ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนโรงเรียน 218 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 218 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาวอง 75
14 18.67
14 18.67
29 38.67
10 13.33
8 10.67
0 0.00
75 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 71
65 91.55
2 2.82
4 5.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00%
3  โรงเรียนบ้านพิงพวย 68
51 75.00
3 4.41
8 11.76
6 8.82
0 0.00
0 0.00
68 100.00%
4  โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 55
55 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 34
6 17.65
7 20.59
9 26.47
5 14.71
7 20.59
0 0.00
34 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโพนงอย 23
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00%
7  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 156
13 8.33
2 1.28
15 9.62
61 39.10
64 41.03
1 0.64
155 99.36%
8  โรงเรียนบ้านสำโรงประชารัฐ 148
21 14.19
8 5.41
26 17.57
29 19.59
34 22.97
30 20.27
118 79.73%
9  โรงเรียนบ้านหนองหิน 116
13 11.21
11 9.48
15 12.93
24 20.69
26 22.41
27 23.28
89 76.72%
10  โรงเรียนบ้านระเวียง 181
40 22.10
36 19.89
5 2.76
21 11.60
14 7.73
65 35.91
116 64.09%
11  โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) 210
40 19.05
30 14.29
15 7.14
30 14.29
16 7.62
79 37.62
131 62.38%
12  โรงเรียนบ้านลุงปุง 276
55 19.93
32 11.59
26 9.42
34 12.32
20 7.25
109 39.49
167 60.51%
13  โรงเรียนบ้านหมากมี่ 140
14 10.00
14 10.00
14 10.00
14 10.00
28 20.00
56 40.00
84 60.00%
14  โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 111
17 15.32
5 4.50
8 7.21
22 19.82
13 11.71
46 41.44
65 58.56%
15  โรงเรียนบ้านโคกกุง 33
3 9.09
3 9.09
10 30.30
2 6.06
1 3.03
14 42.42
19 57.58%
16  โรงเรียนบ้านดอนแรด 156
11 7.05
5 3.21
31 19.87
16 10.26
22 14.10
71 45.51
85 54.49%
17  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 64
15 23.44
9 14.06
5 7.81
3 4.69
1 1.56
31 48.44
33 51.56%
18  โรงเรียนบ้านตาเพชร 33
7 21.21
5 15.15
3 9.09
2 6.06
0 0.00
16 48.48
17 51.52%
19  โรงเรียนบ้านบัวโคก 191
21 10.99
0 0.00
75 39.27
0 0.00
0 0.00
95 49.74
96 50.26%
20  โรงเรียนบ้านตั้งใจ 96
12 12.50
9 9.38
10 10.42
9 9.38
6 6.25
50 52.08
46 47.92%
21  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 141
26 18.44
13 9.22
11 7.80
11 7.80
6 4.26
74 52.48
67 47.52%
22  โรงเรียนบ้านโนนสัง 32
11 34.38
0 0.00
3 9.38
1 3.13
0 0.00
17 53.13
15 46.88%
23  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน-หนองบัว 58
10 17.24
6 10.34
3 5.17
4 6.90
4 6.90
31 53.45
27 46.55%
24  โรงเรียนบ้านทับน้อย 41
4 9.76
2 4.88
13 31.71
0 0.00
0 0.00
22 53.66
19 46.34%
25  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 62
9 14.52
7 11.29
5 8.06
3 4.84
4 6.45
34 54.84
28 45.16%
26  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนนารายณ์) 109
26 23.85
0 0.00
14 12.84
8 7.34
1 0.92
60 55.05
49 44.95%
27  โรงเรียนบ้านตาฮะ 105
7 6.67
9 8.57
10 9.52
12 11.43
8 7.62
59 56.19
46 43.81%
28  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน 138
5 3.62
5 3.62
15 10.87
10 7.25
24 17.39
79 57.25
59 42.75%
29  โรงเรียนบ้านผักไหม 157
20 12.74
14 8.92
13 8.28
13 8.28
7 4.46
90 57.32
67 42.68%
30  โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 144
30 20.83
14 9.72
14 9.72
0 0.00
0 0.00
86 59.72
58 40.28%
31  โรงเรียนบ้านทุ่งโก 90
20 22.22
11 12.22
5 5.56
0 0.00
0 0.00
54 60.00
36 40.00%
32  โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา 55
5 9.09
4 7.27
6 10.91
5 9.09
2 3.64
33 60.00
22 40.00%
33  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 65
15 23.08
3 4.62
4 6.15
3 4.62
1 1.54
39 60.00
26 40.00%
34  โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด 63
8 12.70
6 9.52
6 9.52
4 6.35
1 1.59
38 60.32
25 39.68%
35  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 100
17 17.00
7 7.00
14 14.00
1 1.00
0 0.00
61 61.00
39 39.00%
36  โรงเรียนบ้านนาดี 217
