ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 252 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 252 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาโดม 23
4 17.39
1 4.35
12 52.17
6 26.09
0 0.00
0 0.00
23 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 73
34 46.58
17 23.29
10 13.70
7 9.59
5 6.85
0 0.00
73 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 157
0 0.00
3 1.91
145 92.36
0 0.00
9 5.73
0 0.00
157 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 104
53 50.96
13 12.50
19 18.27
10 9.62
9 8.65
0 0.00
104 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองทัพ 149
42 28.19
23 15.44
15 10.07
21 14.09
9 6.04
39 26.17
110 73.83%
6  โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 82
14 17.07
14 17.07
10 12.20
11 13.41
3 3.66
30 36.59
52 63.41%
7  โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ 40
6 15.00
6 15.00
8 20.00
5 12.50
0 0.00
15 37.50
25 62.50%
8  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 360
43 11.94
21 5.83
57 15.83
77 21.39
21 5.83
141 39.17
219 60.83%
9  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 129
8 6.20
5 3.88
28 21.71
13 10.08
21 16.28
54 41.86
75 58.14%
10  โรงเรียนบ้านค้อ 134
8 5.97
13 9.70
11 8.21
21 15.67
24 17.91
57 42.54
77 57.46%
11  โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 159
31 19.50
16 10.06
27 16.98
10 6.29
5 3.14
70 44.03
89 55.97%
12  โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 67
7 10.45
9 13.43
11 16.42
10 14.93
0 0.00
30 44.78
37 55.22%
13  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 51
2 3.92
19 37.25
5 9.80
0 0.00
2 3.92
23 45.10
28 54.90%
14  โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 76
25 32.89
8 10.53
2 2.63
4 5.26
0 0.00
37 48.68
39 51.32%
15  โรงเรียนบ้านตบหู 247
37 14.98
35 14.17
11 4.45
37 14.98
6 2.43
121 48.99
126 51.01%
16  โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 51
2 3.92
5 9.80
2 3.92
10 19.61
7 13.73
25 49.02
26 50.98%
17  โรงเรียนบ้านนาส่วง 175
34 19.43
14 8.00
37 21.14
3 1.71
0 0.00
87 49.71
88 50.29%
18  โรงเรียนบ้านป่าก้าว 127
13 10.24
15 11.81
14 11.02
6 4.72
14 11.02
65 51.18
62 48.82%
19  โรงเรียนบ้านโนนแคน 173
39 22.54
17 9.83
11 6.36
12 6.94
3 1.73
91 52.60
82 47.40%
20  โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 306
28 9.15
16 5.23
28 9.15
44 14.38
26 8.50
164 53.59
142 46.41%
21  โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 244
44 18.03
11 4.51
43 17.62
14 5.74
0 0.00
132 54.10
112 45.90%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 317
18 5.68
25 7.89
17 5.36
40 12.62
45 14.20
172 54.26
145 45.74%
23  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 186
27 14.52
18 9.68
26 13.98
13 6.99
0 0.00
102 54.84
84 45.16%
24  โรงเรียนบ้านหนองเทา 103
6 5.83
7 6.80
8 7.77
13 12.62
12 11.65
57 55.34
46 44.66%
25  โรงเรียนบ้านอุดมชาติ 61
7 11.48
7 11.48
8 13.11
4 6.56
1 1.64
34 55.74
27 44.26%
26  โรงเรียนบ้านดงกระชู 95
15 15.79
14 14.74
13 13.68
0 0.00
0 0.00
53 55.79
42 44.21%
27  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 120
13 10.83
10 8.33
23 19.17
7 5.83
0 0.00
67 55.83
53 44.17%
28  โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 157
26 16.56
4 2.55
22 14.01
3 1.91
14 8.92
88 56.05
69 43.95%
29  โรงเรียนบ้านโชคชัย 48
3 6.25
11 22.92
5 10.42
1 2.08
1 2.08
27 56.25
21 43.75%
30  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 62
6 9.68
13 20.97
4 6.45
1 1.61
3 4.84
35 56.45
27 43.55%
31  โรงเรียนบ้านห้วยข่า 129
18 13.95
18 13.95
8 6.20
9 6.98
3 2.33
73 56.59
56 43.41%
32  โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 163
19 11.66
11 6.75
12 7.36
16 9.82
12 7.36
93 57.06
70 42.94%
33  โรงเรียนบ้านตาโอง 129
12 9.30
2 1.55
16 12.40
14 10.85
10 7.75
75 58.14
54 41.86%
34  โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ 184
43 23.37
6 3.26
25 13.59
2 1.09
1 0.54
107 58.15
77 41.85%
35  โรงเรียนบ้านนาแคน 142
11 7.75
17 11.97
14 9.86
9 6.34
8 5.63
83 58.45
59 41.55%
36  โรงเรียนบ้านโซง 317
45 14.20
17 5.36
39 12.30
29 9.15
0 0.00
187 58.99
130 41.01%
