ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 217 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 217 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 119
52 43.70
2 1.68
8 6.72
14 11.76
0 0.00
43 36.13
76 63.87%
2  โรงเรียนบ้านคำแคน 76
13 17.11
5 6.58
14 18.42
6 7.89
7 9.21
31 40.79
45 59.21%
3  โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 101
15 14.85
12 11.88
6 5.94
26 25.74
0 0.00
42 41.58
59 58.42%
4  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 24
3 12.50
2 8.33
3 12.50
2 8.33
4 16.67
10 41.67
14 58.33%
5  โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน 108
23 21.30
14 12.96
14 12.96
11 10.19
0 0.00
46 42.59
62 57.41%
6  โรงเรียนบ้านโป่งเป้า 60
11 18.33
10 16.67
3 5.00
4 6.67
3 5.00
29 48.33
31 51.67%
7  โรงเรียนบ้านเลาะ 35
3 8.57
7 20.00
6 17.14
2 5.71
0 0.00
17 48.57
18 51.43%
8  โรงเรียนบ้านแข็งขยัน 40
10 25.00
3 7.50
5 12.50
0 0.00
1 2.50
21 52.50
19 47.50%
9  โรงเรียนบ้านโบกม่วง 71
12 16.90
2 2.82
8 11.27
7 9.86
4 5.63
38 53.52
33 46.48%
10  โรงเรียนบ้านพะไล 84
21 25.00
2 2.38
14 16.67
0 0.00
2 2.38
45 53.57
39 46.43%
11  โรงเรียนบ้านแก้งใต้ 97
11 11.34
11 11.34
19 19.59
0 0.00
4 4.12
52 53.61
45 46.39%
12  โรงเรียนบ้านนาตาหมุด 59
7 11.86
3 5.08
4 6.78
9 15.25
4 6.78
32 54.24
27 45.76%
13  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 68
11 16.18
0 0.00
9 13.24
1 1.47
9 13.24
38 55.88
30 44.12%
14  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 132
31 23.48
7 5.30
11 8.33
5 3.79
3 2.27
75 56.82
57 43.18%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 195
18 9.23
11 5.64
51 26.15
3 1.54
0 0.00
112 57.44
83 42.56%
16  โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 47
6 12.77
2 4.26
7 14.89
2 4.26
3 6.38
27 57.45
20 42.55%
17  โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 253
47 18.58
16 6.32
23 9.09
10 3.95
10 3.95
147 58.10
106 41.90%
18  โรงเรียนบ้านนานางวาน 91
15 16.48
11 12.09
11 12.09
1 1.10
0 0.00
53 58.24
38 41.76%
19  โรงเรียนบ้านนาแวง 107
16 14.95
7 6.54
14 13.08
5 4.67
2 1.87
63 58.88
44 41.12%
20  โรงเรียนบ้านนาจ่าย 71
14 19.72
7 9.86
5 7.04
2 2.82
0 0.00
43 60.56
28 39.44%
21  โรงเรียนบ้านสงยาง 33
8 24.24
1 3.03
2 6.06
2 6.06
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
22  โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1011
92 9.10
54 5.34
194 19.19
29 2.87
25 2.47
617 61.03
394 38.97%
23  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 76
10 13.16
6 7.89
9 11.84
3 3.95
1 1.32
47 61.84
29 38.16%
24  โรงเรียนบ้านหนองผือ 328
34 10.37
23 7.01
23 7.01
20 6.10
21 6.40
207 63.11
121 36.89%
25  โรงเรียนบ้านกุศกร 104
24 23.08
0 0.00
14 13.46
0 0.00
0 0.00
66 63.46
38 36.54%
26  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 262
37 14.12
19 7.25
30 11.45
9 3.44
0 0.00
167 63.74
95 36.26%
27  โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว 82
5 6.10
8 9.76
13 15.85
1 1.22
2 2.44
53 64.63
29 35.37%
28  โรงเรียนบ้านนาชุม 102
12 11.76
11 10.78
12 11.76
1 0.98
0 0.00
66 64.71
36 35.29%
29  โรงเรียนบ้านแหลไหล่ 54
5 9.26
4 7.41
5 9.26
4 7.41
1 1.85
35 64.81
19 35.19%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) 290
39 13.45
8 2.76
51 17.59
0 0.00
1 0.34
191 65.86
99 34.14%
31  โรงเรียนบ้านโนนหอม 44
6 13.64
3 6.82
4 9.09
2 4.55
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
32  โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 63
8 12.70
9 14.29
4 6.35
0 0.00
0 0.00
42 66.67
21 33.33%
33  โรงเรียนบ้านเขือง 51
7 13.73
1 1.96
8 15.69
1 1.96
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
34  โรงเรียนบ้านไทรงาม 130
30 23.08
0 0.00
11 8.46
2 1.54
0 0.00
87 66.92
43 33.08%
35  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 93
10 10.75
6 6.45
11 11.83
2 2.15
1 1.08
63 67.74
30 32.26%
36  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) 87
7 8.05
7 8.05
8 9.20
6 6.90
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
37  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 28