42 19.35
0 0.00
42 19.35
0 0.00
0 0.00
133 61.29
84 38.71%
37  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 62
14 22.58
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
38 61.29
24 38.71%
38  โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี 374
23 6.15
14 3.74
64 17.11
7 1.87
36 9.63
230 61.50
144 38.50%
39  โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน 166
31 18.67
11 6.63
15 9.04
4 2.41
2 1.20
103 62.05
63 37.95%
40  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 77
13 16.88
0 0.00
13 16.88
2 2.60
1 1.30
48 62.34
29 37.66%
41  โรงเรียนบ้านแต้-หนองบก 73
6 8.22
6 8.22
6 8.22
7 9.59
2 2.74
46 63.01
27 36.99%
42  โรงเรียนบ้านธาตุ 135
12 8.89
9 6.67
8 5.93
14 10.37
6 4.44
86 63.70
49 36.30%
43  โรงเรียนบ้านชายทุ่ง 36
2 5.56
0 0.00
10 27.78
0 0.00
1 2.78
23 63.89
13 36.11%
44  โรงเรียนบ้านโพนโก 103
11 10.68
1 0.97
14 13.59
3 2.91
8 7.77
66 64.08
37 35.92%
45  โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 120
37 30.83
1 0.83
5 4.17
0 0.00
0 0.00
77 64.17
43 35.83%
46  โรงเรียนบ้านศรีณรงค์ 115
11 9.57
8 6.96
12 10.43
10 8.70
0 0.00
74 64.35
41 35.65%
47  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) 174
18 10.34
11 6.32
22 12.64
8 4.60
3 1.72
112 64.37
62 35.63%
48  โรงเรียนบ้านปรีง 162
25 15.43
7 4.32
25 15.43
0 0.00
0 0.00
105 64.81
57 35.19%
49  โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 117
23 19.66
8 6.84
8 6.84
2 1.71
0 0.00
76 64.96
41 35.04%
50  โรงเรียนบ้านธรรมษา 80
13 16.25
4 5.00
6 7.50
3 3.75
2 2.50
52 65.00
28 35.00%
51  โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 106
14 13.21
9 8.49
5 4.72
5 4.72
4 3.77
69 65.09
37 34.91%
52  โรงเรียนโพนทองพิทยาคม 115
5 4.35
12 10.43
6 5.22
13 11.30
3 2.61
76 66.09
39 33.91%
53  โรงเรียนบ้านค้อ 97
19 19.59
2 2.06
11 11.34
0 0.00
0 0.00
65 67.01
32 32.99%
54  โรงเรียนบ้านอีโสดหนองผาง 61
14 22.95
1 1.64
5 8.20
0 0.00
0 0.00
41 67.21
20 32.79%
55  โรงเรียนบ้านขาม 163
15 9.20
9 5.52
8 4.91
12 7.36
9 5.52
110 67.48
53 32.52%
56  โรงเรียนบ้านจันทร์งาม 31
8 25.81
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
57  โรงเรียนบ้านยางชุม 150
23 15.33
0 0.00
21 14.00
4 2.67
0 0.00
102 68.00
48 32.00%
58  โรงเรียนบ้านหาญฮี 125
6 4.80
10 8.00
14 11.20
9 7.20
1 0.80
85 68.00
40 32.00%
59  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก( โนนนารายณ์) 116
14 12.07
8 6.90
7 6.03
4 3.45
4 3.45
79 68.10
37 31.90%
60  โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 110
9 8.18
10 9.09
8 7.27
8 7.27
0 0.00
75 68.18
35 31.82%
61  โรงเรียนบ้านแก 313
16 5.11
57 18.21
25 7.99
0 0.00
1 0.32
214 68.37
99 31.63%
62  โรงเรียนไตรคามวิทยา 156
12 7.69
12 7.69
20 12.82
5 3.21
0 0.00
107 68.59
49 31.41%
63  โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503) 128
23 17.97
8 6.25
9 7.03
0 0.00
0 0.00
88 68.75
40 31.25%
64  โรงเรียนบ้านปราสาท 74
8 10.81
5 6.76
3 4.05
3 4.05
4 5.41
51 68.92
23 31.08%
65  โรงเรียนบ้านหนองแสง 26
5 19.23
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
66  โรงเรียนบ้านนาศรีสุข 82
20 24.39
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
67  โรงเรียนบ้านงิ้ว 23
2 8.70
0 0.00
5 21.74
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
68  โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 132
20 15.15
5 3.79
15 11.36
0 0.00
0 0.00
92 69.70
40 30.30%
69  โรงเรียนบ้านขุนหาญ 67
3 4.48
3 4.48
6 8.96
6 8.96
2 2.99
47 70.15
20 29.85%
70  โรงเรียนบ้านโนนทราย 67
4 5.97
0 0.00
5 7.46
11 16.42
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
71  โรงเรียนบ้านบุผาง 57
10 17.54
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
72  โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 138
13 9.42
10 7.25
7 5.07
7 5.07
4 2.90
97 70.29
41 29.71%
73  โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 108
8 7.41
5 4.63
13 12.04
4 3.70
2 1.85