37  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 66
9 13.64
7 10.61
6 9.09
5 7.58
0 0.00
39 59.09
27 40.91%
38  โรงเรียนบ้านห่องเตย 49
14 28.57
1 2.04
3 6.12
1 2.04
1 2.04
29 59.18
20 40.82%
39  โรงเรียนเวตวันวิทยา 256
16 6.25
18 7.03
38 14.84
9 3.52
23 8.98
152 59.38
104 40.63%
40  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 259
29 11.20
14 5.41
22 8.49
23 8.88
17 6.56
154 59.46
105 40.54%
41  โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 282
13 4.61
13 4.61
28 9.93
26 9.22
34 12.06
168 59.57
114 40.43%
42  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 130
15 11.54
17 13.08
15 11.54
4 3.08
1 0.77
78 60.00
52 40.00%
43  โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 226
36 15.93
4 1.77
5 2.21
40 17.70
5 2.21
136 60.18
90 39.82%
44  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 58
7 12.07
4 6.90
10 17.24
2 3.45
0 0.00
35 60.34
23 39.66%
45  โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 313
13 4.15
12 3.83
32 10.22
23 7.35
44 14.06
189 60.38
124 39.62%
46  โรงเรียนบ้านบก 103
7 6.80
7 6.80
5 4.85
13 12.62
8 7.77
63 61.17
40 38.83%
47  โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 181
12 6.63
6 3.31
15 8.29
16 8.84
21 11.60
111 61.33
70 38.67%
48  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 119
12 10.08
16 13.45
16 13.45
0 0.00
2 1.68
73 61.34
46 38.66%
49  โรงเรียนหนองโพดวิทยา 219
25 11.42
17 7.76
25 11.42
6 2.74
11 5.02
135 61.64
84 38.36%
50  โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น 331
21 6.34
25 7.55
30 9.06
21 6.34
26 7.85
208 62.84
123 37.16%
51  โรงเรียนบ้านหัวแข้ 124
26 20.97
9 7.26
9 7.26
2 1.61
0 0.00
78 62.90
46 37.10%
52  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 73
3 4.11
5 6.85
17 23.29
2 2.74
0 0.00
46 63.01
27 36.99%
53  โรงเรียนบ้านป่าสน 94
20 21.28
10 10.64
3 3.19
0 0.00
1 1.06
60 63.83
34 36.17%
54  โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 348
57 16.38
31 8.91
30 8.62
0 0.00
7 2.01
223 64.08
125 35.92%
55  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 83
5 6.02
6 7.23
5 6.02
7 8.43
6 7.23
54 65.06
29 34.94%
56  โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 101
14 13.86
5 4.95
9 8.91
7 6.93
0 0.00
66 65.35
35 34.65%
57  โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 122
11 9.02
9 7.38
17 13.93
5 4.10
0 0.00
80 65.57
42 34.43%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 484
65 13.43
36 7.44
56 11.57
6 1.24
2 0.41
319 65.91
165 34.09%
59  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 18
5 27.78
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
60  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 30
3 10.00
0 0.00
7 23.33
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
61  โรงเรียนบ้านหนองโด 90
14 15.56
0 0.00
16 17.78
0 0.00
0 0.00
60 66.67
30 33.33%
62  โรงเรียนบ้านแสนถาวร 45
4 8.89
6 13.33
5 11.11
0 0.00
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
63  โรงเรียนบ้านโพนทอง 75
10 13.33
0 0.00
15 20.00
0 0.00
0 0.00
50 66.67
25 33.33%
64  โรงเรียนบ้านโพนดวน 232
20 8.62
17 7.33
13 5.60
10 4.31
17 7.33
155 66.81
77 33.19%
65  โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 154
17 11.04
9 5.84
25 16.23
0 0.00
0 0.00
103 66.88
51 33.12%
66  โรงเรียนน้ำยืน 629
88 13.99
47 7.47
34 5.41
33 5.25
3 0.48
424 67.41
205 32.59%
67  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 268
35 13.06
22 8.21
30 11.19
0 0.00
0 0.00
181 67.54
87 32.46%
68  โรงเรียนบ้านหนองขอน 103
12 11.65
3 2.91
18 17.48
0 0.00
0 0.00
70 67.96
33 32.04%
69  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 147
8 5.44
33 22.45
3 2.04
2 1.36
1 0.68
100 68.03
47 31.97%
70  โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 133
7 5.26
5 3.76
7 5.26
12 9.02
11 8.27
91 68.42
42 31.58%
71  โรงเรียนบ้านขอนแป้น 128
15 11.72
19 14.84
6 4.69
0 0.00
0 0.00
88 68.75
40 31.25%
72  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 32
3 9.38
2 6.25
3 9.38
2 6.25
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 380
19 5.00
25 6.58
54 14.21
15 3.95
