ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 157 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 149 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.90
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านผาสะนา 54
12 22.22
2 3.70
30 55.56
6 11.11
4 7.41
0 0.00
54 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 48
11 22.92
13 27.08
23 47.92
0 0.00
0 0.00
1 2.08
47 97.92%
3  โรงเรียนผานาง-ผาเกิ้ง 66
17 25.76
31 46.97
4 6.06
5 7.58
3 4.55
6 9.09
60 90.91%
4  โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 4
1 25.00
0 0.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
3 75.00%
5  โรงเรียนบ้านกุดแก 131
16 12.21
12 9.16
21 16.03
16 12.21
12 9.16
54 41.22
77 58.78%
6  โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง 50
10 20.00
4 8.00
10 20.00
4 8.00
0 0.00
22 44.00
28 56.00%
7  โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 133
15 11.28
13 9.77
25 18.80
12 9.02
5 3.76
63 47.37
70 52.63%
8  โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 143
14 9.79
16 11.19
14 9.79
14 9.79
15 10.49
70 48.95
73 51.05%
9  โรงเรียนบ้านศรีรักษา 84
13 15.48
4 4.76
14 16.67
3 3.57
8 9.52
42 50.00
42 50.00%
10  โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 184
19 10.33
18 9.78
35 19.02
7 3.80
9 4.89
96 52.17
88 47.83%
11  โรงเรียนบ้านวังแท่น 160
22 13.75
20 12.50
10 6.25
13 8.13
8 5.00
87 54.38
73 45.63%
12  โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 177
12 6.78
10 5.65
37 20.90
7 3.95
14 7.91
97 54.80
80 45.20%
13  โรงเรียนบ้านปากปวน 190
13 6.84
12 6.32
16 8.42
25 13.16
18 9.47
106 55.79
84 44.21%
14  โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 119
33 27.73
10 8.40
9 7.56
0 0.00
0 0.00
67 56.30
52 43.70%
15  โรงเรียนบ้านวังม่วง 274
35 12.77
25 9.12
47 17.15
12 4.38
0 0.00
155 56.57
119 43.43%
16  โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน 37
4 10.81
1 2.70
10 27.03
0 0.00
0 0.00
22 59.46
15 40.54%
17  โรงเรียนบ้านลาด 185
18 9.73
16 8.65
14 7.57
11 5.95
14 7.57
112 60.54
73 39.46%
18  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 24
4 16.67
2 8.33
1 4.17
2 8.33
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
19  โรงเรียนบ้านโคกมน 216
10 4.63
14 6.48
24 11.11
10 4.63
22 10.19
136 62.96
80 37.04%
20  โรงเรียนบ้านโนนกกข่า 288
34 11.81
12 4.17
41 14.24
8 2.78
10 3.47
183 63.54
105 36.46%
21  โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 78
10 12.82
13 16.67
3 3.85
2 2.56
0 0.00
50 64.10
28 35.90%
22  โรงเรียนบ้านกกบก 59
2 3.39
1 1.69
12 20.34
1 1.69
5 8.47
38 64.41
21 35.59%
23  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 80
2 2.50
5 6.25
6 7.50
6 7.50
9 11.25
52 65.00
28 35.00%
24  โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 23
2 8.70
1 4.35
5 21.74
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
25  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 205
27 13.17
25 12.20
18 8.78
0 0.00
0 0.00
135 65.85
70 34.15%
26  โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย 51
10 19.61
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
27  โรงเรียนบ้านโนน 60
6 10.00
5 8.33
4 6.67
2 3.33
3 5.00
40 66.67
20 33.33%
28  โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 88
8 9.09
5 5.68
14 15.91
2 2.27
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
29  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 129
9 6.98
5 3.88
9 6.98
13 10.08
6 4.65
87 67.44
42 32.56%
30  โรงเรียนบ้านหนองตานา 128
11 8.59
9 7.03
19 14.84
1 0.78
1 0.78
87 67.97
41 32.03%
31  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 107
22 20.56
4 3.74
7 6.54
1 0.93
0 0.00
73 68.22
34 31.78%
32  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 49
4 8.16
4 8.16
4 8.16
1 2.04
2 4.08
34 69.39
15 30.61%
33  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 135
17 12.59
7 5.19
15 11.11
2 1.48
0 0.00
94 69.63
41 30.37%
34  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 89
10 11.24
0 0.00
15 16.85
2 2.25
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
35  โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 24
4 16.67
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
36  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า 55
2 3.64
0 0.00
14 25.45
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
37  โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 104
10 9.62
13 12.50
0 0.00
3 2.88
3 2.88
75 72.12
29 27.88%
38  โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 65
1 1.54
3 4.62
13 20.00
1 1.54
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
39  โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 126
16 12.70
8 6.35
7 5.56
3 2.38
0 0.00
92 73.02
34 26.98%
40  โรงเรียนโคกสง่า 104
10 9.62
3 2.88
8 7.69
2 1.92
5 4.81
76 73.08
28 26.92%
41  โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 123
15 12.20
3 2.44
10 8.13
3 2.44
2 1.63
90 73.17
33 26.83%
42  โรงเรียนบ้านนาวัว 132
13 9.85
3 2.27
12 9.09
5 3.79
2 1.52
97 73.48
35 26.52%
43  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 69
3 4.35
12 17.39
3 4.35
0 0.00
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
44  โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 746
23 3.08
23 3.08
122 16.35
23 3.08
0 0.00
555 74.40
191 25.60%
45  โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 43
2 4.65
0 0.00
6 13.95
3 6.98
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
46  โรงเรียนบ้านหนองบัว 263
9 3.42
13 4.94
30 11.41
7 2.66
8 3.04
196 74.52
67 25.48%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 318
24 7.55
24 7.55
29 9.12
3 0.94
1 0.31
