ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 184 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 184 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 107
47 43.93
8 7.48
9 8.41
18 16.82
25 23.36
0 0.00
107 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 88
11 12.50
9 10.23
35 39.77
22 25.00
11 12.50
0 0.00
88 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 27
14 51.85
3 11.11
2 7.41
4 14.81
4 14.81
0 0.00
27 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโนนยาง 73
15 20.55
12 16.44
28 38.36
10 13.70
8 10.96
0 0.00
73 100.00%
5  โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ 55
37 67.27
6 10.91
8 14.55
0 0.00
4 7.27
0 0.00
55 100.00%
6  โรงเรียนบ้านซำ 38
20 52.63
2 5.26
3 7.89
2 5.26
0 0.00
11 28.95
27 71.05%
7  โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 137
35 25.55
22 16.06
9 6.57
14 10.22
11 8.03
46 33.58
91 66.42%
8  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 69
13 18.84
15 21.74
7 10.14
8 11.59
0 0.00
26 37.68
43 62.32%
9  โรงเรียนบ้านหนองบัว 27
4 14.81
5 18.52
3 11.11
3 11.11
1 3.70
11 40.74
16 59.26%
10  โรงเรียนบ้านทรายงาม 74
11 14.86
5 6.76
15 20.27
5 6.76
5 6.76
33 44.59
41 55.41%
11  โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) 74
5 6.76
10 13.51
11 14.86
11 14.86
4 5.41
33 44.59
41 55.41%
12  โรงเรียนบ้านดงจงอาง 128
18 14.06
13 10.16
15 11.72
9 7.03
12 9.38
61 47.66
67 52.34%
13  โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 46
4 8.70
4 8.70
4 8.70
6 13.04
5 10.87
23 50.00
23 50.00%
14  โรงเรียนบ้านสำโรง 30
7 23.33
1 3.33
5 16.67
0 0.00
1 3.33
16 53.33
14 46.67%
15  โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 20
4 20.00
0 0.00
5 25.00
0 0.00
0 0.00
11 55.00
9 45.00%
16  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 112
18 16.07
17 15.18
7 6.25
7 6.25
1 0.89
62 55.36
50 44.64%
17  โรงเรียนกุดพันเขียว 74
10 13.51
9 12.16
6 8.11
4 5.41
4 5.41
41 55.41
33 44.59%
18  โรงเรียนบ้านยางเครือ 59
9 15.25
10 16.95
3 5.08
4 6.78
0 0.00
33 55.93
26 44.07%
19  โรงเรียนบ้านบาก 53
12 22.64
2 3.77
7 13.21
2 3.77
0 0.00
30 56.60
23 43.40%
20  โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 81
8 9.88
0 0.00
27 33.33
0 0.00
0 0.00
46 56.79
35 43.21%
21  โรงเรียนบ้านบัวขาว 65
4 6.15
3 4.62
9 13.85
5 7.69
7 10.77
37 56.92
28 43.08%
22  โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 47
8 17.02
1 2.13
4 8.51
7 14.89
0 0.00
27 57.45
20 42.55%
23  โรงเรียนบ้านคำฮี 58
5 8.62
3 5.17
14 24.14
0 0.00
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
24  โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1855
144 7.76
76 4.10
422 22.75
43 2.32
0 0.00
1170 63.07
685 36.93%
25  โรงเรียนบ้านชาดศาลา 63
6 9.52
4 6.35
4 6.35
7 11.11
2 3.17
40 63.49
23 36.51%
26  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 65
5 7.69
6 9.23
12 18.46
0 0.00
0 0.00
42 64.62
23 35.38%
27  โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ 55
5 9.09
1 1.82
5 9.09
8 14.55
0 0.00
36 65.45
19 34.55%
28  โรงเรียนบ้านสงยาง 115
13 11.30
9 7.83
3 2.61
8 6.96
6 5.22
76 66.09
39 33.91%
29  โรงเรียนบ้านผือฮี 107
11 10.28
3 2.80
20 18.69
2 1.87
0 0.00
71 66.36
36 33.64%
30  โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) 114
26 22.81
0 0.00
11 9.65
0 0.00
0 0.00
77 67.54
37 32.46%
31  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 71
11 15.49
0 0.00
12 16.90
0 0.00
0 0.00
48 67.61
23 32.39%
32  โรงเรียนบ้านกลางนา 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
4 10.53
6 15.79
26 68.42
12 31.58%
33  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 154
12 7.79
6 3.90
12 7.79
15 9.74
3 1.95
106 68.83
48 31.17%
34  โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ 52
6 11.54
7 13.46
3 5.77
0 0.00
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
35  โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 69
7 10.14
0 0.00
10 14.49
4 5.80
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
36  โรงเรียนบ้านเดิด 92
9 9.78
12 13.04
3 3.26
4 4.35
0 0.00
64 69.57
28 30.43%
37  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 123
10 8.13
6 4.88
21 17.07
0 0.00
0 0.00
86 69.92
37 30.08%
38  โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 127
13 10.24
8 6.30
12 9.45
0 0.00
5 3.94
89 70.08
38 29.92%
39  โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 204
11 5.39
10 4.90
27 13.24
10 4.90
3 1.47
143 70.10
61 29.90%
40  โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 67
5 7.46
0 0.00
14 20.90
0 0.00
1 1.49
47 70.15
20 29.85%
41  โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 61
4 6.56
6 9.84
7 11.48
1 1.64
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 69
9 13.04
1 1.45
10 14.49
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
43  โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 94
10 10.64
0 0.00
17 18.09
0 0.00
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
44  โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง 18
1 5.56
0 0.00
3 16.67
1 5.56
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
45  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 186
6 3.23
16 8.60
26 13.98
3 1.61
0 0.00
135 72.58
51 27.42%
46  โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ 84
6 7.14
6 7.14
11 13.10
0 0.00
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
47  โรงเรียนมหาชนะชัย 173
14 8.09
3 1.73
30 17.34
0 0.00
0 0.00
126 72.83
47 27.17%
48  โรงเรียนบ้านคำม่วง 89
8 8.99
6 6.74
7 7.87
3 3.37
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
49  โรงเรียนบ้านกุดกุง 34
0 0.00
3 8.82
6 17.65
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
50  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 34
4 11.76
1 2.94
3 8.82
1 2.94
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
51  โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) 136
8 5.88
7 5.15
7 5.15
8 5.88
6 4.41
100 73.53
36 26.47%
52  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 53
3 5.66
3 5.66
5 9.43
3 5.66
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
53  โรงเรียนบ้านคุ้ม 115
8 6.96
1 0.87
21 18.26
0 0.00
0 0.00
85 73.91
30 26.09%
54  โรงเรียนบ้านสำราญ 79
4 5.06
0 0.00
16 20.25
0 0.00
0 0.00
59 74.68
20 25.32%
55  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 91