7 25.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
38  โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง 136
16 11.76
15 11.03
4 2.94
6 4.41
2 1.47
93 68.38
43 31.62%
39  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 187
33 17.65
13 6.95
13 6.95
0 0.00
0 0.00
128 68.45
59 31.55%
40  โรงเรียนบ้านคันพะลาน 51
6 11.76
3 5.88
4 7.84
2 3.92
1 1.96
35 68.63
16 31.37%
41  โรงเรียนบ้านคำข่า 84
7 8.33
7 8.33
12 14.29
0 0.00
0 0.00
58 69.05
26 30.95%
42  โรงเรียนบ้านดอนหมู 26
3 11.54
1 3.85
4 15.38
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
43  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ 52
4 7.69
2 3.85
0 0.00
2 3.85
8 15.38
36 69.23
16 30.77%
44  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 91
3 3.30
12 13.19
6 6.59
10 10.99
-3 -3.30
63 69.23
28 30.77%
45  โรงเรียนบ้านคำมณี 169
13 7.69
4 2.37
8 4.73
17 10.06
9 5.33
118 69.82
51 30.18%
46  โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ 187
25 13.37
5 2.67
22 11.76
4 2.14
0 0.00
131 70.05
56 29.95%
47  โรงเรียนบ้านไชยชนะ 47
8 17.02
3 6.38
2 4.26
0 0.00
1 2.13
33 70.21
14 29.79%
48  โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ 84
11 13.10
0 0.00
14 16.67
0 0.00
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
49  โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น 61
1 1.64
5 8.20
8 13.11
4 6.56
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
50  โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ 74
5 6.76
2 2.70
9 12.16
2 2.70
3 4.05
53 71.62
21 28.38%
51  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 631
67 10.62
54 8.56
53 8.40
4 0.63
0 0.00
453 71.79
178 28.21%
52  โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 50
2 4.00
8 16.00
2 4.00
1 2.00
1 2.00
36 72.00
14 28.00%
53  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 102
9 8.82
0 0.00
19 18.63
0 0.00
0 0.00
74 72.55
28 27.45%
54  โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย 153
13 8.50
13 8.50
12 7.84
4 2.61
0 0.00
111 72.55
42 27.45%
55  โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 154
29 18.83
1 0.65
11 7.14
1 0.65
0 0.00
112 72.73
42 27.27%
56  โรงเรียนบ้านหินห่อม 22
4 18.18
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
57  โรงเรียนบ้านโสกชัน 143
12 8.39
0 0.00
27 18.88
0 0.00
0 0.00
104 72.73
39 27.27%
58  โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม 175
20 11.43
6 3.43
21 12.00
0 0.00
0 0.00
128 73.14
47 26.86%
59  โรงเรียนบ้านนาขาม 173
6 3.47
17 9.83
5 2.89
4 2.31
14 8.09
127 73.41
46 26.59%
60  โรงเรียนบ้านนานวน 107
9 8.41
4 3.74
13 12.15
2 1.87
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
61  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 92
15 16.30
2 2.17
7 7.61
0 0.00
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
62  โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา 139
14 10.07
9 6.47
13 9.35
0 0.00
0 0.00
103 74.10
36 25.90%
63  โรงเรียนบ้านกะเตียด 103
14 13.59
1 0.97
10 9.71
1 0.97
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
64  โรงเรียนบ้านค้อ 116
4 3.45
3 2.59
8 6.90
5 4.31
9 7.76
87 75.00
29 25.00%
65  โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน 120
8 6.67
11 9.17
5 4.17
4 3.33
1 0.83
91 75.83
29 24.17%
66  โรงเรียนบ้านดอนจิก 58
2 3.45
3 5.17
8 13.79
0 0.00
1 1.72
44 75.86
14 24.14%
67  โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 107
14 13.08
1 0.93
10 9.35
0 0.00
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
68  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 133
3 2.26
4 3.01
17 12.78
2 1.50
5 3.76
102 76.69
31 23.31%
69  โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ 274
15 5.47
10 3.65
12 4.38
9 3.28
17 6.20
211 77.01
63 22.99%
70  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา 105
13 12.38
3 2.86
6 5.71
2 1.90
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
71  โรงเรียนบ้านพะลาน 71
3 4.23
5 7.04
8 11.27
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
72  โรงเรียนบ้านนาเมือง 160
11 6.88
11 6.88
7 4.38
7 4.38
0 0.00
124 77.50
