ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 210 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 210 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 10
3 30.00
0 0.00
2 20.00
1 10.00
0 0.00
4 40.00
6 60.00%
2  โรงเรียนบ้านแก 155
37 23.87
16 10.32
14 9.03
7 4.52
1 0.65
80 51.61
75 48.39%
3  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 90
11 12.22
5 5.56
21 23.33
6 6.67
0 0.00
47 52.22
43 47.78%
4  โรงเรียนบ้านตาปรก 148
31 20.95
22 14.86
17 11.49
0 0.00
0 0.00
78 52.70
70 47.30%
5  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 75
30 40.00
2 2.67
1 1.33
2 2.67
0 0.00
40 53.33
35 46.67%
6  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 99
21 21.21
5 5.05
11 11.11
8 8.08
1 1.01
53 53.54
46 46.46%
7  โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา(กรป.กลางราษฎร์พัฒนา) 272
32 11.76
21 7.72
44 16.18
7 2.57
21 7.72
147 54.04
125 45.96%
8  โรงเรียนบ้านเพ็ก 85
17 20.00
7 8.24
10 11.76
5 5.88
0 0.00
46 54.12
39 45.88%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 88
20 22.73
11 12.50
4 4.55
5 5.68
0 0.00
48 54.55
40 45.45%
10  โรงเรียนบ้านโนนงาม 84
7 8.33
8 9.52
19 22.62
3 3.57
1 1.19
46 54.76
38 45.24%
11  โรงเรียนบ้านรุงสมบุรณ์ 173
27 15.61
10 5.78
5 2.89
5 2.89
31 17.92
95 54.91
78 45.09%
12  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 65
16 24.62
5 7.69
4 6.15
4 6.15
0 0.00
36 55.38
29 44.62%
13  โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 83
29 34.94
6 7.23
1 1.20
0 0.00
0 0.00
47 56.63
36 43.37%
14  โรงเรียนบ้านหนองรุง 51
14 27.45
0 0.00
6 11.76
2 3.92
0 0.00
29 56.86
22 43.14%
15  โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 203
32 15.76
8 3.94
8 3.94
8 3.94
29 14.29
118 58.13
85 41.87%
16  โรงเรียนบ้านตาเอก 136
32 23.53
8 5.88
12 8.82
4 2.94
0 0.00
80 58.82
56 41.18%
17  โรงเรียนบ้านซำผักแว่น-นาซำ 73
8 10.96
9 12.33
6 8.22
7 9.59
0 0.00
43 58.90
30 41.10%
18  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 2256
164 7.27
51 2.26
293 12.99
207 9.18
197 8.73
1344 59.57
912 40.43%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง) 210
27 12.86
17 8.10
20 9.52
10 4.76
10 4.76
126 60.00
84 40.00%
20  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 43
6 13.95
3 6.98
7 16.28
1 2.33
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
21  โรงเรียนบ้านจานบัว 149
20 13.42
12 8.05
11 7.38
5 3.36
10 6.71
91 61.07
58 38.93%
22  โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15) 77
3 3.90
10 12.99
13 16.88
2 2.60
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
23  โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 194
9 4.64
14 7.22
21 10.82
14 7.22
12 6.19
124 63.92
70 36.08%
24  โรงเรียนบ้านบักดอง 261
32 12.26
21 8.05
13 4.98
12 4.60
15 5.75
168 64.37
93 35.63%
25  โรงเรียนบ้านดาน(ขุนหาญ) 118
10 8.47
20 16.95
10 8.47
0 0.00
2 1.69
76 64.41
42 35.59%
26  โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 322
41 12.73
23 7.14
18 5.59
21 6.52
9 2.80
210 65.22
112 34.78%
27  โรงเรียนบ้านซำตาโตง 127
14 11.02
8 6.30
19 14.96
3 2.36
0 0.00
83 65.35
44 34.65%
28  โรงเรียนบ้านขะยูง 133
28 21.05
0 0.00
18 13.53
0 0.00
0 0.00
87 65.41
46 34.59%
29  โรงเรียนบ้านปุน 210
34 16.19
2 0.95
34 16.19
2 0.95
0 0.00
138 65.71
72 34.29%
30  โรงเรียนบ้านจองกอ 187
14 7.49
6 3.21
12 6.42
14 7.49
18 9.63
123 65.78
64 34.22%
31  โรงเรียนบ้านด่าน(กันทรลักษ์) 414
100 24.15
8 1.93
29 7.00
3 0.72
0 0.00
274 66.18
140 33.82%
32  โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 54
6 11.11
4 7.41
8 14.81
0 0.00
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
33  โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 596
95 15.94
33 5.54
35 5.87
15 2.52
18 3.02
400 67.11
196 32.89%
34  โรงเรียนบ้านอาราง 77
6 7.79
3 3.90
11 14.29
5 6.49
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
35  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 176
22 12.50
31 17.61
2 1.14
1 0.57
0 0.00
120 68.18
56 31.82%
36  โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 133
15 11.28
6 4.51
4 3.01
11 8.27
6 4.51
91 68.42
42 31.58%
