ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 181 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง 22
11 50.00
5 22.73
3 13.64
3 13.64
0 0.00
0 0.00
22 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองบาก 56
15 26.79
8 14.29
7 12.50
10 17.86
2 3.57
14 25.00
42 75.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองแก 100
15 15.00
16 16.00
5 5.00
20 20.00
16 16.00
28 28.00
72 72.00%
4  โรงเรียนบ้านนาซึม 56
10 17.86
9 16.07
6 10.71
8 14.29
6 10.71
17 30.36
39 69.64%
5  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 3
0 0.00
0 0.00
2 66.67
0 0.00
0 0.00
1 33.33
2 66.67%
6  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 79
7 8.86
34 43.04
4 5.06
0 0.00
1 1.27
33 41.77
46 58.23%
7  โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 51
23 45.10
0 0.00
3 5.88
3 5.88
0 0.00
22 43.14
29 56.86%
8  โรงเรียนบ้านโพธิญาณ 31
7 22.58
5 16.13
1 3.23
4 12.90
0 0.00
14 45.16
17 54.84%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 121
32 26.45
11 9.09
20 16.53
2 1.65
0 0.00
56 46.28
65 53.72%
10  โรงเรียนบ้านสองคร 35
6 17.14
4 11.43
6 17.14
1 2.86
0 0.00
18 51.43
17 48.57%
11  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 64
10 15.63
8 12.50
7 10.94
6 9.38
0 0.00
33 51.56
31 48.44%
12  โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง 31
6 19.35
3 9.68
4 12.90
0 0.00
2 6.45
16 51.61
15 48.39%
13  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 61
19 31.15
0 0.00
10 16.39
0 0.00
0 0.00
32 52.46
29 47.54%
14  โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 152
31 20.39
16 10.53
15 9.87
7 4.61
1 0.66
82 53.95
70 46.05%
15  โรงเรียนบ้านมันปลา 66
21 31.82
0 0.00
8 12.12
1 1.52
0 0.00
36 54.55
30 45.45%
16  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 62
10 16.13
6 9.68
12 19.35
0 0.00
0 0.00
34 54.84
28 45.16%
17  โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 97
11 11.34
0 0.00
15 15.46
16 16.49
0 0.00
55 56.70
42 43.30%
18  โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 101
12 11.88
6 5.94
10 9.90
5 4.95
10 9.90
58 57.43
43 42.57%
19  โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล 38
10 26.32
0 0.00
6 15.79
0 0.00
0 0.00
22 57.89
16 42.11%
20  โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 37
5 13.51
1 2.70
3 8.11
2 5.41
4 10.81
22 59.46
15 40.54%
21  โรงเรียนบ้านนาเรียง 62
12 19.35
2 3.23
7 11.29
2 3.23
2 3.23
37 59.68
25 40.32%
22  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 180
26 14.44
14 7.78
23 12.78
9 5.00
0 0.00
108 60.00
72 40.00%
23  โรงเรียนบ้านนาทม 63
6 9.52
6 9.52
4 6.35
5 7.94
3 4.76
39 61.90
24 38.10%
24  โรงเรียนบ้านคำกลาง 58
11 18.97
3 5.17
5 8.62
3 5.17
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
25  โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 32
6 18.75
1 3.13
3 9.38
2 6.25
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
26  โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) 287
78 27.18
0 0.00
29 10.10
0 0.00
0 0.00
180 62.72
107 37.28%
27  โรงเรียนบ้านโคกนาโก 62
6 9.68
4 6.45
8 12.90
5 8.06
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
28  โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ 115
9 7.83
18 15.65
15 13.04
0 0.00
0 0.00
73 63.48
42 36.52%
29  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 96
11 11.46
6 6.25
15 15.63
3 3.13
0 0.00
61 63.54
35 36.46%
30  โรงเรียนบ้านดอนฮี 151
28 18.54
12 7.95
11 7.28
0 0.00
3 1.99
97 64.24
54 35.76%
31  โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 176
23 13.07
26 14.77
8 4.55
3 1.70
2 1.14
114 64.77
62 35.23%
32  โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 135
32 23.70
5 3.70
10 7.41
0 0.00
0 0.00
88 65.19
47 34.81%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 115
17 14.78
4 3.48
19 16.52
0 0.00
0 0.00
75 65.22
40 34.78%
34  โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 23
3 13.04
1 4.35
4 17.39
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
35  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 47
14 29.79
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
36  โรงเรียนบ้านดงสำราญ 74
7 9.46
3 4.05
14 18.92
1 1.35
0 0.00
49 66.22
25 33.78%
37  โรงเรียนบ้านคำแขนศอก 46
13 28.26
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
38  โรงเรียนบ้านหนองบึง 71
6 8.45
6 8.45
5 7.04
6 8.45
0 0.00
48 67.61
23 32.39%
39  โรงเรียนบ้านนาโส่ 31
3 9.68
3 9.68
4 12.90
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
40  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 89
5 5.62
3 3.37
19 21.35
0 0.00
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
41  โรงเรียนบ้านป่าตอง 70
9 12.86
3 4.29
8 11.43
1 1.43
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
42  โรงเรียนบ้านหนองบอน 102
19 18.63
0 0.00
11 10.78
0 0.00
0 0.00
72 70.59
30 29.41%
43  โรงเรียนบ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 65
3 4.62
2 3.08
4 6.15
10 15.38
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
44  โรงเรียนบ้านกุดสำโรง 21
1 4.76
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
45  โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 84
13 15.48
0 0.00
11 13.10
0 0.00
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
46  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 35
2 5.71
4 11.43
4 11.43
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
47  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 53