76 70.37
32 29.63%
74  โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง 115
14 12.17
6 5.22
9 7.83
4 3.48
1 0.87
81 70.43
34 29.57%
75  โรงเรียนบ้านแสนสุข 79
7 8.86
4 5.06
7 8.86
2 2.53
3 3.80
56 70.89
23 29.11%
76  โรงเรียนบ้านคำผง 179
37 20.67
0 0.00
15 8.38
0 0.00
0 0.00
127 70.95
52 29.05%
77  โรงเรียนบ้านม่วงหมาก 45
8 17.78
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
78  โรงเรียนบ้านโสมน 85
9 10.59
0 0.00
15 17.65
0 0.00
0 0.00
61 71.76
24 28.24%
79  โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย 78
6 7.69
6 7.69
4 5.13
3 3.85
3 3.85
56 71.79
22 28.21%
80  โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 252
19 7.54
8 3.17
17 6.75
14 5.56
13 5.16
181 71.83
71 28.17%
81  โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม 71
9 12.68
3 4.23
4 5.63
3 4.23
1 1.41
51 71.83
20 28.17%
82  โรงเรียนบ้านโนนโพ 107
16 14.95
4 3.74
8 7.48
2 1.87
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
83  โรงเรียนบ้านตระมูง 217
10 4.61
1 0.46
3 1.38
25 11.52
21 9.68
157 72.35
60 27.65%
84  โรงเรียนบ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) 157
18 11.46
3 1.91
18 11.46
3 1.91
1 0.64
114 72.61
43 27.39%
85  โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 424
36 8.49
21 4.95
46 10.85
11 2.59
2 0.47
308 72.64
116 27.36%
86  โรงเรียนบ้านหัวนา 125
12 9.60
0 0.00
22 17.60
0 0.00
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
87  โรงเรียนบ้านหนองตาด 108
8 7.41
3 2.78
6 5.56
12 11.11
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
88  โรงเรียนบ้านปอหมัน 82
4 4.88
0 0.00
15 18.29
2 2.44
1 1.22
60 73.17
22 26.83%
89  โรงเรียนผาแดงวิทยา 101
9 8.91
6 5.94
3 2.97
5 4.95
4 3.96
74 73.27
27 26.73%
90  โรงเรียนบ้านทิพย์นวด 158
12 7.59
5 3.16
17 10.76
3 1.90
5 3.16
116 73.42
42 26.58%
91  โรงเรียนบ้านโพนครก 181
14 7.73
12 6.63
15 8.29
7 3.87
0 0.00
133 73.48
48 26.52%
92  โรงเรียนบ้านบัว 72
3 4.17
0 0.00
16 22.22
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
93  โรงเรียนบ้านโคกสูง 88
10 11.36
4 4.55
5 5.68
4 4.55
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
94  โรงเรียนบ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) 157
11 7.01
4 2.55
25 15.92
1 0.64
0 0.00
116 73.89
41 26.11%
95  โรงเรียนบ้านดู่ 115
8 6.96
5 4.35
6 5.22
9 7.83
2 1.74
85 73.91
30 26.09%
96  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม 50
7 14.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
97  โรงเรียนบ้านกะทะ 104
6 5.77
10 9.62
3 2.88
8 7.69
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
98  โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา 143
4 2.80
17 11.89
6 4.20
5 3.50
5 3.50
106 74.13
37 25.87%
99  โรงเรียนบ้านนาอุดม 51
8 15.69
1 1.96
4 7.84
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
100  โรงเรียนบ้านสะเอิง 123
10 8.13
2 1.63
19 15.45
0 0.00
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
101  โรงเรียนบ้านศาลา 56
5 8.93
2 3.57
1 1.79
2 3.57
4 7.14
42 75.00
14 25.00%
102  โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด 74
8 10.81
3 4.05
7 9.46
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
103  โรงเรียนบ้านขุมดิน 141
12 8.51
8 5.67
12 8.51
2 1.42
0 0.00
107 75.89
34 24.11%
104  โรงเรียนบ้านม่วงมูล 71
6 8.45
3 4.23
7 9.86
1 1.41
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
105  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 122
8 6.56
0 0.00
21 17.21
0 0.00
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
106  โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 139
14 10.07
4 2.88
12 8.63
3 2.16
0 0.00
106 76.26
33 23.74%
107  โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ 123
14 11.38
6 4.88
6 4.88
3 2.44
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
108  โรงเรียนบ้านอาเลา 94
5 5.32
8 8.51
9 9.57
0 0.00
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
