ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 142 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว 16
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาดี 49
45 91.84
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00%
3  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 51
13 25.49
12 23.53
5 9.80
15 29.41
6 11.76
0 0.00
51 100.00%
4  โรงเรียนบ้านคำสมิง 63
15 23.81
11 17.46
6 9.52
6 9.52
0 0.00
25 39.68
38 60.32%
5  โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย 21
5 23.81
1 4.76
3 14.29
2 9.52
1 4.76
9 42.86
12 57.14%
6  โรงเรียนบ้านกะแอก 128
28 21.88
19 14.84
12 9.38
7 5.47
6 4.69
56 43.75
72 56.25%
7  โรงเรียนบ้านหนองเทา 93
5 5.38
22 23.66
22 23.66
1 1.08
2 2.15
41 44.09
52 55.91%
8  โรงเรียนบ้านดอนชาด 70
2 2.86
8 11.43
12 17.14
12 17.14
0 0.00
36 51.43
34 48.57%
9  โรงเรียนบ้านหาดสวนยา 19
5 26.32
0 0.00
2 10.53
2 10.53
0 0.00
10 52.63
9 47.37%
10  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 28
4 14.29
3 10.71
2 7.14
2 7.14
2 7.14
15 53.57
13 46.43%
11  โรงเรียนบ้านผับแล้ง 52
10 19.23
5 9.62
4 7.69
4 7.69
0 0.00
29 55.77
23 44.23%
12  โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13) 208
18 8.65
19 9.13
31 14.90
10 4.81
14 6.73
116 55.77
92 44.23%
13  โรงเรียนบ้านคำข่า 59
6 10.17
6 10.17
1 1.69
12 20.34
1 1.69
33 55.93
26 44.07%
14  โรงเรียนบ้านทรายทอง 35
7 20.00
2 5.71
6 17.14
0 0.00
0 0.00
20 57.14
15 42.86%
15  โรงเรียนบ้านนานวล 84
9 10.71
0 0.00
25 29.76
1 1.19
0 0.00
49 58.33
35 41.67%
16  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 109
5 4.59
10 9.17
16 14.68
3 2.75
10 9.17
65 59.63
44 40.37%
17  โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 136
11 8.09
10 7.35
21 15.44
5 3.68
7 5.15
82 60.29
54 39.71%
18  โรงเรียนบ้านหินลาด 115
7 6.09
9 7.83
8 6.96
9 7.83
12 10.43
70 60.87
45 39.13%
19  โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) 283
37 13.07
29 10.25
32 11.31
12 4.24
0 0.00
173 61.13
110 38.87%
20  โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 137
23 16.79
8 5.84
9 6.57
7 5.11
6 4.38
84 61.31
53 38.69%
21  โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) 154
13 8.44
12 7.79
17 11.04
11 7.14
6 3.90
95 61.69
59 38.31%
22  โรงเรียนบ้านสะพานโดม 113
19 16.81
8 7.08
4 3.54
12 10.62
0 0.00
70 61.95
43 38.05%
23  โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง) 29
3 10.34
4 13.79
3 10.34
1 3.45
0 0.00
18 62.07
11 37.93%
24  โรงเรียนบ้านโนนยาง 106
15 14.15
0 0.00
9 8.49
4 3.77
12 11.32
66 62.26
40 37.74%
25  โรงเรียนบ้านบาก 119
9 7.56
8 6.72
21 17.65
6 5.04
0 0.00
75 63.03
44 36.97%
26  โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 217
19 8.76
4 1.84
18 8.29
23 10.60
16 7.37
137 63.13
80 36.87%
27  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 202
22 10.89
17 8.42
13 6.44
11 5.45
9 4.46
130 64.36
72 35.64%
28  โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 105
7 6.67
9 8.57
14 13.33
7 6.67
0 0.00
68 64.76
37 35.24%
29  โรงเรียนบ้านโนนจิก 128
20 15.63
0 0.00
17 13.28
0 0.00
8 6.25
83 64.84
45 35.16%
30  โรงเรียนบ้านคุ้ม 150
9 6.00
13 8.67
9 6.00
10 6.67
11 7.33
98 65.33
52 34.67%
31  โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 85
6 7.06
4 4.71
17 20.00
2 2.35
0 0.00
56 65.88
29 34.12%
32  โรงเรียนบ้านสระสมิง 81
9 11.11
5 6.17
9 11.11
4 4.94
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) 82
7 8.54
4 4.88
14 17.07
2 2.44
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
34  โรงเรียนบ้านคูสว่าง 43
8 18.60
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
35  โรงเรียนบ้านวังยาง 151
16 10.60
21 13.91
5 3.31
3 1.99
4 2.65
102 67.55
49 32.45%
36  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 51
5 9.80
2 3.92
9 17.65
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
37  โรงเรียนบ้านโพนงาม 77
2 2.60
2 2.60
6 7.79
2 2.60
12 15.58
53 68.83
24 31.17%
38  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 147
12 8.16
7 4.76
13 8.84
13 8.84
0 0.00
102 69.39
45 30.61%
