ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 201 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนดอนปอวิทยา 6
3 50.00
0 0.00
3 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
2  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 7
2 28.57
0 0.00
5 71.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
3  โรงเรียนบ้านลำภู 29
5 17.24
7 24.14
8 27.59
6 20.69
3 10.34
0 0.00
29 100.00%
4  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 35
10 28.57
5 14.29
7 20.00
9 25.71
4 11.43
0 0.00
35 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 9
2 22.22
2 22.22
4 44.44
0 0.00
0 0.00
1 11.11
8 88.89%
6  โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล 20
0 0.00
7 35.00
6 30.00
0 0.00
0 0.00
7 35.00
13 65.00%
7  โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 131
5 3.82
7 5.34
28 21.37
16 12.21
28 21.37
47 35.88
84 64.12%
8  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 139
26 18.71
12 8.63
25 17.99
11 7.91
12 8.63
53 38.13
86 61.87%
9  โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 52
6 11.54
6 11.54
8 15.38
10 19.23
1 1.92
21 40.38
31 59.62%
10  โรงเรียนบ้านมอเหนือ 147
27 18.37
17 11.56
10 6.80
13 8.84
13 8.84
67 45.58
80 54.42%
11  โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 518
35 6.76
42 8.11
54 10.42
77 14.86
64 12.36
246 47.49
272 52.51%
12  โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 178
12 6.74
14 7.87
12 6.74
26 14.61
26 14.61
88 49.44
90 50.56%
13  โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 95
6 6.32
3 3.16
22 23.16
1 1.05
15 15.79
48 50.53
47 49.47%
14  โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 226
23 10.18
5 2.21
31 13.72
26 11.50
26 11.50
115 50.88
111 49.12%
15  โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 149
21 14.09
12 8.05
21 14.09
12 8.05
3 2.01
80 53.69
69 46.31%
16  โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 294
36 12.24
53 18.03
22 7.48
22 7.48
0 0.00
161 54.76
133 45.24%
17  โรงเรียนปรางค์กู่ 66
6 9.09
5 7.58
12 18.18
5 7.58
1 1.52
37 56.06
29 43.94%
18  โรงเรียนบ้านป่าคา 121
12 9.92
7 5.79
13 10.74
9 7.44
12 9.92
68 56.20
53 43.80%
19  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 152
21 13.82
13 8.55
12 7.89
8 5.26
12 7.89
86 56.58
66 43.42%
20  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 69
14 20.29
1 1.45
14 20.29
0 0.00
0 0.00
40 57.97
29 42.03%
21  โรงเรียนบ้านสำราญสุข 67
9 13.43
4 5.97
15 22.39
0 0.00
0 0.00
39 58.21
28 41.79%
22  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 104
4 3.85
5 4.81
13 12.50
3 2.88
18 17.31
61 58.65
43 41.35%
23  โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 199
30 15.08
19 9.55
21 10.55
11 5.53
1 0.50
117 58.79
82 41.21%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 162
10 6.17
4 2.47
6 3.70
14 8.64
32 19.75
96 59.26
66 40.74%
25  โรงเรียนบ้านหัวขัว 159
12 7.55
10 6.29
28 17.61
4 2.52
10 6.29
95 59.75
64 40.25%
26  โรงเรียนบ้านคอกวัว 10
1 10.00
0 0.00
3 30.00
0 0.00
0 0.00
6 60.00
4 40.00%
27  โรงเรียนบ้านลาด 148
14 9.46
13 8.78
19 12.84
6 4.05
6 4.05
90 60.81
58 39.19%
28  โรงเรียนบ้านทรายงาม 67
1 1.49
3 4.48
21 31.34
1 1.49
0 0.00
41 61.19
26 38.81%
29  โรงเรียนกุดจิกวิทยา 132
14 10.61
15 11.36
19 14.39
2 1.52
1 0.76
81 61.36
51 38.64%
30  โรงเรียนบ้านหนองคังคา 39
5 12.82
5 12.82
2 5.13
2 5.13
1 2.56
24 61.54
15 38.46%
31  โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 112
4 3.57
13 11.61
25 22.32
1 0.89
0 0.00
69 61.61
43 38.39%
32  โรงเรียนบ้านหนองกุง 73
12 16.44
3 4.11
7 9.59
3 4.11
3 4.11
45 61.64
28 38.36%
33  โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 337
8 2.37
19 5.64
28 8.31
27 8.01
47 13.95
208 61.72
129 38.28%
34  โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 183
9 4.92
10 5.46
18 9.84
19 10.38
14 7.65
113 61.75
70 38.25%
35  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 106
9 8.49
9 8.49
19 17.92
2 1.89
1 0.94
66 62.26
40 37.74%
36  โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 155
16 10.32
6 3.87
30 19.35
5 3.23
0 0.00
98 63.23
57 36.77%
37  โรงเรียนบ้านนาวังเวิน 52
3 5.77
7 13.46
8 15.38
0 0.00
1 1.92
33 63.46
19 36.54%
38  โรงเรียนบ้านห้วยบง 64
7 10.94
6 9.38
5 7.81
5 7.81
0 0.00
41 64.06
23 35.94%
39  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 67
3 4.48
7 10.45
12 17.91
0 0.00
2 2.99
43 64.18
24 35.82%
40  โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 257
25 9.73
20 7.78
27 10.51
10 3.89
10 3.89
165 64.20
92 35.80%
41  โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 28
2 7.14
3 10.71
3 10.71
2 7.14
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