36 22.50%
73  โรงเรียนบ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น) 49
4 8.16
3 6.12
4 8.16
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
74  โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง 112
13 11.61
5 4.46
4 3.57
2 1.79
1 0.89
87 77.68
25 22.32%
75  โรงเรียนบ้านสร้างโพน 50
3 6.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
76  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง 165
13 7.88
13 7.88
7 4.24
3 1.82
0 0.00
129 78.18
36 21.82%
77  โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา 148
8 5.41
7 4.73
10 6.76
4 2.70
3 2.03
116 78.38
32 21.62%
78  โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ 209
12 5.74
8 3.83
25 11.96
0 0.00
0 0.00
164 78.47
45 21.53%
79  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 75
7 9.33
3 4.00
4 5.33
1 1.33
1 1.33
59 78.67
16 21.33%
80  โรงเรียนบ้านขุมคำดงตาหวาน 122
7 5.74
7 5.74
9 7.38
3 2.46
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
81  โรงเรียนบ้านกาบิน 94
5 5.32
0 0.00
15 15.96
0 0.00
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
82  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 38
6 15.79
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
83  โรงเรียนบ้านโคกจาน 48
2 4.17
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
84  โรงเรียนบ้านลาดสมดี 58
5 8.62
0 0.00
2 3.45
5 8.62
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
85  โรงเรียนบ้านแอมเจริญ 171
22 12.87
4 2.34
8 4.68
1 0.58
0 0.00
136 79.53
35 20.47%
86  โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) 20
1 5.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
87  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 145
10 6.90
7 4.83
11 7.59
1 0.69
0 0.00
116 80.00
29 20.00%
88  โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา 111
12 10.81
2 1.80
7 6.31
1 0.90
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
89  โรงเรียนบ้านนาม่วง 112
10 8.93
2 1.79
10 8.93
0 0.00
0 0.00
90 80.36
22 19.64%
90  โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ 41
2 4.88
3 7.32
3 7.32
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
91  โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 159
15 9.43
2 1.26
8 5.03
4 2.52
2 1.26
128 80.50
31 19.50%
92  โรงเรียนน้ำคำพิทยา 36
3 8.33
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
93  โรงเรียนบ้านพอก 170
9 5.29
6 3.53
7 4.12
5 2.94
6 3.53
137 80.59
33 19.41%
94  โรงเรียนบ้านฮี 93
4 4.30
0 0.00
9 9.68
5 5.38
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
95  โรงเรียนบ้านโพนแพง 145
9 6.21
5 3.45
7 4.83
4 2.76
3 2.07
117 80.69
28 19.31%
96  โรงเรียนบ้านคำไหล 52
4 7.69
1 1.92
5 9.62
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
97  โรงเรียนเขมราฐ 390
19 4.87
39 10.00
11 2.82
3 0.77
3 0.77
315 80.77
75 19.23%
98  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 47
5 10.64
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
99  โรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสำราญ 42
1 2.38
0 0.00
5 11.90
2 4.76
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
100  โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ 286
22 7.69
5 1.75
24 8.39
3 1.05
0 0.00
232 81.12
54 18.88%
101  โรงเรียนบ้านบุ่งเจริญ 123
10 8.13
0 0.00
7 5.69
4 3.25
2 1.63
100 81.30
23 18.70%
102  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 91
6 6.59
3 3.30
5 5.49
2 2.20
1 1.10
74 81.32
17 18.68%
103  โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 59
3 5.08
1 1.69
5 8.47
2 3.39
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
104  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) 43
3 6.98
2 4.65
3 6.98
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
105  โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 27
1 3.70
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
106  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 104
6 5.77
2 1.92
11 10.58
0 0.00
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
107  โรงเรียนบ้านบึงหอม 116
10 8.62
4 3.45
6 5.17
1 0.86