5 1.32
262 68.95
118 31.05%
74  โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 175
26 14.86
18 10.29
7 4.00
3 1.71
0 0.00
121 69.14
54 30.86%
75  โรงเรียนบ้านซำหวาย 192
7 3.65
1 0.52
38 19.79
12 6.25
0 0.00
134 69.79
58 30.21%
76  โรงเรียนบ้านบัวเทียม 70
13 18.57
2 2.86
6 8.57
0 0.00
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
77  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 108
8 7.41
5 4.63
18 16.67
0 0.00
1 0.93
76 70.37
32 29.63%
78  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 34
1 2.94
6 17.65
3 8.82
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
79  โรงเรียนบ้านแก้งโตน 167
23 13.77
12 7.19
13 7.78
1 0.60
0 0.00
118 70.66
49 29.34%
80  โรงเรียนบ้านบัวทอง 31
6 19.35
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
81  โรงเรียนประชาสามัคคี 76
9 11.84
5 6.58
7 9.21
1 1.32
0 0.00
54 71.05
22 28.95%
82  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 196
22 11.22
5 2.55
19 9.69
5 2.55
5 2.55
140 71.43
56 28.57%
83  โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 820
92 11.22
45 5.49
85 10.37
5 0.61
4 0.49
589 71.83
231 28.17%
84  โรงเรียนบ้านโนนขาม 213
20 9.39
14 6.57
13 6.10
13 6.10
0 0.00
153 71.83
60 28.17%
85  โรงเรียนบ้านนาอุดม 82
8 9.76
4 4.88
5 6.10
5 6.10
1 1.22
59 71.95
23 28.05%
86  โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 150
10 6.67
11 7.33
8 5.33
10 6.67
3 2.00
108 72.00
42 28.00%
87  โรงเรียนบ้านแก้ง 280
26 9.29
21 7.50
23 8.21
7 2.50
1 0.36
202 72.14
78 27.86%
88  โรงเรียนเจริญศึกษา 81
9 11.11
3 3.70
10 12.35
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
89  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 140
19 13.57
4 2.86
13 9.29
2 1.43
0 0.00
102 72.86
38 27.14%
90  โรงเรียนบ้านดอนโจด 74
6 8.11
7 9.46
5 6.76
1 1.35
1 1.35
54 72.97
20 27.03%
91  โรงเรียนบ้านนากระแซง 265
24 9.06
17 6.42
20 7.55
7 2.64
3 1.13
194 73.21
71 26.79%
92  โรงเรียนบ้านบัวงาม 397
51 12.85
19 4.79
27 6.80
9 2.27
0 0.00
291 73.30
106 26.70%
93  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 341
32 9.38
16 4.69
31 9.09
7 2.05
5 1.47
250 73.31
91 26.69%
94  โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 83
8 9.64
5 6.02
7 8.43
2 2.41
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
95  โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 117
17 14.53
0 0.00
14 11.97
0 0.00
0 0.00
86 73.50
31 26.50%
96  โรงเรียนบ้านคำนาแซง 68
4 5.88
3 4.41
5 7.35
3 4.41
3 4.41
50 73.53
18 26.47%
97  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 103
15 14.56
0 0.00
6 5.83
6 5.83
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
98  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 153
17 11.11
9 5.88
7 4.58
5 3.27
2 1.31
113 73.86
40 26.14%
99  โรงเรียนบ้านตายอย 197
10 5.08
12 6.09
15 7.61
11 5.58
3 1.52
146 74.11
51 25.89%
100  โรงเรียนบ้านหนองกบ 125
14 11.20
5 4.00
8 6.40
5 4.00
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
101  โรงเรียนบ้านหมากมาย 110
17 15.45
1 0.91
9 8.18
1 0.91
0 0.00
82 74.55
28 25.45%
102  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 67
2 2.99
4 5.97
9 13.43
1 1.49
1 1.49
50 74.63
17 25.37%
103  โรงเรียนบ้านหนองสนม 285
12 4.21
5 1.75
37 12.98
18 6.32
0 0.00
213 74.74
72 25.26%
104  โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 163
18 11.04
10 6.13
8 4.91
4 2.45
1 0.61
122 74.85
41 25.15%
105  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 124
6 4.84
11 8.87
11 8.87
2 1.61
1 0.81
93 75.00
31 25.00%
106  โรงเรียนบ้านคำสำราญ 101
9 8.91
5 4.95
10 9.90
1 0.99
0 0.00
76 75.25
25 24.75%
107  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 49
2 4.08
0 0.00
4 8.16
2 4.08
4 8.16
37 75.51
12 24.49%
108  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 33
0 0.00
3 9.09
5 15.15
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
109  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 46
5 10.87
2 4.35
3 6.52
0 0.00
1 2.17
35 76.09
11 23.91%
110  โรงเรียนบ้านป่าโมง 151
20 13.25
2 1.32
12 7.95
2 1.32
0 0.00
115 76.16
36 23.84%
111  โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 151