42  โรงเรียนบ้านบุ่งบก 58
17 29.31
3 5.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
43  โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 128
16 12.50
4 3.13
17 13.28
6 4.69
1 0.78
84 65.63
44 34.38%
44  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 15
2 13.33
2 13.33
0 0.00
1 6.67
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
45  โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 63
10 15.87
4 6.35
7 11.11
0 0.00
0 0.00
42 66.67
21 33.33%
46  โรงเรียนบ้านโนนงาม 134
25 18.66
2 1.49
14 10.45
3 2.24
0 0.00
90 67.16
44 32.84%
47  โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 64
8 12.50
6 9.38
3 4.69
2 3.13
2 3.13
43 67.19
21 32.81%
48  โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 78
8 10.26
0 0.00
17 21.79
0 0.00
0 0.00
53 67.95
25 32.05%
49  โรงเรียนบ้านวังคูณ 57
5 8.77
6 10.53
3 5.26
3 5.26
1 1.75
39 68.42
18 31.58%
50  โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม 73
5 6.85
3 4.11
14 19.18
1 1.37
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
51  โรงเรียนบ้านพร้าว 198
22 11.11
12 6.06
25 12.63
2 1.01
0 0.00
137 69.19
61 30.81%
52  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) 67
12 17.91
2 2.99
6 8.96
0 0.00
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
53  โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 123
7 5.69
11 8.94
13 10.57
5 4.07
0 0.00
87 70.73
36 29.27%
54  โรงเรียนบ้านนาแพง 62
6 9.68
4 6.45
8 12.90
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
55  โรงเรียนบ้านตำแย 70
7 10.00
2 2.86
8 11.43
3 4.29
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
56  โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 39
4 10.26
2 5.13
3 7.69
1 2.56
1 2.56
28 71.79
11 28.21%
57  โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 139
8 5.76
9 6.47
4 2.88
14 10.07
4 2.88
100 71.94
39 28.06%
58  โรงเรียนบ้านภูพานทอง 54
4 7.41
3 5.56
4 7.41
2 3.70
2 3.70
39 72.22
15 27.78%
59  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 83
8 9.64
1 1.20
6 7.23
6 7.23
2 2.41
60 72.29
23 27.71%
60  โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม 110
2 1.82
0 0.00
16 14.55
6 5.45
6 5.45
80 72.73
30 27.27%
61  โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 33
4 12.12
3 9.09
2 6.06
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
62  โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 101
21 20.79
0 0.00
6 5.94
0 0.00
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
63  โรงเรียนบ้านโนนตาล 79
4 5.06
4 5.06
10 12.66
3 3.80
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
64  โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว 91
17 18.68
0 0.00
6 6.59
0 0.00
1 1.10
67 73.63
24 26.37%
65  โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 103
6 5.83
7 6.80
8 7.77
6 5.83
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
66  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ 117
7 5.98
0 0.00
16 13.68
7 5.98
0 0.00
87 74.36
30 25.64%
67  โรงเรียนบ้านค้อ 101
23 22.77
2 1.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 75.25
25 24.75%
68  โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม 69
9 13.04
1 1.45
6 8.70
1 1.45
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 90
10 11.11
5 5.56
5 5.56
2 2.22
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
70  โรงเรียนบ้านโสกจาน 70
2 2.86
0 0.00
15 21.43
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
71  โรงเรียนบ้านวังมน 83
3 3.61
0 0.00
5 6.02
6 7.23
6 7.23
63 75.90
20 24.10%
72  โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 129
0 0.00
2 1.55
16 12.40
0 0.00
13 10.08
98 75.97
31 24.03%
73  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 96
8 8.33
5 5.21
10 10.42
0 0.00
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
74  โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 102
3 2.94
5 4.90
11 10.78
5 4.90
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
75  โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 81
10 12.35
0 0.00
6 7.41
0 0.00
3 3.70
62 76.54
19 23.46%
76  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 61
5 8.20
0 0.00
8 13.11
1 1.64
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
77  โรงเรียนบ้านภูพานคำ 90
7 7.78
7 7.78
3 3.33
2 2.22
1 1.11
70 77.78
20 22.22%
78  โรงเรียนบ้านโสกช้าง 41
3 7.32
1 2.44
4 9.76
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
79  โรงเรียนบ้านหนองแตง 69
1 1.45
2 2.90
9 13.04
0 0.00
3 4.35
54 78.26
15 21.74%
80  โรงเรียนบ้านทรายมูล 195
10 5.13
12 6.15
18 9.23
2 1.03
0 0.00
153 78.46
42 21.54%
81  โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 94
