ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 180 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 180 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจาน 74
13 17.57
15 20.27
13 17.57
22 29.73
11 14.86
0 0.00
74 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 9
2 22.22
2 22.22
3 33.33
2 22.22
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) 28
19 67.86
0 0.00
9 32.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00%
4  โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 45
32 71.11
2 4.44
11 24.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00%
5  โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) 237
55 23.21
35 14.77
72 30.38
35 14.77
40 16.88
0 0.00
237 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2) 8
1 12.50
2 25.00
1 12.50
1 12.50
1 12.50
2 25.00
6 75.00%
7  โรงเรียนบ้านมะยาง 49
13 26.53
11 22.45
1 2.04
10 20.41
0 0.00
14 28.57
35 71.43%
8  โรงเรียนบ้านตัง 97
35 36.08
11 11.34
15 15.46
8 8.25
0 0.00
28 28.87
69 71.13%
9  โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1023
132 12.90
36 3.52
143 13.98
164 16.03
89 8.70
459 44.87
564 55.13%
10  โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 137
10 7.30
9 6.57
12 8.76
16 11.68
21 15.33
69 50.36
68 49.64%
11  โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 49
6 12.24
9 18.37
5 10.20
4 8.16
0 0.00
25 51.02
24 48.98%
12  โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 73
14 19.18
11 15.07
6 8.22
4 5.48
0 0.00
38 52.05
35 47.95%
13  โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 155
16 10.32
20 12.90
20 12.90
11 7.10
7 4.52
81 52.26
74 47.74%
14  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 178
11 6.18
15 8.43
28 15.73
6 3.37
23 12.92
95 53.37
83 46.63%
15  โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 42
5 11.90
2 4.76
4 9.52
3 7.14
5 11.90
23 54.76
19 45.24%
16  โรงเรียนบ้านโจดม่วง 124
7 5.65
5 4.03
18 14.52
12 9.68
14 11.29
68 54.84
56 45.16%
17  โรงเรียนบ้านยาง 131
11 8.40
8 6.11
12 9.16
4 3.05
22 16.79
74 56.49
57 43.51%
18  โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี 177
7 3.95
10 5.65
23 12.99
17 9.60
20 11.30
100 56.50
77 43.50%
19  โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 61
10 16.39
8 13.11
8 13.11
0 0.00
0 0.00
35 57.38
26 42.62%
20  โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 104
7 6.73
16 15.38
9 8.65
10 9.62
2 1.92
60 57.69
44 42.31%
21  โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 38
5 13.16
3 7.89
3 7.89
4 10.53
1 2.63
22 57.89
16 42.11%
22  โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 131
15 11.45
17 12.98
10 7.63
11 8.40
2 1.53
76 58.02
55 41.98%
23  โรงเรียนบ้านหนองแคน 99
9 9.09
4 4.04
7 7.07
10 10.10
11 11.11
58 58.59
41 41.41%
24  โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 93
12 12.90
11 11.83
11 11.83
2 2.15
2 2.15
55 59.14
38 40.86%
25  โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 79
13 16.46
7 8.86
7 8.86
5 6.33
0 0.00
47 59.49
32 40.51%
26  โรงเรียนบ้านโคก 201
11 5.47
17 8.46
18 8.96
11 5.47
24 11.94
120 59.70
81 40.30%
27  โรงเรียนบ้านยางเอือด 85
13 15.29
5 5.88
11 12.94
2 2.35
3 3.53
51 60.00
34 40.00%
28  โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 66
2 3.03
6 9.09
14 21.21
1 1.52
3 4.55
40 60.61
26 39.39%
29  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 75
10 13.33
2 2.67
1 1.33
13 17.33
3 4.00
46 61.33
29 38.67%
30  โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) 122
19 15.57
10 8.20
16 13.11
1 0.82
1 0.82
75 61.48
47 38.52%
31  โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 129
10 7.75
2 1.55
14 10.85
10 7.75
13 10.08
80 62.02
49 37.98%
32  โรงเรียนบ้านกุงขาม 80
12 15.00
5 6.25
6 7.50
7 8.75
0 0.00
50 62.50
30 37.50%
33  โรงเรียนบ้านหว้า 108
10 9.26
2 1.85
7 6.48
12 11.11
9 8.33
68 62.96
40 37.04%
34  โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) 68
9 13.24
2 2.94
14 20.59
0 0.00
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
35  โรงเรียนบ้านอีสร้อย 79
9 11.39
7 8.86
11 13.92
1 1.27
1 1.27
50 63.29
29 36.71%
36  โรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 240
32 13.33
21 8.75
20 8.33
10 4.17
5 2.08
152 63.33
88 36.67%
37  โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 41
