ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 252 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 252 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 34
13 38.24
6 17.65
9 26.47
6 17.65
0 0.00
0 0.00
34 100.00%
2  โรงเรียนบ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) 2
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
3  โรงเรียนประชารัฐวิทยา 117
34 29.06
23 19.66
28 23.93
22 18.80
10 8.55
0 0.00
117 100.00%
4  โรงเรียนบ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 39
6 15.38
8 20.51
6 15.38
5 12.82
7 17.95
7 17.95
32 82.05%
5  โรงเรียนบ้านหินขัน 45
15 33.33
12 26.67
4 8.89
0 0.00
0 0.00
14 31.11
31 68.89%
6  โรงเรียนบ้านชูชาติ 50
10 20.00
7 14.00
4 8.00
5 10.00
3 6.00
21 42.00
29 58.00%
7  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 95
24 25.26
11 11.58
13 13.68
7 7.37
0 0.00
40 42.11
55 57.89%
8  โรงเรียนบ้านคึมข่า 75
12 16.00
5 6.67
8 10.67
9 12.00
8 10.67
33 44.00
42 56.00%
9  โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ 31
7 22.58
3 9.68
7 22.58
0 0.00
0 0.00
14 45.16
17 54.84%
10  โรงเรียนบ้านดอนดู่(เมือง) 92
12 13.04
8 8.70
11 11.96
8 8.70
10 10.87
43 46.74
49 53.26%
11  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) 71
11 15.49
5 7.04
14 19.72
5 7.04
1 1.41
35 49.30
36 50.70%
12  โรงเรียนบ้านหนองแสง(หัวตะพาน) 26
2 7.69
4 15.38
3 11.54
4 15.38
0 0.00
13 50.00
13 50.00%
13  โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 134
22 16.42
21 15.67
13 9.70
4 2.99
5 3.73
69 51.49
65 48.51%
14  โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 264
20 7.58
8 3.03
29 10.98
36 13.64
23 8.71
148 56.06
116 43.94%
15  โรงเรียนบ้านลือนาคำ 122
7 5.74
18 14.75
8 6.56
11 9.02
9 7.38
69 56.56
53 43.44%
16  โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร 56
12 21.43
0 0.00
6 10.71
6 10.71
0 0.00
32 57.14
24 42.86%
17  โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 79
9 11.39
13 16.46
6 7.59
5 6.33
0 0.00
46 58.23
33 41.77%
18  โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 76
14 18.42
4 5.26
6 7.89
6 7.89
1 1.32
45 59.21
31 40.79%
19  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 77
11 14.29
5 6.49
13 16.88
1 1.30
1 1.30
46 59.74
31 40.26%
20  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 97
12 12.37
0 0.00
7 7.22
13 13.40
7 7.22
58 59.79
39 40.21%
21  โรงเรียนบ้านดงสีโท 48
6 12.50
4 8.33
3 6.25
6 12.50
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
22  โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง 42
0 0.00
3 7.14
13 30.95
0 0.00
0 0.00
26 61.90
16 38.10%
23  โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 100
6 6.00
6 6.00
1 1.00
17 17.00
8 8.00
62 62.00
38 38.00%
24  โรงเรียนบ้านเป้า 32
5 15.63
2 6.25
2 6.25
3 9.38
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
25  โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 458
27 5.90
12 2.62
40 8.73
39 8.52
52 11.35
288 62.88
170 37.12%
26  โรงเรียนประชาสามัคคี 133
14 10.53
12 9.02
10 7.52
10 7.52
2 1.50
85 63.91
48 36.09%
27  โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 136
16 11.76
12 8.82
18 13.24
2 1.47
1 0.74
87 63.97
49 36.03%
28  โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม 17
3 17.65
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
29  โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 130
31 23.85
0 0.00
14 10.77
0 0.00
0 0.00
85 65.38
45 34.62%
30  โรงเรียนบ้านนายม 136
26 19.12
0 0.00
21 15.44
0 0.00
0 0.00
89 65.44
47 34.56%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 151
13 8.61
5 3.31
6 3.97
18 11.92
10 6.62
99 65.56
52 34.44%
32  โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ 53
14 26.42
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
33  โรงเรียนบ้านหนองแคน 27
4 14.81
2 7.41
3 11.11
0 0.00
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 142
18 12.68
4 2.82
21 14.79
4 2.82
0 0.00
95 66.90
47 33.10%
35  โรงเรียนบ้านดอนเมย 46
2 4.35
3 6.52
5 10.87
3 6.52
2 4.35
31 67.39
15 32.61%
36  โรงเรียนบ้านวังแคน 46
6 13.04
0 0.00
9 19.57
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
37  โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง 28
5 17.86
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
38  โรงเรียนบ้านหัวภู 53
10 18.87
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
39  โรงเรียนบ้านก่อนาดี 47
6 12.77
1 2.13
8 17.02
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
40  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 41
8 19.51
3 7.32
2 4.88
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
41  โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 191
24 12.57
12 6.28
22 11.52
1 0.52
1 0.52
131 68.59
60 31.41%
42  โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 186
21 11.29
14 7.53
18 9.68
1 0.54
4 2.15
128 68.82
58 31.18%
43  โรงเรียนบ้านชาด 45
3 6.67
0 0.00
6 13.33
5 11.11
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