37  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 173
21 12.14
14 8.09
12 6.94
7 4.05
0 0.00
119 68.79
54 31.21%
38  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 151
7 4.64
17 11.26
15 9.93
0 0.00
8 5.30
104 68.87
47 31.13%
39  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 169
8 4.73
8 4.73
14 8.28
11 6.51
11 6.51
117 69.23
52 30.77%
40  โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 221
15 6.79
10 4.52
10 4.52
12 5.43
20 9.05
154 69.68
67 30.32%
41  โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1) 129
4 3.10
6 4.65
18 13.95
5 3.88
6 4.65
90 69.77
39 30.23%
42  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 265
30 11.32
10 3.77
25 9.43
15 5.66
0 0.00
185 69.81
80 30.19%
43  โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 63
5 7.94
2 3.17
12 19.05
0 0.00
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
44  โรงเรียนบ้านศรีอุดม-ซำตารมย์ 144
11 7.64
6 4.17
11 7.64
7 4.86
8 5.56
101 70.14
43 29.86%
45  โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 181
19 10.50
7 3.87
10 5.52
15 8.29
3 1.66
127 70.17
54 29.83%
46  โรงเรียนโรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 158
17 10.76
5 3.16
14 8.86
5 3.16
6 3.80
111 70.25
47 29.75%
47  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 197
8 4.06
4 2.03
29 14.72
2 1.02
15 7.61
139 70.56
58 29.44%
48  โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 133
17 12.78
3 2.26
19 14.29
0 0.00
0 0.00
94 70.68
39 29.32%
49  โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 185
18 9.73
9 4.86
26 14.05
0 0.00
0 0.00
132 71.35
53 28.65%
50  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 371
19 5.12
18 4.85
35 9.43
13 3.50
21 5.66
265 71.43
106 28.57%
51  โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 188
16 8.51
6 3.19
9 4.79
17 9.04
5 2.66
135 71.81
53 28.19%
52  โรงเรียนบ้านคำกลาง 69
5 7.25
6 8.70
7 10.14
1 1.45
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
53  โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์) 171
25 14.62
7 4.09
12 7.02
2 1.17
0 0.00
125 73.10
46 26.90%
54  โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ 127
5 3.94
3 2.36
10 7.87
8 6.30
8 6.30
93 73.23
34 26.77%
55  โรงเรียนบ้านชำเขียน 64
12 18.75
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
56  โรงเรียนบ้านกระหวัน 129
5 3.88
7 5.43
18 13.95
4 3.10
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
57  โรงเรียนบ้านสลับ 114
4 3.51
9 7.89
15 13.16
2 1.75
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
58  โรงเรียนบ้านหนองขนาน 23
4 17.39
2 8.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
59  โรงเรียนบ้านนาขนวน 196
8 4.08
6 3.06
17 8.67
4 2.04
16 8.16
145 73.98
51 26.02%
60  โรงเรียนบ้านกันทรอม 290
38 13.10
10 3.45
22 7.59
5 1.72
0 0.00
215 74.14
75 25.86%
61  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 128
6 4.69
11 8.59
6 4.69
10 7.81
0 0.00
95 74.22
33 25.78%
62  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 272
34 12.50
18 6.62
15 5.51
3 1.10
0 0.00
202 74.26
70 25.74%
63  โรงเรียนบ้านกระทิง 78
5 6.41
7 8.97
3 3.85
5 6.41
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
64  โรงเรียนบ้านตูม 922
58 6.29
112 12.15
64 6.94
0 0.00
0 0.00
688 74.62
234 25.38%
65  โรงเรียนบ้านตานวน 28
4 14.29
0 0.00
2 7.14
1 3.57
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
66  โรงเรียนบ้านสดำ 156
13 8.33
7 4.49
19 12.18
0 0.00
0 0.00
117 75.00
39 25.00%
67  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 104
6 5.77
6 5.77
14 13.46
0 0.00
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
68  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 227
21 9.25
3 1.32
13 5.73
13 5.73
6 2.64
171 75.33
56 24.67%
69  โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 95
8 8.42
8 8.42
3 3.16
4 4.21
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
70  โรงเรียนบ้านสว่าง 157
11 7.01
8 5.10
15 9.55
4 2.55
0 0.00
119 75.80
38 24.20%
71  โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 263
19 7.22
17 6.46
12 4.56
14 5.32
1 0.38
200 76.05
63 23.95%