7 17.07
6 14.63
2 4.88
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
38  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 41
3 7.32
2 4.88
8 19.51
2 4.88
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
39  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 44
0 0.00
4 9.09
2 4.55
2 4.55
8 18.18
28 63.64
16 36.36%
40  โรงเรียนบ้านหอย 61
2 3.28
3 4.92
6 9.84
2 3.28
9 14.75
39 63.93
22 36.07%
41  โรงเรียนบ้านขะยุง 78
4 5.13
2 2.56
18 23.08
2 2.56
2 2.56
50 64.10
28 35.90%
42  โรงเรียนบ้านโดด 81
4 4.94
9 11.11
8 9.88
5 6.17
3 3.70
52 64.20
29 35.80%
43  โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 59
4 6.78
5 8.47
12 20.34
0 0.00
0 0.00
38 64.41
21 35.59%
44  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 104
12 11.54
11 10.58
13 12.50
1 0.96
0 0.00
67 64.42
37 35.58%
45  โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 340
24 7.06
17 5.00
37 10.88
4 1.18
37 10.88
221 65.00
119 35.00%
46  โรงเรียนบ้านโคก 56
7 12.50
2 3.57
8 14.29
2 3.57
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
47  โรงเรียนบ้านจิก 125
15 12.00
6 4.80
21 16.80
0 0.00
0 0.00
83 66.40
42 33.60%
48  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 24
4 16.67
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
49  โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 86
8 9.30
0 0.00
20 23.26
0 0.00
0 0.00
58 67.44
28 32.56%
50  โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 40
4 10.00
2 5.00
5 12.50
1 2.50
1 2.50
27 67.50
13 32.50%
51  โรงเรียนบ้านบุยาว 117
2 1.71
3 2.56
17 14.53
5 4.27
11 9.40
79 67.52
38 32.48%
52  โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 148
9 6.08
13 8.78
23 15.54
3 2.03
0 0.00
100 67.57
48 32.43%
53  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 133
13 9.77
8 6.02
6 4.51
10 7.52
6 4.51
90 67.67
43 32.33%
54  โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 112
10 8.93
8 7.14
8 7.14
2 1.79
8 7.14
76 67.86
36 32.14%
55  โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 305
19 6.23
8 2.62
20 6.56
30 9.84
21 6.89
207 67.87
98 32.13%
56  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 47
0 0.00
0 0.00
10 21.28
5 10.64
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
57  โรงเรียนบ้านสะเดา 44
3 6.82
3 6.82
5 11.36
2 4.55
1 2.27
30 68.18
14 31.82%
58  โรงเรียนบ้านเสียว 114
9 7.89
4 3.51
21 18.42
2 1.75
0 0.00
78 68.42
36 31.58%
59  โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 165
21 12.73
1 0.61
28 16.97
0 0.00
0 0.00
115 69.70
50 30.30%
60  โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 149
4 2.68
7 4.70
20 13.42
5 3.36
9 6.04
104 69.80
45 30.20%
61  โรงเรียนบ้านโก 134
6 4.48
8 5.97
24 17.91
0 0.00
1 0.75
95 70.90
39 29.10%
62  โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 131
17 12.98
3 2.29
16 12.21
1 0.76
0 0.00
94 71.76
37 28.24%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) 39
0 0.00
4 10.26
7 17.95
0 0.00
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
64  โรงเรียนบ้านโซงเลง 114
4 3.51
1 0.88
13 11.40
5 4.39
9 7.89
82 71.93
32 28.07%
65  โรงเรียนบ้านโนนสูง 115
7 6.09
9 7.83
16 13.91
0 0.00
0 0.00
83 72.17
32 27.83%
66  โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 633
28 4.42
18 2.84
98 15.48
16 2.53
16 2.53
457 72.20
176 27.80%
67  โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 94
10 10.64
3 3.19
12 12.77
1 1.06
0 0.00
68 72.34
26 27.66%
68  โรงเรียนบ้านตาโกน 222
9 4.05
13 5.86
39 17.57
0 0.00
0 0.00
161 72.52
61 27.48%
69  โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 84
7 8.33
2 2.38
7 8.33
3 3.57
4 4.76
61 72.62
23 27.38%
70  โรงเรียนบ้านหนองยาง 44
4 9.09
1 2.27
6 13.64
1 2.27
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
71  โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 70
5 7.14
0 0.00
12 17.14
2 2.86
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
72  โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 163
16 9.82
5 3.07
23 14.11
0 0.00
0 0.00
119 73.01
44 26.99%
73  โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 93
2 2.15
6 6.45
14 15.05
3 3.23
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
74  โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 149
12 8.05
2 1.34
16 10.74
2 1.34
8 5.37
109 73.15
40 26.85%