237 74.53
81 25.47%
48  โรงเรียนบ้านนาแก 115
2 1.74
6 5.22
13 11.30
2 1.74
6 5.22
86 74.78
29 25.22%
49  โรงเรียนบ้านขอนยาง 56
6 10.71
0 0.00
7 12.50
0 0.00
1 1.79
42 75.00
14 25.00%
50  โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 28
3 10.71
0 0.00
3 10.71
0 0.00
1 3.57
21 75.00
7 25.00%
51  โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 201
23 11.44
8 3.98
19 9.45
0 0.00
0 0.00
151 75.12
50 24.88%
52  โรงเรียนบ้านป่าบง 137
3 2.19
3 2.19
4 2.92
23 16.79
0 0.00
104 75.91
33 24.09%
53  โรงเรียนบ้านนาล้อม 60
4 6.67
6 10.00
3 5.00
1 1.67
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
54  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 229
21 9.17
15 6.55
17 7.42
0 0.00
0 0.00
176 76.86
53 23.14%
55  โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ 48
3 6.25
2 4.17
6 12.50
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
56  โรงเรียนบ้านซำไคร้ 40
5 12.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
57  โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 100
4 4.00
4 4.00
8 8.00
6 6.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
58  โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 91
5 5.49
4 4.40
11 12.09
0 0.00
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
59  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) 114
15 13.16
0 0.00
10 8.77
0 0.00
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
60  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 56
1 1.79
0 0.00
11 19.64
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
61  โรงเรียนบ้านผาหวาย 136
10 7.35
5 3.68
13 9.56
1 0.74
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
62  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 454
26 5.73
7 1.54
61 13.44
1 0.22
0 0.00
359 79.07
95 20.93%
63  โรงเรียนวังน้ำพุ 24
3 12.50
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
64  โรงเรียนบ้านน้ำทบ 64
0 0.00
0 0.00
10 15.63
2 3.13
1 1.56
51 79.69
13 20.31%
65  โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 114
12 10.53
0 0.00
11 9.65
0 0.00
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว 169
12 7.10
6 3.55
13 7.69
3 1.78
0 0.00
135 79.88
34 20.12%
67  โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 204
9 4.41
7 3.43
22 10.78
2 0.98
1 0.49
163 79.90
41 20.10%
68  โรงเรียนบ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12) 20
0 0.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
69  โรงเรียนบ้านโคกแฝก 30
3 10.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
70  โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 759
35 4.61
38 5.01
38 5.01
28 3.69
12 1.58
608 80.11
151 19.89%
71  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 262
11 4.20
12 4.58
24 9.16
2 0.76
2 0.76
211 80.53
51 19.47%
72  โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 207
7 3.38
9 4.35
23 11.11
1 0.48
0 0.00
167 80.68
40 19.32%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า 168
5 2.98
8 4.76
4 2.38
11 6.55
4 2.38
136 80.95
32 19.05%
74  โรงเรียนบ้านโพนทอง 38
0 0.00
3 7.89
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
75  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 202
20 9.90
0 0.00
17 8.42
0 0.00
0 0.00
165 81.68
37 18.32%
76  โรงเรียนบ้านอุ่ม 161
13 8.07
0 0.00
16 9.94
0 0.00
0 0.00
132 81.99
29 18.01%
77  โรงเรียนบ้านวังสะพุง 274
17 6.20
9 3.28
23 8.39
0 0.00
0 0.00
225 82.12
49 17.88%
78  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 112
1 0.89
1 0.89
13 11.61
5 4.46
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
79  โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 17
0 0.00
1 5.88
1 5.88
1 5.88
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
80  โรงเรียนบ้านปวนพุ 155
9 5.81
6 3.87
5 3.23
4 2.58
3 1.94
128 82.58
27 17.42%
81  โรงเรียนบ้านเล้า 29
4 13.79
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
82  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 93
3 3.23
3 3.23
10 10.75
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
83  โรงเรียนบ้านพองหนีบ 65
2 3.08
2 3.08
6 9.23
1 1.54
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
84  โรงเรียนบ้านนาอุดม 78
11 14.10
0 0.00
2 2.56
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
85  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ 32
1 3.13
1 3.13
2 6.25
1 3.13
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
86  โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1045
43 4.11
20 1.91
98 9.38
2 0.19
0 0.00
882 84.40
163 15.60%
87  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) 45
1 2.22
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
88  โรงเรียนบ้านหนองตูม 71
3 4.23
1 1.41
7 9.86
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
89  โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 97
2 2.06
4 4.12
9 9.28
0 0.00
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
90  โรงเรียนบ้านนาแปน 149
5 3.36
2 1.34
14 9.40
1 0.67
1 0.67
126 84.56
23 15.44%
91  โรงเรียนบ้านผาน้อย 59
1 1.69
0 0.00
6 10.17
0 0.00
2 3.39
50 84.75
9 15.25%
92  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 92
4 4.35
3 3.26
6 6.52
1 1.09
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
93  โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
2 3.77
1 1.89
45 84.91
8 15.09%
94  โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
95  โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 123
6 4.88
3 2.44
9 7.32
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
96  โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 90
7 7.78
4 4.44
2 2.22
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 97