9 5.96
10 6.62
16 10.60
1 0.66
0 0.00
115 76.16
36 23.84%
112  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 172
11 6.40
15 8.72
15 8.72
0 0.00
0 0.00
131 76.16
41 23.84%
113  โรงเรียนบ้านคอแลน 185
24 12.97
11 5.95
0 0.00
9 4.86
0 0.00
141 76.22
44 23.78%
114  โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 140
17 12.14
7 5.00
7 5.00
2 1.43
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
115  โรงเรียนบ้านหนองถาวร 34
3 8.82
0 0.00
2 5.88
1 2.94
2 5.88
26 76.47
8 23.53%
116  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 136
10 7.35
5 3.68
14 10.29
3 2.21
0 0.00
104 76.47
32 23.53%
117  โรงเรียนบ้านยางกลาง 81
5 6.17
5 6.17
7 8.64
2 2.47
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
118  โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 180
6 3.33
20 11.11
14 7.78
0 0.00
2 1.11
138 76.67
42 23.33%
119  โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 103
8 7.77
8 7.77
5 4.85
2 1.94
1 0.97
79 76.70
24 23.30%
120  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 43
6 13.95
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
121  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 139
10 7.19
8 5.76
14 10.07
0 0.00
0 0.00
107 76.98
32 23.02%
122  โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 174
12 6.90
22 12.64
6 3.45
0 0.00
0 0.00
134 77.01
40 22.99%
123  โรงเรียนบ้านตาโม 157
11 7.01
8 5.10
8 5.10
5 3.18
4 2.55
121 77.07
36 22.93%
124  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 153
19 12.42
3 1.96
13 8.50
0 0.00
0 0.00
118 77.12
35 22.88%
125  โรงเรียนบ้านโนนสูง 110
10 9.09
3 2.73
8 7.27
4 3.64
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
126  โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 290
35 12.07
0 0.00
25 8.62
0 0.00
5 1.72
225 77.59
65 22.41%
127  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 224
14 6.25
8 3.57
23 10.27
5 2.23
0 0.00
174 77.68
50 22.32%
128  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 216
6 2.78
16 7.41
21 9.72
5 2.31
0 0.00
168 77.78
48 22.22%
129  โรงเรียนบ้านหนองแปก 225
23 10.22
0 0.00
23 10.22
0 0.00
4 1.78
175 77.78
50 22.22%
130  โรงเรียนบ้านม่วง 59
4 6.78
1 1.69
6 10.17
2 3.39
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
131  โรงเรียนบ้านคำบอน 150
10 6.67
9 6.00
12 8.00
2 1.33
0 0.00
117 78.00
33 22.00%
132  โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 82
6 7.32
5 6.10
6 7.32
0 0.00
1 1.22
64 78.05
18 21.95%
133  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 32
3 9.38
0 0.00
2 6.25
2 6.25
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
134  โรงเรียนบ้านคำครั่ง 142
9 6.34
8 5.63
10 7.04
3 2.11
1 0.70
111 78.17
31 21.83%
135  โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 55
5 9.09
0 0.00
7 12.73
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
136  โรงเรียนบ้านแก้งขอ 23
0 0.00
1 4.35
4 17.39
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
137  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 37
0 0.00
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
138  โรงเรียนบ้านโนนยาง 222
12 5.41
10 4.50
24 10.81
2 0.90
0 0.00
174 78.38
48 21.62%
139  โรงเรียนบ้านประหูต 125
16 12.80
4 3.20
3 2.40
2 1.60
2 1.60
98 78.40
27 21.60%
140  โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 980
64 6.53
20 2.04
125 12.76
2 0.20
0 0.00
769 78.47
211 21.53%
141  โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 42
4 9.52
2 4.76
3 7.14
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
142  โรงเรียนบ้านนานวล 84
9 10.71
0 0.00
4 4.76
0 0.00
5 5.95
66 78.57
18 21.43%
143  โรงเรียนบ้านเก่าขาม 207
15 7.25
12 5.80
16 7.73
1 0.48
0 0.00
163 78.74
44 21.26%
144  โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 114
9 7.89
7 6.14
8 7.02
0 0.00
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
145  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 81
9 11.11
2 2.47
5 6.17
1 1.23
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
146  โรงเรียนบ้านหม้อทอง 53
2 3.77
1 1.89
8 15.09