5 5.49
0 0.00
16 17.58
2 2.20
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
56  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 72
6 8.33
0 0.00
12 16.67
0 0.00
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
57  โรงเรียนหนองแสง 36
4 11.11
1 2.78
4 11.11
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
58  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 93
2 2.15
3 3.23
18 19.35
0 0.00
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 143
14 9.79
10 6.99
11 7.69
0 0.00
0 0.00
108 75.52
35 24.48%
60  โรงเรียนบ้านโพนทัน 107
15 14.02
0 0.00
11 10.28
0 0.00
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
61  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 317
10 3.15
8 2.52
37 11.67
12 3.79
8 2.52
242 76.34
75 23.66%
62  โรงเรียนบ้านแจนแลน 43
2 4.65
0 0.00
6 13.95
2 4.65
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
63  โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 69
6 8.70
1 1.45
0 0.00
7 10.14
2 2.90
53 76.81
16 23.19%
64  โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง 164
12 7.32
5 3.05
20 12.20
0 0.00
0 0.00
127 77.44
37 22.56%
65  โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 58
3 5.17
0 0.00
5 8.62
5 8.62
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
66  โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 183
2 1.09
2 1.09
12 6.56
4 2.19
21 11.48
142 77.60
41 22.40%
67  โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) 979
37 3.78
34 3.47
36 3.68
49 5.01
55 5.62
768 78.45
211 21.55%
68  โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 56
5 8.93
5 8.93
2 3.57
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
69  โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 108
13 12.04
0 0.00
10 9.26
0 0.00
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
70  โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ 33
1 3.03
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
71  โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม 528
43 8.14
9 1.70
59 11.17
0 0.00
1 0.19
416 78.79
112 21.21%
72  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 24
2 8.33
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
73  โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 102
6 5.88
2 1.96
12 11.76
1 0.98
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
74  โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 83
2 2.41
0 0.00
13 15.66
0 0.00
2 2.41
66 79.52
17 20.48%
75  โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 35
4 11.43
2 5.71
1 2.86
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
76  โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี 30
2 6.67
2 6.67
2 6.67
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
77  โรงเรียนบ้านดงขวาง 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
78  โรงเรียนบ้านยางกลาง 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
79  โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 40
3 7.50
0 0.00
2 5.00
3 7.50
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
80  โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) 91
5 5.49
1 1.10
4 4.40
6 6.59
2 2.20
73 80.22
18 19.78%
81  โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ 46
4 8.70
1 2.17
3 6.52
0 0.00
1 2.17
37 80.43
9 19.57%
82  โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 150
12 8.00
3 2.00
14 9.33
0 0.00
0 0.00
121 80.67
29 19.33%
83  โรงเรียนบ้านเลียบ 116
4 3.45
5 4.31
13 11.21
0 0.00
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
84  โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 64
6 9.38
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
85  โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 82
7 8.54
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
86  โรงเรียนชุมชนกู่จาน 149
9 6.04
0 0.00
0 0.00
7 4.70
11 7.38
122 81.88
27 18.12%
87  โรงเรียนบ้านหัวดง 56
6 10.71
0 0.00
1 1.79
3 5.36
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
88  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 129
8 6.20
5 3.88
4 3.10
5 3.88
1 0.78
106 82.17
23 17.83%
89  โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 92
5 5.43
3 3.26
8 8.70
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
90  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 23
1 4.35
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 81
4 4.94
2 2.47
8 9.88
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
92  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 58
3 5.17
2 3.45
3 5.17
1 1.72
1 1.72
48 82.76
10 17.24%
93  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) 77
8 10.39
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
94  โรงเรียนบ้านนาห่อม 66
2 3.03
1 1.52
6 9.09
2 3.03
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
95  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 60
3 5.00
3 5.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
96  โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) 55
3 5.45
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
97  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 123
4 3.25
0 0.00
16 13.01
0 0.00
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
98  โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 44
1 2.27
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 179
3 1.68
0 0.00
11 6.15
11 6.15
3 1.68
151 84.36
28 15.64%
100  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 45
3 6.67
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
101  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 65
0 0.00
0 0.00
8 12.31
0 0.00
2 3.08
55 84.62
10 15.38%
102  โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 112
4 3.57
1 0.89
12 10.71
0 0.00
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
103  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 60
6 10.00
2 3.33
1 1.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
104  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 47
2 4.26
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
105  โรงเรียนบ้านเชือก 74
3 4.05
3 4.05
2 2.70
3 4.05
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
106  โรงเรียนบ้านราชมุนี 41
2 4.88
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