44  โรงเรียนบ้านทับเมย 103
11 10.68
6 5.83
12 11.65
1 0.97
2 1.94
71 68.93
32 31.07%
45  โรงเรียนบ้านยางช้า 66
3 4.55
5 7.58
9 13.64
3 4.55
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
46  โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 117
3 2.56
0 0.00
27 23.08
2 1.71
3 2.56
82 70.09
35 29.91%
47  โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 201
27 13.43
11 5.47
18 8.96
3 1.49
1 0.50
141 70.15
60 29.85%
48  โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 108
15 13.89
4 3.70
4 3.70
7 6.48
2 1.85
76 70.37
32 29.63%
49  โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 44
6 13.64
4 9.09
2 4.55
1 2.27
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
50  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 99
15 15.15
2 2.02
12 12.12
0 0.00
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
51  โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 132
8 6.06
0 0.00
17 12.88
13 9.85
0 0.00
94 71.21
38 28.79%
52  โรงเรียนบ้านโนนกุง 95
11 11.58
9 9.47
4 4.21
3 3.16
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
53  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 160
7 4.38
12 7.50
15 9.38
5 3.13
6 3.75
115 71.88
45 28.13%
54  โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น 68
11 16.18
4 5.88
4 5.88
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
55  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 87
9 10.34
6 6.90
6 6.90
3 3.45
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 153
12 7.84
5 3.27
12 7.84
12 7.84
1 0.65
111 72.55
42 27.45%
57  โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว 33
0 0.00
1 3.03
8 24.24
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
58  โรงเรียนบ้านเสียว 74
6 8.11
3 4.05
11 14.86
0 0.00
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
59  โรงเรียนบ้านกุงชัย 130
8 6.15
8 6.15
11 8.46
8 6.15
0 0.00
95 73.08
35 26.92%
60  โรงเรียนนาวังกุดตากล้า 30
6 20.00
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
61  โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 91
2 2.20
2 2.20
20 21.98
0 0.00
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
62  โรงเรียนบ้านชะแงะ 57
9 15.79
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
63  โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 112
16 14.29
0 0.00
13 11.61
0 0.00
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
64  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 39
1 2.56
1 2.56
5 12.82
3 7.69
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
65  โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 122
6 4.92
7 5.74
18 14.75
0 0.00
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
66  โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 134
17 12.69
0 0.00
17 12.69
0 0.00
0 0.00
100 74.63
34 25.37%
67  โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 79
7 8.86
2 2.53
10 12.66
1 1.27
0 0.00
59 74.68
20 25.32%
68  โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 87
10 11.49
10 11.49
2 2.30
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
69  โรงเรียนบ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) 52
1 1.92
3 5.77
9 17.31
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
70  โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) 28
0 0.00
0 0.00
6 21.43
1 3.57
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
71  โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย 128
9 7.03
4 3.13
18 14.06
1 0.78
0 0.00
96 75.00
32 25.00%
72  โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม 72
9 12.50
4 5.56
4 5.56
1 1.39
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
73  โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 84
15 17.86
0 0.00
4 4.76
2 2.38
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
74  โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 108
7 6.48
3 2.78
18 16.67
0 0.00
-1 -0.93
81 75.00
27 25.00%
75  โรงเรียนบ้านบก 91
10 10.99
3 3.30
2 2.20
7 7.69
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
76  โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก 50
8 16.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
77  โรงเรียนบ้านนาอุดม(ลืออำนาจ) 46
3 6.52
4 8.70
4 8.70
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
78  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(หัวตะพาน) 67
3 4.48
0 0.00
8 11.94
5 7.46
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
79  โรงเรียนบ้านคำแก้ว 183
13 7.10
12 6.56
17 9.29
1 0.55
0 0.00
140 76.50
43 23.50%
80  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 60
12 20.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
81  โรงเรียนบ้านโคกก่ง 82
5 6.10
6 7.32
5 6.10
3 3.66
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
82  โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ 65
4 6.15
4 6.15
7 10.77
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
