ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 142 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม 11
1 9.09
1 9.09
9 81.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองผือ 29
4 13.79
3 10.34
5 17.24
10 34.48
7 24.14
0 0.00
29 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโพนทอง 80
6 7.50
0 0.00
35 43.75
11 13.75
24 30.00
4 5.00
76 95.00%
4  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 76
24 31.58
14 18.42
14 18.42
14 18.42
2 2.63
8 10.53
68 89.47%
5  โรงเรียนบ้านชมน้อย 53
18 33.96
7 13.21
4 7.55
3 5.66
1 1.89
20 37.74
33 62.26%
6  โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 94
12 12.77
11 11.70
16 17.02
10 10.64
9 9.57
36 38.30
58 61.70%
7  โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 161
9 5.59
18 11.18
13 8.07
27 16.77
31 19.25
63 39.13
98 60.87%
8  โรงเรียนบ้านนาค้อ 253
25 9.88
17 6.72
75 29.64
9 3.56
21 8.30
106 41.90
147 58.10%
9  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 492
25 5.08
43 8.74
52 10.57
70 14.23
91 18.50
211 42.89
281 57.11%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 548
57 10.40
29 5.29
115 20.99
63 11.50
47 8.58
237 43.25
311 56.75%
11  โรงเรียนบ้านคอนสา 176
20 11.36
21 11.93
44 25.00
10 5.68
3 1.70
78 44.32
98 55.68%
12  โรงเรียนอนุบาลเลย 1713
116 6.77
62 3.62
498 29.07
116 6.77
70 4.09
851 49.68
862 50.32%
13  โรงเรียนบ้านกลาง 48
6 12.50
2 4.17
7 14.58
2 4.17
7 14.58
24 50.00
24 50.00%
14  โรงเรียนบ้านนาซ่าว 244
29 11.89
13 5.33
32 13.11
13 5.33
32 13.11
125 51.23
119 48.77%
15  โรงเรียนเมืองเลย 2050
48 2.34
119 5.80
264 12.88
167 8.15
383 18.68
1069 52.15
981 47.85%
16  โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง 65
9 13.85
11 16.92
0 0.00
9 13.85
1 1.54
35 53.85
30 46.15%
17  โรงเรียนบ้านวังยาว 65
22 33.85
3 4.62
5 7.69
0 0.00
0 0.00
35 53.85
30 46.15%
18  โรงเรียนบ้านท่าบม 58
8 13.79
13 22.41
5 8.62
0 0.00
0 0.00
32 55.17
26 44.83%
19  โรงเรียนบ้านผาแบ่น 93
9 9.68
13 13.98
11 11.83
4 4.30
4 4.30
52 55.91
41 44.09%
20  โรงเรียนบ้านห้วยนา 98
15 15.31
17 17.35
7 7.14
3 3.06
0 0.00
56 57.14
42 42.86%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 224
31 13.84
14 6.25
34 15.18
8 3.57
1 0.45
136 60.71
88 39.29%
22  โรงเรียนบ้านห้วยโตก 47
6 12.77
1 2.13
11 23.40
0 0.00
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
23  โรงเรียนเพียงหลวง 18 129
20 15.50
6 4.65
12 9.30
5 3.88
6 4.65
80 62.02
49 37.98%
24  โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี 8
2 25.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
25  โรงเรียนบ้านนาโคก 215
18 8.37
12 5.58
21 9.77
15 6.98
14 6.51
135 62.79
80 37.21%
26  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 11
2 18.18
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
27  โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม 88
2 2.27
1 1.14
27 30.68
2 2.27
0 0.00
56 63.64
32 36.36%
28  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 42
6 14.29
4 9.52
4 9.52
0 0.00
1 2.38
27 64.29
15 35.71%
29  โรงเรียนบ้านคกงิ้ว 42
6 14.29
4 9.52
5 11.90
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
30  โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
3 21.43
1 7.14
9 64.29
5 35.71%
31  โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ 72
6 8.33
4 5.56
6 8.33
5 6.94
4 5.56
47 65.28
25 34.72%
32  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 122
12 9.84
12 9.84
15 12.30
0 0.00
2 1.64
81 66.39
41 33.61%
33  โรงเรียนบ้านท่าดีหมี 42
5 11.90
0 0.00
8 19.05
1 2.38
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
34  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 30
4 13.33
0 0.00
5 16.67
1 3.33
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
35  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
36  โรงเรียนบ้านปางคอม 139
13 9.35
10 7.19
13 9.35
10 7.19
0 0.00
93 66.91
46 33.09%
37  โรงเรียนบ้านห้วยไค้ 43
5 11.63
5 11.63
4 9.30
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
38  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 121
1 0.83
16 13.22
9 7.44
12 9.92
0 0.00
83 68.60
38 31.40%
39  โรงเรียนบ้านแก่งมี้ 16
1 6.25
4 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
40  โรงเรียนบ้านนาเบน 63
6 9.52
6 9.52
4 6.35
2 3.17
1 1.59
44 69.84
19 30.16%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 543
34 6.26
28 5.16
31 5.71
34 6.26
32 5.89
384 70.72
159 29.28%
42  โรงเรียนบ้านไผ่โทน 43
6 13.95
1 2.33
5 11.63
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
43  โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน 22
3 13.64
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
44  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 44
6 13.64
1 2.27
2 4.55
1 2.27
2 4.55
32 72.73
12 27.27%
45  โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 74
8 10.81
2 2.70
10 13.51
0 0.00
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
46  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 126
11 8.73
0 0.00
23 18.25
0 0.00
0 0.00
92 73.02
34 26.98%
47  โรงเรียนบ้านตาดซ้อ 52
4 7.69
0 0.00
10 19.23
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
48  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) 821