107  โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ 62
2 3.23
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
108  โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 83
3 3.61
3 3.61
6 7.23
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
109  โรงเรียนบ้านขาม 50
4 8.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
110  โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 50
0 0.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
111  โรงเรียนบ้านแดง 31
3 9.68
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
112  โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 133
7 5.26
0 0.00
10 7.52
0 0.00
0 0.00
116 87.22
17 12.78%
113  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
114  โรงเรียนบ้านดงบัง 100
4 4.00
1 1.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
115  โรงเรียนบ้านหัวดอน 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
116  โรงเรียนบ้านพลไว 89
3 3.37
1 1.12
6 6.74
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
117  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
118  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
119  โรงเรียนบ้านนาถ่ม 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
2 3.08
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
120  โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) 56
1 1.79
4 7.14
1 1.79
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
121  โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 66
2 3.03
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
122  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 85
1 1.18
3 3.53
3 3.53
2 2.35
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
123  โรงเรียนบ้านตาดทอง 199
8 4.02
6 3.02
7 3.52
0 0.00
0 0.00
178 89.45
21 10.55%
124  โรงเรียนบ้านดงยาง 29
2 6.90
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
125  โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
1 3.33
27 90.00
3 10.00%
126  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 71
2 2.82
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
127  โรงเรียนบ้านผิผ่วน 21
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
128  โรงเรียนบ้านบากเรือ 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
129  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 88
0 0.00
2 2.27
6 6.82
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
130  โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 78
1 1.28
0 0.00
6 7.69
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
131  โรงเรียนบ้านโพนแบง 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
1 2.86
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
132  โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 324
8 2.47
10 3.09
9 2.78
0 0.00
0 0.00
297 91.67
27 8.33%
133  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) 25
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
134  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) 50
2 4.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
135  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา 88
0 0.00
0 0.00
5 5.68
2 2.27
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
136  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 26
0 0.00
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
137  โรงเรียนบ้านสงเปือย 86
0 0.00
1 1.16
0 0.00
0 0.00
5 5.81
80 93.02
6 6.98%
138  โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 103
1 0.97
0 0.00
6 5.83
0 0.00
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
139  โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.33
1 3.33
28 93.33
2 6.67%
140  โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 96
1 1.04
0 0.00
3 3.13
2 2.08
0 0.00
90 93.75
6 6.25%
141  โรงเรียนบ้านหนองเทา 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
142  โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
143  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
0 0.00
1 1.41
67 94.37
4 5.63%
144  โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
1 1.75
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
145  โรงเรียนบ้านหนองเป้า 96
0 0.00
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
146  โรงเรียนบ้านคูเมือง 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
147  โรงเรียนคูสองชั้น 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
148  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
149  โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
150  โรงเรียนบ้านหนองตุ 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
151  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.08
0 0.00
94 97.92
2 2.08%
152  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 103
0 0.00
0 0.00
1 0.97
1 0.97
0 0.00
101 98.06
2 1.94%
153  โรงเรียนโรงเรียนเมืองยโสธร 128
0 0.00
0 0.00
2 1.56
0 0.00
0 0.00
126 98.44
2 1.56%
154  โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 88
1 1.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 98.86
1 1.14%
155  โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง 116
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านกุดกง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 103
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านคำแหลม 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านตับเต่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านปลาอีด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านยางน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านสิงห์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองยาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองหิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านหมากมาย 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านหัวขัว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนสหประชาสรรค์ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
184  โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,801 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,079 6.83
เตี้ย  516 3.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,607 10.17
ผอมและเตี้ย  404 2.56
อ้วนและเตี้ย  253 1.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,942 75.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,859 คน


24.42%


Powered By www.thaieducation.net