75  โรงเรียนบ้านปะอาว 64
5 7.81
0 0.00
7 10.94
5 7.81
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
76  โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 128
16 12.50
3 2.34
11 8.59
1 0.78
3 2.34
94 73.44
34 26.56%
77  โรงเรียนบ้านม่วง 76
5 6.58
4 5.26
7 9.21
4 5.26
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
78  โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 42
5 11.90
5 11.90
1 2.38
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
79  โรงเรียนบ้านกอย 166
7 4.22
12 7.23
20 12.05
4 2.41
0 0.00
123 74.10
43 25.90%
80  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 62
9 14.52
4 6.45
3 4.84
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
81  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 43
4 9.30
1 2.33
6 13.95
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
82  โรงเรียนบ้านเขวา 67
5 7.46
2 2.99
2 2.99
8 11.94
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
83  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) 104
12 11.54
4 3.85
10 9.62
0 0.00
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
84  โรงเรียนบ้านแข้ 80
13 16.25
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
85  โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 61
6 9.84
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
86  โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 61
4 6.56
1 1.64
7 11.48
0 0.00
3 4.92
46 75.41
15 24.59%
87  โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 94
4 4.26
2 2.13
13 13.83
3 3.19
1 1.06
71 75.53
23 24.47%
88  โรงเรียนบ้านดงแดง 131
8 6.11
10 7.63
8 6.11
4 3.05
2 1.53
99 75.57
32 24.43%
89  โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน 78
3 3.85
3 3.85
11 14.10
0 0.00
2 2.56
59 75.64
19 24.36%
90  โรงเรียนบ้านไผ่ 103
8 7.77
7 6.80
3 2.91
4 3.88
3 2.91
78 75.73
25 24.27%
91  โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 141
20 14.18
0 0.00
14 9.93
0 0.00
0 0.00
107 75.89
34 24.11%
92  โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 67
2 2.99
6 8.96
8 11.94
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
93  โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 59
1 1.69
0 0.00
12 20.34
1 1.69
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
94  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 55
5 9.09
2 3.64
4 7.27
0 0.00
2 3.64
42 76.36
13 23.64%
95  โรงเรียนบ้านพงพรต 144
5 3.47
19 13.19
10 6.94
0 0.00
0 0.00
110 76.39
34 23.61%
96  โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 64
5 7.81
1 1.56
9 14.06
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
97  โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 146
13 8.90
5 3.42
14 9.59
0 0.00
2 1.37
112 76.71
34 23.29%
98  โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 113
8 7.08
5 4.42
11 9.73
2 1.77
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
99  โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 87
3 3.45
1 1.15
16 18.39
0 0.00
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
100  โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 74
8 10.81
0 0.00
9 12.16
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
101  โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 48
3 6.25
1 2.08
7 14.58
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
102  โรงเรียนบ้านอะลาง 53
5 9.43
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
103  โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 54
5 9.26
0 0.00
6 11.11
1 1.85
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
104  โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 91
4 4.40
5 5.49
10 10.99
1 1.10
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
105  โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 69
2 2.90
4 5.80
8 11.59
1 1.45
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
106  โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 125
9 7.20
2 1.60
15 12.00
1 0.80
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
107  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 56
2 3.57
0 0.00
10 17.86
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
108  โรงเรียนบ้านหนองผือ 80
9 11.25
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
109  โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 66