109  โรงเรียนรัตนวิทยาคม 93
7 7.53
5 5.38
6 6.45
2 2.15
1 1.08
72 77.42
21 22.58%
110  โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก 103
6 5.83
0 0.00
17 16.50
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
111  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 99
2 2.02
7 7.07
12 12.12
1 1.01
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
112  โรงเรียนบ้านบอน 64
8 12.50
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านซาด 346
18 5.20
7 2.02
50 14.45
0 0.00
0 0.00
271 78.32
75 21.68%
114  โรงเรียนบ้านช่องยางชุม 153
9 5.88
0 0.00
20 13.07
0 0.00
4 2.61
120 78.43
33 21.57%
115  โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 206
6 2.91
16 7.77
16 7.77
6 2.91
0 0.00
162 78.64
44 21.36%
116  โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) 151
12 7.95
12 7.95
8 5.30
0 0.00
0 0.00
119 78.81
32 21.19%
117  โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม) 128
8 6.25
7 5.47
12 9.38
0 0.00
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
118  โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) 283
11 3.89
14 4.95
31 10.95
1 0.35
2 0.71
224 79.15
59 20.85%
119  โรงเรียนบ้านบะ 236
19 8.05
7 2.97
21 8.90
2 0.85
0 0.00
187 79.24
49 20.76%
120  โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด 164
12 7.32
7 4.27
14 8.54
1 0.61
0 0.00
130 79.27
34 20.73%
121  โรงเรียนบ้านหนองพิมาน 58
2 3.45
1 1.72
7 12.07
1 1.72
1 1.72
46 79.31
12 20.69%
122  โรงเรียนสนมศึกษาคาร 364
16 4.40
8 2.20
31 8.52
7 1.92
13 3.57
289 79.40
75 20.60%
123  โรงเรียนบ้านเฉนียง 54
5 9.26
3 5.56
3 5.56
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
124  โรงเรียนบ้านแคนน้อย 90
4 4.44
5 5.56
9 10.00
0 0.00
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
125  โรงเรียนบ้านไกลเสนียด 90
7 7.78
2 2.22
4 4.44
3 3.33
2 2.22
72 80.00
18 20.00%
126  โรงเรียนบ้านตึกชุม 206
5 2.43
5 2.43
30 14.56
1 0.49
0 0.00
165 80.10
41 19.90%
127  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 232
25 10.78
3 1.29
17 7.33
1 0.43
0 0.00
186 80.17
46 19.83%
128  โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล 61
1 1.64
0 0.00
11 18.03
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
129  โรงเรียนบ้านเมืองแก 133
7 5.26
5 3.76
14 10.53
0 0.00
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
130  โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย 57
2 3.51
6 10.53
2 3.51
1 1.75
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
131  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 140
9 6.43
10 7.14
6 4.29
2 1.43
0 0.00
113 80.71
27 19.29%
132  โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 224
14 6.25
0 0.00
28 12.50
1 0.45
0 0.00
181 80.80
43 19.20%
133  โรงเรียนบ้านหนองคู 121
7 5.79
3 2.48
13 10.74
0 0.00
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
134  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 138
5 3.62
1 0.72
13 9.42
6 4.35
1 0.72
112 81.16
26 18.84%
135  โรงเรียนบ้านแคนดำ 69
2 2.90
2 2.90
7 10.14
2 2.90
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
136  โรงเรียนบ้านทัพไทย 43
6 13.95
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
137  โรงเรียนบ้านหนองอียอ 286
20 6.99
10 3.50
10 3.50
13 4.55
0 0.00
233 81.47
53 18.53%
138  โรงเรียนบ้านโนนจาน 83
4 4.82
4 4.82
7 8.43
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
139  โรงเรียนบ้านจาน 140
5 3.57
0 0.00
15 10.71
5 3.57
0 0.00
115 82.14
25 17.86%
140  โรงเรียนบ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) 28
1 3.57
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
141  โรงเรียนบ้านอาพืด 101
12 11.88
2 1.98
4 3.96
0 0.00
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
142  โรงเรียนบ้านหนองผือ 73
0 0.00
3 4.11
5 6.85
5 6.85
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
143  โรงเรียนบ้านโพนดวน 164
15 9.15
0 0.00
14 8.54
0 0.00
0 0.00