43 5.24
25 3.05
146 17.78
2 0.24
1 0.12
604 73.57
217 26.43%
49  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 84
15 17.86
3 3.57
4 4.76
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
50  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) 84
11 13.10
0 0.00
11 13.10
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
51  โรงเรียนบ้านคกมาด 23
4 17.39
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
52  โรงเรียนบ้านบวกอ่าง 73
11 15.07
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
53  โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 31
3 9.68
2 6.45
3 9.68
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
54  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 93
7 7.53
0 0.00
14 15.05
3 3.23
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
55  โรงเรียนบ้านตูบโกบ 12
0 0.00
0 0.00
3 25.00
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
56  โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ 56
9 16.07
1 1.79
4 7.14
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
57  โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน) 88
2 2.27
3 3.41
15 17.05
1 1.14
1 1.14
66 75.00
22 25.00%
58  โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ 12
0 0.00
0 0.00
3 25.00
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
59  โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น 105
4 3.81
8 7.62
11 10.48
2 1.90
1 0.95
79 75.24
26 24.76%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 219
24 10.96
14 6.39
13 5.94
0 0.00
3 1.37
165 75.34
54 24.66%
61  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 178
20 11.24
0 0.00
23 12.92
0 0.00
0 0.00
135 75.84
43 24.16%
62  โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 347
18 5.19
12 3.46
44 12.68
4 1.15
5 1.44
264 76.08
83 23.92%
63  โรงเรียนบ้านปากปัด 63
1 1.59
3 4.76
11 17.46
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 82
1 1.22
9 10.98
9 10.98
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 52
6 11.54
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
66  โรงเรียนบ้านคกเว้า 13
1 7.69
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
67  โรงเรียนบ้านน้ำภู 162
18 11.11
3 1.85
14 8.64
2 1.23
0 0.00
125 77.16
37 22.84%
68  โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว 75
7 9.33
3 4.00
6 8.00
1 1.33
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
69  โรงเรียนบ้านบุฮม 120
11 9.17
2 1.67
14 11.67
0 0.00
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
70  โรงเรียนบ้านกกชุมแสง 27
1 3.70
2 7.41
3 11.11
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
71  โรงเรียนบ้านอุมุง 81
8 9.88
4 4.94
5 6.17
1 1.23
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
72  โรงเรียนบ้านเมี่ยง 131
20 15.27
0 0.00
9 6.87
0 0.00
0 0.00
102 77.86
29 22.14%
73  โรงเรียนบ้านแก้วเมธี 124
10 8.06
9 7.26
7 5.65
1 0.81
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
74  โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 79
2 2.53
2 2.53
7 8.86
2 2.53
4 5.06
62 78.48
17 21.52%
75  โรงเรียนบ้านคกเลา 57
4 7.02
5 8.77
3 5.26
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
76  โรงเรียนบ้านโป่ง 162
22 13.58
3 1.85
7 4.32
2 1.23
0 0.00
128 79.01
34 20.99%
77  โรงเรียนบ้านน้ำแคม 214
12 5.61
5 2.34
10 4.67
2 0.93
15 7.01
170 79.44
44 20.56%
78  โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 50
1 2.00
7 14.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
79  โรงเรียนบ้านกกดู่ 183
14 7.65
13 7.10
4 2.19
2 1.09
3 1.64
147 80.33
36 19.67%
80  โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 206
12 5.83
8 3.88
11 5.34
4 1.94
5 2.43
166 80.58
40 19.42%
81  โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 132
8 6.06
4 3.03
7 5.30
5 3.79
1 0.76
107 81.06
25 18.94%
82  โรงเรียนบ้านคกไผ่ 48
0 0.00
1 2.08
8 16.67
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
83  โรงเรียนบ้านหนองผำ 123
5 4.07
0 0.00
18 14.63
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
84  โรงเรียนบ้านปากหมาก 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
85  โรงเรียนบ้านนาแขม 104
0 0.00
6 5.77
12 11.54
1 0.96
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
86  โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 89
2 2.25
3 3.37
10 11.24
1 1.12
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
87  โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ 57
3 5.26
2 3.51
0 0.00
2 3.51
3 5.26
47 82.46
10 17.54%
88  โรงเรียนบ้านกำพี้ 41
3 7.32
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
89  โรงเรียนบ้านใหม่ 71
5 7.04
2 2.82
5 7.04
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
90  โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ 30
1 3.33
2 6.67
2 6.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
91  โรงเรียนบ้านส้าน 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
92  โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 139
11 7.91
4 2.88
8 5.76
0 0.00
0 0.00
116 83.45
23 16.55%
93  โรงเรียนบ้านสงเปือย 103
3 2.91
0 0.00
11 10.68
2 1.94
1 0.97
86 83.50
17 16.50%
94  โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 79
