ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 233 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 233 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 185
42 22.70
42 22.70
32 17.30
13 7.03
6 3.24
50 27.03
135 72.97%
2  โรงเรียนบ้านศรีมงคล 85
8 9.41
18 21.18
7 8.24
7 8.24
5 5.88
40 47.06
45 52.94%
3  โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 309
41 13.27
28 9.06
39 12.62
32 10.36
21 6.80
148 47.90
161 52.10%
4  โรงเรียนบ้านสน 337
28 8.31
18 5.34
31 9.20
46 13.65
49 14.54
165 48.96
172 51.04%
5  โรงเรียนบ้านจีกแดก 53
7 13.21
7 13.21
3 5.66
6 11.32
4 7.55
26 49.06
27 50.94%
6  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 144
18 12.50
29 20.14
9 6.25
12 8.33
4 2.78
72 50.00
72 50.00%
7  โรงเรียนบ้านตาโมม 195
7 3.59
23 11.79
18 9.23
30 15.38
19 9.74
98 50.26
97 49.74%
8  โรงเรียนบ้านลำหาด 159
17 10.69
11 6.92
6 3.77
20 12.58
19 11.95
86 54.09
73 45.91%
9  โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 93
15 16.13
10 10.75
8 8.60
7 7.53
2 2.15
51 54.84
42 45.16%
10  โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 93
17 18.28
7 7.53
5 5.38
7 7.53
6 6.45
51 54.84
42 45.16%
11  โรงเรียนบ้านสำโรง 111
25 22.52
18 16.22
7 6.31
0 0.00
0 0.00
61 54.95
50 45.05%
12  โรงเรียนบ้านปวงตึก 269
34 12.64
22 8.18
12 4.46
27 10.04
25 9.29
149 55.39
120 44.61%
13  โรงเรียนบ้านตะโนน 336
27 8.04
14 4.17
10 2.98
49 14.58
40 11.90
196 58.33
140 41.67%
14  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 271
13 4.80
17 6.27
21 7.75
30 11.07
30 11.07
160 59.04
111 40.96%
15  โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 189
21 11.11
12 6.35
7 3.70
29 15.34
8 4.23
112 59.26
77 40.74%
16  โรงเรียนบ้านณรงค์ 158
17 10.76
18 11.39
13 8.23
11 6.96
5 3.16
94 59.49
64 40.51%
17  โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง 760
60 7.89
35 4.61
53 6.97
99 13.03
59 7.76
454 59.74
306 40.26%
18  โรงเรียนบ้านทัพทัน 127
15 11.81
10 7.87
9 7.09
14 11.02
2 1.57
77 60.63
50 39.37%
19  โรงเรียนบ้านมะเมียง 246
28 11.38
14 5.69
35 14.23
14 5.69
2 0.81
153 62.20
93 37.80%
20  โรงเรียนดมวิทยาคาร 209
21 10.05
12 5.74
16 7.66
20 9.57
9 4.31
131 62.68
78 37.32%
21  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ 39
8 20.51
2 5.13
4 10.26
0 0.00
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
22  โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 131
12 9.16
1 0.76
34 25.95
0 0.00
0 0.00
84 64.12
47 35.88%
23  โรงเรียนบ้านวังปลัด 125
12 9.60
14 11.20
14 11.20
3 2.40
0 0.00
82 65.60
43 34.40%
24  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 139
14 10.07
15 10.79
14 10.07
4 2.88
0 0.00
92 66.19
47 33.81%
25  โรงเรียนบ้านสวาท 74
19 25.68
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
49 66.22
25 33.78%
26  โรงเรียนบ้านสมุด 86
10 11.63
5 5.81
13 15.12
1 1.16
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
27  โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 239
23 9.62
15 6.28
8 3.35
20 8.37
14 5.86
159 66.53
80 33.47%
28  โรงเรียนจตุคามวิทยา 135
11 8.15
10 7.41
4 2.96
11 8.15
9 6.67
90 66.67
45 33.33%
29  โรงเรียนบ้านโนนทอง 146