3 3.19
2 2.13
13 13.83
2 2.13
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
82  โรงเรียนบ้านห้วยค้อ 52
3 5.77
0 0.00
2 3.85
2 3.85
4 7.69
41 78.85
11 21.15%
83  โรงเรียนบ้านกุดจิก 57
6 10.53
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
84  โรงเรียนกุดหานสามัคคี 172
13 7.56
6 3.49
11 6.40
4 2.33
2 1.16
136 79.07
36 20.93%
85  โรงเรียนโนนคูณวิทยา 153
13 8.50
2 1.31
12 7.84
4 2.61
1 0.65
121 79.08
32 20.92%
86  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 183
11 6.01
9 4.92
16 8.74
2 1.09
0 0.00
145 79.23
38 20.77%
87  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 53
4 7.55
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
88  โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 150
9 6.00
6 4.00
15 10.00
1 0.67
0 0.00
119 79.33
31 20.67%
89  โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 68
6 8.82
3 4.41
5 7.35
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
90  โรงเรียนบ้านหนองโน 34
2 5.88
2 5.88
2 5.88
1 2.94
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
91  โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 201
10 4.98
11 5.47
8 3.98
9 4.48
3 1.49
160 79.60
41 20.40%
92  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 59
3 5.08
2 3.39
7 11.86
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
93  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมืองหนองบัวลำภู) 84
10 11.90
0 0.00
7 8.33
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
94  โรงเรียนบ้านโคกกุง 174
2 1.15
4 2.30
29 16.67
0 0.00
0 0.00
139 79.89
35 20.11%
95  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 230
17 7.39
0 0.00
15 6.52
14 6.09
0 0.00
184 80.00
46 20.00%
96  โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 85
8 9.41
1 1.18
0 0.00
4 4.71
4 4.71
68 80.00
17 20.00%
97  โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 231
14 6.06
0 0.00
32 13.85
0 0.00
0 0.00
185 80.09
46 19.91%
98  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(โนนสัง) 76
4 5.26
1 1.32
10 13.16
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
99  โรงเรียนบ้านหนองอุ 62
5 8.06
1 1.61
5 8.06
1 1.61
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
100  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 52
2 3.85
2 3.85
6 11.54
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
101  โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 78
5 6.41
0 0.00
10 12.82
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
102  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 27
1 3.70
1 3.70
2 7.41
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
103  โรงเรียนบ้านวังไฮ 65
2 3.08
2 3.08
4 6.15
2 3.08
2 3.08
53 81.54
12 18.46%
104  โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 87
10 11.49
0 0.00
2 2.30
0 0.00
4 4.60
71 81.61
16 18.39%
105  โรงเรียนบ้านมอใต้ 11
0 0.00
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
106  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 90
4 4.44
2 2.22
10 11.11
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
107  โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 93
4 4.30
5 5.38
4 4.30
2 2.15
1 1.08
77 82.80
16 17.20%
108  โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 134
7 5.22
1 0.75
15 11.19
0 0.00
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
109  โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 112
12 10.71
6 5.36
0 0.00
1 0.89
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
110  โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 30
1 3.33
2 6.67
2 6.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
111  โรงเรียนบ้านท่าลาด 145
15 10.34
0 0.00
6 4.14
3 2.07
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
112  โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 122
8 6.56
3 2.46
8 6.56
1 0.82
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
113  โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 116
5 4.31
5 4.31
7 6.03
2 1.72
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
114  โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง 37
2 5.41
1 2.70
2 5.41
1 2.70
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
115  โรงเรียนบ้านโคกม่วย 37
2 5.41
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
116  โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 62
5 8.06
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
117  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 31
3 9.68
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
118  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 82
4 4.88
3 3.66
3 3.66
3 3.66
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