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
147  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 277
20 7.22
13 4.69
22 7.94
1 0.36
1 0.36
220 79.42
57 20.58%
148  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 39
2 5.13
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
149  โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 98
8 8.16
6 6.12
6 6.12
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
150  โรงเรียนบ้านโนนกอย 49
1 2.04
5 10.20
4 8.16
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
151  โรงเรียนบ้านห่องปอ 40
3 7.50
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
152  โรงเรียนพิชัยศึกษา 85
5 5.88
0 0.00
12 14.12
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
153  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 230
15 6.52
8 3.48
20 8.70
1 0.43
1 0.43
185 80.43
45 19.57%
154  โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 119
3 2.52
8 6.72
9 7.56
1 0.84
2 1.68
96 80.67
23 19.33%
155  โรงเรียนบ้านสร้างหอม 197
10 5.08
12 6.09
14 7.11
1 0.51
1 0.51
159 80.71
38 19.29%
156  โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 78
3 3.85
4 5.13
6 7.69
2 2.56
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
157  โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 78
3 3.85
2 2.56
4 5.13
3 3.85
3 3.85
63 80.77
15 19.23%
158  โรงเรียนบ้านเปือย 89
4 4.49
6 6.74
7 7.87
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
159  โรงเรียนบ้านดงเมย 131
5 3.82
11 8.40
3 2.29
4 3.05
2 1.53
106 80.92
25 19.08%
160  โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 320
21 6.56
9 2.81
29 9.06
2 0.63
0 0.00
259 80.94
61 19.06%
161  โรงเรียนเมืองเดช 126
7 5.56
7 5.56
6 4.76
3 2.38
1 0.79
102 80.95
24 19.05%
162  โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 411
42 10.22
18 4.38
13 3.16
3 0.73
2 0.49
333 81.02
78 18.98%
163  โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 387
17 4.39
8 2.07
27 6.98
3 0.78
16 4.13
316 81.65
71 18.35%
164  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 60
3 5.00
1 1.67
6 10.00
1 1.67
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
165  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 231
24 10.39
2 0.87
16 6.93
0 0.00
0 0.00
189 81.82
42 18.18%
166  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 55
3 5.45
1 1.82
6 10.91
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
167  โรงเรียนบ้านป่าพอก 50
0 0.00
6 12.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
168  โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 98
3 3.06
5 5.10
5 5.10
4 4.08
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
169  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 58
6 10.34
0 0.00
2 3.45
2 3.45
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
170  โรงเรียนบ้านหนองดุม 145
6 4.14
3 2.07
15 10.34
1 0.69
0 0.00
120 82.76
25 17.24%
171  โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 261
19 7.28
19 7.28
7 2.68
0 0.00
0 0.00
216 82.76
45 17.24%
172  โรงเรียนบ้านโนนว่าน 105
9 8.57
1 0.95
0 0.00
6 5.71
2 1.90
87 82.86
18 17.14%
173  โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 47
4 8.51
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
174  โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 89
4 4.49
3 3.37
8 8.99
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
175  โรงเรียนบ้านจันลา 123
4 3.25
7 5.69
9 7.32
0 0.00
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
176  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 123
3 2.44
3 2.44
13 10.57
1 0.81
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
177  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 111
0 0.00
5 4.50
13 11.71
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
178  โรงเรียนบ้านแมด 112
5 4.46
0 0.00
11 9.82
2 1.79
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
179  โรงเรียนบ้านโสกแสง 134
4 2.99
1 0.75
15 11.19
1 0.75
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
180  โรงเรียนบ้านกวางดีด 77
2 2.60
2 2.60
5 6.49
1 1.30
2 2.60
65 84.42
12 15.58%