13 8.90
18 12.33
17 11.64
0 0.00
0 0.00
98 67.12
48 32.88%
30  โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 154
14 9.09
11 7.14
21 13.64
4 2.60
0 0.00
104 67.53
50 32.47%
31  โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 56
7 12.50
3 5.36
5 8.93
2 3.57
1 1.79
38 67.86
18 32.14%
32  โรงเรียนบ้านอำปึล 233
23 9.87
24 10.30
21 9.01
5 2.15
1 0.43
159 68.24
74 31.76%
33  โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 126
6 4.76
4 3.17
8 6.35
10 7.94
12 9.52
86 68.25
40 31.75%
34  โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 104
5 4.81
10 9.62
7 6.73
6 5.77
5 4.81
71 68.27
33 31.73%
35  โรงเรียนบ้านอาโพน 300
36 12.00
19 6.33
15 5.00
16 5.33
9 3.00
205 68.33
95 31.67%
36  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 277
27 9.75
16 5.78
20 7.22
13 4.69
10 3.61
191 68.95
86 31.05%
37  โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 252
19 7.54
3 1.19
21 8.33
22 8.73
13 5.16
174 69.05
78 30.95%
38  โรงเรียนบ้านศรีนวล 181
15 8.29
13 7.18
27 14.92
1 0.55
0 0.00
125 69.06
56 30.94%
39  โรงเรียนบ้านจรัส 296
13 4.39
14 4.73
8 2.70
27 9.12
28 9.46
206 69.59
90 30.41%
40  โรงเรียนบ้านบักดอก 313
16 5.11
3 0.96
28 8.95
20 6.39
28 8.95
218 69.65
95 30.35%
41  โรงเรียนบ้านลำพุก 99
7 7.07
3 3.03
6 6.06
10 10.10
4 4.04
69 69.70
30 30.30%
42  โรงเรียนบ้านจารย์ 364
29 7.97
27 7.42
42 11.54
10 2.75
2 0.55
254 69.78
110 30.22%
43  โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1103
49 4.44
20 1.81
87 7.89
68 6.17
107 9.70
772 69.99
331 30.01%
44  โรงเรียนบ้านสกล 134
12 8.96
25 18.66
1 0.75
0 0.00
1 0.75
95 70.90
39 29.10%
45  โรงเรียนบ้านพนมดิน 203
6 2.96
7 3.45
19 9.36
12 5.91
15 7.39
144 70.94
59 29.06%
46  โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 172
28 16.28
7 4.07
13 7.56
1 0.58
0 0.00
123 71.51
49 28.49%
47  โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514) 156
7 4.49
4 2.56
17 10.90
8 5.13
8 5.13
112 71.79
44 28.21%
48  โรงเรียนบ้านกะปู 97
4 4.12
4 4.12
16 16.49
2 2.06
1 1.03
70 72.16
27 27.84%
49  โรงเรียนบ้านคูตัน 163
12 7.36
12 7.36
8 4.91
6 3.68
7 4.29
118 72.39
45 27.61%
50  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 326
23 7.06
30 9.20
26 7.98
10 3.07
1 0.31
236 72.39
90 27.61%
51  โรงเรียนบ้านโคกทม 201
9 4.48
8 3.98
29 14.43
7 3.48
2 1.00
146 72.64
55 27.36%
52  โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 110
9 8.18
5 4.55
8 7.27
5 4.55
3 2.73
80 72.73
30 27.27%
53  โรงเรียนบ้านเสรียง 140
16 11.43
10 7.14
8 5.71
3 2.14
1 0.71
102 72.86
38 27.14%
54  โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 198
7 3.54
9 4.55
6 3.03
16 8.08
15 7.58
145 73.23
53 26.77%
55  โรงเรียนบ้านตานี 228
17 7.46
18 7.89
19 8.33
6 2.63
1 0.44
167 73.25
61 26.75%
56  โรงเรียนบ้านปราสาท 101
15 14.85
5 4.95
4 3.96
3 2.97
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
57  โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 276
13 4.71
11 3.99
9 3.26
22 7.97
18 6.52
203 73.55
73 26.45%
58  โรงเรียนบ้านจีกแดก 53
3 5.66
5 9.43
3 5.66
3 5.66
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