72  โรงเรียนบ้านตาหมื่น 76
8 10.53
0 0.00
10 13.16
0 0.00
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
73  โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 127
15 11.81
3 2.36
12 9.45
0 0.00
0 0.00
97 76.38
30 23.62%
74  โรงเรียนบ้านกันจาน 51
2 3.92
4 7.84
6 11.76
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
75  โรงเรียนบ้านตาแบน 68
8 11.76
3 4.41
5 7.35
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
76  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 154
4 2.60
8 5.19
24 15.58
0 0.00
0 0.00
118 76.62
36 23.38%
77  โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง 137
10 7.30
8 5.84
13 9.49
1 0.73
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 176
16 9.09
11 6.25
10 5.68
3 1.70
1 0.57
135 76.70
41 23.30%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 82
11 13.41
0 0.00
5 6.10
0 0.00
3 3.66
63 76.83
19 23.17%
80  โรงเรียนบ้านตาเครือ 52
6 11.54
0 0.00
4 7.69
1 1.92
1 1.92
40 76.92
12 23.08%
81  โรงเรียนบ้านพยอม 91
7 7.69
1 1.10
12 13.19
1 1.10
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
82  โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา) 195
7 3.59
8 4.10
22 11.28
6 3.08
2 1.03
150 76.92
45 23.08%
83  โรงเรียนบ้านตาลอย-หนองคัน 122
9 7.38
9 7.38
9 7.38
1 0.82
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
84  โรงเรียนบ้านกระหวัน (ศร) 214
18 8.41
20 9.35
10 4.67
0 0.00
1 0.47
165 77.10
49 22.90%
85  โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์) 188
26 13.83
4 2.13
9 4.79
4 2.13
0 0.00
145 77.13
43 22.87%
86  โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 79
4 5.06
4 5.06
10 12.66
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
87  โรงเรียนบ้านสามเส้า 306
17 5.56
25 8.17
24 7.84
2 0.65
1 0.33
237 77.45
69 22.55%
88  โรงเรียนบ้านกระเจา 98
6 6.12
4 4.08
12 12.24
0 0.00
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
89  โรงเรียนบ้านหนองคับคา 45
5 11.11
0 0.00
4 8.89
0 0.00
1 2.22
35 77.78
10 22.22%
90  โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 77
11 14.29
1 1.30
5 6.49
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
91  โรงเรียนบ้านระโยง 77
8 10.39
1 1.30
8 10.39
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
92  โรงเรียนบ้านตระกาจ 100
6 6.00
4 4.00
9 9.00
0 0.00
3 3.00
78 78.00
22 22.00%
93  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 50
3 6.00
2 4.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
94  โรงเรียนบ้านกระเบา 91
5 5.49
0 0.00
12 13.19
3 3.30
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
95  โรงเรียนบ้านตาเส็ด 64
0 0.00
3 4.69
5 7.81
3 4.69
3 4.69
50 78.13
14 21.88%
96  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 151
17 11.26
6 3.97
10 6.62
0 0.00
0 0.00
118 78.15
33 21.85%
97  โรงเรียนบ้านระหาร 103
5 4.85
6 5.83
11 10.68
0 0.00
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
98  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 109
7 6.42
6 5.50
2 1.83
4 3.67
4 3.67
86 78.90
23 21.10%
99  โรงเรียนบ้านขนุน 209
11 5.26
11 5.26
22 10.53
0 0.00
0 0.00
165 78.95
44 21.05%
100  โรงเรียนบ้านหินวิทยา 105
12 11.43
0 0.00
10 9.52
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
101  โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 96
6 6.25
5 5.21
7 7.29
2 2.08
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
102  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 279
10 3.58
3 1.08
9 3.23
20 7.17
16 5.73
221 79.21
58 20.79%
103  โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) 1023
86 8.41
21 2.05
101 9.87
3 0.29
1 0.10
811 79.28
212 20.72%
104  โรงเรียนมหาราช 2 (ภูคำ) 92
7 7.61
1 1.09
10 10.87
0 0.00
1 1.09
73 79.35
19 20.65%
105  โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 170
13 7.65
0 0.00
12 7.06
9 5.29
1 0.59
135 79.41
35 20.59%
106  โรงเรียนบ้านพรทิพย์ 44
8 18.18
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
107  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอกันทรลักษ์) 137
8 5.84
7 5.11
12 8.76
1 0.73
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
108  โรงเรียนบ้านตายู(อสพป.32) 45
2 4.44