0 0.00
0 0.00
9 13.64
5 7.58
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
110  โรงเรียนบ้านนาโนน 90
12 13.33
1 1.11
4 4.44
0 0.00
2 2.22
71 78.89
19 21.11%
111  โรงเรียนบ้านปลาขาว 38
1 2.63
3 7.89
4 10.53
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
112  โรงเรียนบ้านขวาว 29
3 10.34
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
113  โรงเรียนบ้านครั่ง 78
3 3.85
0 0.00
13 16.67
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
114  โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 410
25 6.10
12 2.93
46 11.22
1 0.24
0 0.00
326 79.51
84 20.49%
115  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 98
6 6.12
5 5.10
5 5.10
2 2.04
2 2.04
78 79.59
20 20.41%
116  โรงเรียนบ้านท่า 10
0 0.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
117  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.37) 25
2 8.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
118  โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 157
2 1.27
1 0.64
27 17.20
1 0.64
0 0.00
126 80.25
31 19.75%
119  โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 92
7 7.61
5 5.43
4 4.35
2 2.17
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
120  โรงเรียนบ้านพะวร 174
10 5.75
7 4.02
16 9.20
1 0.57
0 0.00
140 80.46
34 19.54%
121  โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 83
7 8.43
4 4.82
3 3.61
2 2.41
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
122  โรงเรียนบ้านหนองแปน 78
2 2.56
0 0.00
13 16.67
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
123  โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 177
7 3.95
8 4.52
19 10.73
0 0.00
0 0.00
143 80.79
34 19.21%
124  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 173
2 1.16
17 9.83
14 8.09
0 0.00
0 0.00
140 80.92
33 19.08%
125  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 90
6 6.67
2 2.22
4 4.44
3 3.33
2 2.22
73 81.11
17 18.89%
126  โรงเรียนบ้านกระเต็ล 129
10 7.75
8 6.20
6 4.65
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
127  โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 70
6 8.57
0 0.00
5 7.14
2 2.86
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
128  โรงเรียนบ้านโนนลาน 70
2 2.86
0 0.00
10 14.29
1 1.43
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
129  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 76
7 9.21
1 1.32
6 7.89
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
130  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 170
7 4.12
2 1.18
22 12.94
0 0.00
0 0.00
139 81.76
31 18.24%
131  โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 172
3 1.74
1 0.58
26 15.12
0 0.00
1 0.58
141 81.98
31 18.02%
132  โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 45
0 0.00
4 8.89
4 8.89
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
133  โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 62
4 6.45
0 0.00
5 8.06
2 3.23
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
134  โรงเรียนบ้านเปือยขาม 46
2 4.35
2 4.35
4 8.70
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
135  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 162
14 8.64
0 0.00
14 8.64
0 0.00
0 0.00
134 82.72
28 17.28%
136  โรงเรียนบ้านกุง 41
3 7.32
3 7.32
1 2.44
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
137  โรงเรียนบ้านตาทอง 208
8 3.85
4 1.92
18 8.65
5 2.40
0 0.00
173 83.17
35 16.83%
138  โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 90
5 5.56
4 4.44
6 6.67
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
139  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 48
1 2.08
2 4.17
4 8.33
1 2.08
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
140  โรงเรียนบ้านเชือก 49
1 2.04
0 0.00
6 12.24
0 0.00
1 2.04
41 83.67
8 16.33%
141  โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 37
2 5.41
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
142  โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 62
4 6.45
4 6.45
2 3.23
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
143  โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 200
7 3.50
8 4.00
12 6.00
3 1.50
2 1.00
168 84.00
32 16.00%
144  โรงเรียนบ้านมะฟัก 82
6 7.32
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
145  โรงเรียนบ้านพงสิม 108
3 2.78
3 2.78
7 6.48
2 1.85