59  โรงเรียนบ้านตอกตรา 160
13 8.13
13 8.13
11 6.88
2 1.25
3 1.88
118 73.75
42 26.25%
60  โรงเรียนบ้านสวายซอ 181
24 13.26
1 0.55
16 8.84
6 3.31
0 0.00
134 74.03
47 25.97%
61  โรงเรียนบ้านกูน 174
4 2.30
4 2.30
15 8.62
8 4.60
14 8.05
129 74.14
45 25.86%
62  โรงเรียนบ้านจารย์ 132
14 10.61
8 6.06
5 3.79
5 3.79
2 1.52
98 74.24
34 25.76%
63  โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1990
239 12.01
56 2.81
195 9.80
13 0.65
0 0.00
1487 74.72
503 25.28%
64  โรงเรียนบ้านสวาย 143
4 2.80
3 2.10
27 18.88
1 0.70
1 0.70
107 74.83
36 25.17%
65  โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 167
8 4.79
6 3.59
15 8.98
13 7.78
0 0.00
125 74.85
42 25.15%
66  โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 179
7 3.91
11 6.15
6 3.35
7 3.91
14 7.82
134 74.86
45 25.14%
67  โรงเรียนบ้านชำสมิง 144
9 6.25
5 3.47
7 4.86
7 4.86
8 5.56
108 75.00
36 25.00%
68  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 180
18 10.00
16 8.89
11 6.11
0 0.00
0 0.00
135 75.00
45 25.00%
69  โรงเรียนบ้านขอนแตก 185
7 3.78
10 5.41
15 8.11
6 3.24
8 4.32
139 75.14
46 24.86%
70  โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 166
11 6.63
12 7.23
11 6.63
3 1.81
4 2.41
125 75.30
41 24.70%
71  โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 130
6 4.62
5 3.85
10 7.69
3 2.31
8 6.15
98 75.38
32 24.62%
72  โรงเรียนบ้านสะกาด 167
27 16.17
5 2.99
7 4.19
1 0.60
1 0.60
126 75.45
41 24.55%
73  โรงเรียนบ้านก็วล 119
9 7.56
2 1.68
9 7.56
7 5.88
2 1.68
90 75.63
29 24.37%
74  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 327
20 6.12
19 5.81
40 12.23
0 0.00
0 0.00
248 75.84
79 24.16%
75  โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 83
2 2.41
3 3.61
1 1.20
8 9.64
6 7.23
63 75.90
20 24.10%
76  โรงเรียนบ้านตาวัง 137
11 8.03
2 1.46
8 5.84
12 8.76
0 0.00
104 75.91
33 24.09%
77  โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 218
24 11.01
0 0.00
28 12.84
0 0.00
0 0.00
166 76.15
52 23.85%
78  โรงเรียนบ้านด่าน 339
23 6.78
15 4.42
16 4.72
14 4.13
12 3.54
259 76.40
80 23.60%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 395
29 7.34
10 2.53
23 5.82
28 7.09
3 0.76
302 76.46
93 23.54%
80  โรงเรียนบ้านปลัด 216
16 7.41
1 0.46
5 2.31
13 6.02
15 6.94
166 76.85
50 23.15%
81  โรงเรียนบ้านแดง 179
12 6.70
5 2.79
19 10.61
3 1.68
2 1.12
138 77.09
41 22.91%
82  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 79
5 6.33
3 3.80
10 12.66
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
83  โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 68
9 13.24
2 2.94
3 4.41
0 0.00
1 1.47
53 77.94
15 22.06%
84  โรงเรียนหนองโสนวิทยา 209
17 8.13
23 11.00
6 2.87
0 0.00
0 0.00
163 77.99
46 22.01%
85  โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 256
12 4.69
8 3.13
13 5.08
7 2.73
16 6.25
200 78.13
56 21.88%
86  โรงเรียนบ้านบักจรัง 281
12 4.27
17 6.05
14 4.98
13 4.63
5 1.78
220 78.29
61 21.71%
87  โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 175
26 14.86
0 0.00
12 6.86
0 0.00
0 0.00
137 78.29
38 21.71%
88  โรงเรียนบ้านละมงค์ 216
14 6.48
9 4.17
19 8.80
3 1.39
0 0.00
171 79.17
45 20.83%