181  โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 202
9 4.46
4 1.98
17 8.42
1 0.50
0 0.00
171 84.65
31 15.35%
182  โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 119
7 5.88
3 2.52
6 5.04
2 1.68
0 0.00
101 84.87
18 15.13%
183  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
184  โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 121
3 2.48
0 0.00
15 12.40
0 0.00
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
185  โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 54
0 0.00
0 0.00
7 12.96
0 0.00
1 1.85
46 85.19
8 14.81%
186  โรงเรียนบ้านหนองยู 27
1 3.70
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
187  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 54
1 1.85
0 0.00
4 7.41
2 3.70
1 1.85
46 85.19
8 14.81%
188  โรงเรียนบ้านเตย 156
9 5.77
6 3.85
5 3.21
2 1.28
1 0.64
133 85.26
23 14.74%
189  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 231
11 4.76
11 4.76
10 4.33
0 0.00
2 0.87
197 85.28
34 14.72%
190  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 124
4 3.23
5 4.03
9 7.26
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
191  โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 182
10 5.49
6 3.30
8 4.40
2 1.10
0 0.00
156 85.71
26 14.29%
192  โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 84
7 8.33
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
193  โรงเรียนบ้านนาแก 93
3 3.23
0 0.00
9 9.68
1 1.08
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
194  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 262
7 2.67
6 2.29
10 3.82
8 3.05
5 1.91
226 86.26
36 13.74%
195  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 74
2 2.70
2 2.70
6 8.11
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
196  โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 104
7 6.73
4 3.85
3 2.88
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
197  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 186
10 5.38
8 4.30
3 1.61
3 1.61
0 0.00
162 87.10
24 12.90%
198  โรงเรียนบ้านกลาง 303
3 0.99
11 3.63
25 8.25
0 0.00
0 0.00
264 87.13
39 12.87%
199  โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 56
1 1.79
3 5.36
3 5.36
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
200  โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 73
1 1.37
2 2.74
4 5.48
2 2.74
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
201  โรงเรียนบ้านดวน 100
5 5.00
0 0.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
202  โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 284
10 3.52
9 3.17
1 0.35
6 2.11
8 2.82
250 88.03
34 11.97%
203  โรงเรียนบ้านหนองแสง 1848
61 3.30
35 1.89
37 2.00
50 2.71
38 2.06
1627 88.04
221 11.96%
204  โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 84
2 2.38
4 4.76
4 4.76
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
205  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 189
8 4.23
4 2.12
10 5.29
0 0.00
0 0.00
167 88.36
22 11.64%
206  โรงเรียนบ้านไฮตาก 202
9 4.46
0 0.00
14 6.93
0 0.00
0 0.00
179 88.61
23 11.39%
207  โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) 151
6 3.97
0 0.00
7 4.64
2 1.32
2 1.32
134 88.74
17 11.26%
208  โรงเรียนบ้านกุดประทาย 72
2 2.78
1 1.39
3 4.17
2 2.78
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
209  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 118
0 0.00
1 0.85
8 6.78
4 3.39
0 0.00
105 88.98
13 11.02%
210  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 46
1 2.17
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
211  โรงเรียนบ้านโคกเทียม 85
2 2.35
3 3.53
2 2.35
1 1.18
1 1.18
76 89.41
9 10.59%
212  โรงเรียนบ้านโนน 89
3 3.37
2 2.25
4 4.49
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
213  โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 109
7 6.42
0 0.00
4 3.67
0 0.00
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
214  โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 152
4 2.63
4 2.63
4 2.63
2 1.32
1 0.66
137 90.13
15 9.87%
215  โรงเรียนบ้านคำกลาง 95
3 3.16
0 0.00
5 5.26
0 0.00
1 1.05
86 90.53
9 9.47%
216  โรงเรียนบ้านโนนแก้ง 65