83  โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 87
9 10.34
1 1.15
10 11.49
0 0.00
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
84  โรงเรียนมิ่งมงคล 84
5 5.95
5 5.95
3 3.57
3 3.57
3 3.57
65 77.38
19 22.62%
85  โรงเรียนบ้านผึ้ง 31
1 3.23
2 6.45
4 12.90
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
86  โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 138
14 10.14
5 3.62
11 7.97
0 0.00
1 0.72
107 77.54
31 22.46%
87  โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 67
4 5.97
7 10.45
2 2.99
2 2.99
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
88  โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1972
125 6.34
23 1.17
280 14.20
8 0.41
5 0.25
1531 77.64
441 22.36%
89  โรงเรียนเพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 112
14 12.50
0 0.00
11 9.82
0 0.00
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
90  โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 919
68 7.40
0 0.00
136 14.80
0 0.00
0 0.00
715 77.80
204 22.20%
91  โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 145
3 2.07
5 3.45
12 8.28
12 8.28
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
92  โรงเรียนบ้านคำน้อย(หัวตะพาน) 41
1 2.44
2 4.88
4 9.76
2 4.88
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
93  โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา 41
1 2.44
2 4.88
6 14.63
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
94  โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 82
2 2.44
3 3.66
13 15.85
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
95  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 46
6 13.04
2 4.35
2 4.35
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
96  โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 97
5 5.15
6 6.19
9 9.28
1 1.03
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
97  โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า 37
1 2.70
1 2.70
6 16.22
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
98  โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 88
5 5.68
3 3.41
8 9.09
2 2.27
1 1.14
69 78.41
19 21.59%
99  โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 47
2 4.26
0 0.00
6 12.77
2 4.26
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
100  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 80
6 7.50
2 2.50
7 8.75
2 2.50
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
101  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 43
5 11.63
2 4.65
0 0.00
0 0.00
2 4.65
34 79.07
9 20.93%
102  โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 314
24 7.64
23 7.32
15 4.78
3 0.96
0 0.00
249 79.30
65 20.70%
103  โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 435
36 8.28
11 2.53
21 4.83
22 5.06
0 0.00
345 79.31
90 20.69%
104  โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 34
2 5.88
2 5.88
2 5.88
1 2.94
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
105  โรงเรียนบ้านนาเรือง 73
11 15.07
0 0.00
1 1.37
3 4.11
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
106  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 39
3 7.69
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
107  โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย 124
2 1.61
5 4.03
17 13.71
1 0.81
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
108  โรงเรียนบ้านโคกสูง 20
1 5.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
109  โรงเรียนบ้านจานลาน 131
16 12.21
6 4.58
4 3.05
0 0.00
0 0.00
105 80.15
26 19.85%
110  โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) 333
18 5.41
0 0.00
48 14.41
0 0.00
0 0.00
267 80.18
66 19.82%
111  โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก 61
1 1.64
0 0.00
11 18.03
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
112  โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 51
4 7.84
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
113  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 36
0 0.00
5 13.89
0 0.00
2 5.56
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
114  โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 134
5 3.73
8 5.97
13 9.70
0 0.00
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
115  โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 124
0 0.00
6 4.84
12 9.68
6 4.84
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
116  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ 214
8 3.74
2 0.93
23 10.75
8 3.74
0 0.00
173 80.84
41 19.16%
117  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว 63
2 3.17
5 7.94
5 7.94
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
118  โรงเรียนบ้านนางาม 84
14 16.67
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
119  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 21
1 4.76
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
120  โรงเรียนบ้านโนนจาน 37
1 2.70
4 10.81
2 5.41
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