89  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 140
11 7.86
7 5.00
10 7.14
1 0.71
0 0.00
111 79.29
29 20.71%
90  โรงเรียนบ้านโคกกรม 126
9 7.14
7 5.56
10 7.94
0 0.00
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
91  โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 233
11 4.72
5 2.15
7 3.00
16 6.87
9 3.86
185 79.40
48 20.60%
92  โรงเรียนบ้านหนองแวง 200
8 4.00
14 7.00
8 4.00
8 4.00
3 1.50
159 79.50
41 20.50%
93  โรงเรียนบ้านโจรก 322
17 5.28
9 2.80
12 3.73
23 7.14
5 1.55
256 79.50
66 20.50%
94  โรงเรียนบ้านจังเอิล 59
3 5.08
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
95  โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 227
9 3.96
4 1.76
8 3.52
13 5.73
12 5.29
181 79.74
46 20.26%
96  โรงเรียนบ้านสะแร 168
9 5.36
9 5.36
16 9.52
0 0.00
0 0.00
134 79.76
34 20.24%
97  โรงเรียนบ้านอาวอก 100
9 9.00
2 2.00
8 8.00
1 1.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
98  โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี 86
7 8.14
3 3.49
5 5.81
2 2.33
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
99  โรงเรียนบ้านโสน 157
17 10.83
2 1.27
12 7.64
0 0.00
0 0.00
126 80.25
31 19.75%
100  โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 56
1 1.79
1 1.79
6 10.71
1 1.79
2 3.57
45 80.36
11 19.64%
101  โรงเรียนเพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ 92
7 7.61
5 5.43
5 5.43
1 1.09
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
102  โรงเรียนบ้านตาเบา 133
5 3.76
5 3.76
9 6.77
7 5.26
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
103  โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 220
13 5.91
5 2.27
23 10.45
2 0.91
0 0.00
177 80.45
43 19.55%
104  โรงเรียนบ้านสังขะ 287
10 3.48
12 4.18
13 4.53
11 3.83
10 3.48
231 80.49
56 19.51%
105  โรงเรียนบ้านชำเบง 271
9 3.32
10 3.69
16 5.90
8 2.95
9 3.32
219 80.81
52 19.19%
106  โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 146
14 9.59
4 2.74
10 6.85
0 0.00
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
107  โรงเรียนบ้านสีโค 69
4 5.80
4 5.80
3 4.35
2 2.90
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
108  โรงเรียนบ้านละลมระไซ 101
8 7.92
4 3.96
6 5.94
1 0.99
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
109  โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) 384
25 6.51
12 3.13
31 8.07
3 0.78
0 0.00
313 81.51
71 18.49%
110  โรงเรียนบ้านตาเมียง 278
29 10.43
0 0.00
22 7.91
0 0.00
0 0.00
227 81.65
51 18.35%
111  โรงเรียนบ้านกล้วย 225
25 11.11
0 0.00
15 6.67
0 0.00
1 0.44
184 81.78
41 18.22%
112  โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 174
10 5.75
7 4.02
7 4.02
7 4.02
0 0.00
143 82.18
31 17.82%
113  โรงเรียนบ้านราวนคร 45
1 2.22
0 0.00
6 13.33
0 0.00
1 2.22
37 82.22
8 17.78%
114  โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 90
2 2.22
4 4.44
10 11.11
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
115  โรงเรียนบ้านโอทะลัน 242
21 8.68
11 4.55
11 4.55
0 0.00
0 0.00
199 82.23
43 17.77%
116  โรงเรียนบ้านจบก 113
2 1.77
5 4.42
11 9.73
1 0.88
1 0.88
93 82.30
20 17.70%
117  โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 294
14 4.76
16 5.44
