ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บึงกาฬ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 211 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.90
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 232
21 9.05
0 0.00
7 3.02
0 0.00
12 5.17
192 82.76
40 17.24%
2  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 116
2 1.72
5 4.31
7 6.03
5 4.31
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
3  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 0
0
0
0
0
0
0
0 %
4  โรงเรียนบ้านโสกบง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  348 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  23 6.61
เตี้ย  5 1.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  14 4.02
ผอมและเตี้ย  5 1.44
อ้วนและเตี้ย  12 3.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  289 83.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 59 คน


16.95%


Powered By www.thaieducation.net