121  โรงเรียนบ้านคำเดือย 223
10 4.48
14 6.28
18 8.07
0 0.00
0 0.00
181 81.17
42 18.83%
122  โรงเรียนบ้านนาอุดม(เสนางคนิคม) 85
2 2.35
4 4.71
10 11.76
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
123  โรงเรียนบ้านโนนสูง 85
4 4.71
4 4.71
4 4.71
2 2.35
2 2.35
69 81.18
16 18.82%
124  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 149
1 0.67
4 2.68
23 15.44
0 0.00
0 0.00
121 81.21
28 18.79%
125  โรงเรียนบ้านจิก 32
0 0.00
2 6.25
2 6.25
1 3.13
1 3.13
26 81.25
6 18.75%
126  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 32
2 6.25
1 3.13
2 6.25
1 3.13
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
127  โรงเรียนบ้านหนองแสง(ปทุมราชวงศา) 64
5 7.81
0 0.00
4 6.25
0 0.00
3 4.69
52 81.25
12 18.75%
128  โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 112
8 7.14
3 2.68
9 8.04
1 0.89
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
129  โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 60
2 3.33
8 13.33
1 1.67
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
130  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 154
9 5.84
7 4.55
12 7.79
0 0.00
0 0.00
126 81.82
28 18.18%
131  โรงเรียนบ้านศรีราชา 33
0 0.00
1 3.03
5 15.15
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
132  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 176
0 0.00
13 7.39
19 10.80
0 0.00
0 0.00
144 81.82
32 18.18%
133  โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 116
15 12.93
0 0.00
6 5.17
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
134  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 50
2 4.00
0 0.00
6 12.00
1 2.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
135  โรงเรียนบ้านห่องเตย 39
0 0.00
1 2.56
6 15.38
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
136  โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 129
9 6.98
5 3.88
9 6.98
0 0.00
0 0.00
106 82.17
23 17.83%
137  โรงเรียนบ้านโพนขวาว 45
3 6.67
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
138  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น) 45
3 6.67
2 4.44
3 6.67
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
139  โรงเรียนบ้านสามัคคี 62
5 8.06
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
140  โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 102
3 2.94
8 7.84
3 2.94
2 1.96
2 1.96
84 82.35
18 17.65%
141  โรงเรียนบ้านหนองเทา 34
0 0.00
1 2.94
5 14.71
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
142  โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 34
3 8.82
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
143  โรงเรียนนาผือโคกกอก 109
3 2.75
7 6.42
7 6.42
2 1.83
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
144  โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
4 8.70
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
145  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 29
0 0.00
1 3.45
3 10.34
1 3.45
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
146  โรงเรียนบ้านโพนทอง 276
29 10.51
5 1.81
13 4.71
0 0.00
0 0.00
229 82.97
47 17.03%
147  โรงเรียนบ้านหินกอง(บ้านนามน) 94
5 5.32
0 0.00
11 11.70
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
148  โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี 53
1 1.89
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
149  โรงเรียนบ้านห้วยทม 136
9 6.62
5 3.68
9 6.62
0 0.00
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
150  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 71
0 0.00
1 1.41
4 5.63
7 9.86
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
151  โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน 77
7 9.09
0 0.00
3 3.90
3 3.90
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
152  โรงเรียนบ่อบุโปโล 137
7 5.11
5 3.65
3 2.19
5 3.65
3 2.19
114 83.21
23 16.79%
153  โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 239
14 5.86
10 4.18
6 2.51
10 4.18
0 0.00
199 83.26
40 16.74%
154  โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 48
4 8.33
1 2.08
2 4.17
1 2.08
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
155  โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 162
9 5.56
0 0.00
14 8.64
4 2.47
0 0.00
135 83.33
27 16.67%
156  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม) 317
14 4.42
13 4.10
23 7.26
2 0.63
0 0.00
265 83.60
52 16.40%
157  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 87
5 5.75
0 0.00
9 10.34
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
158  โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 163
11 6.75
7 4.29
8 4.91
0 0.00
0 0.00
137 84.05
26 15.95%
159  โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน 69
2 2.90
2 2.90
7 10.14
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
160  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 95
3 3.16
1 1.05
8 8.42
3 3.16
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
161  โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 96
8 8.33