1 2.22
5 11.11
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
109  โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 14.55
3 5.45
44 80.00
11 20.00%
110  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 115
13 11.30
2 1.74
8 6.96
0 0.00
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
111  โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 120
7 5.83
8 6.67
9 7.50
0 0.00
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
112  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 196
7 3.57
9 4.59
20 10.20
3 1.53
0 0.00
157 80.10
39 19.90%
113  โรงเรียนบ้านตาแท่น 151
14 9.27
6 3.97
10 6.62
0 0.00
0 0.00
121 80.13
30 19.87%
114  โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 92
3 3.26
6 6.52
9 9.78
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
115  โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 218
17 7.80
10 4.59
15 6.88
0 0.00
0 0.00
176 80.73
42 19.27%
116  โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 240
18 7.50
13 5.42
15 6.25
0 0.00
0 0.00
194 80.83
46 19.17%
117  โรงเรียนบ้านหนองจิก 148
12 8.11
3 2.03
11 7.43
2 1.35
0 0.00
120 81.08
28 18.92%
118  โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 212
7 3.30
3 1.42
27 12.74
3 1.42
0 0.00
172 81.13
40 18.87%
119  โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 160
7 4.38
5 3.13
9 5.63
7 4.38
2 1.25
130 81.25
30 18.75%
120  โรงเรียนบ้านโตนด 262
21 8.02
9 3.44
19 7.25
0 0.00
0 0.00
213 81.30
49 18.70%
121  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 65
8 12.31
3 4.62
0 0.00
1 1.54
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
122  โรงเรียนบ้านศิวาลัย 141
7 4.96
4 2.84
15 10.64
0 0.00
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
123  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 114
0 0.00
10 8.77
10 8.77
1 0.88
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
124  โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา 223
11 4.93
7 3.14
5 2.24
9 4.04
9 4.04
182 81.61
41 18.39%
125  โรงเรียนบ้านบึงมะลู 263
16 6.08
11 4.18
19 7.22
2 0.76
0 0.00
215 81.75
48 18.25%
126  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 99
4 4.04
5 5.05
6 6.06
2 2.02
1 1.01
81 81.82
18 18.18%
127  โรงเรียนบ้านโดนอาว 419
36 8.59
19 4.53
7 1.67
9 2.15
5 1.19
343 81.86
76 18.14%
128  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 202
10 4.95
8 3.96
18 8.91
0 0.00
0 0.00
166 82.18
36 17.82%
129  โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 135
7 5.19
4 2.96
13 9.63
0 0.00
0 0.00
111 82.22
24 17.78%
130  โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 124
14 11.29
1 0.81
5 4.03
2 1.61
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
131  โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 268
22 8.21
2 0.75
18 6.72
5 1.87
0 0.00
221 82.46
47 17.54%
132  โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503) 120
8 6.67
0 0.00
12 10.00
0 0.00
1 0.83
99 82.50
21 17.50%
133  โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่ 140
5 3.57
7 5.00
12 8.57
0 0.00
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
134  โรงเรียนบ้านชำม่วง 129
4 3.10
4 3.10
13 10.08
1 0.78
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
135  โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 88
2 2.27
2 2.27
11 12.50
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
136  โรงเรียนบ้านนารังกา 174
4 2.30
5 2.87
7 4.02
9 5.17
4 2.30
145 83.33
29 16.67%
137  โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 102
4 3.92
2 1.96
8 7.84
1 0.98
2 1.96
85 83.33
17 16.67%
138  โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 103
5 4.85
4 3.88
8 7.77
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
139  โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 79
6 7.59
3 3.80
3 3.80
1 1.27
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
140  โรงเรียนบ้านหนองทา 55
4 7.27
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
141  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย 55
1 1.82
3 5.45
5 9.09
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