16 5.44
5 1.70
1 0.34
242 82.31
52 17.69%
118  โรงเรียนบ้านตายัวะ 85
10 11.76
3 3.53
2 2.35
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
119  โรงเรียนบ้านกุง 115
2 1.74
9 7.83
8 6.96
0 0.00
1 0.87
95 82.61
20 17.39%
120  โรงเรียนบ้านโคลด 46
5 10.87
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
121  โรงเรียนบ้านโคกไทร 207
5 2.42
6 2.90
4 1.93
11 5.31
10 4.83
171 82.61
36 17.39%
122  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 121
6 4.96
4 3.31
10 8.26
1 0.83
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
123  โรงเรียนบ้านตรวจ 215
9 4.19
15 6.98
11 5.12
2 0.93
0 0.00
178 82.79
37 17.21%
124  โรงเรียนมหาราช ๔ 169
6 3.55
8 4.73
13 7.69
2 1.18
0 0.00
140 82.84
29 17.16%
125  โรงเรียนไพลศึกษาคาร 70
1 1.43
2 2.86
9 12.86
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
126  โรงเรียนบ้านอำปึลกง 188
8 4.26
14 7.45
9 4.79
1 0.53
0 0.00
156 82.98
32 17.02%
127  โรงเรียนบ้านสนบ 272
20 7.35
1 0.37
24 8.82
1 0.37
0 0.00
226 83.09
46 16.91%
128  โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 136
9 6.62
0 0.00
14 10.29
0 0.00
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
129  โรงเรียนบ้านโพนชาย 107
7 6.54
0 0.00
9 8.41
0 0.00
2 1.87
89 83.18
18 16.82%
130  โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 197
8 4.06
5 2.54
20 10.15
0 0.00
0 0.00
164 83.25
33 16.75%
131  โรงเรียนบ้านสองสะโกม 209
17 8.13
5 2.39
5 2.39
5 2.39
3 1.44
174 83.25
35 16.75%
132  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 60
2 3.33
3 5.00
3 5.00
2 3.33
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
133  โรงเรียนบ้านพระแก้ว 386
30 7.77
20 5.18
14 3.63
0 0.00
0 0.00
322 83.42
64 16.58%
134  โรงเรียนบ้านกระสัง 255
14 5.49
11 4.31
17 6.67
0 0.00
0 0.00
213 83.53
42 16.47%
135  โรงเรียนบ้านกำไสจาน 159
11 6.92
1 0.63
13 8.18
1 0.63
0 0.00
133 83.65
26 16.35%
136  โรงเรียนบ้านตาพราม 121
5 4.13
3 2.48
6 4.96
5 4.13
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
137  โรงเรียนบ้านแนงมุด 327
12 3.67
11 3.36
9 2.75
10 3.06
9 2.75
276 84.40
51 15.60%
138  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 244
8 3.28
9 3.69
20 8.20
1 0.41
0 0.00
206 84.43
38 15.57%
139  โรงเรียนบ้านนาครอง 71
4 5.63
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
140  โรงเรียนบ้านโชค(บัวเชด) 155
5 3.23
6 3.87
10 6.45
3 1.94
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
141  โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 188
8 4.26
5 2.66
16 8.51
0 0.00
0 0.00
159 84.57
29 15.43%
142  โรงเรียนบ้านน้อย 143
11 7.69
1 0.70
8 5.59
2 1.40
0 0.00
121 84.62
22 15.38%
143  โรงเรียนบ้านพนม 52
1 1.92
0 0.00
6 11.54
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
144  โรงเรียนบ้านลังโกม 221
10 4.52
6 2.71
17 7.69
1 0.45
0 0.00
187 84.62
34 15.38%
145  โรงเรียนบ้านรันเดง 190
11 5.79
5 2.63
6 3.16
3 1.58
4 2.11
161 84.74
29 15.26%
146  โรงเรียนบ้านศรีสวาย 66
3 4.55
4 6.06
2 3.03
1 1.52
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
147  โรงเรียนบ้านอุโลก 318
20 6.29
12 3.77
7 2.20
8 2.52
1 0.31
270 84.91
48 15.09%
148  โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 241