4 4.17
1 1.04
2 2.08
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
162  โรงเรียนบ้านนาเยีย 141
5 3.55
0 0.00
17 12.06
0 0.00
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
163  โรงเรียนบ้านนายูง 58
0 0.00
0 0.00
6 10.34
0 0.00
3 5.17
49 84.48
9 15.52%
164  โรงเรียนบ้านไร่ขี 163
10 6.13
0 0.00
15 9.20
0 0.00
0 0.00
138 84.66
25 15.34%
165  โรงเรียนบ้านเวียงหลวง 33
4 12.12
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
166  โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 94
9 9.57
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
167  โรงเรียนบ้านตาด 95
2 2.11
0 0.00
11 11.58
1 1.05
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
168  โรงเรียนบ้านคำข่า 48
2 4.17
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
169  โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 104
7 6.73
3 2.88
5 4.81
0 0.00
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
170  โรงเรียนบ้านไก่คำ 118
5 4.24
0 0.00
12 10.17
0 0.00
0 0.00
101 85.59
17 14.41%
171  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
172  โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 119
5 4.20
3 2.52
9 7.56
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
173  โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 161
3 1.86
6 3.73
13 8.07
0 0.00
1 0.62
138 85.71
23 14.29%
174  โรงเรียนบ้านโนนงาม 112
10 8.93
1 0.89
5 4.46
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
175  โรงเรียนบ้านโนนดู่(เมือง) 106
4 3.77
1 0.94
9 8.49
1 0.94
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
176  โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 85
3 3.53
1 1.18
6 7.06
0 0.00
2 2.35
73 85.88
12 14.12%
177  โรงเรียนบ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 36
1 2.78
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
178  โรงเรียนบ้านนาเมือง 29
1 3.45
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
179  โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 211
13 6.16
10 4.74
3 1.42
3 1.42
0 0.00
182 86.26
29 13.74%
180  โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 82
0 0.00
0 0.00
9 10.98
0 0.00
2 2.44
71 86.59
11 13.41%
181  โรงเรียนบ้านดอนแดง 30
1 3.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
182  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 68
5 7.35
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
183  โรงเรียนบ้านดอนหมู 53
3 5.66
0 0.00
3 5.66
1 1.89
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
184  โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 84
6 7.14
0 0.00
2 2.38
0 0.00
3 3.57
73 86.90
11 13.10%
185  โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย 100
3 3.00
2 2.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
186  โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ 77
0 0.00
0 0.00
8 10.39
2 2.60
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
187  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา) 378
23 6.08
12 3.17
14 3.70
0 0.00
0 0.00
329 87.04
49 12.96%
188  โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี 31
1 3.23
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
189  โรงเรียนอุ่มยางหนองดั่ง 78
6 7.69
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
190  โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย 78
3 3.85
1 1.28
5 6.41
1 1.28
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
191  โรงเรียนบ้านดอนชาด 47
2 4.26
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
192  โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 102
4 3.92
0 0.00
5 4.90
4 3.92
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
193  โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน 142
6 4.23
2 1.41
10 7.04
0 0.00
0 0.00
124 87.32
18 12.68%
194  โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 72
3 4.17
2 2.78
2 2.78
2 2.78
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
195  โรงเรียนบ้านภูเขาขาม 137
4 2.92
4 2.92
9 6.57
0 0.00
0 0.00
120 87.59
17 12.41%
196  โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 411
10 2.43
2 0.49
37 9.00
2 0.49
0 0.00
360 87.59
51 12.41%
197  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 74
5 6.76
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
198  โรงเรียนบ้านคันสูง 68
1 1.47
3 4.41
4 5.88
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
199  โรงเรียนหินเกิ้งธารศิลา 145
3 2.07
8 5.52
4 2.76
1 0.69
1 0.69
128 88.28
17 11.72%
200  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 60
3 5.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
201  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 52
1 1.92
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
202  โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 160
5 3.13
3 1.88
10 6.25
0 0.00
0 0.00
142 88.75
18 11.25%
203  โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
204  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 81