39  โรงเรียนบ้านดอนผอุง 33
3 9.09
3 9.09
2 6.06
2 6.06
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
40  โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง 116
9 7.76
1 0.86
15 12.93
10 8.62
0 0.00
81 69.83
35 30.17%
41  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 104
6 5.77
6 5.77
11 10.58
8 7.69
0 0.00
73 70.19
31 29.81%
42  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 156
24 15.38
8 5.13
14 8.97
0 0.00
0 0.00
110 70.51
46 29.49%
43  โรงเรียนบ้านนาประชุม 87
7 8.05
7 8.05
4 4.60
5 5.75
2 2.30
62 71.26
25 28.74%
44  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 7
1 14.29
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
45  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 21
3 14.29
2 9.52
1 4.76
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
46  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 81
3 3.70
6 7.41
4 4.94
10 12.35
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
47  โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) 160
17 10.63
11 6.88
13 8.13
3 1.88
0 0.00
116 72.50
44 27.50%
48  โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 102
6 5.88
7 6.86
11 10.78
4 3.92
0 0.00
74 72.55
28 27.45%
49  โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 62
10 16.13
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
50  โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) 270
14 5.19
18 6.67
28 10.37
10 3.70
4 1.48
196 72.59
74 27.41%
51  โรงเรียนบ้านโพนเมืองโนนกาเล็น 89
10 11.24
2 2.25
11 12.36
1 1.12
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
52  โรงเรียนบ้านหนองบัว 81
3 3.70
3 3.70
11 13.58
4 4.94
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
53  โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย 70
4 5.71
10 14.29
0 0.00
4 5.71
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
54  โรงเรียนบ้านผำ 43
5 11.63
0 0.00
4 9.30
2 4.65
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
55  โรงเรียนบ้านนาแก 76
7 9.21
5 6.58
6 7.89
1 1.32
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
56  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 32
2 6.25
2 6.25
3 9.38
1 3.13
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
57  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 93
11 11.83
5 5.38
7 7.53
0 0.00
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
58  โรงเรียนบ้านแพง 95
10 10.53
5 5.26
4 4.21
4 4.21
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
59  โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 116
6 5.17
2 1.72
18 15.52
2 1.72
0 0.00
88 75.86
28 24.14%
60  โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 108
9 8.33
6 5.56
8 7.41
3 2.78
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
61  โรงเรียนบ้านสว่าง 103
10 9.71
5 4.85
9 8.74
0 0.00
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
62  โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน 56
8 14.29
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
63  โรงเรียนบ้านท่าลาด 192
7 3.65
5 2.60
9 4.69
12 6.25
10 5.21
149 77.60
43 22.40%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 134
10 7.46
6 4.48
13 9.70
0 0.00
1 0.75
104 77.61
30 22.39%
65  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม 45
1 2.22
3 6.67
4 8.89
2 4.44
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
66  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 36
2 5.56
1 2.78
5 13.89
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
67  โรงเรียนบ้านบอน 86
3 3.49
3 3.49
13 15.12
0 0.00
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
68  โรงเรียนบ้านดอนยู 136
16 11.76
1 0.74
13 9.56
0 0.00
0 0.00
106 77.94
30 22.06%
69  โรงเรียนบ้านจั่น 164
7 4.27
11 6.71
17 10.37
1 0.61
0 0.00
128 78.05
36 21.95%
70  โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) 325
13 4.00
17 5.23
41 12.62
0 0.00
0 0.00
254 78.15
71 21.85%
71  โรงเรียนบ้านป่าข่า 70
2 2.86
3 4.29
3 4.29
3 4.29
4 5.71
55 78.57
15 21.43%