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
108  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 261
25 9.58
0 0.00
22 8.43
0 0.00
0 0.00
214 81.99
47 18.01%
109  โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา 67
4 5.97
4 5.97
4 5.97
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม 141
3 2.13
0 0.00
22 15.60
0 0.00
0 0.00
116 82.27
25 17.73%
111  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ 220
12 5.45
8 3.64
17 7.73
2 0.91
0 0.00
181 82.27
39 17.73%
112  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 51
3 5.88
1 1.96
4 7.84
1 1.96
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
113  โรงเรียนบ้านตระการ 125
10 8.00
0 0.00
12 9.60
0 0.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
114  โรงเรียนบ้านโนนสูง(เขมราฐ) 40
3 7.50
2 5.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
115  โรงเรียนบุญจิราธร 139
5 3.60
9 6.47
10 7.19
0 0.00
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
116  โรงเรียนบ้านกุดยาลวน 105
7 6.67
6 5.71
5 4.76
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
117  โรงเรียนบ้านคำหาด 117
5 4.27
6 5.13
4 3.42
5 4.27
0 0.00
97 82.91
20 17.09%
118  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 77
5 6.49
5 6.49
3 3.90
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
119  โรงเรียนบ้านนาคิแลน 30
1 3.33
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
120  โรงเรียนบ้านพนมดี 24
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
1 4.17
20 83.33
4 16.67%
121  โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ 42
0 0.00
2 4.76
5 11.90
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
122  โรงเรียนบ้านห้วยที 92
11 11.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 4.35
77 83.70
15 16.30%
123  โรงเรียนบ้านคำสมิง 193
15 7.77
8 4.15
7 3.63
1 0.52
0 0.00
162 83.94
31 16.06%
124  โรงเรียนบ้านป่าข่า(เขมราฐ) 193
8 4.15
6 3.11
13 6.74
2 1.04
2 1.04
162 83.94
31 16.06%
125  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 25
2 8.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
126  โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน 88
6 6.82
2 2.27
5 5.68
1 1.14
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
127  โรงเรียนบ้านศรีสุข 57
4 7.02
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
128  โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 197
2 1.02
15 7.61
14 7.11
0 0.00
0 0.00
166 84.26
31 15.74%
129  โรงเรียนบ้านนาหว้า 85
3 3.53
4 4.71
6 7.06
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
130  โรงเรียนบ้านตาดแต้ 54
5 9.26
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
131  โรงเรียนบ้านตุ 122
10 8.20
3 2.46
0 0.00
0 0.00
5 4.10
104 85.25
18 14.75%
132  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 90
4 4.44
3 3.33
6 6.67
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
133  โรงเรียนบ้านอีเติ่ง 215
12 5.58
10 4.65
8 3.72
1 0.47
0 0.00
184 85.58
31 14.42%
134  โรงเรียนบ้านกะลึง 56
2 3.57
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
135  โรงเรียนบ้านดอนกะทอด 63
3 4.76
2 3.17
3 4.76
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
136  โรงเรียนบ้านนาพิน 168
7 4.17
4 2.38
8 4.76
3 1.79
2 1.19
144 85.71
24 14.29%
137  โรงเรียนบ้านตากแดด 261
19 7.28
0 0.00
18 6.90
0 0.00
0 0.00
224 85.82
37 14.18%
138  โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 163
12 7.36
4 2.45
7 4.29
0 0.00
0 0.00
140 85.89
23 14.11%
139  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 86
2 2.33
0 0.00
5 5.81
0 0.00
5 5.81
74 86.05
12 13.95%
140  โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย 103
5 4.85
7 6.80
2 1.94
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
141  โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) 67
5 7.46
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
142  โรงเรียนบ้านเล้า 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
143  โรงเรียนบ้านลุมพุก 128
4 3.13
0 0.00
12 9.38
0 0.00
1 0.78
111 86.72
17 13.28%
144  โรงเรียนบ้านปากแซง 68
4 5.88
0 0.00
2 2.94