135 82.32
29 17.68%
144  โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ 170
9 5.29
8 4.71
5 2.94
4 2.35
4 2.35
140 82.35
30 17.65%
145  โรงเรียนบ้านสาโรช 74
9 12.16
0 0.00
3 4.05
0 0.00
1 1.35
61 82.43
13 17.57%
146  โรงเรียนบ้านหนองเทพ 172
24 13.95
0 0.00
6 3.49
0 0.00
0 0.00
142 82.56
30 17.44%
147  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 29
1 3.45
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
148  โรงเรียนบ้านกาพระ 99
4 4.04
5 5.05
3 3.03
2 2.02
3 3.03
82 82.83
17 17.17%
149  โรงเรียนบ้านยางกระจับ 175
13 7.43
2 1.14
4 2.29
4 2.29
7 4.00
145 82.86
30 17.14%
150  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 154
6 3.90
5 3.25
15 9.74
0 0.00
0 0.00
128 83.12
26 16.88%
151  โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 131
7 5.34
3 2.29
12 9.16
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
152  โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่ 78
7 8.97
2 2.56
4 5.13
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
153  โรงเรียนบ้านนานวล 123
6 4.88
0 0.00
8 6.50
4 3.25
1 0.81
104 84.55
19 15.45%
154  โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว 65
3 4.62
1 1.54
4 6.15
2 3.08
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
155  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 53
4 7.55
0 0.00
2 3.77
0 0.00
2 3.77
45 84.91
8 15.09%
156  โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี 175
0 0.00
1 0.57
12 6.86
11 6.29
2 1.14
149 85.14
26 14.86%
157  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 74
0 0.00
0 0.00
9 12.16
2 2.70
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
158  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม 62
2 3.23
3 4.84
4 6.45
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
159  โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่ 76
5 6.58
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
160  โรงเรียนบ้านตานบ 97
6 6.19
1 1.03
7 7.22
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
161  โรงเรียนบ้านเหล่า (ท่าตูม) 63
3 4.76
1 1.59
0 0.00
4 6.35
1 1.59
54 85.71
9 14.29%
162  โรงเรียนบ้านขะยูง 101
5 4.95
0 0.00
8 7.92
1 0.99
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
163  โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี 642
21 3.27
24 3.74
14 2.18
19 2.96
11 1.71
553 86.14
89 13.86%
164  โรงเรียนบ้านเบิด 202
5 2.48
5 2.48
17 8.42
0 0.00
0 0.00
175 86.63
27 13.37%
165  โรงเรียนบ้านโนนเซียง 60
3 5.00
2 3.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
166  โรงเรียนหัวพี 78
5 6.41
0 0.00
1 1.28
0 0.00
4 5.13
68 87.18
10 12.82%
167  โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า 94
5 5.32
4 4.26
3 3.19
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
168  โรงเรียนบ้านโพนทา 47
2 4.26
2 4.26
1 2.13
1 2.13
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
169  โรงเรียนบ้านหัวงัว 111
5 4.50
4 3.60
5 4.50
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
170  โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
171  โรงเรียนบ้านบุตาโสม 56
3 5.36
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
172  โรงเรียนบ้านกระสัง 81
2 2.47
0 0.00
6 7.41
2 2.47
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
173  โรงเรียนบ้านโนนเปือย 81
0 0.00
2 2.47
5 6.17
0 0.00
3 3.70
71 87.65
10 12.35%
174  โรงเรียนบ้านยาง 164
5 3.05
1 0.61
10 6.10
4 2.44
0 0.00
144 87.80
20 12.20%
175  โรงเรียนบ้านตาทิตย์ 66
1 1.52
0 0.00
5 7.58
2 3.03
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
176  โรงเรียนบ้านสำโรง(ท่าตูม) 116
0 0.00
3 2.59
10 8.62
1 0.86
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
177  โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 53
3 5.66
2 3.77
1 1.89
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
178  โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 190
9 4.74
0 0.00
11 5.79