119  โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 134
4 2.99
3 2.24
14 10.45
0 0.00
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
120  โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 231
12 5.19
4 1.73
19 8.23
1 0.43
0 0.00
195 84.42
36 15.58%
121  โรงเรียนบ้านข้องโป้ 123
11 8.94
0 0.00
6 4.88
2 1.63
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
122  โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
123  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 26
0 0.00
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
124  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
125  โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 99
3 3.03
1 1.01
10 10.10
1 1.01
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
126  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 126
5 3.97
3 2.38
6 4.76
2 1.59
3 2.38
107 84.92
19 15.08%
127  โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 113
6 5.31
3 2.65
7 6.19
1 0.88
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
128  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 80
2 2.50
1 1.25
8 10.00
0 0.00
1 1.25
68 85.00
12 15.00%
129  โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 60
3 5.00
3 5.00
0 0.00
1 1.67
2 3.33
51 85.00
9 15.00%
130  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 41
2 4.88
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
131  โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา 107
3 2.80
5 4.67
7 6.54
0 0.00
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
132  โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 51
4 7.84
0 0.00
2 3.92
0 0.00
1 1.96
44 86.27
7 13.73%
133  โรงเรียนบ้านนาทับควาย 66
4 6.06
2 3.03
2 3.03
1 1.52
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
134  โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก 88
6 6.82
4 4.55
1 1.14
1 1.14
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
135  โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 74
1 1.35
4 5.41
1 1.35
3 4.05
1 1.35
64 86.49
10 13.51%
136  โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 567
33 5.82
8 1.41
34 6.00
1 0.18
0 0.00
491 86.60
76 13.40%
137  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสง่า 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
2 4.44
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
138  โรงเรียนบ้านหนองแวง 181
10 5.52
4 2.21
4 2.21
4 2.21
2 1.10
157 86.74
24 13.26%
139  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 115
2 1.74
3 2.61
10 8.70
0 0.00
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
140  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 54
3 5.56
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
141  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 62
0 0.00
0 0.00
4 6.45
4 6.45
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
142  โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 48
0 0.00
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
143  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 41
0 0.00
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
144  โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) 67
3 4.48
1 1.49
2 2.99
2 2.99
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
145  โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
1 1.96
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
146  โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 156
2 1.28
2 1.28
14 8.97
0 0.00
0 0.00
138 88.46
18 11.54%
147  โรงเรียนบ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง 991
33 3.33
17 1.72
58 5.85
5 0.50
0 0.00
878 88.60
113 11.40%
148  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 53
2 3.77
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
149  โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
1 2.22
1 2.22
40 88.89
5 11.11%
150  โรงเรียนบ้านนาเลิง 218
0 0.00
5 2.29
18 8.26
1 0.46
0 0.00
194 88.99
24 11.01%
151  โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 210
11 5.24
0 0.00
10 4.76
0 0.00
2 0.95
187 89.05
23 10.95%
152  โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 93
4 4.30
2 2.15
4 4.30
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
153  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
154  โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
1 2.13
42 89.36
5 10.64%
155  โรงเรียนร่มเกล้า 314
9 2.87
10 3.18
4 1.27
6 1.91
4 1.27
281 89.49
33 10.51%
156  โรงเรียนบ้านดอนหัน 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
157  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 48
3 6.25