7 2.90
7 2.90
22 9.13
0 0.00
0 0.00
205 85.06
36 14.94%
149  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 67
3 4.48
0 0.00
6 8.96
1 1.49
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
150  โรงเรียนบ้านทำนบ 141
12 8.51
3 2.13
5 3.55
1 0.71
0 0.00
120 85.11
21 14.89%
151  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 81
2 2.47
1 1.23
9 11.11
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
152  โรงเรียนบ้านเถกิง 228
13 5.70
8 3.51
12 5.26
0 0.00
0 0.00
195 85.53
33 14.47%
153  โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 208
12 5.77
10 4.81
5 2.40
3 1.44
0 0.00
178 85.58
30 14.42%
154  โรงเรียนบ้านตาลวก 153
9 5.88
6 3.92
4 2.61
3 1.96
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
155  โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 174
11 6.32
5 2.87
9 5.17
0 0.00
0 0.00
149 85.63
25 14.37%
156  โรงเรียนบ้านตาเตียว 119
2 1.68
5 4.20
10 8.40
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
157  โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 98
6 6.12
0 0.00
8 8.16
0 0.00
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
158  โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 259
16 6.18
6 2.32
10 3.86
1 0.39
4 1.54
222 85.71
37 14.29%
159  โรงเรียนบ้านโนนทอง 120
7 5.83
2 1.67
8 6.67
0 0.00
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
160  โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 267
10 3.75
9 3.37
18 6.74
0 0.00
0 0.00
230 86.14
37 13.86%
161  โรงเรียนบ้านมหาชัย 65
1 1.54
3 4.62
5 7.69
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
162  โรงเรียนปราสาท 458
10 2.18
11 2.40
31 6.77
6 1.31
5 1.09
395 86.24
63 13.76%
163  โรงเรียนบ้านละเอาะ 177
4 2.26
7 3.95
10 5.65
2 1.13
1 0.56
153 86.44
24 13.56%
164  โรงเรียนบ้านสระทอง 282
7 2.48
17 6.03
12 4.26
2 0.71
0 0.00
244 86.52
38 13.48%
165  โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 186
10 5.38
4 2.15
9 4.84
2 1.08
0 0.00
161 86.56
25 13.44%
166  โรงเรียนบ้านเสกกอง 134
6 4.48
3 2.24
5 3.73
4 2.99
0 0.00
116 86.57
18 13.43%
167  โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 495
24 4.85
30 6.06
11 2.22
1 0.20
0 0.00
429 86.67
66 13.33%
168  โรงเรียนบ้านตาคง 180
6 3.33
1 0.56
16 8.89
1 0.56
0 0.00
156 86.67
24 13.33%
169  โรงเรียนบ้านโพนทอง 180
5 2.78
5 2.78
10 5.56
4 2.22
0 0.00
156 86.67
24 13.33%
170  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2 188
4 2.13
3 1.60
4 2.13
7 3.72
7 3.72
163 86.70
25 13.30%
171  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหลัก 143
5 3.50
3 2.10
11 7.69
0 0.00
0 0.00
124 86.71
19 13.29%
172  โรงเรียนบ้านจบก (ปราสาท) 137
2 1.46
8 5.84
6 4.38
2 1.46
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
173  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 107
3 2.80
2 1.87
9 8.41
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
174  โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 71
6 8.45
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
175  โรงเรียนบ้านถนน 87
4 4.60
7 8.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