72  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 85
4 4.71
4 4.71
9 10.59
1 1.18
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
73  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) 105
4 3.81
1 0.95
16 15.24
1 0.95
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
74  โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 96
2 2.08
0 0.00
7 7.29
8 8.33
3 3.13
76 79.17
20 20.83%
75  โรงเรียนบ้านหนองแปน 124
1 0.81
14 11.29
9 7.26
1 0.81
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
76  โรงเรียนบ้านหนองตาปู่ 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
77  โรงเรียนบ้านแกนาคำ 101
9 8.91
2 1.98
9 8.91
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
78  โรงเรียนบ้านค้อบอน 41
4 9.76
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
79  โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) 109
20 18.35
1 0.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
80  โรงเรียนบ้านขามป้อม 110
5 4.55
5 4.55
11 10.00
0 0.00
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
81  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 63
3 4.76
2 3.17
7 11.11
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
82  โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 147
1 0.68
11 7.48
16 10.88
0 0.00
0 0.00
119 80.95
28 19.05%
83  โรงเรียนบ้านห่องชัน 42
1 2.38
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
84  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 84
8 9.52
2 2.38
5 5.95
1 1.19
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
85  โรงเรียนบ้านเปือย 69
5 7.25
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
86  โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง 48
6 12.50
1 2.08
1 2.08
1 2.08
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
87  โรงเรียนบ้านหนองหิน 43
0 0.00
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
88  โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 115
3 2.61
1 0.87
16 13.91
0 0.00
1 0.87
94 81.74
21 18.26%
89  โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 88
1 1.14
5 5.68
10 11.36
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
90  โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 139
5 3.60
9 6.47
8 5.76
3 2.16
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
91  โรงเรียนบ้านนาจาน 357
24 6.72
7 1.96
28 7.84
5 1.40
0 0.00
293 82.07
64 17.93%
92  โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) 137
2 1.46
2 1.46
10 7.30
7 5.11
3 2.19
113 82.48
24 17.52%
93  โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) 63
5 7.94
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
94  โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 42
4 9.52
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
95  โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 181
9 4.97
0 0.00
3 1.66
2 1.10
16 8.84
151 83.43
30 16.57%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 110
3 2.73
2 1.82
10 9.09
3 2.73
0 0.00
92 83.64
18 16.36%
97  โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) 125
8 6.40
5 4.00
4 3.20
1 0.80
2 1.60
105 84.00
20 16.00%
98  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 159
17 10.69
0 0.00
8 5.03
0 0.00
0 0.00
134 84.28
25 15.72%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 552
13 2.36
9 1.63
22 3.99
18 3.26
24 4.35
466 84.42
86 15.58%
100  โรงเรียนบ้านคอนสาย 45
1 2.22
1 2.22
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
101  โรงเรียนบ้านหินแห่ 84
5 5.95
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
102  โรงเรียนบ้านท่างอย 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
103  โรงเรียนบ้านธาตุ 85
7 8.24
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
104  โรงเรียนบ้านผึ้งโดม 92
0 0.00
3 3.26
10 10.87
1 1.09
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
105  โรงเรียนบ้านนาดี 119
3 2.52
2 1.68
10 8.40
3 2.52
0 0.00
101 84.87
18 15.13%
106  โรงเรียนบ้านแก่งโดม 109
10 9.17
1 0.92
4 3.67
1 0.92
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
