9 7.38
100 81.97
22 18.03%
53  โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 62
4 6.45
0 0.00
5 8.06
2 3.23
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
54  โรงเรียนบ้านหนองผือ 51
1 1.96
1 1.96
2 3.92
1 1.96
4 7.84
42 82.35
9 17.65%
55  โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ด่านซ้าย) 52
3 5.77
0 0.00
5 9.62
0 0.00
1 1.92
43 82.69
9 17.31%
56  โรงเรียนบ้านนามาลา 24
1 4.17
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
57  โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
2 5.56
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
58  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ด่านซ้าย) 24
2 8.33
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
59  โรงเรียนบ้านปากแดง 98
2 2.04
2 2.04
12 12.24
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
60  โรงเรียนบ้านนาข่า 25
3 12.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
61  โรงเรียนบ้านถ้ำมูล 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
62  โรงเรียนบ้านป่าสะแข 38
1 2.63
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
63  โรงเรียนบ้านโพนหนอง 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
64  โรงเรียนบ้านนาดี 27
0 0.00
1 3.70
3 11.11
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
65  โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 42
2 4.76
1 2.38
3 7.14
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
66  โรงเรียนบ้านนาเจียง 82
5 6.10
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
67  โรงเรียนบ้านวังเป่ง 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
68  โรงเรียนบ้านท่อน 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
1 4.35
20 86.96
3 13.04%
69  โรงเรียนบ้านนาคูณ 46
3 6.52
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
70  โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
71  โรงเรียนบ้านเครือคู้ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
72  โรงเรียนบ้านถ้ำพระ 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
73  โรงเรียนบ้านกกสะตี 72
3 4.17
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
74  โรงเรียนบ้านบง 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
75  โรงเรียนบ้านทับกี่ 111
2 1.80
0 0.00
8 7.21
2 1.80
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
76  โรงเรียนบ้านโป่ง 28
3 10.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
77  โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม 33
0 0.00
1 3.03
1 3.03
0 0.00
1 3.03
30 90.91
3 9.09%
78  โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
79  โรงเรียนบ้านนาลึ่ง 51
1 1.96
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
80  โรงเรียนบ้านโคนผง 64
2 3.13
0 0.00
1 1.56
1 1.56
1 1.56
59 92.19
5 7.81%
81  โรงเรียนบ้านปลาบ่า 110
1 0.91
0 0.00
4 3.64
2 1.82
1 0.91
102 92.73
8 7.27%
82  โรงเรียนบ้านแก่งครก 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
83  โรงเรียนด่านซ้าย 95
1 1.05
1 1.05
4 4.21
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
84  โรงเรียนบ้านซำทอง 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
85  โรงเรียนบ้านไฮตาก 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
86  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 110
0 0.00
0 0.00
5 4.55
0 0.00
0 0.00
105 95.45
5 4.55%
87  โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
88  โรงเรียนบ้านสองคอน 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
89  โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 33
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
90  โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
61 98.39
1 1.61%
91  โรงเรียนบ้านกกจาน 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
92  โรงเรียนบ้านด่านดู่ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
93  โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
95  โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
96  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
97  โรงเรียนบ้านปากโป่ง 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านปางคอม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านร่องจิก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านหินสอ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  5,929 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  383 6.46
เตี้ย  207 3.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  520 8.77
ผอมและเตี้ย  163 2.75
อ้วนและเตี้ย  138 2.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,518 76.20
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,411 คน


23.80%


Powered By www.thaieducation.net