3 4.41
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
145  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 85
6 7.06
5 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
146  โรงเรียนบ้านดงบัง 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
1 3.13
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
147  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 224
9 4.02
5 2.23
0 0.00
14 6.25
0 0.00
196 87.50
28 12.50%
148  โรงเรียนบ้านโหมน 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
149  โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง 74
3 4.05
2 2.70
4 5.41
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
150  โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง 84
5 5.95
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
151  โรงเรียนบ้านดอน 51
1 1.96
3 5.88
1 1.96
0 0.00
1 1.96
45 88.24
6 11.76%
152  โรงเรียนบ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 51
3 5.88
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
153  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 119
6 5.04
6 5.04
0 0.00
0 0.00
2 1.68
105 88.24
14 11.76%
154  โรงเรียนบ้านบก 111
5 4.50
1 0.90
7 6.31
0 0.00
0 0.00
98 88.29
13 11.71%
155  โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 112
7 6.25
0 0.00
3 2.68
3 2.68
0 0.00
99 88.39
13 11.61%
156  โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ 52
3 5.77
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
157  โรงเรียนบ้านทรายพูล 149
6 4.03
0 0.00
3 2.01
4 2.68
4 2.68
132 88.59
17 11.41%
158  โรงเรียนบ้านดอนงัว 134
5 3.73
0 0.00
6 4.48
0 0.00
4 2.99
119 88.81
15 11.19%
159  โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
1 2.22
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
160  โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 127
2 1.57
4 3.15
8 6.30
0 0.00
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
161  โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 200
2 1.00
0 0.00
18 9.00
1 0.50
1 0.50
178 89.00
22 11.00%
162  โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
1 2.17
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
163  โรงเรียนบ้านโนนกุง 175
5 2.86
6 3.43
3 1.71
3 1.71
2 1.14
156 89.14
19 10.86%
164  โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง 122
4 3.28
5 4.10
2 1.64
2 1.64
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
165  โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล 29
2 6.90
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
166  โรงเรียนบ้านด่านฮัง 97
2 2.06
1 1.03
7 7.22
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
167  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 64
2 3.13
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
168  โรงเรียนบ้านสารภี 32
2 6.25
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
169  โรงเรียนบ้านนาทราย 87
5 5.75
1 1.15
1 1.15
1 1.15
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
170  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 55
4 7.27
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
171  โรงเรียนบ้านบาก 155
5 3.23
2 1.29
7 4.52
0 0.00
0 0.00
141 90.97
14 9.03%
172  โรงเรียนบ้านกาจับ 59
4 6.78
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
173  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 125
0 0.00
0 0.00
10 8.00
0 0.00
0 0.00
115 92.00
10 8.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองเอาะหนองสิม 38
3 7.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
175  โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 76
0 0.00
0 0.00
2 2.63
3 3.95
1 1.32
70 92.11
6 7.89%
176  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่สองคอน 65
3 4.62
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
177  โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ 91
2 2.20
1 1.10
4 4.40
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
178  โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง 109
3 2.75
0 0.00
5 4.59
0 0.00
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