142  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8 43
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
2 4.65
36 83.72
7 16.28%
143  โรงเรียนบ้านดู่ 149
6 4.03
3 2.01
9 6.04
4 2.68
2 1.34
125 83.89
24 16.11%
144  โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 87
4 4.60
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
145  โรงเรียนบ้านโนนสูง(อำเภอขุนหาญ) 119
8 6.72
2 1.68
8 6.72
1 0.84
0 0.00
100 84.03
19 15.97%
146  โรงเรียนบ้านสังเม็ก 287
14 4.88
16 5.57
13 4.53
2 0.70
0 0.00
242 84.32
45 15.68%
147  โรงเรียนบ้านภูทอง 64
2 3.13
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
148  โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนสำราญ 129
0 0.00
3 2.33
17 13.18
0 0.00
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
149  โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 208
23 11.06
2 0.96
4 1.92
3 1.44
0 0.00
176 84.62
32 15.38%
150  โรงเรียนบ้านซะวาซอ 39
4 10.26
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
151  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์) 39
2 5.13
0 0.00
3 7.69
1 2.56
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
152  โรงเรียนบ้านจะเนียว 169
8 4.73
7 4.14
8 4.73
1 0.59
1 0.59
144 85.21
25 14.79%
153  โรงเรียนบ้านซำ 115
3 2.61
6 5.22
6 5.22
2 1.74
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
154  โรงเรียนบ้านขนาด 122
4 3.28
3 2.46
11 9.02
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
155  โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 158
1 0.63
5 3.16
11 6.96
6 3.80
0 0.00
135 85.44
23 14.56%
156  โรงเรียนบ้านหนองคู 117
4 3.42
5 4.27
8 6.84
0 0.00
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
157  โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 56
3 5.36
2 3.57
3 5.36
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
158  โรงเรียนบ้านหนองผือ 49
1 2.04
1 2.04
3 6.12
2 4.08
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
159  โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 105
3 2.86
4 3.81
8 7.62
0 0.00
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
160  โรงเรียนบ้านขนา 134
10 7.46
3 2.24
3 2.24
0 0.00
3 2.24
115 85.82
19 14.18%
161  โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย 64
6 9.38
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
162  โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 171
17 9.94
0 0.00
7 4.09
0 0.00
0 0.00
147 85.96
24 14.04%
163  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 258
16 6.20
6 2.33
11 4.26
2 0.78
0 0.00
223 86.43
35 13.57%
164  โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 120
8 6.67
0 0.00
8 6.67
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
165  โรงเรียนบ้านตระกวน 98
11 11.22
2 2.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
166  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 76
2 2.63
2 2.63
6 7.89
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
167  โรงเรียนบ้านสะพุง 242
11 4.55
6 2.48
12 4.96
1 0.41
1 0.41
211 87.19
31 12.81%
168  โรงเรียนบ้านหนองบัว 150
3 2.00
2 1.33
14 9.33
0 0.00
0 0.00
131 87.33
19 12.67%
169  โรงเรียนบัานกันจด 65
4 6.15
3 4.62
1 1.54
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
170  โรงเรียนบ้านกราม 213
3 1.41
15 7.04
8 3.76
0 0.00
0 0.00
187 87.79
26 12.21%
171  โรงเรียนบ้านปะทาย 164
6 3.66
9 5.49
5 3.05
0 0.00
0 0.00
144 87.80
20 12.20%
172  โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 103
4 3.88
2 1.94
6 5.83
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
173  โรงเรียนบ้านม่วงแยก 69
2 2.90
0 0.00
5 7.25
1 1.45
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
174  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 140
3 2.14
2 1.43
5 3.57
6 4.29
0 0.00
124 88.57
16 11.43%
175  โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 62
3 4.84
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
176  โรงเรียนบ้านกระบี่ 124
0 0.00
0 0.00
7 5.65
6 4.84
1 0.81
110 88.71
14 11.29%
177  โรงเรียนบ้านหนองยาว 98
2 2.04
0 0.00
8 8.16
0 0.00
1 1.02
87 88.78
11 11.22%