3 5.66
4 7.55
6 11.32
2 3.77
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
48  โรงเรียนบ้านคำเลา 25
0 0.00
1 4.00
3 12.00
1 4.00
2 8.00
18 72.00
7 28.00%
49  โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 43
5 11.63
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
50  โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 43
9 20.93
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
51  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 126
14 11.11
2 1.59
12 9.52
7 5.56
0 0.00
91 72.22
35 27.78%
52  โรงเรียนบ้านโนนแดง 47
2 4.26
0 0.00
11 23.40
0 0.00
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
53  โรงเรียนบ้านกุดหิน 87
15 17.24
0 0.00
9 10.34
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 207
10 4.83
3 1.45
33 15.94
10 4.83
1 0.48
150 72.46
57 27.54%
55  โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้ 11
0 0.00
0 0.00
3 27.27
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
56  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 44
6 13.64
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
57  โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 70
7 10.00
0 0.00
12 17.14
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
58  โรงเรียนบ้านเตาไห 129
6 4.65
0 0.00
29 22.48
0 0.00
0 0.00
94 72.87
35 27.13%
59  โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 115
11 9.57
2 1.74
15 13.04
3 2.61
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
60  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 46
10 21.74
1 2.17
0 0.00
1 2.17
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
61  โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 151
10 6.62
0 0.00
24 15.89
1 0.66
4 2.65
112 74.17
39 25.83%
62  โรงเรียนบ้านนิคม 35
4 11.43
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
63  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 130
3 2.31
7 5.38
17 13.08
6 4.62
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
64  โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 52
5 9.62
3 5.77
5 9.62
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
65  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 49
0 0.00
5 10.20
2 4.08
5 10.20
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
66  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 74
6 8.11
4 5.41
6 8.11
2 2.70
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
67  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 33
1 3.03
2 6.06
2 6.06
3 9.09
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
68  โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 183
16 8.74
12 6.56
7 3.83
9 4.92
0 0.00
139 75.96
44 24.04%
69  โรงเรียนบ้านห้องแซง 154
8 5.19
2 1.30
21 13.64
4 2.60
2 1.30
117 75.97
37 24.03%
70  โรงเรียนบ้านดงสวาง 34
1 2.94
3 8.82
3 8.82
1 2.94
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
71  โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 141
11 7.80
0 0.00
22 15.60
0 0.00
0 0.00
108 76.60
33 23.40%
72  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 60
7 11.67
2 3.33
5 8.33
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
73  โรงเรียนบ้านป่าตาว 60
1 1.67
0 0.00
11 18.33
2 3.33
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
74  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 122
11 9.02
6 4.92
11 9.02
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว 114
12 10.53
0 0.00
7 6.14
7 6.14
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
76  โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม 31
4 12.90
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
77  โรงเรียนบ้านหนองแคน 111
17 15.32
0 0.00
8 7.21
0 0.00
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
78  โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 680
30 4.41
23 3.38
37 5.44
24 3.53
38 5.59
528 77.65
152 22.35%
79  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 54
1 1.85
3 5.56
7 12.96
1 1.85
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
80  โรงเรียนบ้านคำบอนศรีชุมพล 59
5 8.47
2 3.39
6 10.17
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
81  โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 215
7 3.26
4 1.86
27 12.56
9 4.19
0 0.00
168 78.14
47 21.86%
82  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 55
1 1.82
0 0.00
11 20.00
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
83  โรงเรียนบ้านบะคอม 37
2 5.41
0 0.00
4 10.81
2 5.41
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
84  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) 14
0 0.00
0 0.00
3 21.43
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
85  โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 224
18 8.04
0 0.00
30 13.39
0 0.00
0 0.00
176 78.57
48 21.43%
86  โรงเรียนบ้านหวาย 89
0 0.00
1 1.12
13 14.61
5 5.62
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
87  โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 217
9 4.15
10 4.61
17 7.83
8 3.69
2 0.92
171 78.80
46 21.20%
88  โรงเรียนบ้านหนองแหน 148
15 10.14
8 5.41
6 4.05
2 1.35
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
89  โรงเรียนบ้านนางาม 48
0 0.00
0 0.00
10 20.83
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
90  โรงเรียนบ้านโนนยาง 149
8 5.37
13 8.72
10 6.71
0 0.00
0 0.00
118 79.19
31 20.81%
91  โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 183
10 5.46