6 7.59
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
95  โรงเรียนบ้านกกทอง 118
9 7.63
5 4.24
4 3.39
1 0.85
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
96  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 169
13 7.69
5 2.96
9 5.33
0 0.00
0 0.00
142 84.02
27 15.98%
97  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 15.79
16 84.21
3 15.79%
98  โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง 13
1 7.69
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
99  โรงเรียนบ้านก้างปลา 113
6 5.31
5 4.42
6 5.31
0 0.00
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
100  โรงเรียนบ้านปากเนียม 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
1 2.50
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
101  โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม 47
3 6.38
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
102  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 61
2 3.28
1 1.64
5 8.20
1 1.64
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
103  โรงเรียนบ้านยาง 156
8 5.13
8 5.13
7 4.49
0 0.00
0 0.00
133 85.26
23 14.74%
104  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 68
5 7.35
0 0.00
3 4.41
0 0.00
2 2.94
58 85.29
10 14.71%
105  โรงเรียนบ้านวังแคน 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
106  โรงเรียนบ้านวังขาม 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
107  โรงเรียนบ้านห้วยพอด 86
1 1.16
1 1.16
8 9.30
2 2.33
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
108  โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 123
3 2.44
2 1.63
12 9.76
0 0.00
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
109  โรงเรียนบ้านน้ำพร 131
8 6.11
8 6.11
0 0.00
2 1.53
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 309
12 3.88
15 4.85
10 3.24
2 0.65
2 0.65
268 86.73
41 13.27%
111  โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน 56
4 7.14
0 0.00
2 3.57
0 0.00
1 1.79
49 87.50
7 12.50%
112  โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 161
12 7.45
4 2.48
4 2.48
0 0.00
0 0.00
141 87.58
20 12.42%
113  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 180
8 4.44
3 1.67
10 5.56
6 3.33
-6 -3.33
159 88.33
21 11.67%
114  โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 230
6 2.61
10 4.35
9 3.91
0 0.00
0 0.00
205 89.13
25 10.87%
115  โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ 124
1 0.81
0 0.00
9 7.26
3 2.42
0 0.00
111 89.52
13 10.48%
116  โรงเรียนบ้านห้วยด้าย 39
1 2.56
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
117  โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 127
3 2.36
5 3.94
5 3.94
0 0.00
0 0.00
114 89.76
13 10.24%
118  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
119  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 119
4 3.36
1 0.84
5 4.20
1 0.84
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
120  โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
121  โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 205
7 3.41
0 0.00
10 4.88
0 0.00
1 0.49
187 91.22
18 8.78%
122  โรงเรียนบ้านหนองปกติ 87
2 2.30
1 1.15
4 4.60
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
123  โรงเรียนบ้านปากยาง 94
2 2.13
0 0.00
4 4.26
1 1.06
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
124  โรงเรียนบ้านเลิง 83
4 4.82
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
125  โรงเรียนบ้านวังผา 102
3 2.94
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
126  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 62
0 0.00
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
127  โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 6.25
0 0.00
90 93.75
6 6.25%
128  โรงเรียนบ้านสงาว 147
3 2.04
0 0.00
4 2.72
1 0.68
1 0.68
138 93.88
9 6.12%
129  โรงเรียนบ้านนาโม้ 56
0 0.00
0 0.00
1 1.79
2 3.57
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
130  โรงเรียนบ้านไร่ทาม 39
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
131  โรงเรียนบ้านหนองบง 44
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
132  โรงเรียนบ้านน้ำคิว 52
1 1.92
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
133  โรงเรียนบ้านน้ำมี 33
1 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
134  โรงเรียนบ้านสูบ 112
0 0.00
0 0.00
3 2.68
0 0.00
0 0.00
109 97.32
3 2.68%
135  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 60
0 0.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
136  โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 121
0 0.00
0 0.00
2 1.65
0 0.00
0 0.00
119 98.35
2 1.65%
137  โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 64
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
138  โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านผาพอด 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,135 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,184 6.53
เตี้ย  798 4.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,174 11.99
ผอมและเตี้ย  714 3.94
อ้วนและเตี้ย  844 4.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,421 68.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,714 คน


31.51%


Powered By www.thaieducation.net