178  โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 438
16 3.65
10 2.28
16 3.65
7 1.60
0 0.00
389 88.81
49 11.19%
179  โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม07 45
1 2.22
1 2.22
1 2.22
2 4.44
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
180  โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์) 82
6 7.32
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
181  โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 207
7 3.38
6 2.90
9 4.35
0 0.00
0 0.00
185 89.37
22 10.63%
182  โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 572
19 3.32
8 1.40
31 5.42
1 0.17
1 0.17
512 89.51
60 10.49%
183  โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 178
6 3.37
7 3.93
5 2.81
0 0.00
0 0.00
160 89.89
18 10.11%
184  โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 119
3 2.52
7 5.88
2 1.68
0 0.00
0 0.00
107 89.92
12 10.08%
185  โรงเรียนบ้านผือ 131
3 2.29
3 2.29
7 5.34
0 0.00
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
186  โรงเรียนบ้านเดื่อ 61
1 1.64
0 0.00
4 6.56
1 1.64
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
187  โรงเรียนบ้านดอนข่า 72
2 2.78
3 4.17
2 2.78
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
188  โรงเรียนบ้านชำเบ็ง 31
2 6.45
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
189  โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 116
4 3.45
2 1.72
5 4.31
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
190  โรงเรียนบ้านสามแยก-หินกอง 162
4 2.47
2 1.23
5 3.09
2 1.23
2 1.23
147 90.74
15 9.26%
191  โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 157
2 1.27
3 1.91
9 5.73
0 0.00
0 0.00
143 91.08
14 8.92%
192  โรงเรียนบ้านโนนแก 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
1 4.35
21 91.30
2 8.70%
193  โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 82
2 2.44
1 1.22
4 4.88
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
194  โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 131
4 3.05
4 3.05
3 2.29
0 0.00
0 0.00
120 91.60
11 8.40%
195  โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 87
3 3.45
1 1.15
3 3.45
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
196  โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 94
3 3.19
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
197  โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 83
4 4.82
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
198  โรงเรียนชนะใช้กิจการ 106
1 0.94
3 2.83
3 2.83
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
199  โรงเรียนบ้านจานเลียว 140
3 2.14
0 0.00
3 2.14
1 0.71
2 1.43
131 93.57
9 6.43%
200  โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 99
1 1.01
1 1.01
4 4.04
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
201  โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 185
4 2.16
0 0.00
7 3.78
0 0.00
0 0.00
174 94.05
11 5.95%
202  โรงเรียนบ้านโนนจิก 69
1 1.45
2 2.90
1 1.45
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
203  โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์) 71
1 1.41
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
204  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 39
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
205  โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 79
3 3.80
0 0.00
1 1.27
0 0.00
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
206  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 148
1 0.68
0 0.00
3 2.03
0 0.00
0 0.00
144 97.30
4 2.70%
207  โรงเรียนบ้านดอนเขียว 120
1 0.83
2 1.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 97.50
3 2.50%
208  โรงเรียนบ้านหนองเก่า 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
209  โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,767 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,537 7.74
เตี้ย  1,342 4.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,488 7.59
ผอมและเตี้ย  772 2.36
อ้วนและเตี้ย  598 1.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,030 76.39
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,737 คน


23.61%


Powered By www.thaieducation.net