4 4.94
2 2.47
3 3.70
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
205  โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 92
4 4.35
0 0.00
6 6.52
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
206  โรงเรียนบ้านคำย่านาง 77
7 9.09
0 0.00
1 1.30
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
207  โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 135
5 3.70
5 3.70
1 0.74
3 2.22
0 0.00
121 89.63
14 10.37%
208  โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ 117
7 5.98
1 0.85
4 3.42
0 0.00
0 0.00
105 89.74
12 10.26%
209  โรงเรียนบ้านดอนไร่ 98
3 3.06
1 1.02
0 0.00
6 6.12
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
210  โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี 109
5 4.59
0 0.00
6 5.50
0 0.00
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
211  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
212  โรงเรียนบ้านดงสวาง 51
2 3.92
2 3.92
0 0.00
1 1.96
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
213  โรงเรียนบ้านโนนแคน 103
3 2.91
2 1.94
2 1.94
1 0.97
2 1.94
93 90.29
10 9.71%
214  โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 83
4 4.82
1 1.20
3 3.61
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
215  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
216  โรงเรียนบ้านทวีผล 64
0 0.00
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
217  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
218  โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 88
3 3.41
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
219  โรงเรียนบ้านแสนสุข 55
0 0.00
2 3.64
3 5.45
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
220  โรงเรียนบ้านเชือก 56
1 1.79
0 0.00
3 5.36
1 1.79
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
221  โรงเรียนบ้านนาสีดา 151
1 0.66
2 1.32
3 1.99
2 1.32
5 3.31
138 91.39
13 8.61%
222  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(เมือง) 59
0 0.00
2 3.39
1 1.69
2 3.39
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
223  โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 336
6 1.79
4 1.19
1 0.30
10 2.98
6 1.79
309 91.96
27 8.04%
224  โรงเรียนบ้านกุดสิม 88
2 2.27
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
225  โรงเรียนบ้านนาคำ 26
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
226  โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
227  โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด 55
2 3.64
2 3.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
228  โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
1 1.67
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
229  โรงเรียนบ้านหนองยาง 33
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
230  โรงเรียนบ้านนิคม 101
1 0.99
0 0.00
3 2.97
2 1.98
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
231  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
1 1.82
52 94.55
3 5.45%
232  โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.70
1 2.70
35 94.59
2 5.41%
233  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.57
1 1.79
53 94.64
3 5.36%
234  โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 153
1 0.65
0 0.00
3 1.96
4 2.61
0 0.00
145 94.77
8 5.23%
235  โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 102
0 0.00
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
236  โรงเรียนบ้านโป่งหิน 70
3 4.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
237  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
238  โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า 84
2 2.38
1 1.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
239  โรงเรียนบ้านนาแวงหนองหัวลิง 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
240  โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
39 97.50
1 2.50%
241  โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 82
1 1.22
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
242  โรงเรียนบ้านคำโพน 89
1 1.12
1 1.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 97.75
2 2.25%
243  โรงเรียนบ้านบาก 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
244  โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 685
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 1.31
0 0.00
676 98.69
9 1.31%
245  โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
246  โรงเรียนบ้านหนองขอน 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
247  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
248  โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านโคกค่าย 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,334 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,740 6.61
เตี้ย  795 3.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,201 8.36
ผอมและเตี้ย  550 2.09
อ้วนและเตี้ย  231 0.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,817 79.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,517 คน


20.95%


Powered By www.thaieducation.net