4 4.12
2 2.06
7 7.22
1 1.03
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
98  โรงเรียนบ้านซำม่วง 49
0 0.00
4 8.16
3 6.12
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
99  โรงเรียนบ้านผาฆ้อง 35
3 8.57
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
100  โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 35
0 0.00
1 2.86
4 11.43
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
101  โรงเรียนบ้านดงน้อย 113
6 5.31
3 2.65
7 6.19
0 0.00
0 0.00
97 85.84
16 14.16%
102  โรงเรียนบ้านนาโก 169
5 2.96
7 4.14
10 5.92
1 0.59
0 0.00
146 86.39
23 13.61%
103  โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 74
2 2.70
1 1.35
1 1.35
2 2.70
4 5.41
64 86.49
10 13.51%
104  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 107
7 6.54
2 1.87
4 3.74
1 0.93
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
105  โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 77
4 5.19
1 1.30
5 6.49
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
106  โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 94
5 5.32
3 3.19
4 4.26
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
107  โรงเรียนบ้านซำบุ่น 48
0 0.00
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
108  โรงเรียนบ้านหัวขัว 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
1 3.13
28 87.50
4 12.50%
109  โรงเรียนบ้านหนองนอ 75
2 2.67
2 2.67
5 6.67
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
110  โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 86
6 6.98
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
111  โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 36
1 2.78
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
112  โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 90
2 2.22
3 3.33
3 3.33
2 2.22
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
113  โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 103
3 2.91
1 0.97
4 3.88
3 2.91
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
114  โรงเรียนบ้านสวนปอ 86
6 6.98
2 2.33
1 1.16
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
115  โรงเรียนบ้านซำพร้าว 67
2 2.99
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
116  โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 183
5 2.73
1 0.55
9 4.92
3 1.64
0 0.00
165 90.16
18 9.84%
117  โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 122
3 2.46
0 0.00
9 7.38
0 0.00
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
118  โรงเรียนบ้านวังยาง 73
1 1.37
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
119  โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
1 2.33
39 90.70
4 9.30%
120  โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 90
2 2.22
1 1.11
5 5.56
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
121  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 113
1 0.88
3 2.65
5 4.42
1 0.88
0 0.00
103 91.15
10 8.85%
122  โรงเรียนบ้านเพิ่ม 220
2 0.91
2 0.91
15 6.82
0 0.00
0 0.00
201 91.36
19 8.64%
123  โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
124  โรงเรียนบ้านนายาง 36
0 0.00
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
125  โรงเรียนบ้านแสนสุข 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
126  โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 136
4 2.94
2 1.47
4 2.94
0 0.00
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
127  โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 148
3 2.03
3 2.03
3 2.03
1 0.68
0 0.00
138 93.24
10 6.76%
128  โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 105
0 0.00
1 0.95
5 4.76
1 0.95
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
129  โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
130  โรงเรียนบ้านหนองขาม 34
1 2.94
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
131  โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 128
1 0.78
1 0.78
5 3.91
0 0.00
0 0.00
121 94.53
7 5.47%
132  โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก 57
3 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
133  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 76
0 0.00
1 1.32
3 3.95
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
134  โรงเรียนบ้านผาขาว 183
0 0.00
0 0.00
3 1.64
4 2.19
2 1.09
174 95.08
9 4.92%
135  โรงเรียนบ้านตาดข่า 176
3 1.70
1 0.57
0 0.00
1 0.57
3 1.70
168 95.45
8 4.55%
136  โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 91
0 0.00
0 0.00
3 3.30
1 1.10
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
137  โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
1 1.96
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
138  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 168
0 0.00
0 0.00
5 2.98
0 0.00
0 0.00
163 97.02
5 2.98%
139  โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 138
0 0.00
0 0.00
3 2.17
0 0.00
0 0.00
135 97.83
3 2.17%
140  โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 222
0 0.00
0 0.00
4 1.80
0 0.00
0 0.00
218 98.20
4 1.80%
141  โรงเรียนชุมชนหนองหิน 0
0
0
0
0
0
0
0 %
142  โรงเรียนบ้านซำบ่าง 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านซำไฮ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 0
0
0
0
0
0
0
0 %
149  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,351 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,054 6.07
เตี้ย  679 3.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,573 9.07
ผอมและเตี้ย  365 2.10
อ้วนและเตี้ย  235 1.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,445 77.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,906 คน


22.51%


Powered By www.thaieducation.net