9 4.92
19 10.38
0 0.00
0 0.00
145 79.23
38 20.77%
92  โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 82
3 3.66
1 1.22
12 14.63
1 1.22
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
93  โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 556
38 6.83
6 1.08
64 11.51
6 1.08
0 0.00
442 79.50
114 20.50%
94  โรงเรียนบ้านม่วง 20
1 5.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
95  โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 103
10 9.71
7 6.80
2 1.94
1 0.97
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
96  โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 67
6 8.96
1 1.49
4 5.97
1 1.49
1 1.49
54 80.60
13 19.40%
97  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 47
4 8.51
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
98  โรงเรียนบ้านนาเวียง 117
5 4.27
1 0.85
16 13.68
0 0.00
0 0.00
95 81.20
22 18.80%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด 160
9 5.63
5 3.13
13 8.13
3 1.88
0 0.00
130 81.25
30 18.75%
100  โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 214
14 6.54
2 0.93
19 8.88
0 0.00
5 2.34
174 81.31
40 18.69%
101  โรงเรียนบ้านโพง 114
6 5.26
11 9.65
3 2.63
0 0.00
1 0.88
93 81.58
21 18.42%
102  โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 44
1 2.27
1 2.27
5 11.36
1 2.27
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
103  โรงเรียนบ้านหนองโสน 55
2 3.64
2 3.64
6 10.91
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
104  โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 84
0 0.00
7 8.33
8 9.52
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
105  โรงเรียนบ้านป่าชาด 97
4 4.12
6 6.19
7 7.22
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
106  โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 104
7 6.73
0 0.00
11 10.58
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
107  โรงเรียนบ้านหนองสนม 88
0 0.00
0 0.00
9 10.23
6 6.82
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
108  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 59
3 5.08
3 5.08
4 6.78
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
109  โรงเรียนบ้านผักกะย่า 71
5 7.04
2 2.82
4 5.63
1 1.41
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
110  โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 175
17 9.71
1 0.57
11 6.29
0 0.00
0 0.00
146 83.43
29 16.57%
111  โรงเรียนบ้านคึมยาว 37
0 0.00
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
112  โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 68
3 4.41
1 1.47
5 7.35
2 2.94
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
113  โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 50
0 0.00
0 0.00
6 12.00
2 4.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
114  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ 63
1 1.59
2 3.17
7 11.11
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
115  โรงเรียนบ้านหนองแข้ 82
2 2.44
2 2.44
4 4.88
3 3.66
2 2.44
69 84.15
13 15.85%
116  โรงเรียนบ้านโนนประทาย 196
11 5.61
0 0.00
18 9.18
0 0.00
2 1.02
165 84.18
31 15.82%
117  โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 141
4 2.84
0 0.00
15 10.64
2 1.42
1 0.71
119 84.40
22 15.60%
118  โรงเรียนบ้านกระจาย 141
3 2.13
0 0.00
18 12.77
0 0.00
1 0.71
119 84.40
22 15.60%
119  โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 141
9 6.38
2 1.42
11 7.80
0 0.00
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
120  โรงเรียนบ้านคำก้าว 45
3 6.67
2 4.44
2 4.44
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
121  โรงเรียนบ้านคำครตา 149
9 6.04
0 0.00
14 9.40
0 0.00
0 0.00
126 84.56
23 15.44%
122  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 94
2 2.13
2 2.13
4 4.26
6 6.38
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
123  โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 34
1 2.94
2 5.88
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
124  โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 34
1 2.94
1 2.94
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
125  โรงเรียนบ้านดู่ลาด 41
4 9.76
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
126  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 48
1 2.08
0 0.00
4 8.33
2 4.17
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
127  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 48
1 2.08
0 0.00
4 8.33
2 4.17
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
128  โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
4 7.27
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
129  โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 69
1 1.45
0 0.00
9 13.04
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
130  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 42
3 7.14
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
131  โรงเรียนบ้านหัวนา 50
1 2.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
132  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด 87
3 3.45
4 4.60
5 5.75
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
133  โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 125
0 0.00
0 0.00
17 13.60
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
134  โรงเรียนบ้านนาจาน 105
3 2.86
4 3.81
4 3.81
3 2.86
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
135  โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 115
6 5.22
0 0.00
9 7.83
0 0.00
0 0.00
100 86.96