0 0.00
0 0.00
170 89.47
20 10.53%
179  โรงเรียนบ้านระหาร 146
3 2.05
2 1.37
1 0.68
4 2.74
5 3.42
131 89.73
15 10.27%
180  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 182
9 4.95
0 0.00
9 4.95
0 0.00
0 0.00
164 90.11
18 9.89%
181  โรงเรียนบ้านอาจญา 91
3 3.30
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
182  โรงเรียนบ้านตากลาง 122
0 0.00
0 0.00
2 1.64
0 0.00
10 8.20
110 90.16
12 9.84%
183  โรงเรียนบ้านนานวน 193
8 4.15
4 2.07
2 1.04
4 2.07
1 0.52
174 90.16
19 9.84%
184  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 82
2 2.44
3 3.66
2 2.44
1 1.22
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
185  โรงเรียนบ้านผำ 135
5 3.70
0 0.00
8 5.93
0 0.00
0 0.00
122 90.37
13 9.63%
186  โรงเรียนบ้านกุดมะโน 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
187  โรงเรียนสามัคคีศึกษา 65
1 1.54
0 0.00
3 4.62
2 3.08
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
188  โรงเรียนบ้านนางเข็ม 77
3 3.90
1 1.30
3 3.90
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
189  โรงเรียนบ้านเป้า 66
0 0.00
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
190  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ท่าตูม) 89
2 2.25
0 0.00
3 3.37
0 0.00
3 3.37
81 91.01
8 8.99%
191  โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 293
14 4.78
0 0.00
12 4.10
0 0.00
0 0.00
267 91.13
26 8.87%
192  โรงเรียนบ้านสำโรง(โนนนารายณ์) 173
6 3.47
1 0.58
5 2.89
0 0.00
3 1.73
158 91.33
15 8.67%
193  โรงเรียนบ้านโนนสูง 127
9 7.09
0 0.00
2 1.57
0 0.00
0 0.00
116 91.34
11 8.66%
194  โรงเรียนบ้านโพนม่วง 208
0 0.00
5 2.40
13 6.25
0 0.00
0 0.00
190 91.35
18 8.65%
195  โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 153
2 1.31
0 0.00
6 3.92
3 1.96
1 0.65
141 92.16
12 7.84%
196  โรงเรียนบ้านสะทืด 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
197  โรงเรียนบ้านหนองกา 246
7 2.85
0 0.00
10 4.07
0 0.00
0 0.00
229 93.09
17 6.91%
198  โรงเรียนบ้านหนองบึง 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
199  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 121
4 3.31
0 0.00
4 3.31
0 0.00
0 0.00
113 93.39
8 6.61%
200  โรงเรียนบ้านหนองครก 65
0 0.00
1 1.54
1 1.54
2 3.08
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
201  โรงเรียนบ้านสร้างบก 98
3 3.06
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
202  โรงเรียนบ้านสายสนอง 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
203  โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 101
1 0.99
1 0.99
3 2.97
0 0.00
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
204  โรงเรียนบ้านภูดิน 61
1 1.64
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
205  โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
206  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 126
2 1.59
0 0.00
4 3.17
0 0.00
0 0.00
120 95.24
6 4.76%
207  โรงเรียนบ้านอาคุณ 112
2 1.79
0 0.00
3 2.68
0 0.00
0 0.00
107 95.54
5 4.46%
208  โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) 110
2 1.82
0 0.00
2 1.82
0 0.00
0 0.00
106 96.36
4 3.64%
209  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านผือน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านหนองหว้า "คุรุราษฎร์เสริมวิทย์" 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านเซียงซิน - โนนดู่ 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านโพนขวาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านโสกแดง 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนสนวนโคกเม็ก 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,079 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,192 8.74
เตี้ย  958 3.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,137 8.52
ผอมและเตี้ย  788 3.14
อ้วนและเตี้ย  565 2.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,439 73.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,640 คน


26.48%


Powered By www.thaieducation.net