107  โรงเรียนบ้านโนนงาม 115
8 6.96
0 0.00
8 6.96
0 0.00
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
108  โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย 60
1 1.67
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
109  โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 106
1 0.94
5 4.72
7 6.60
1 0.94
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
110  โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) 63
4 6.35
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
111  โรงเรียนบ้านห่องขอน 49
1 2.04
1 2.04
2 4.08
0 0.00
2 4.08
43 87.76
6 12.24%
112  โรงเรียนบ้านนางาม 41
3 7.32
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
113  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 74
4 5.41
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
114  โรงเรียนบ้านบัวเทิง 25
2 8.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
115  โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
1 2.33
38 88.37
5 11.63%
116  โรงเรียนบ้านนาดู่ 225
11 4.89
1 0.44
12 5.33
0 0.00
0 0.00
201 89.33
24 10.67%
117  โรงเรียนบ้านโนนสัง 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
1 2.63
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
118  โรงเรียนบ้านบัววัด 98
1 1.02
0 0.00
5 5.10
0 0.00
4 4.08
88 89.80
10 10.20%
119  โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 79
2 2.53
2 2.53
4 5.06
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
120  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 6.25
2 3.13
58 90.63
6 9.38%
121  โรงเรียนบ้านนาเรือง 173
3 1.73
6 3.47
5 2.89
2 1.16
0 0.00
157 90.75
16 9.25%
122  โรงเรียนบ้านโนนแดง 273
7 2.56
8 2.93
2 0.73
6 2.20
2 0.73
248 90.84
25 9.16%
123  โรงเรียนบ้านกุดระงุม 101
3 2.97
0 0.00
5 4.95
1 0.99
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
124  โรงเรียนบ้านคำนางรวย 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
125  โรงเรียนบ้านบัวท่า 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
126  โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 167
4 2.40
0 0.00
10 5.99
0 0.00
0 0.00
153 91.62
14 8.38%
127  โรงเรียนบ้านอาเลา 60
0 0.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
128  โรงเรียนบ้านถ่อน 183
6 3.28
1 0.55
8 4.37
0 0.00
0 0.00
168 91.80
15 8.20%
129  โรงเรียนบ้านคำขวาง 260
8 3.08
7 2.69
4 1.54
2 0.77
0 0.00
239 91.92
21 8.08%
130  โรงเรียนบ้านบุ่ง 172
4 2.33
2 1.16
7 4.07
0 0.00
0 0.00
159 92.44
13 7.56%
131  โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 112
0 0.00
0 0.00
8 7.14
0 0.00
0 0.00
104 92.86
8 7.14%
132  โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) 243
5 2.06
4 1.65
4 1.65
2 0.82
2 0.82
226 93.00
17 7.00%
133  โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง 122
3 2.46
0 0.00
3 2.46
0 0.00
0 0.00
116 95.08
6 4.92%
134  โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 158
1 0.63
0 0.00
6 3.80
0 0.00
0 0.00
151 95.57
7 4.43%
135  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 118
0 0.00
0 0.00
5 4.24
0 0.00
0 0.00
113 95.76
5 4.24%
136  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) 108
0 0.00
0 0.00
2 1.85
0 0.00
2 1.85
104 96.30
4 3.70%
137  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 61
2 3.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
138  โรงเรียนบ้านโนนแคน 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.06
95 97.94
2 2.06%
139  โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ 216
0 0.00
0 0.00
2 0.93
0 0.00
0 0.00
214 99.07
2 0.93%
140  โรงเรียนบ้านกุดชุม 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านทางสาย 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,911 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  982 6.59
เตี้ย  586 3.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,193 8.00
ผอมและเตี้ย  390 2.62
อ้วนและเตี้ย  232 1.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,528 77.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,383 คน


22.69%


Powered By www.thaieducation.net