176  โรงเรียนบ้านโดง 184
7 3.80
4 2.17
6 3.26
3 1.63
3 1.63
161 87.50
23 12.50%
177  โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 113
4 3.54
3 2.65
2 1.77
3 2.65
2 1.77
99 87.61
14 12.39%
178  โรงเรียนบ้านถนนชัย 170
7 4.12
6 3.53
8 4.71
0 0.00
0 0.00
149 87.65
21 12.35%
179  โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 344
11 3.20
7 2.03
8 2.33
10 2.91
6 1.74
302 87.79
42 12.21%
180  โรงเรียนบ้านนา 115
1 0.87
3 2.61
8 6.96
2 1.74
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
181  โรงเรียนบ้านบัวเชด 208
10 4.81
0 0.00
11 5.29
2 0.96
2 0.96
183 87.98
25 12.02%
182  โรงเรียนบ้านคลอง 177
9 5.08
1 0.56
9 5.08
2 1.13
0 0.00
156 88.14
21 11.86%
183  โรงเรียนบ้านรุน 435
13 2.99
4 0.92
25 5.75
4 0.92
5 1.15
384 88.28
51 11.72%
184  โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 137
6 4.38
1 0.73
7 5.11
2 1.46
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
185  โรงเรียนบ้านร่มเย็น 129
5 3.88
2 1.55
3 2.33
4 3.10
1 0.78
114 88.37
15 11.63%
186  โรงเรียนอมรินทราวารี 285
9 3.16
6 2.11
17 5.96
0 0.00
0 0.00
253 88.77
32 11.23%
187  โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) 164
5 3.05
2 1.22
9 5.49
1 0.61
1 0.61
146 89.02
18 10.98%
188  โรงเรียนประชาสามัคคี 230
11 4.78
4 1.74
10 4.35
0 0.00
0 0.00
205 89.13
25 10.87%
189  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 242
13 5.37
2 0.83
11 4.55
0 0.00
0 0.00
216 89.26
26 10.74%
190  โรงเรียนบ้านตะเคียน 168
4 2.38
5 2.98
9 5.36
0 0.00
0 0.00
150 89.29
18 10.71%
191  โรงเรียนบ้านสนวน 114
2 1.75
4 3.51
6 5.26
0 0.00
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
192  โรงเรียนบ้านศาลา 95
5 5.26
1 1.05
2 2.11
2 2.11
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
193  โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 343
11 3.21
13 3.79
11 3.21
1 0.29
0 0.00
307 89.50
36 10.50%
194  โรงเรียนบ้านอังกอล 105
0 0.00
5 4.76
6 5.71
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
195  โรงเรียนบ้านคะนา 86
6 6.98
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
196  โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 173
6 3.47
2 1.16
8 4.62
2 1.16
0 0.00
155 89.60
18 10.40%
197  โรงเรียนบ้านลันแต้ 176
6 3.41
6 3.41
4 2.27
2 1.14
0 0.00
158 89.77
18 10.23%
198  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 149
1 0.67
4 2.68
10 6.71
0 0.00
0 0.00
134 89.93
15 10.07%
199  โรงเรียนบ้านตาเสาะ 211
9 4.27
4 1.90
7 3.32
1 0.47
0 0.00
190 90.05
21 9.95%
200  โรงเรียนสหมิตรวิทยา 161
4 2.48
0 0.00
8 4.97
4 2.48
0 0.00
145 90.06
16 9.94%
201  โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) 133
6 4.51
0 0.00
7 5.26
0 0.00
0 0.00
120 90.23
13 9.77%
202  โรงเรียนบ้านหนองจูบ 105
3 2.86
0 0.00
5 4.76
2 1.90
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
203  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 182
5 2.75
1 0.55
11 6.04
0 0.00
0 0.00
165 90.66
17 9.34%
204  โรงเรียนบ้านห้วยปูน 87
3 3.45
0 0.00
4 4.60
0 0.00
1 1.15
79 90.80
8 9.20%
205  โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 121
3 2.48
3 2.48
3 2.48
1 0.83
1 0.83
110 90.91
11 9.09%