3 4.62
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
217  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 44
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
218  โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 112
2 1.79
0 0.00
6 5.36
2 1.79
0 0.00
102 91.07
10 8.93%
219  โรงเรียนบ้านท่าก่อ 207
6 2.90
0 0.00
10 4.83
2 0.97
0 0.00
189 91.30
18 8.70%
220  โรงเรียนบ้านสองคอน 70
0 0.00
0 0.00
1 1.43
5 7.14
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
221  โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 142
2 1.41
3 2.11
7 4.93
0 0.00
0 0.00
130 91.55
12 8.45%
222  โรงเรียนบ้านห่องคำ 73
3 4.11
0 0.00
0 0.00
3 4.11
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
223  โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 49
2 4.08
0 0.00
1 2.04
1 2.04
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
224  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
1 2.70
34 91.89
3 8.11%
225  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 51
2 3.92
1 1.96
0 0.00
0 0.00
1 1.96
47 92.16
4 7.84%
226  โรงเรียนบ้านคำอุดม 234
3 1.28
0 0.00
12 5.13
3 1.28
0 0.00
216 92.31
18 7.69%
227  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 79
1 1.27
1 1.27
3 3.80
1 1.27
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
228  โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 53
1 1.89
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
229  โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 362
5 1.38
4 1.10
7 1.93
6 1.66
4 1.10
336 92.82
26 7.18%
230  โรงเรียนบ้านหนองแปน 141
1 0.71
0 0.00
7 4.96
2 1.42
0 0.00
131 92.91
10 7.09%
231  โรงเรียนบ้านนาห่อม 86
1 1.16
0 0.00
3 3.49
2 2.33
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
232  โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 106
3 2.83
2 1.89
1 0.94
1 0.94
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
233  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
234  โรงเรียนบ้านยาง 162
0 0.00
0 0.00
6 3.70
4 2.47
0 0.00
152 93.83
10 6.17%
235  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 197
1 0.51
0 0.00
7 3.55
1 0.51
2 1.02
186 94.42
11 5.58%
236  โรงเรียนอุดมสามัคคี 92
0 0.00
0 0.00
5 5.43
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
237  โรงเรียนบ้านคำบาก 227
1 0.44
8 3.52
3 1.32
0 0.00
0 0.00
215 94.71
12 5.29%
238  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 121
1 0.83
1 0.83
2 1.65
2 1.65
0 0.00
115 95.04
6 4.96%
239  โรงเรียนบ้านแสนสุข 172
4 2.33
0 0.00
3 1.74
0 0.00
0 0.00
165 95.93
7 4.07%
240  โรงเรียนบ้านอุดมสุข 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
241  โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 155
1 0.65
1 0.65
2 1.29
0 0.00
0 0.00
151 97.42
4 2.58%
242  โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 78
0 0.00
0 0.00
2 2.56
0 0.00
0 0.00
76 97.44
2 2.56%
243  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 73
0 0.00
1 1.37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 98.63
1 1.37%
244  โรงเรียนบ้านคำม่วง 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
245  โรงเรียนบ้านซำงู 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
246  โรงเรียนบ้านดอนยาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
247  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
248  โรงเรียนบ้านทับไฮ 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านนาเลิง 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านป่าตาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 173
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
173 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านโนนบก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  37,330 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,968 7.95
เตี้ย  1,783 4.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,076 8.24
ผอมและเตี้ย  1,149 3.08
อ้วนและเตี้ย  689 1.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,665 74.11
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,665 คน


25.89%


Powered By www.thaieducation.net