15 13.04%
136  โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม 54
4 7.41
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
137  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 102
0 0.00
6 5.88
7 6.86
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
138  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 63
4 6.35
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
139  โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 169
7 4.14
2 1.18
10 5.92
2 1.18
0 0.00
148 87.57
21 12.43%
140  โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 156
10 6.41
8 5.13
0 0.00
1 0.64
0 0.00
137 87.82
19 12.18%
141  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 124
0 0.00
1 0.81
9 7.26
5 4.03
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
142  โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 68
1 1.47
0 0.00
6 8.82
1 1.47
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
143  โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 86
5 5.81
2 2.33
3 3.49
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
144  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 45
2 4.44
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
145  โรงเรียนบ้านกุดโจด 64
4 6.25
1 1.56
1 1.56
1 1.56
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
146  โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 46
3 6.52
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
147  โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 171
1 0.58
7 4.09
7 4.09
3 1.75
0 0.00
153 89.47
18 10.53%
148  โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 128
5 3.91
0 0.00
2 1.56
0 0.00
6 4.69
115 89.84
13 10.16%
149  โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 50
3 6.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
150  โรงเรียนน้อมเกล้า 170
5 2.94
4 2.35
8 4.71
0 0.00
0 0.00
153 90.00
17 10.00%
151  โรงเรียนบ้านโนนหาด 60
1 1.67
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
152  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 261
0 0.00
0 0.00
16 6.13
10 3.83
0 0.00
235 90.04
26 9.96%
153  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 41
0 0.00
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
154  โรงเรียนบ้านคำเตย 72
1 1.39
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
155  โรงเรียนบ้านพืชคาม 31
2 6.45
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
156  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 42
0 0.00
2 4.76
1 2.38
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
157  โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
1 3.13
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
158  โรงเรียนบ้านพรหมนิยม 78
2 2.56
0 0.00
5 6.41
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
159  โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ 56
1 1.79
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
160  โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา 45
3 6.67
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
161  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 59
2 3.39
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
162  โรงเรียนบ้านหนองหมี 134
2 1.49
5 3.73
4 2.99
0 0.00
0 0.00
123 91.79
11 8.21%
163  โรงเรียนบ้านโคกศรี 64
2 3.13
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
164  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 62
1 1.61
1 1.61
0 0.00
0 0.00
2 3.23
58 93.55
4 6.45%
165  โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
166  โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ 47
1 2.13
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
167  โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
168  โรงเรียนบ้านกุดแดง 129
0 0.00
2 1.55
6 4.65
0 0.00
0 0.00
121 93.80
8 6.20%
169  โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 85
1 1.18
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
170  โรงเรียนบ้านด่าน 129
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 4.65
123 95.35
6 4.65%
171  โรงเรียนบ้านหนองชุม 109
0 0.00
2 1.83
3 2.75
0 0.00
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
172  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
173  โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง 111
0 0.00
0 0.00
5 4.50
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
174  โรงเรียนบ้านบุ่งค้า 63
1 1.59
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
175  โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 106
1 0.94
0 0.00
2 1.89
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83%
176  โรงเรียนบ้านหนองแวง 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
177  โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 106
1 0.94
0 0.00
1 0.94
0 0.00
0 0.00
104 98.11
2 1.89%
178  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 103
0 0.00
0 0.00
1 0.97
0 0.00
0 0.00
102 99.03
1 0.97%
179  โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านสีสุก 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,440 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,229 7.48
เตี้ย  519 3.16
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,438 8.75
ผอมและเตี้ย  324 1.97
อ้วนและเตี้ย  128 0.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,802 77.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,638 คน


22.13%


Powered By www.thaieducation.net