2 1.85
91 84.26
17 15.74%
146  โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 71
4 5.63
2 2.82
5 7.04
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
147  โรงเรียนบ้านคูสระ 117
3 2.56
1 0.85
13 11.11
1 0.85
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
148  โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 79
6 7.59
1 1.27
5 6.33
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
149  โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 99
6 6.06
1 1.01
8 8.08
0 0.00
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
150  โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 53
0 0.00
0 0.00
7 13.21
1 1.89
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
151  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 67
1 1.49
1 1.49
7 10.45
1 1.49
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
152  โรงเรียนบ้านทุ่ม 59
3 5.08
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
153  โรงเรียนบ้านกระสังข์ 74
1 1.35
2 2.70
7 9.46
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
154  โรงเรียนบ้านหนองม้า 45
2 4.44
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
155  โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 123
3 2.44
1 0.81
11 8.94
1 0.81
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
156  โรงเรียนบ้านปะหละ 124
3 2.42
2 1.61
6 4.84
3 2.42
2 1.61
108 87.10
16 12.90%
157  โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 214
2 0.93
2 0.93
22 10.28
0 0.00
0 0.00
188 87.85
26 12.15%
158  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 43
2 4.65
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
159  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 108
3 2.78
1 0.93
8 7.41
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
160  โรงเรียนบ้านบึงหมอก 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
161  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 55
4 7.27
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
162  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 92
3 3.26
0 0.00
6 6.52
1 1.09
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
163  โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 124
4 3.23
2 1.61
7 5.65
0 0.00
0 0.00
111 89.52
13 10.48%
164  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 48
3 6.25
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
165  โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 269
3 1.12
2 0.74
17 6.32
5 1.86
0 0.00
242 89.96
27 10.04%
166  โรงเรียนบ้านโทะ 132
1 0.76
4 3.03
8 6.06
0 0.00
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
167  โรงเรียนบ้านโกทา 125
3 2.40
0 0.00
9 7.20
0 0.00
0 0.00
113 90.40
12 9.60%
168  โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 63
0 0.00
0 0.00
4 6.35
2 3.17
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
169  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 172
3 1.74
4 2.33
9 5.23
0 0.00
0 0.00
156 90.70
16 9.30%
170  โรงเรียนบ้านโนนกลาง 88
4 4.55
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
171  โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 126
5 3.97
0 0.00
5 3.97
0 0.00
0 0.00
116 92.06
10 7.94%
172  โรงเรียนบ้านจังเอิน 77
4 5.19
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
173  โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
174  โรงเรียนบ้านผือ 154
4 2.60
2 1.30
5 3.25
0 0.00
0 0.00
143 92.86
11 7.14%
175  โรงเรียนบ้านสระภู 112
2 1.79
1 0.89
3 2.68
2 1.79
0 0.00
104 92.86
8 7.14%
176  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
1 2.33
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
177  โรงเรียนบ้านกงพาน 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
178  โรงเรียนบ้านหนองกก 65
1 1.54
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
179  โรงเรียนบ้านห้วย 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
180  โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,025 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,408 7.40
เตี้ย  798 4.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,075 10.91
ผอมและเตี้ย  641 3.37
อ้วนและเตี้ย  519 2.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,584 71.40
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,441 คน


28.60%


Powered By www.thaieducation.net