206  โรงเรียนบ้านโนนสบาย 145
2 1.38
4 2.76
7 4.83
0 0.00
0 0.00
132 91.03
13 8.97%
207  โรงเรียนบ้านสะเดา 272
5 1.84
7 2.57
7 2.57
3 1.10
2 0.74
248 91.18
24 8.82%
208  โรงเรียนบ้านเตาแดก 68
3 4.41
1 1.47
2 2.94
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
209  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 60
2 3.33
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
210  โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 220
10 4.55
0 0.00
8 3.64
0 0.00
0 0.00
202 91.82
18 8.18%
211  โรงเรียนบ้านแสนกาง 165
3 1.82
4 2.42
5 3.03
1 0.61
0 0.00
152 92.12
13 7.88%
212  โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 172
0 0.00
0 0.00
12 6.98
1 0.58
0 0.00
159 92.44
13 7.56%
213  โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 133
2 1.50
3 2.26
5 3.76
0 0.00
0 0.00
123 92.48
10 7.52%
214  โรงเรียนบ้านโคกสมอง 85
4 4.71
0 0.00
2 2.35
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
215  โรงเรียนบ้านกู่ 158
4 2.53
3 1.90
4 2.53
0 0.00
0 0.00
147 93.04
11 6.96%
216  โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 116
2 1.72
1 0.86
5 4.31
0 0.00
0 0.00
108 93.10
8 6.90%
217  โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 58
2 3.45
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
218  โรงเรียนบ้านบุอันโนง 87
2 2.30
2 2.30
2 2.30
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
219  โรงเรียนบ้านไทร 134
4 2.99
4 2.99
1 0.75
0 0.00
0 0.00
125 93.28
9 6.72%
220  โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 187
4 2.14
1 0.53
7 3.74
0 0.00
0 0.00
175 93.58
12 6.42%
221  โรงเรียนบ้านกระวัน 48
3 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
222  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
223  โรงเรียนบ้านไทยเดิม 166
3 1.81
0 0.00
7 4.22
0 0.00
0 0.00
156 93.98
10 6.02%
224  โรงเรียนบ้านตาวร 188
3 1.60
3 1.60
5 2.66
0 0.00
0 0.00
177 94.15
11 5.85%
225  โรงเรียนบ้านตราด 81
2 2.47
0 0.00
2 2.47
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
226  โรงเรียนบ้านหนองคันนา 360
7 1.94
0 0.00
10 2.78
0 0.00
0 0.00
343 95.28
17 4.72%
227  โรงเรียนบ้านคูขาด 132
4 3.03
0 0.00
2 1.52
0 0.00
0 0.00
126 95.45
6 4.55%
228  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 92
1 1.09
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
229  โรงเรียนบ้านสะพานหัน 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.38
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
230  โรงเรียนบ้านหนองยาว 90
1 1.11
0 0.00
1 1.11
0 0.00
0 0.00
88 97.78
2 2.22%
231  โรงเรียนบ้านโตงน้อย 299
3 1.00
0 0.00
3 1.00
0 0.00
0 0.00
293 97.99
6 2.01%
232  โรงเรียนบ้านกะดาด 221
3 1.36
0 0.00
0 0.00
1 0.45
0 0.00
217 98.19
4 1.81%
233  โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  43,659 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,713 6.21
เตี้ย  1,677 3.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,774 6.35
ผอมและเตี้ย  1,283 2.94
อ้วนและเตี้ย  881 2.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  34,331 78.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,328 คน


21.37%


Powered By www.thaieducation.net