179  โรงเรียนบ้านดอนตะมุน 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
180  โรงเรียนบ้านนาขนัน 97
2 2.06
2 2.06
3 3.09
0 0.00
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
181  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 42
2 4.76
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
182  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
183  โรงเรียนบ้านไหล่สูง 85
2 2.35
1 1.18
2 2.35
1 1.18
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
184  โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
185  โรงเรียนบ้านนายูง 194
5 2.58
4 2.06
4 2.06
0 0.00
0 0.00
181 93.30
13 6.70%
186  โรงเรียนบ้านพะลอง 76
2 2.63
1 1.32
2 2.63
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
187  โรงเรียนบ้านแพง 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.45
29 93.55
2 6.45%
188  โรงเรียนบ้านคอนสาย 98
3 3.06
0 0.00
2 2.04
1 1.02
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
189  โรงเรียนบ้านพังเคน 352
5 1.42
7 1.99
9 2.56
0 0.00
0 0.00
331 94.03
21 5.97%
190  โรงเรียนบ้านดอนชาด 69
1 1.45
1 1.45
2 2.90
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
191  โรงเรียนบ้านนากลาง 88
2 2.27
1 1.14
2 2.27
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
192  โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง 108
1 0.93
1 0.93
4 3.70
0 0.00
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
193  โรงเรียนบ้านด่านหม่วน 166
3 1.81
3 1.81
2 1.20
0 0.00
1 0.60
157 94.58
9 5.42%
194  โรงเรียนบ้านกองโพน 227
5 2.20
2 0.88
1 0.44
4 1.76
0 0.00
215 94.71
12 5.29%
195  โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแซ) 133
2 1.50
0 0.00
5 3.76
0 0.00
0 0.00
126 94.74
7 5.26%
196  โรงเรียนบ้านนาแมด 154
1 0.65
0 0.00
7 4.55
0 0.00
0 0.00
146 94.81
8 5.19%
197  โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
198  โรงเรียนบ้านเกษม 123
0 0.00
6 4.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 95.12
6 4.88%
199  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 88
1 1.14
0 0.00
3 3.41
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
200  โรงเรียนบ้านสองคอน 201
2 1.00
0 0.00
7 3.48
0 0.00
0 0.00
192 95.52
9 4.48%
201  โรงเรียนบ้านกระเดียน 90
0 0.00
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
202  โรงเรียนตระการพืชผล 745
6 0.81
1 0.13
26 3.49
0 0.00
0 0.00
712 95.57
33 4.43%
203  โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
204  โรงเรียนบ้านคำกลาง 231
2 0.87
3 1.30
2 0.87
1 0.43
1 0.43
222 96.10
9 3.90%
205  โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง 137
1 0.73
0 0.00
4 2.92
0 0.00
0 0.00
132 96.35
5 3.65%
206  โรงเรียนบ้านทม 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
207  โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 115
0 0.00
1 0.87
3 2.61
0 0.00
0 0.00
111 96.52
4 3.48%
208  โรงเรียนบ้านกุดกลอย 125
1 0.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.60
122 97.60
3 2.40%
209  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
210  โรงเรียนบ้านแสนอุดม 76
0 0.00
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
75 98.68
1 1.32%
211  โรงเรียนบ้านหนองแดง 104
0 0.00
0 0.00
1 0.96
0 0.00
0 0.00
103 99.04
1 0.96%
212  โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม 107
0 0.00
0 0.00
1 0.93
0 0.00
0 0.00
106 99.07
1 0.93%
213  โรงเรียนบ้านโนนตูม 170
0 0.00
1 0.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
169 99.41
1 0.59%
214  โรงเรียนบ้านคึม 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านร่องข่า 144
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
144 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านสำโรง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,761 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,768 7.14
เตี้ย  857 3.46
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,763 7.12
ผอมและเตี้ย  406 1.64
อ้วนและเตี้ย  240 0.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,727 79.67
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,034 คน


20.33%


Powered By www.thaieducation.net