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
158  โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 106
2 1.89
0 0.00
9 8.49
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
159  โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ 72
0 0.00
4 5.56
3 4.17
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
160  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 63
1 1.59
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
161  โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 96
2 2.08
1 1.04
3 3.13
1 1.04
2 2.08
87 90.63
9 9.38%
162  โรงเรียนบ้านข่าน้อย 121
2 1.65
2 1.65
7 5.79
0 0.00
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
163  โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 148
4 2.70
1 0.68
3 2.03
5 3.38
0 0.00
135 91.22
13 8.78%
164  โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 81
0 0.00
2 2.47
5 6.17
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
165  โรงเรียนบ้านถิ่น 93
1 1.08
0 0.00
7 7.53
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
166  โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง 35
2 5.71
1 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
167  โรงเรียนบ้านโนนทัน 82
3 3.66
1 1.22
2 2.44
0 0.00
1 1.22
75 91.46
7 8.54%
168  โรงเรียนบ้านดอนข่า 71
2 2.82
1 1.41
3 4.23
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
169  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 83
4 4.82
0 0.00
3 3.61
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
170  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 60
4 6.67
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
171  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 62
0 0.00
2 3.23
1 1.61
2 3.23
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
172  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
173  โรงเรียนบ้านนาทม 13
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
174  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 120
0 0.00
0 0.00
9 7.50
0 0.00
0 0.00
111 92.50
9 7.50%
175  โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1516
25 1.65
27 1.78
22 1.45
20 1.32
16 1.06
1406 92.74
110 7.26%
176  โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
177  โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 157
9 5.73
0 0.00
2 1.27
0 0.00
0 0.00
146 92.99
11 7.01%
178  โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 137
4 2.92
0 0.00
2 1.46
2 1.46
0 0.00
129 94.16
8 5.84%
179  โรงเรียนบ้านผาสุก 88
3 3.41
0 0.00
2 2.27
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
180  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 37
1 2.70
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
181  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนสัง) 100
0 0.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 95.00
5 5.00%
182  โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 81
2 2.47
0 0.00
1 1.23
0 0.00
1 1.23
77 95.06
4 4.94%
183  โรงเรียนบ้านดงบาก 82
1 1.22
0 0.00
2 2.44
1 1.22
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
184  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 66
1 1.52
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
185  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 73
0 0.00
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
186  โรงเรียนบ้านกุดเต่า 76
0 0.00
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
187  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.92
49 96.08
2 3.92%
188  โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
189  โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 93
0 0.00
1 1.08
1 1.08
0 0.00
0 0.00
91 97.85
2 2.15%
190  โรงเรียนบ้านกุดแท่น 146
0 0.00
2 1.37
0 0.00
0 0.00
1 0.68
143 97.95
3 2.05%
191  โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 117
1 0.85
0 0.00
0 0.00
1 0.85
0 0.00
115 98.29
2 1.71%
192  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 120
2 1.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 98.33
2 1.67%
193  โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านดอนนาดี 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านหนองตานา 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านหินคูณ 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,662 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,300 6.00
เตี้ย  754 3.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,680 7.76
ผอมและเตี้ย  591 2.73
อ้วนและเตี้ย  475 2.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,862 77.84
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,800 คน


22.16%


Powered By www.thaieducation.net